Choď na obsah Choď na menu
 


Ľudské telo

25. 3. 2010

Anatómia

 

LEBKA(cranium):

I.Mozgová časť (neurocranium) - Záhlavná kosť (os ocipitale), Klínová ko.(os sphenoidale)Celová kosť (os frontale), Temenná ko.(os parietale) Spánková ko.(os teporalis)Cuchová ko.(os ethmoidale) Slzná ko.(os lacriale) Nosová ko.(os nasale)

II.Tvárová časť lebky (splanchnocranium) - Celusť (maxila), Podnebná ko.(os palatinum), Jarmová ko(zygoatikum), Sánka (andibula), Jazylka (os hyoideum)

CHRBTICA(columna vertebralis):
Krčné stav.(vertebrae cervicales)- Nosič(atlas), Capovec(axis), Hrudník.stav.(verte.thoracicae), Driekové st.(vertebr.lubales), Krížové st.(vert.sacrales), Kostrčové st.(verteb.cocygeae)

 

HRUDNÍK(ossa thoracis)

rebrá (costa),hrudná kosť - ostík (sternum)

 

KOSTRA HORNEJ KONČATINY
Pletenec hor.konč (cingulum membri superior) - Lopatka (scspula), Klúčna kosť (clavicula)-Kostra volnej hor.konč.(skelet membri superiors liberi)-Ramenná kosť (humerus), Vretenná kosť(radius), Lakťová kosť(ulna), Zápästné kosti(ossa capri), Záprstné kosti (ossa metacarpi)

KOSTRA DOLNEJ KONČATINY

Pletenec dol.konč. (cingulum membriinferioris) - Panvová kosť(os coxae) Panva(plevis),Bedrová kosť(os ilii), Sedacia kosť(os ischii), Lonová kosť(os pubis) Kostra volnej dol. konč. (skeleton membri inferiorisliberi) - Stehnová kost(femur), Jablčko(patella), z píštali(tibia) ihlice( fibula), z kostí nohy(ossa pedis)Priehlavkové kosti (ossa tarsi) - Clenková kosť(talus), Pätová kosť(calcaneus), Clnková kos.(os naviculare), Klínové kosti(ossa cuneiforma), Kockovitá kosť(os cuboideum), Predpriehlavkové kosti(ossa etatarsi), Kosti prstov (ossa digitorum pedis)

 

SVALY HLAVY
I. Mimické SVALY
(mm.faciales)

a) sval lebkovej klenby - Lebkový sval 

b) sval očnej štrbiny a mihal - 1.Očný kruhový sval, 2.Zvraštovač obočia, 3.Štíhly sval  

c) sval vonkajšieho nosa - 1.Nosový sval  (m.nasalis) 2.Zdvíhač hornej pery a nosového krídla 

d) sval ústnej štrbiny - 1.Ústny kruhový sval  2.Zdvíhač hornej pery3.Menší jarmový sval 4.Väčší jarmový sval  5.Zdvíhač ústneho kutika 6.Smiechový sval  (m.risorius) 7.Bradový sval  (m.mentalis) 8.Stlačovač ustneho kutika 9.Stlačovac dolnej pery  e) sval hlbokej vrstvy- Trubačský sval  (m.buccinator)

II.Žuvacie svaly (m.mastricatores)

a) sval na vonkajšej str. spánkoveho kĺbu -1.Spánkový sval  (m.temporalis) 2.Žuvací sval  (m.masseter)

b) sval na vnútor. str. spánkovosánkového kĺbu - 1.Bočný krídlový sval 2.Prístredný krídlový sval 

 

SVALY KRKU - (mm.colii)

a)Povrchová vrstva sval krku - 1.Kožný krčný sval

b.)Stredná vrstva sval ov krku - 1.Kývač hlavy (m sternocleidomastoideus)  2.Dvojbruchý sval  (m. digastricus)  3.Sánkovo jazylkový sval  4.Násadcovojazylkový sval  5.Bradovojazylko sval  6.Mostíkovojazylkový sval  7.Štítnojazylkový sval  8.Mostíkovoštítny sval  9.Lopatkovojazylkový sval  10.Predný šikmý sval  11.Stredný šikmý sval  12.Zadný šikmý sval 

c)Hlbo vrstva sval krku -1.Dlhý sval hlavy  2.Dl. sval  krku  3.Predné medzibočné sval krku 4.Predný a bočný priamy sval hlavy

 

SVALY CHRBTA

- I .Povrchová vrstva svalov chrbta -

a)Spinohumerálne sval  - 1.Lichobežníkový sval (m.trapezius)2.Najširší sval  chrbta (m.latissimus dorsi)3.Menší kosoštvorcový sval (m.rhomboideus mior) 4.Väčší kosoštv.sval 5.Zdvíhač lopatky

b) Spinokostálne sval - 1.Horný zadný pílovitý sval (m serratus posterior superior) 2.Dolný zadný pílovitý sval  -

II. Hlboká vrstva svalov chrbta -

1.Ramenný sval (m.splenius) 2.Krížovotŕňový sval  (m.sacrospinalis)3.Tŕňový sval 4.Polotŕňový sval 5.Rozkolný sval chrbta  6.Otačače 

 

SVALY HRUDNÍKA (mm.thoracis)

a)Končatinové sval hrudníka - 1.Veľký prsný sval, (m.pectoralis major) 2.Malý prsný sval  3.Podklúčny sval  (m.subclavius) 4.Predný pílovitý sval 

b)Vlastné svaly hrudníka - 1.Vonkajšie medzirebrové svaly  (mm.intercostales externi)2.Vnútorné medzirebrové sval 3.Najvnútornejšie medzirebrové sval 4.Podrebrové sval 5.Priečny sval hrudníka 

c)Bránica (diaphragma) Prsná pokrívka (fascia pectoralis)

 

SVALY BRUCHA (mm.abdominis)

a)Predná skupina svalov brucha - 1.Priamy brušný sval 2.Pyramídový sval 

b)Bočná skupina svalov brucha -1.Vonkajší šikmý brušný sval (m.obliquus externus abdominis) 2.Vnútorný brušný sval 3.Priečny brušný sval 

c.)Zadná skup.sval brucha - 1.Štvoruhlý driekový sval 

 

SVALY PANVOVEJ UZAVIERKY (mm.pelvis)

a) Panvová uzávierka(diaphragma pelvis) 1.Análny zdvíhač -2.Kostrčový sval

b) Močovopohl. Uzáv.(diapragma urogenitale) 1.Hlboký priečny hrádzový sval  2.Povrchový priečny hrádzový sval  3.Zvierač moč.rúry 

 

SVALY HORNEJ KONČATINY (m.mrmbri super)

SVALY PLETENCA HOR KONC (m.humeri)

1.Deltový sval  (m.deltoide) 2.Podtŕňový sval (m.infraspinatus)3.Nadŕňový sval  (m.supraspinatus) 4.Menší oblý sval 5.Väčší oblý sval 6.Podlopatkový sval 

SVALY RAMENA (mm.brachii) 

a) Predná skup.(flexory)1.Dvojhlavý sval ramena (m.biceps brachii) 2.Zobákovoramenný 3.Ramenný sval (m.brachialis)

b) Zadná skup.sval (extenz.) 1.Trojhlavý sval rramena(m.triceps brachii) 2.Lakťový sval (m.anconeus)

SVALY PREDLAKTIA (mm.antebrachii)

a) Predná skup. - 1.Oblý privracač (m.pronator teres) 2.Vretenný ohýbač zápästia 3.Dlhý dlaňový sval 4.Lakťový ohýbač zápästia 5.Povrchový ohýbač prstov 6.Hlboký ohýbač prstov 7.Dlhý ohýbač palca 8.Štvoruhlý privracač 

b) Zadná skup.sval  - 1.Vystierač prstov 2.Vystierač malíčka 3.Lakťový vystierač zápästia 4.Dlhý odťahovač palca 5.Krátky vystierač palca 6.Dlhý vystierač palca 7.Vystierač ukazováka 

c) bočná skup.-1.Ramennovovretenný sval 2.Dl vretenný vysstierač zápästia 3.Krát vrtenný vystierač 4.Odvracač 

SVALY RUKY (mm.manus)

a) sval palcovej podušky

1.krátky odťahovač palca 2.krá.ohýbač palca 3.protistavač palca 4.priťahovač palca 

b) svaly malíčkovej podušky 

1.krátky dlaňnový sval 2.odťahovač malíčka 3.krátky ohýbač malíčka 4.protistavač malíčka

Medzikostné dlaňové svaly (mm.interossei palmares) Medzikostné chrbtové svaly (mm.interossei dorsales)Pokrývka a priestori hornej konč. - Pazuchová jama(fossa axillaris), Pokrývka ramena (fascia brachii), Pokr.predlaktia (fascia antebrachi)

 

SVALY DOL. KONCAT.(mm.membri inferioris) 

Bedrové svaly (mm.coxae)

a) Predná sk.bedrových svalov Bedrovo-driekový sval (m.iliopsoas) 

b) Zadnú skup.bedr.sval - 1.Naväčší sedací sval 2.Stredný sedací SVAL  3.Najmenší sedací sval 4.Napínač širokej pokrývky 5.Hruškovitý sval 6.Vnútorný zapchávavač7.Horný dvojitý sval 8.Dolný dvojitý sval  9.Štvorcový sval stehna

SVALY STEHNA (mm.femoris)

a) predná skup.- 1.Štvorhlavý SVALY  stehna (m.qvadriceps femoris) 2.Krajčírsky sval  stehna (m.sartorius)

b) zadná str. - 1.Dvojhlavý sval stehna (m.biceps femoris)2.Pološlachový sval (m.semitendinosus) 3.Poloblanitý sval (m.semimembranosus)

c) Prístredná skup - 1.Hrebeňový sval (m.pectineus) 2.Dlhý priťahovač(m.adductor longus)3.Štíhly sval 4.Krátky sval 5.Veľký priťahovač 6.Vonkajší zapchávač

SVALY PREDKOLENIA  

a) predná skup. - 1.Predný píštalový sval 2.Dlhý vystierač palca 3.Dlhý vystierač prstov

b) bočná skup. - 1.Dlhý ihlicový sval 2.Krátky ihlicový sval

c) zadná skup. - 1.Trojhlavý sval lýtka (m.triceps surae) 2.Stupajový sval (m.plantaris)3.Zákolenný sval 4.Zadný píštalový sval 5.Dlhý ohýbač prstov 6.Dlhý ohýbač palca nohy

SVALY NOHY (mm.pedis) 

a)chrbtová skup. - 1.Krátky vystierač prstov (m.extensor digitorum brevis)2.Krátky vystier.palca

b)stupajovú skup. - Palcovú skup. - 1.odťahovač palca (m.adductor halucis)2.krátky ohýbač palca3.priťahovač palca

Malíčková skup. - 1.odťahovač malíčka 2.krátky ohýbač malíčka

Stredná skup.-1.Krátky ohýb.prstov 2.Štvorcový stupajový sval 3.Červovité sval 4.Medzikostné stupajové sval 5Spaknožné medzikostné

 

KĹB
- tu sa spajajú Kosti.- Hlavica kĺbu , Kĺbové púzro, Kĺbová plocha.
 
ČLENKOVÝ KĹB
- spajajú sa tri kosti, píštala, ihlica a členková kosť.Hlavicu klbu tvorí kladka členk.kosti a jau tvorí vidlica píštali a ihlice. Ide o kladkový zložitý klb. Kladka je vzadu užšia ako v predu , preto chrbtové ohnutie roztaca obidva clenky. Klbové púzro je volné a upína sa po okraji klbovej plochy. Púzro je zosilnene Prístredn. pobočným väzom a bočným väzom.Prístredný pobočný väz ma deltový tvar a rozbieha sa vejarovite do prístredného členku. Bočný väz odstupuje od členkovej kosti k ihlici. Zákl. postavenie je pätne v chodidle ožno vykonávať chodidlové ohnutie a chrbtové ohnutie.

TKANIVÁ
- I. epitelové tkanivá- II. spojivové a podporné tkanivá- III. svalé tkanivá- IV. nervé tkanivá

I. EPITELOVÉ TKANIVÁ
sa skladá z buniek pravidelne vedla seba v jednej, alebo viacerých vrstvách

A) Podla tvaru rozdelujeme -    1.Plošný epitel - jednovrstvový, viacvrstv.    2.Trámcový epitel-bunky zoradené v roznych smeroch    3.Retikulárny epit.-sieť

B)Podla funkcie delíme -    1.Kricie ep.    2.Riasinkové ep.- ochranná funk.    3.Zlazové epit.    4.Rezorbčný ep - vstrebávaju    5.Respiračný ep- výena dých plynov    6.Sval.ep.-vočnej duh
 

II. SPOJIVOVÉ A PODPORNÉ TKANIVÁ
sa skladá z buniek a medzibunk.hmoty

a)VAZIVO- je mäkké a obsahuje vela vody,-môžeme ho deliť na FIXNE BUNK.- fibroblasty, retikulárne bunky, tukové, pigentové a BLUDIVE BUNK.- histocity, biele krvinky, žírne bunky. Druhy vaziva- Mezenchým-embrionalne tk.,Rôsolovité tk, Kolagénové tk.-riedke tuhé kol.vaz,Elastické-žlte elast vlakna, Retikulárne-siete

b)CHRUPKA-pevnosť-pružn.   a)Hyalínová chr.-sklovity vzhlad,    b)Elastická chr.-elastic fibrili    c)Väzivová chr-odolnátlak

c)KOSŤ-najpevnejší a najtvrdsí dr.väziva, mineraliz.sol vápnika,   a)Kopaktná k.-kostne lameli do Haversovich syst.   b)Spongiozna kost- Hubovitá štruktúra-max zataženie 
 

III. SVALÉ TKANIVÁ
Priečne pruh kost.tkanivo,Priečne pruh.srdcove tkan.,Hladké sv.tkaniv
 

IV. NERVÉ TKANIVÁ
dráždivosť,vodivost,väzbotvorn.nervov.buniek,

Neuron  1.telo verv. Bunky 2.výbežky nerv buniek 3. nervové zakončenie- telodendrion, podpor tka,neurologia.      

Rekordy nášho tela

Už vyše roka čká Američan Christopher Sands (24). Poriadne  sa nevyspal ani nenajedol a navyše prišiel aj o robotu keďže sa živil ako spevák! Ľudské telo zvládne aj iné rekordy, ktoré nám pomôžu prežiť.

 • Koľko krvi môžeme stratiť? Zdravý dospelý človek má 4 až 6 litrov krvi. Bez vážnejších následkov môže prísť o 15 percent. Hokejista Richard Zedník, ktorému spoluhráč preťal krčnú tepnu, stratil takmer 45 percent krvi. Pre iného, netrénovaného, človeka, by to bolo smrteľné. Zedník, našťastie, prežil. Doterajší rekord: 75 percent V roku 1987 našli Melissu Oslosky, trpiacu rakovinou, s 0,9 l krvi. Krv však strácala postupne niekoľko týždňov.
 • Najnižšia telesná teplota Normálna telesná teplota je do 37 0C. Čo sa stane, ak teplota klesne? 35 0C – Zhoršuje sa úsudok 34 0C – Nie sme schopní podpísať sa, nevieme chodiť 33 0C – Konáme nerozumne, vyzliekame sa 32 0C – Väčšina ľudí skolabuje 30 0C – Bezvedomie 28 0C – Srdce začína vynechávať 20 0C – Srdce sa zastavuje, podľa lekárov však človek ešte nezomiera Doterajší rekord: 16 0C V roku 2001 lekári oživili dieťa, ktorého srdce prestalo na dve hodiny biť a jeho telesná teplota klesla na 16 0C.
 • Akú rýchlosť znesú naše nohy? Svetový rekord drží Jamajčan Asafa Powell, ktorý v roku 2007 zabehol stovku za 9,74 sekundy. Pohyb pri behu zabezpečujú štvorhlavé svaly na stehnách, pripojené šľachou ku kolenu. Rýchlejší pohyb ako 9 sekúnd na 10 m by ich poškodil. Doterajší rekord: 42, 52 km/h.
 • Koľko včelích uštipnutí prežijeme? Pri 600 bodnutiach je už len 50-percentná nádej na prežitie. Ale človek vydrží aj väčšiu dávku. Doterajší rekord: 2 243 žihadiel
 • Aký hluk znesieme? Ľudské ucho znesie až 160 decibelov, potom už hrozí pretrhnutie ušného bubienka. Najvyššiu hlasitosť zaznamenali počas erupcie sopky Krakatoa, keď v roku 1883 namerali 180 decibelov do vzdialenosti 160 kilometrov. Tomu, kto sa ocitol vo vzdialenosti 20 kilometrov od sopky, tlaková vlna roztrhla pľúca a pri hluku 200 decibelov ho zabila pľúcna embólia. Doterajší rekord: 175 dB zo vzdialenosti 2 metrov (výbuch granátu T-429).

 •  

  Reč tela

  Telo vás varuje!

  NAJLEPŠÍ lekár je vaše vlastné telo. Ak niečo nie je v poriadku, hneď vám to dá pocítiť. Signalizuje vám aj najmenšie poruchy, ktoré by ste nemali ignorovať, i keď sa vám zdajú malicherné.

  Signály, ktorými vaše telo prosí o pomoc!

  1. Nevysvetliteľné chudnutie

  Ak náhle stratíte viac ako 5 percent svojej váhy za mesiac alebo 10 percent za pol roka až rok, dajte sa vyšetriť. Možno máte hyperaktívnu štítnu žľazu alebo „len“ depresie, no je to tiež signál chorej pečene či dokonca rakoviny.

  2. Trvalo zvýšená teplota

  Ak máte v poriadku imunitný systém a nepodstupujete chemoterapiu, teplota nad 38 stupňov, ktorá trvá viac ako týždeň, by vás mala rozhodne varovať. Môže znamenať infekciu napríklad močových ciest, ale aj závažné choroby, ako sú niektoré typy rakoviny či tuberkulóza.

  3. Zle sa vám dýcha

  Ak sa neviete poriadne nadýchnuť, lapáte po dychu alebo pri dýchaní „pískate“ napriek tomu, že ste sa extrémne nenamáhali, vyhľadajte rýchlo lekára. Príčinou môže byť chronická bronchitída, astma, srdcové problémy, panické záchvaty, pľúcna embólia či pľúcna hypertenzia.

  4. Problémy s vyprázdňovaním

  K lekárovi by ste mali zájsť okamžite, ak máte silnú hnačku, ktorá trvá viac ako dva dni, alebo stredne ťažkú hnačku trvajúcu týždeň. Nebezpečná je aj zápcha, ktorá trvá viac ako dva týždne, krvavá hnačka alebo čierna stolica. Takéto problémy môžu znamenať salmonelózu, ale aj vírusovú a parazitnú infekciu, dokonca zápalové črevné choroby aj rakovinu konečníka.

  5.Silné bolesti hlavy

  K lekárovi choďte ihneď, ak vás náhle a z ničoho nič veľmi rozbolí hlava alebo je bolesť hlavy spojená s horúčkou, stuhnutým krkom, vyrážkou, zmätenosťou, so zmenami videnia, slabosťou, poruchami reči alebo bolesťami pri prežúvaní. Tieto príznaky môžu byť dôsledkom mŕtvice, meningitídy, mozgového nádoru alebo krvácania do mozgu po úraze.

  6. Krátka strata reči, zraku či pohyblivosti

  Pri týchto problémoch čas pracuje proti vám! Okamžite vyhľadajte lekára, ak sa u vás prejaví náhla slabosť či necitlivosť tváre, ruky alebo nohy na jednej strane tela. Nebezpečné je aj náhle zatmenie pred očami či strata videnia, strata reči alebo problémy s rečou a s porozumením hovoreného slova, prípadne náhla slabosť, náhly pád alebo neschopnosť stáť.

  7.Svetelné záblesky

  Náhle vizuálne vnemy svetelných zábleskov môžu byť signálom začínajúceho odlupovania sietnice. Okamžitý lekársky zákrok vám tak môže zachrániť oko!

  8.Neustály pocit sýtosti

  Návštevu u lekára neodkladajte, ak máte stále pocit, že ste sýti, aj keď ste skoro nič nejedli. Pozor aj na stav, keď cítite stále ľahkú nevoľnosť a máte nutkanie na vracanie alebo dokonca vraciate. Ak tieto problémy trvajú dlhšie ako týždeň, príčinou môžu byť rakovina pankreasu, nádor v žalúdku či rakovina vaječníkov.

  9. Horúci, červený či opuchnutý kĺb

  Tieto varovné príznaky môžu byť spojené s infekciou kĺbu, ktorá určite vyžaduje odborné ošetrenie. Treba totiž nielen vyliečiť kĺb, ale zároveň zabrániť infekcii, aby sa šírila ďalej do tela. Príčinou môže byť dna alebo vážnejšie reumatické ochorenie.

  10. Zmeny v psychike

  Určite navštívte lekára, ak sa u vás prejaví zmätené myslenie, dezorientácia, náhle záchvaty agresivity či dokonca halucinácie. Zmeny v správaní môžu byť totiž zapríčinené zranením hlavy, ľahšou mozgovou porážkou, ale aj nízkou hladinou cukru v krvi či búrlivou reakciou na užívanie niektorých liekov.

  Čo nám chce telo povedať?

  Nikto netrpí na určitú chorobu náhodou. Medzi telom a psychikou je úzke prepojenie

  Zlomilo jej to srdce... Leží mi v žalúdku... Tieto a podobné obrazné vyjadrenia nevznikli náhodou. Keď úbohý telesný orgán nevládze znášať konfliktnú situáciu, napätie alebo inú záťaž, prestane fungovať. Vysiela volanie o pomoc. Ochorieme. Vtedy je načase opýtať sa: „Správal som sa k sebe slušne? Mal som sa dosť rád?“


  Každá choroba rozpráva. Duchovná časť našej bytosti prostredníctvom tela upozorňuje, varuje. Ako to, že má psychika takú moc nad imunitným systémom? Touto otázkou sa zaoberá pomerne mladý odbor psychoneuroimunológia. Niet už pochybností, že to, čo cítime a čo si myslíme, má priamy vplyv na náš imunitný systém a následne na jednotlivé orgány. Nevyriešené problémy, konflikty, dlhodobé napätie vyvolávajú ochorenie. Duševná vyrovnanosť a radosť prinášajú fyzické zdravie. Chrípka, rakovina, vysoký krvný tlak alebo kožný ekzém, každá choroba je signál. Jeho zmyslu sa musí dopátrať každý sám. Aby sa nám ľahšie uvažovalo, skúsme si myšlienky usporiadať podľa kľúčov.


  LÁSKA K SEBE
  Spýtajte sa, či ste sa v doterajšom živote prijali, mali sa dostatočne radi alebo ste mali pred očami len potreby niekoho iného. Ste dôležitá, vzácna a jedinečná bytosť. Podľa toho by ste sa mali k sebe aj správať. Výsledok úvahy na túto tému by sa dal sformulovať takto: Maj rád aj sám seba a buď si ten najlepší priateľ.

  POCITY
  Učili sme sa, že nie je správne mať negatívne pocity, hnevať sa, cítiť nenávisť, trpkosť. Z času na čas však zavalia aj trpezlivého dobráka. Treba sa k nim priznať, rozobrať si ich a potom ich zo života vylúčiť, nie zatlačiť do podvedomia, ako by nikdy nejestvovali.


  MYSLENIE
  Kladný spôsob myslenia podporuje zdravie, negatívne uvažovanie mu škodí. Porozmýšľajte, ktorý z týchto dvoch spôsobov ovplyvňuje váš život. Kladné myslenie je slobodným rozhodnutím. Keď sa pozeráte na krásnu krajinu cez špinavé obločné sklo, máte na výber: Buď sa sústredíte na prach a šmuhy na skle, alebo na kvitnúce stromy za oknom. Dávajte si teda pozor na myšlienky.

  ZATRPKNUTOSŤ
  Máloktorý pocit škodí zdraviu tak veľmi ako dlho potláčaný hnev. Zlosť je stav nepohody, ktorá uviazne v podvedomí. Často ju pociťujeme práve voči blízkym. No na dlho potláčanú zlosť doplatíme my, formou trvalej frustrácie a ustavičnej nespokojnosti. Posolstvo pre tých, ktorých sa to týka: Búrka v pravý čas je lepšia ako mnohoročné čierne mračná.

  ODPÚŠŤANIE

  Učte sa odpúšťať! Znamená to oslobodiť telo i dušu od negatívnej a neužitočnej príťaže. Niekto vám v minulosti ublížil. Určite to bolelo, ale je to minulosť! Nedovoľte bolesti z minulosti ničiť vám prítomnosť, ak nie ešte aj budúcnosť! Odpustiť neznamená ospravedlňovať minulé správanie, ale vybrať energiu vloženú do starých historiek a používať ju odteraz už len pre vlastný život. Starostlivo si prejdite galériu príbuzných a známych. Nenachádza sa v nej niekto, komu treba odpustiť?

  ŠOK
  Niekedy sa odohrajú situácie, s ktorými je ťažko sa zmieriť. Niekto nás opustí, oklame, milovaný človek zomrie, sme vystavení násiliu, agresivite, nepriateľstvu, zneužívaniu. Dožičte si toľko času, koľko potrebujete, aby ste tieto zážitky mohli v sebe spracovať. Bolesť musíme prežiť, až potom sa jej môžeme zbaviť. Skúmajte, či nejaký zážitok, o ktorom ste si mysleli, že je už za vami, vo vás neprežíva. Aj pocit, ktorý ste rozumom potlačili, môže zapríčiniť chorobu.

  TÚŽBA PO SMRTI

  Všetci chceme byť zdraví, ale niekedy nás prepadnú aj iné myšlienky. „Tento život je nad moje sily. Funguje podľa pravidiel, ktorým, ako sa zdá, všetci okolo rozumejú lepšie ako ja. Bolo by skvelé mať konečne od všetkého pokoj a nemusieť už bojovať.“ Ak sa niekto nachádza v podobnom rozpoložení dlho, môže v sebe podporiť rozvoj nejakej choroby. Všetci vlastníme nezdolnú duševnú silu. Prístup k nej nie je vždy bez bariér. Ale máme ju a ona čaká na to, aby sme ju využili. Hľadajme ju, nevzdávajme sa, kým ju nenájdeme.

  ÚŽITOK Z CHOROBY
  Choroba je náročná skúsenosť. Napriek tomu sú ľudia, ktorým práve choroba dovolí urobiť v doterajšom živote veľké zmeny. Pacienti zavše povedia: „Keby som nebol chorý, nikdy by som si neuvedomil, čo je v živote dôležité.“ „Sám od seba by som nebol našiel silu rozhodnúť sa zmeniť situáciu, v ktorej som žil.“ Uvedomte si, že sú aj iné stratégie, ako uskutočniť to, čo chcete. Nemusíte preto ochorieť.

  ŽIVOTNÁ FILOZOFIA
  Názory na život, smrť a zmysel pozemského života v značnej miere určujú, ako prežívame životnú skúsenosť. Na zdravotný stav má vplyv aj náš rebríček hodnôt. Ak ste stavali na materiálnych veciach, na nemocničnej posteli možno pochopíte, že ste sa mýlili. Treba mať takú filozofiu, ktorá vás podrží a posilní. Nuž, ako sa pozeráte na svet?


  PRÍLEŽITOSŤ NA ZMENU
  Možno si pri čítaní tohto článku hovoríte: „Som chorý, je mi zle a teraz sa mám za to ešte aj cítiť vinovatý?“ Nejde však o vinu, ale o rozpoznanie súvislostí. Každý si myslí, že v istej chvíli robí pre seba to najlepšie. Potom ochorie a dozvie sa viac o súhre medzi psychikou a telom. Keď svoj život prehliada z tejto optiky, zrejme si na svojom niekdajšom správaní všimne niečo, čo pre jeho duševný a zdravotný stav dobré nebolo. A vždy ostáva priestor na zmenu. Ochorenie je teda tou poslednou príležitosťou v živote, pri ktorej by sme sa mali spamätať a opýtať sa: „Žijem tak, ako som si to vždy predstavoval?“ Choroba nás nespraví lepším, ale hádam rozhľadenejším a zodpovednejším človekom. Čo by sme teda mali urobiť, aby sme správne pochopili „posolstvo“ choroby? Premyslieť si, kedy sa zjavili jej príznaky. V akej životnej situácii sme sa vtedy nachádzali, na čo sme mysleli, čo sme cítili, po čom sme túžili? Mali by sme si odpovedať na dve otázky: V čom mi prejav choroby bráni? A tá druhá znie: K čomu ma núti? Tak ľahšie prídeme na to, o čo ide. Nebojujme proti príznaku ochorenia, ale prijmime ho ako cennú pomoc pri navracaní zdravia. Nie je hanba požiadať pri tom o odbornú pomoc. V prítomnosti chápajúceho terapeuta rozpoznáme posolstvo choroby ľahšie. Asi je už zrejmé, že netreba čakať, kým sa dostaneme do krajnej a nebezpečnej životnej situácie. Je lepšie vyjasnievať si nepríjemnosti a napätie priebežne, učiť sa lekciám, ktoré nám život udeľuje, odpúšťať, rásť z duchovnej stránky a vedieť sa radovať.

 • Držanie nápoja v spoločnosti odhalí vašu osobnosť

  Pri vstupe do miestnosti plnej ľudí môžete jedným pohľadom na to ako držia pohár odhaliť až osem základných typov osobnosti. Vo svojej najnovšej práci ich pomenoval a popísal jeden z najcitovanejších britských psychológov Glenn Wilson.

  Kokety a milovníci flirtu
  Najčastejšie to bývajú ženy, ale občas sa rovnako správajú i muži. Stoja vzpriamene a dávajú najavo svoje vnady, ktoré zdôrazňujú pohárom na stopke. Pohár držia pravou rukou pred svojím poprsím. Prsty ľavej ruky sa často dotýkajú okraja pohára alebo sa s nápojom inak hrajú. Ale i muži s vypracovanými svalmi dávajú svojim vnadám vyniknúť podobným štýlom.

  Klebetnice
  Sedia alebo stoja pri stole. Majú viditeľne naklonené telo k osobe, s ktorou komunikujú. Pohár vína nedržia za stopku a často ho využívajú k expresívnosti svojej konverzácie a gestikulácie. Pri rozhovore sa často nakláňajú až nad pohár, aby boli bližšie k poslucháčom.

  Milovníci zábavy
  Sú priateľskí. Väčšinou v skupinke so svojou spoločnosťou a smejú sa. Väčšinou majú v ruke fľašu, z ktorej upíjajú a ktorú držia na úrovni pásu alebo nedbalo pred telom. Pohár či fľašu držia voľne a ich rameno je uvoľnené.

  Samotári
  Sú hanbliví na prvý pohľad. Nápoj držia oboma rukami, ale inak ako kokety. Pohár držia ako by si ho chránili. Dlane sú schované a nápoj je stredom ich záujmu. A nikdy nestoja s prázdnym pohárom... Prístup k takémuto človeku musí byť pomalý, citlivý a často doplnený komplimentom.

  Ľadové kráľovné
  Takmer výlučne ide o ženy, ktoré vystupujú chladne a obranne. Pijú z vínového pohára alebo z malého pohárika a väčšinou ho veľmi pevne držia v pravej ruke. Ruka s pohárom je pritisnutá k bruchu, pod lakťom ľavej ruky, ktorá je upažená s dlaňou pri tvári či prstom na líci. S takýmito ľuďmi nemá väčšinou zmysel komunikovať.

  Playboy
  Ide o aktívneho a veľmi sebavedomého muža. Býva atraktívny alebo tak vystupuje a je si istý tým, že sa páči. Svoj nápoj používa ako falický symbol a preto sa s ním veľmi sugestívne hrá. Je majetnícky, rád sa dotýka a víta spoločnosť žien. Často vyzývavo postáva, mierne rozkročene, ruku máva v páse.

  Macho
  Pije pivo z fľaše alebo vysokého pohára. Je často sebavedomý a arogantný. Zaberá široký priestor. Ak sedí za stolom, je odsunutý a ruku má takmer natiahnutú k svojmu nápoju. Má roztiahnuté nohy, pričom sedí uvoľnene opretý dozadu. Miluje spoločnosť, ktorá ho obdivuje a dáva vyniknúť jeho egu.

  Despota a tyran
  Opäť väčšinou chlap, ale môže to byť i drsná lesbička. Má veľký pohár piva a demonštruje ho ako svoju zbraň. Drží ju pevne až agresívne a pri gestikulácii s ním máva ľuďom pred tvárou. Prístup k nemu musí byť psychologicky dobre premyslený a obozretný.

  Jednoduchá vec ako držanie nápoja nás odhaľuje viac ako si uvedomujeme. Často prezradí i veci, ktoré by sme chceli pred druhými utajiť. Keď ste v plnom bare, často sa musíte spoľahnúť len na reč tela. Väčšinou jej rozumieme podvedome.

  Chráňte si svoje srdce!

  Slovensko je na 2.mieste v počte úmrtnosti na srdcovocievne ochorenia v rámci Európy.

 • Srdce

  Ročne u nás zomrie na tieto choroby 508 ľudí na 100 000 obyvateľov, čo je až 55 percent. Horšie sú na tom z EÚ iba Rumunsko a Bulharsko, okrem nich aj krajiny bývalého Sovietskeho zväzu. Slováci sa tak dožívajú o 10 rokov menej, ako ľudia v Európe.

  AKO SA INFARKT PREJAVUJE

  Srdcový infarkt nie vždy bolí. Môže sa prejavovať aj ako žalúdočná nevoľnosť, pocit skráteného dychu, závratov alebo len pocitom tlaku v hrudníku.

  Tlaková alebo pálivá bolesť môže byť lokalizovaná v hrudníku, ale aj v krku, v čeľusti, v krku, v chrbte, v uchu, v ramene, alebo môže vyžarovať do ruky (väčšinou vľavo). Môžete dokonca zvracať alebo kašľať.

  KOHO POSTIHUJE?

  Infarkt sa môže sa prejaviť aj ako tzv. náhla smrť. Najčastejšie hrozí ľuďom nad 40 rokov, s vysokou hladinou cholesterolu, fajčiarom (alkoholikom), cukrovkárom, ľuďom s vysokým krvným tlakom, obezitou, cievnymi ochoreniami v rodine.
   
  ČO ROBIŤ PRE SRDCE
  Ak chcete mať zdravé srdce, mali by ste sa oň dostatočne starať. Dbať najmä o zdravú výživu, prestať fajčiť a striehnuť si cholesterol. Najčastejším príznakom infarktu je pálivá bolesť v oblasti hrudníka, celová slabosť alebo závraty. Dôležité je, aby ste ihneď  v takomto stave zavolali pomoc. Môžu vám zachrániť život.


  -         Obmedzte alkohol a pitie kávy

  -         prestaňte fajčiť

  -         dostatočne sa pohybujete (chôdza, beh)

  -         vyhýbajte sa stresom

  -         ak máte problém s nadváhou, snažte sa schudnúť

  -         pite dostatok tekutín (2-3 litre denne)

  -         zjedzte denne aspoň 0,5 kg ovocia a zeleniny

  -         nezanedbávajte preventívne prehliadky

  -         častejšie odpočívajte viac spite

  -         vysoký krvný tlak či cukrovkou si liečte

  POMOC? NAČO?!

  Výsledky zdravotníckych štatistík však hovoria o tom, že  v takýchto situáciách nereagujeme tak, ako by sme mali. Radšej zavoláme susede, známym, namiesto toho, aby sme si zavolali odbornú zdravotnú pomoc. To nie je v poriadku. Alarmujúca je aj informácia, že od počiatočných príznakov do zavolania pomoci prejde až 175 minút. Preto by ste nemali príznaky podceňovať a ihneď sa zveriť do rúk odborníkov.

   

  Prečo indiánske zvyky kážu spať s hlavou otočenou na sever a prečo sa máme postiť, keď je Mesiac v splne?

  Tieto starodávne zvyklosti majú seriózny základ.

  Zem funguje ako veľký magnet so silovými magnetickými čiarami, a to má na nás priamy vplyv. Aj naše telo má svoj magnetizmus a vyvinulo sa v magnetickom poli. Najsilnejšie pole vytvára mozog počas spánku. Ak spíme s hlavou obrátenou na sever, uľahčujeme prúdenie zemského magnetizmu cez naše telo, čím si zabezpečujeme zdravý spánok. Počas splnu zase tekutiny v organizme prúdia ľahšie, takže pôst pomáha zachovať ich rovnováhu.

  Ani starovekým Egypťanom neboli pozitívne účinky magnetov neznáme. Využívali ich dokonca pri balzamovaní tiel. Kleopatra údajne nosila maličký magnet na čele, aby si zachovala večnú mladosť. Veľa civilizácií pripisovalo magnetom magické schopnosti a nosili ich ako amulety, aby sa im uľavilo od bolesti.

  Predmetom vedeckého záujmu sa však stali až v 16. storočí. Švajčiarsky alchymista a lekár Paracelsius objavil ich liečivé účinky. Ostatní vedci sa ním potom inšpirovali. Doktor Samuel Hahneman, otec homeopatie, bol o sile magnetov pevne presvedčený a odporúčal ich používanie. Magnetoterapia je dnes všeobecne uznávaná a má vedeckú podporu.

  Magnetoterapia je veľmi efektívna najmä v uvoľňovaní bolesti. Keď telo príde do kontaktu s magnetmi, magnetické vlny prechádzajú tkanivami a stimulujú prúdenie krvi, ktoré uvoľňuje bolesti a opuchy. Lepšie prúdenie obnovuje a urýchľuje rast buniek a zvyšuje počet zdravých červených krviniek. Krv sa dostáva k všetkým častiam tela, čistí sa a ionizuje.

  Ionizovaná krv zlepšuje činnosť srdca a optimalizuje krvný tlak. Reguluje sa aj vylučovanie hormónov, a tak sa zlepšuje vzhľad pleti. Magnety samy osebe teda zázračné nie sú, ale vedia pomôcť telu zlepšiť jeho liečivé schopnosti.

  Pri magnetoterapii nie sú potrebné žiadne lieky ani injekcie. Používajú sa pri nej iba magnety rôznych tvarov, veľkostí a sily. Využívajú sa najmä dva typy: elektromagnety a permanentné magnety. Elektromagnety fungujú iba vtedy, keď sú zapojené do elektrickej siete, permanentné magnety sú nabité elektrickým prúdom a zostávajú stále zmagnetizované.

  Vo väčšine prípadov sa používajú magnety v tvare disku. Tieto pôsobia v pároch. Magnet so severným pólom sa osvedčil pri liečbe bakteriálnych infekcií a magnet s južným pólom pomáha pri úľave od rôznych typov bolestí. Liečba môže byť lokálna alebo celoplošná. Pri lokálnej sa vybraný pól prikla

  Ako to funguje?

  Bunky nášho tela sú slabými magnetmi s južným aj severným pólom. Ak sú bunky vystavené pôsobeniu magnetu s indukciou 300 a viac Gaussov, prijímajú jeho polarizáciu. Vtedy v nich dochádza k elektromagnetickým a biochemickým zmenám a tým k priaznivému ovplyvneniu kostného, svalového, imunologického, hormonálneho, kardiovaskulárneho, tráviaceho a nervového systému. Pozitívne účinky má aj zmagnetizovaná voda, čaj, džús či telové oleje.

  Plusy magnetického poľa

  • pôsobí protizápalovo a hojivo

  • odstraňuje bolesti

  • uvoľňuje svalové kŕče

  • rozširuje cievy

  • uvoľňuje škodlivé látky z tela

  • zmenšuje opuchy

   

  Komentáre

  Prehľad komentárov

  Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.