Choď na obsah Choď na menu
 


Slobodomurári 1.

22. 1. 2008

Kruh sa uzatvára (I. časť)

Denník SME priniesol 6.mája 2003 túto radostnú správu: Na Slovensku sú slobodomurári hlavne v Bratislave a medzi umelcami, novinármi, vedcami, lekármi, povedal včera slobodomurársky majster Peter Bu, ktorý tu pred desiatimi rokmi založil lóžu Humanizmus. Tvrdí, že je v nej združených niekoľko desiatok ľudí. Presné číslo ani mená však povedať nechce – tvrdí však, že sa chystá už druhá a tretia lóža.

Aby nebol pohľad na slobodomurárske aktivity jednostranný dovoľujem si doplniť tieto oficiálne (exoterické) a neúplne informácie poznámkami a kópiami originálnych dokladov, ktoré som vložil do pôvodného textu SME a očísloval.

1) Toto je kópia originálneho listu. (averz a reverz) vytlačený na kriedovom papieri. Je to práve ten, čo Veľmajster lóže v rozhovore pre SME spomína. Bol vydaný z príležitosti založenia prvej lóže po nežnej revolúcii na Slovensku.- v Nitre. Svetlo do nej priniesli bratia z Brna. 9. mája 1992. O tejto akcii tlač ani ostatné média nepriniesli žiadnu správu. Ako sa možno nižšie presvedčiť, tak br. Peter Bu verejnosť informuje nepresne a dá sa povedať, že skôr zámerne.


V spomenutých lóžach sú registrovaní aj viacerí politici ministri poslanci súčasnej vlády aj tých minulých. Napríklad: Ján Čarnogurský patrí k rádu Nemeckých rytierov, Vladimír Mečiar bol vyznamenaný rádom Maltézskych rytierov a v rovnakom ráde bol dekorovaný aj prezident Slovenskej republiky zakrátko po nástupe do funkcie.


ZMENA - týždenník č. 14/92 uverejnil článok pod názvom" Tichá zvesť":
že dňa 12. chešvanu 5782 v Bratislave znovu založili "humanistickú“ organizáciu B´nái B´rith (Synovia zmluvy) na Slovensku, ktorá si zvolila názov Tolerancia. Prišiel ju inštalovať prezident európskeho dištriktu Maurice Honigbaum z Francúzska a s riaditeľom XIX. dištriktu prof. dr. Ehrlichom, tiež zástupcovia kontinentálneho dištriktu Veľkej Británie, prezidenti z Viedne a Budapešti, desiatky priateľov a hostí. Za slovenskú verejnosť prišiel zhromaždenie pozdraviť predseda SNR F. Mikloško a takmer celá vláda na čele s premierom J. Čarnogurským, primátor Bratislavy, diplomatický zbor, mnohí verejní činitelia, pozdravy poslali biskupi. Prejavy predniesli: Honigbaum, Ehrich, Mikloško a prezident bratislavského spoločenstva doc. P. Traubner. Oficiálna tlač ani stranícke tituly KDH sa o tejto udalosti nerozširovali.


2) Veľmajster lóže br. Peter Bu, keď nechcete verejnosti prezradiť mená svojich bratov, urobím to za Vás, aj keď tu nebudú uvedení všetci. Národ predsa má právo v demokratickom štáte, kde sa opätovne verejne prezentujete, poznať s kým má tú česť.

 
		Menoslov členov BB Tolerancia, Bratislava
	

1)	František Alexander				29)	Ladislav Polák
2)	Gabriela Alexandrová			                30)	Anna Považanová
3)	Juraj Alner					31)	Peter Redlich
4)	Pavol Breiner				32)	Zuzana Redlichová
5)	Juraj Danciger				33)	Igor Rintel
6)	Ľudovít Doj					34)	Peter Salner
7)	Zuzana Dolejšiová				35)	Eva Salnerová
8)	Tibor Feldmár				36)	Ervin Schonhauser
9)	Ľudovít Fischer				37)	Vojtech Schragge
10)	Viera Fischerová				38)	Otto Šimko
11)	Jaroslav Franek				39)	Peter Šťastný
12)	Mária Fürediová				40)	Juraj Stern
13)	Dagmar Gavorníková				41)	Zuzana Sternová
14)	Tomáš Gertler				42)	Irena Stromfová
15)	Katarína Gertlerová				43)	Eva Trachtová
16)	Ivan Horský				44)	Pavol Traubner
17)	Otmar Karpfen				45)	Katarína Traubnerová
18)	Tomáš Kauffmann				46)	Milan Valášek
19)	Tomáš Kraus				47)	Herta Vyšná
20)	Tatiana Krausová				48)	Loránd Vyšný
21)	Pavol Kučera				49)	Jozef  Weiser
22)	Eva Langerová				50)	Jozef Weiss
23)	Zolo Lenský				51)	Tomáš Weiss
24)	Juraj Mencer				53)	Peter Werner	
25)	Ivan Pasternák				54}	Katarína Zavarská
26)	Zuzana Pasternáková				55)	Miloš Žiak
27)	Alica Pásztorov				56)	Marina Žiaková
28)	Boris Plintovič								

- - - "- - - "- - - "- - - "- - - "- - - "- - -"- - - "- - -"- - - "- - -

Návrhový lístok na kandidátka pre voľby predstavenstva B ’B Tolerancia ’95
    na funkciu:    

    navrhujem:                            

    prezident

   
    viceprezident

   
    mentor

   
    sekretár

   
    strážca pokladu

   
    ochranca (ADL)

   SME: Ako píše lóža na svojej internetovej stránke „úsilím slobodomurára je cesta, ktorá ho sebazdokonaľovaním privedie k pochopeniu podstaty týchto dvoch pojmov, ktoré vylučujú akýkoľvek dogmatizmus, osobnú, národnostnú etnickú a rasovú neznášanlivosť, rovnako ako totalitu“.

3) Vedúcou myšlienkou slobodomurárov bolo a je: "Rozbiť starý svet a postaviť nový na slobodomurárskych základoch"! Následne prezidenti, ministri a poslanci štátov, ktoré vstúpili do Spoločnosti národov, neskôr do OSN a ktorí navrhovali a schvaľovali rôzne zákony a zmluvy - nikdy nevykonávali vôľu svojho ľudu, ale počúvali príkazy a rozkazy slobodomurárskych lóži ku škode vlastných národov. Občania si túto pascu neuvedomujú v plnom rozsahu. Táto satanská politika je však stále rovnaká, ibaže dnes sú nám predkladané inštitúcie ako: MMF, CFR, OECD, NATO atď a smerujeme (lákajú nás, sľubujú sú veľmi nedočkaví hoci naoko robia drahoty a rôzne strašenie ak nevstúpime) do Európskej únie...

SME: O pôvode slobodomurárov panuje niekoľko legiend, väčšinu z nich však vytvorili sami slobodomurári. Slobodomurárstvo, ako ho poznáme dnes, sa pravdepodobne zrodilo zo stredovekých remeselníckych cechov, lóží murárov. V tomto čase sa murári, hlavne budovatelia chrámov, vysokokvalifikovaní odborníci, tešili značnej úcte. Vďaka pápežovi sa mohli voľne pohybovať, na rozdiel od ostatných poddaných. Tajomstvá svojho remesla si chránili v lóžach, aby medzi nich neprenikol nikto „nekvalifikovaný“. Mali vlastné etické normy, ale aj poznávacie znamenia.

4) To, čo je vyššie napísané je naozaj už len legenda pre romantikov. A naivné duše. Skutočnosť je však veľmi prozaická. Slobodomurárstvo je čosi celkom iné, než prirodzený život a aktivity štátu. Pomocou miestnych jednotiek (lóži) a s použitím nástrojov medzinárodných financií, kapitalistickej tlače, ostatných masmédií a ďalších prostriedkov môžu slobodní murári a sionisti paralyzovať činnosť legitímnej vlády, a hatiť všetko jej úsilie o ochranu a prosperitu národa. Počas uplynulých dvoch storočí sa slobodomurárstvo stalo neustále rastúcou silou v európskej a americkej politike a má stále väčší podiel na ovládaní toku udalostí celého ľudstva.

Nezabúdajme, že aj moderná história je z veľkej časti sprisahaním proti pravde. Citujem slová Eda Eckerta, ktoré stoja za úvahu: „Žiaden štátnik nemôže rozumieť súčasnej epoche, ani motívom, ktoré sú za medzinárodnými udalosťami, ani vývoju politického a sociálneho života národov, ani politickému a sociálnemu zmyslu istých súčasných fráz a termínov vo svete. Vidí iba fakty, ale nevie, odkiaľ prišli a nevie, čo má proti ním robiť – ak dôkladne nepreštudoval slobodomurárstvo a nespravil sám zo seba majstra všetkých tých vecí, ktoré právom patria k charakteru a aktivitám slobodomurárstva“!

SME: Prvé pravidlá akási ústava slobodomurárov bola spísaná v roku 1723 a platí pre nich dodnes. Z cechovníckych lóží vznikli tzv. „operatívne, staviteľské lóže“ mysliteľov – inteligentov. Stredisko novovzniknutej organizácie bol Londýn.

5) Slobodomurárstvo založil anglický kancelár Francis Bacon spolu so židom Ashmollom r. 1604. Prvá slobodomurárska lóža bola založená r. 1717 a prvá ústava bola potvrdená r. 1720 a nazvaná konštitúciou, v ktorej je obsiahnutá ľavicová kabbala (tým sa zdôrazňuje, že slobodomurári sú protivníkmi Krista) Práve z nej vzišlo nepriateľstvo všetkých „ľavicových“ strán k Cirkvi a priateľstvo slobodomurárov k sionistom a spájala ich spoločná nenávisť voči všetkým „pravicovým“ stranám.

SME: V lóžach sa stretávali záujemcovia o architektúru, šľachtici a iné význačné osobnosti svojej doby. Materiál, pracovné nástroje a metódy murárov nadobudli symbolický význam, ktorý sa vzťahoval k budovaniu Šalamúnovho chrámu, čo je analógia so zdokonaľovaním jednotlivca. Idea slobodomurárstva sa zvykne definovať dvoma pojmami: humanita a tolerancia.

6). Od tých čias však prešli transformáciou a touto rozprávkou balamutia nielen ľudí v každom národe, ale aj svojich bratov na najnižších stupňoch zasvätenia.
Pod heslami liberalizmu demokracie a ľudských práv sa ľudia sveta postupne stanú modernými otrokmi kapitálovo silných jedincov, klanov a nadnárodných spoločností.


SME: Prenasledovanie cirkvou trvalo až do polovice 20. storočia. Po čase vznikli pod rúškom slobodomurárskej organizácie nové mystické pseudo- a paraslobodomurárske lóže a tajné spoločnosti, ktoré mali blízko k okultizmu.

7) Marxizmus a slobodomurárstvo majú spoločný ideál pozemskej blaženosti. Aby dosiahli svojich cieľov, používa slobodné murárstvo sociálne a hospodárske revolúcie proti vlasti, rodine, majetku, morálke a náboženstvu. Slobodomurári svoje ciele dosahujú skrytými podvratnými prostriedkami uvádza do pohybu sektárske politické minority. Komunizmus zase verejnými podvratnými prostriedkami pričom sa opiera o politiku más, využívajúc ich túžby po sociálnej spravodlivosti.

Slobodomurárstvo je vlastne mysteriózne „náboženstvo“, úplne odlišné a cudzie kresťanskej viere. Tak ako iné mysteriózne kulty vedie cez zdanlivú toleranciu a uznanie cudzích božstiev k synkretizmu, a podkopáva dôveru k iným náboženstvám.
Mudrci Sionu hovoria, že Talmud je dušou Židovstva a Kabbala dušou Talmudu. Preto musí byť pravý žid Kabbalistom. Pravdou však zostáva, že kabbala má pramálo spoločného s učením Mojžišovým, - je zmesou babylonského a egyptského tajného učenia, a od neho sa odvíja celá slobodomurárska filozofia vyššej mágie. Kabbale vďačia za svoje tajomstvá, rituály a symboly všetky slobodomurárske združenia.

Prvotná kabbala mala za úlohu na základe výpočtov predpovedať zatmenie slnka. Egyptskí kňazi tieto výpočty držali v hlbokom tajomstve, lebo práve predpovedaním zatmenia národ zastrašovali a udržiavali v poslušnosti. Výpočty robili s číslami, každé číslo malo svoje písmeno a písmená tvorili slová. Napríklad: kňazi vedeli, že zatmenie slnka nastáva vždy po 18. rokoch, ale nie na rovnakom mieste, avšak vždy za 54 rokov.
Slovo kabbala v hebrejčine (ak-bal = večné zničenie – slnka, teda zatmenie) dáva zároveň aj číslo 54. Obdobie od jedného zatmenia do druhého bolo nazvané SAROT a v hebrejčine toto meno dáva číslo 666, teda číslo šelmy z Apokalypsy... Keď spočítame toto číslo, dostaneme číslo 18, čiže počet rokov od zatmenia do zatmenia. Keď zase vynásobíme 666 medzi sebou, dostaneme číslo 216 a to sú mesiace za obdobie 18.-tich rokov atď. Poznanie týchto výpočtov sa nazýva kabbala (grécky = múdrosť, tajné učenie). Odtiaľ pochádza sekta gnostikov, t.j. znalcov kabbaly, a od nich sa odvíjali sekty slobodomurárov.


SME: Slobodomurárstvo odmietalo diktatúry ako fašizmus, nacizmus a diktatúru proletariátu, počas vojny boli prenasledovaní, pretože odmietali prenasledovanie Židov. Prenasledovali ich aj komunistické vlády. (hr)

8) Uvedomuje si vôbec ľudstvo čo všetko vytvoril sionizmus a slobodomurári?
- liberalizmus dopomohol stvoriť svetový kapitalizmus.
- stvorili zlaté aj červené internacionály. Zlaté vedú Rotschildovci a ich súkmeňovci, a tým červeným dodal rozum rabínsky syn Karol Mardochaj Marx.
- internacionály zdanlivo pracujú proti sebe, ale v skutočnosti sú ako dve račie klepetá, - rozdrtia všetko, čo sa im medzi ne dostane. V podstate išlo o zboľševizovanie celého sveta (komunizmus, ktorý odskúšali od VOSR v Rusku bude zavedený v celom svete – to je tá stále utajovaná „Totalitná svetovláda“ a žiaľ, nedá sa vyskúšať na zvieratách, ale ľuďoch. A kto si to ani po uplynulých sto rokoch neuvedomuje tomu pripomínam slová z Apokalypsy - Zj.Jána: „Máte oči a nevidíte, máte uši a nepočujete...“)!
- financujú zbrojársky priemysel.
- podnecujú národnostné konflikty, podporujú občianske revolúcie, vojny a pripravujú sa aj na budúcu III. svetovú vojnu.


SME: Známi slobodomurári
G. Washington, G. Garibaldi, G. E. Lessing, J. G. Fichte, J. W. Goethe, W. A. Mozart, Eduard Beneš, A. Mucha, Th. Roosevelt, A. Rašín, M. R. Štefánik


9) tiež medzi nich patril kráľ Bedřich Veľký, František Lotrinský, kráľ Gustav (švédsky), kráľ Eduard VIII. Manuel Ortela Valladeraz, André Lebey, Ch.Radcliff, Adolf Cremier, Diderot, Helvétius, Voltaire, Rousseau. Mirabeau, Josef Balsamo alias Cagliostro, William Lilly (astrológ), Eliáš Ashmole, Francis Bacon, Goethe, Albert Pike (uznávaný SM pápež), T. G. Masaryk, Fr. Roosewelt, Kemal paša Ataturk, Magalhaes Lima, Mertinez Paschalis, herci: Douglas Fairbanks, Tom Mix, Harold Lloyd, atď.

Všebecný význam nástrojov

Kružidlo miera v hľadaní
Uholník priamosť v jednaní
Palica vôľa v uplatňovaní
Dláto súdnosť v bádaní            
Olovnica hĺbka v pozorovaní
Vodováha správne uplatňovanie znalostí
Pravítko presnosť v uskutočňovaní
Páčidlo Sila vôle
Murárska lyžica láskavosť voči všetkým

 

Hodnostári lóže
Ctihodný majster – zasahuje do debaty, riadi prácu lóže
1. a 2. Dozorca – každý má na starosti jeden stĺp prijíma a udeľuje slovo „sediacim na stĺpoch“ – stará sa o obiehanie slova
1. Dozorca – školí tovarišov
2. Dozorca – školí učňov
Rečník – je „strážcom Ústavy“, t.j. ak sa deje niečo proti ústave, má na to upozorniť, má čítať listy z Veľkého Orientu, vyjadruje svoj názor pred hlasovaním lóže
Tajomník – vedie knihu architektúry (záznam o prácach), zabezpečuje účasť na prácach, je „strážcom pečate“)
Veľký Znalec – pripomína správnosť rituálov
Pokladník – vyberá poplatky a stará sa o peniaze, má na starosti majetok lóže
Samaritán – navštevuje chorých bratov a podáva správu o bratoch, ktorí majú starosti
Obradník – odvádza rečníka, sprevádza bratov pri ich cestách v Chráme
Pokrývač – dverník, stará sa o riadne pokrytie Chrámu, túto hodnosť obyčajne vykonáva bývalý Ctihodný Majster
 
Stĺp harmónie – stará sa, aby pri prácach znela hudba
Knihovník – vedie knižnicu lóže
VlajkonosičSpolu so Židmi ich obviňujú „za všetko zlo“

SME: O slobodomurároch koluje veľa rôznych fám. Spolu so Židmi bývajú obviňovaní, že majú na svedomí „všetko zlo na svete,“ pripisuje sa im ovládanie politiky a ekonomiky.

10) Taktika slobodomurárstva a sionizmu sa nezmenila po stáročia, je v podstate stále rovnaká - zmocniť sa financií, rozložiť verejnú mienku, zbaviť národ jeho duše a ducha, ovládnuť rozhodujúci politický svet a potom točiť a hrať s národmi ako s figúrkami na šachovnici. Avšak ešte aj dnes sa nájde veľa naivných ľudí, ktorí si myslia, že ide len o nevinnú hru "nudiacich" sa intelektuálov, ktorí filozofujú a hrajú sa na svojom piesočku.

SME: Negatívny postoj voči slobodomurárom vyplýva podľa odborníkov najmä z toho, že ľudia o ich činnosti a učení nevedia. „Slobodomurári pôsobili a pôsobia ako uzavreté spoločnosti, o ktorých nie je dostatok informácií. Tam, kde nie sú informácie, vznikajú fámy,“ myslí si odborník na sekty a nové náboženské hnutia Miroslav Lojda z Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví.

11) To myslí pán M. Lojda vážne? Keď áno potom nie je odborník ale najskôr slobodný murár, ktorý zahmlieva verejnosti ešte viac pravdu.

Aby mal teda viac informácií, odcitujem slobodomurársku prísahu z Konštitúcie ČSR veľkej lóže Dielne ľudskosti (ktorá je platná pre všetky lóže) a znie: „Na túto uholnicu, symbol svedomia a spravodlivosti, na túto knihu Konštitúcie, ktorá bude odteraz mojim zákonom (teda nie zákony platné pre občanov), zaväzujem sa zachovať slobodomurárske tajomstvo neporušené. Zaväzujem sa, že nikdy nič nepoviem ani nenapíšem o veciach, týkajúcich sa rádu, ktoré tu uvidím a vypočujem, iba ak by som k tomu dostal súhlas, a že to vyjadrím spôsobom, ktorý mi bude oznámený. Sľubujem, že budem na diele slobodného murárstva pracovať horlivo, vytrvalo a pravidelne. Sľubujem, že budem milovať svojich bratov a v praxi prevádzať za všetkých okolností veľký zákon ľudskej solidarity, ktorý je morálnou doktrínou slobodného murárstva. Budem pomáhať slabým, budem spravodlivý voči všetkým, budem oddaný svojej rodine, vlasti a ľudstvu. Budem dbať na svoju osobnú dôstojnosť. Sľubujem, že sa podrobím Konštitúcii ČSR veľkej lóži „Dielne ľudskosti“ v jej terajších ustanoveniach, ako aj tých, ktoré budú prijaté neskoršie (tu vidieť, že každý brat prisahá i na to, čo bude...). Súhlasím, aby proti mne boli použité tresty obsiahnuté v Konštitúcii československej veľkej lóže Dielne ľudskosti, ak nedodržím tieto záväzky.

Z uvedeného jasne vyplýva, aká závažná je taká prísaha na uholnicu. Keď si čitateľ uvedomí, že do lóže vstúpia mladí ambiciózni ľudia, ktorým budú bb všemožne pomáhať, aby sa dostali na nimi vytýčené, popredné miesta v štáte a dostanú príkaz – referovať o všetkom, čo ich bude zaujímať. Touto prísahou prakticky slobodomurárstvo získava všetky i tie najutajovanejšie tajomstvá (to je morálka...V podstate ide o geniálne premyslenú špionážnu činnosť a preto musia byť bb murári utajení, aby mohli „pracovať“... Nech sa potom nikto nečuduje ich celosvetovým výsledkom)!

SME: „Vo všeobecnosti platí zásada, že čo je nepoznané, je v istom zmysle aj tajomné. Inými slovami, čo je opradené pláštikom tajomstva a záhad, vyvoláva v našom vedomí pocit nedôvery. A od nevedomosti je už len krôčik k odmietaniu – už v podvedomí odmietame to, čo je nám cudzie,“ uvádza historička Katarína Hradská vo svojej štúdii k dejinám slobodomurárov za prvej Československej republiky.

12) Nečakal by som od historičky na dejiny slobodomurárov tak lacné vysvetlenie tohto fenoménu. Mala by vedieť, že príroda a história sú dve učiteľky života. Spoločne nám ukazujú, že život ľudstva je pretkaný ustavičným bojom. Je to večný zápas dvoch princípov – dobra a zla. Táto polarita musí byť v neustálej rovnováhe, v opačnom prípade by absolútne dobro síce ukončilo boj, ale na druhej strane by znamenalo aj koniec života. Preto k potieraniu zla je nutné ho spoznať, čo najskôr. Podľa užívania rozumu sa dá ľudstvo rozdeliť na dve skupiny:

A) Prvú skupinu tvoria dravci a šelmy ľudskej spoločnosti, - silní jedinci, ako ich vytvoril liberalizmus... Práve táto skupina bez ohľadu na všetkých ostatných sa derú k vrcholu cez mŕtvoly. Svoj vzostup plánujú chytráckym a rafinovaným využívaním rozumu.

B) Druhú skupinu, ktorá tvorí markantnú väčšinu ľudí, používa svoj rozum k vytváraniu podmienok pre pokojné súžitie so všetkými. Táto väčšina je však neustále ohrozovaná nápadmi silných jedincov, ktorí sa usilujú využiť schopnosti a prácu všetkých vo svoj vlastný prospech. Zároveň tiež ťažko rozoznáva nebezpečné nástrahy silných, aby postrehla ľstivé zlo obalené v pekných slovách a heslách. Táto druhá skupina sa ešte delí na tri druhy ľudí:

1. vedia, že niečo nie je v poriadku. Majú pocit neistoty, cítia sa ohrození ale nerobia nič, pre svoju záchranu - dúfajú v Božiu pomoc.
2. tiež nie sú spokojní. Nevedie sa im dobre a mnohým dokonca veľmi zle (to sú robotníci). Je ich veľká masa, ale nedokážu použiť svoj rozum ani na to, aby si uvedomili, že sú v područí sionistov a slobodomurárov, ktorí ich vedú podľa zásad marxizmu-leninizmu a triedneho boja.

3. postrehli nebezpečenstvo, hľadali a našli jeho pôvod a podstatu a vedú proti nemu boj. Sú to zväčša mladí ľudia, ktorým ešte nevnikol do krvi jed demoliberalizmu. Práve týchto ľudí zvádzajú na scestie tajné spoločnosti. A tak tomu bolo i za prvej ČSR.

SME: Slobodomurári podľa Miroslava Lojdu nie sú sektou, ale bratstvom či rádom. „Považujú sa za duchovný rád usilujúci zhromaždiť hodnotných jednotlivcov, ktorí by sa inak nestretli, a takto vytvoriť jadro pre budúce zjednotenia ľudstva,“ hovorí. (mar)

13) Má pravdu jedine v tom, že sa usilujú predovšetkým zo schopných a vybraných jedincov vychovať za seba nástupcov, ktorí vždy pokračujú v ich stopách za vytýčeným cieľom. Ostatní sú vykonávateľmi ich želaní a tvoria vlastnú silu top slobodomurárov a sionistov.

Uvedené stavy v tabuľke sú podľa dostupných správ z roku 1932:

Kontinent                   lóží         bratov
1. Európa                   9 007         791 735
2. Ázia                   102         7 000
3. Afrika                   86         4 500
4. Amerika         Severná                 18 000         3,509 000
          Stredná                 314         35 000
          Južná                 639         50 000
5. Austrália           2 020         192 000
        Spolu:           30 168         4,589 235
 

Niektorí bratia - autori a pramene (slobodomurárske časopisy) uvádzajú v uvedenom období celkový svetový počet Veľkolóži a ich odnoží na 144 (12 x 12 kmeňov), ktoré vraj združujú až 22 miliónov členov!
Každý by sa mal zamyslieť nad týmto počtom slobodomurárov ako tajnej spoločnosti, medzinárodne organizovanej a rozšírenej po celom svete. Prečo je tajná... čo vlastne sleduje... a na čo slúži tak obrovská "armáda".ľudí?!


SME: Na Slovensku majú podľa historikov slobodomurárske lóže tradíciu ešte z čias Rakúsko-Uhorska. Podľa historičky Kataríny Hradskej bolo pred prvou svetovou vojnou na Slovensku zaevidovaných 32 lóží a krúžkov so 477 členmi. Centrom bola Bratislava. Nové lóže vznikli počas Československej republiky, s názvami ako Fides, Most, Harmónia, Mlčanlivosť, Hort, Philantropia, Ján Kollár, Veritas a ďalšie. Stali sa súčasťou celosvetovej slobodomurárskej organizácie B‘nai B‘rith. Ich členmi boli ľudia všetkých národností žijúcich v Československu, až 70 percent však tvorili Židia. Všetky lóže boli zakázané autonómnou slovenskou vládou v októbri 1938, ich majetok bol zabavený. Po vojne nakrátko lóže obnovili svoju činnosť, po komunistickom prevrate v roku 1948 bola ich činnosť znovu zastavená. Ich pôsobenie sa obnovilo v roku 1990.

14) Dovolím si K. Hradskú v niektorých tvrdeniach poopraviť.

Na Slovensku boli v tom období založené tieto lóže: Testvériség (Bratstvo –1922 ), Zips Unter Der Tatra (Bratský reťaz na úpätí Karpát –1894 a 20.4.1899 premenovaná na lóžu Szepes –Zips), Zur Verschwiegenheit (Mlčanlivosť), vedecký spolok Urania, Ján Kollár (28. šebatu AL 5685 = 20.1.1925), Most, P. J .Šafárik (9.1.1926), Comenius, Vatra, Veritas (Pravda), Ressurrexit (Vzkriesenie), Felicitas (Šťastie), Phoenix, Progressio, Gomor, Charitas, Kárpát, Fides, Concordia, krúžok Ján Milec (25.7.1930) atď.
Na zasadaní Najvyššej lóže IOBB z 5. až 8. mája 1935 bol oznámený Distrikt celkový stav lóži a počet bratov. ČSR patrí pod X. Distrikt má 16 lóži a 1882 bb.- členov.
(mar)


SME: [6. 5. 2003]

15) Uverejnený článok SME (spolu s anketou na internete) nie je taký nevinný ako sa nezasväteným ľuďom zdá. Jeho pravý cieľ spočíva v tom, aby lóže na Slovensku zistili, ako sa verejnosť postaví k slobodomurárstvu dnes, a čo o ňom vlastne mladá generácia vie, kto je zblbnutý prozápadne, dutý a manipuľovateľný...Slobodomurári veria a cítia sa v každom štáte tak silní, že im už nikto nemôže uškodiť, lebo kruh nad svetom aj slobodomurárskych snáh sa uzatvára. Do tohto kruhu má spadnúť aj Slovensko ak povie ANO v referende o vstupe do NATO a EÚ. To nie je náhoda, ale premyslený ťah, že začiatok referenda bol naplánovaný na 16.-17.mája 2003, kedy dôjde k zatmeniu Mesiaca (astrológovia vedia, čo mám na mysli), ani to, že br. Peter Bu 10 dní pred týmto dňom verejne vystúpil a priznal fungovanie slobodomurárov na Slovensku (dovtedy to všemožne utajovali). Rok 2003, v ktorom padne osudové rozhodnutie národa má hodnotu čísla 5, je to číslo Jupitera a znamená dobrodružstvo, cestovanie, skúsenosť – výstihuje charakter sľubovaných výhod po vstupe do EÚ.

  

Tajný rébus elity (II. časť)

V úvode musím poznamenať, že nasledujúce časti len zdanlivo nesúvisia s astrológiou. Avšak bez znalosti astrológie a kabbaly – (reči symbolov a čísiel), nie je možné rozlúštiť ezoterické myšlienky slobodomurárov (dohodnuté znaky v medzinárodnom meradle, podobne ako sú napr. v matematike, chémii alebo vo fyzike), ktorým dali svoj vlastný hlboký zmysel, a zároveň ani porozumieť súčasnej svetovej politike.

Astrológia má morálne právo vyjadrovať sa k súčasnej situácii vo svete. Toto právo jej dáva skutočnosť, že počas uplynulých tisícročí, nedávnej minulosti, či v súčasnosti, sa podľa jej prognóz uberali dejiny a rozhodnutia elity - mocných tohto sveta. Je však nutné vedieť, čo je kabbala (zakódovaná astrológia do čísiel, po novom numerológia – pozri v I. časti – „Kruh sa uzatvára“ pod č.7, ods. 4. a.5...), pretože jej tajomné významy a symboly sú platné aj dnes – „všetko so všetkým súvisí“...

Vráťme sa však na skok do histórie vzniku Spojených štátov amerických:

Slobodomurári vyhlásili v sídle 1. lóže vo Philadelphii 4.7.1776 Deklaráciu nezávislosti. Týmto aktom vznikli Spojené štáty americké (USA) na republikánskom základe a odtrhli sa od anglickej koruny. Prakticky bol založený prvý slobodomurársky štát na svete a počiatok budovania demokracie. Pod názvom Deň nezávislosti sa stal uvedený dátum štátnym sviatkom USA (reverz 2 $ US z roku 1976 vydanej k 200 výročiu ).


Medzi 56 signatármi americkej Deklarácie nezávislosti bolo 50 slobodomurárov, z 29 generálov Georga Washingtona ich bolo dvadsať a všetci 13 guvernéri, ktorí roku 1776 tvorili Úniu. Úrad amerického prezidenta s jeho výraznými právomocami bol zakotvený ústavou z roku 1787. Stalo sa tak po skúsenostiach s prvou ústavou USA, prijatou ešte počas vojny za nezávislosť, keď bolo voľné spojenie trinástich štátov vybavené slabou exekutívou. Od roku 1787 je prezident ako hlava štátu, - šéf vlády, vrchný veliteľ ozbrojených síl v jednej osobe a disponuje výraznými ústavnými kompetenciami.

Od založenia USA boli slobodomurármi títo prezidenti v úrade: George Washington, Benjamin Franklin (historici ho považujú za najväčšieho amerického slobodomurára všetkých čias), Thomas Jefferson, Alexander Hamilton, J. Adams, Andrew Jackson, J.Tyler, James Buchanan, Andrew Johnson, W.H.Harrison, U.Grant, James Monroe, James K. Polk, James A. Garfield, William Mc´Kinley, Theodor Roosevelt, Wiliam T. Taft, Waren G. Harding a iní.

Od nástupu Woodrowa Wilsona (1913-1921), ktorý bol prezidentom počas I. svetovej vojny, už v USA patril každý prezident do slobodomurársko-iluminátskych kruhov. Výnimku tvoril len Eisenhower, ktorý k ním síce nepatril, ale bol nimi riadený.

USA - prvý slobodomurársky štát sveta

Jeden zo 7 divov sveta bol Rodoský kolos spodobujúci boha Helia na ostrove Rodos. Táto obrovská socha bola vytvorená a postavená v rokoch 292-280 pred n. l. na pamiatku víťazstva Rodosanov nad Macedóncami. Socha však nevydržala zemetrasenie v roku 226 n. l. a zrútila sa. Jej zvyšky sa povaľovali ešte viac ako 800 rokov po tom. Rodoský kolos inšpiroval francúzskych slobodomurárov k zhotoveniu daru pre prvý slobodomurársky štát na svete...

Pre USA sa stalo heslo Francúzskej revolúcie: Sloboda - Rovnosť - Bratstvo aj symbolom. Toto heslo pri vstupe do New Yorku na ostrove Bedloe stelesňuje socha Slobody (Madam Liberté), ktorú Spojeným štátom americkým darovali francúzski slobodomurári pri príležitosti stého výročia Deklarácie nezávislosti (jej tvár vytvoril sochár Fréderik A. Bartholdi - maďarského pôvodu, podľa podoby svojej matky a kyprých tvarov svojej manželky).

Po privezení 46 metrového kolosu do najväčšieho mesta USA (Nový Jeruzalem a Babylon jazykov) však chýbali peniaze na vybudovanie podstavca pre sochu. Z tohto dôvodu sa objavila v časopise New York World výzva novinára Josepha Pulitzera, aby prostí Američania venovali na podstavec po doláriku...

Nedá mi, aby som nepripomenul čitateľom, kto bol tento muž: Josef Pulitzer žil v polovici 19. storočia na východnom Slovensku v meste Humenné. Vysťahoval sa do USA a začal úspešne podnikať ako vydavateľ bulvárnej tlače. Vo svojich časopisoch viedol dlhodobú nenávistnú a šovinistickú kampaň proti slovenským a slovanským prisťahovalcom. Pod vplyvom br. murárov veľmi rýchlo zabudol, odkiaľ prišiel. Určite však nezabudol na svoje meno, ktoré prezrádza jeho pôvod... Do Chicago Times, 5. mája 1886 napísal: "Slovania sú potomkami zmiešaniny Skýtov, Húnov a diabla." (No Comment)!

Pulitzer založil nadáciu, ktorá po jeho smrti (1911) začala od roku 1917 (je to len zhoda náhod?) udeľovať prostredníctvom Columbijskej univerzity ceny okrem iného aj za novinársku tvorbu. Pulitzerova cena hoci je od prvopočiatku poškvrnená tvrdým a nenávistným šovinizmom, je dnes v podstate najprestížnejším ocenením pre novinárov celého sveta. V ich profesii predstavuje akúsi malú Nobelovu cenu za žurnalistiku. Zároveň by však mala byť pre všetkých novinárov etickým mementom.

Pulitzerova výzva sa ujala, zbierka splnila svoj účel a čoskoro bolo pohromade sto tisíc dolárov, za ktoré bol postavený sedemstupňový piedestál. Betónová základňa je vysoká 20 metrov a nad ňou sa týči ešte 27 metrový podstavec, v ktorom je ukotvená samotná 225 ton ťažká socha. Konečne dňa 28.10.1886 sa prvý raz rozžiarila fakľa v pravej ruke Madam Liberté, zatiaľ čo v ľavej ruke drží dosku s dátumom schválenia Deklarácie (4.7.1776) s venovaním: „Dar ľudu Francúzskej republiky“. Pri nohách postavy je roztrhnutá reťaz ako symbol slobody.

Od toho dňa stojí socha Slobody na brehu Atlantiku - na Ostrove slobody (tak bol premenovaný ostrov Bedloe) a svieti pútnikom na cestu z Európy, ktorí ani netušia utajenú symboliku. Privítala už viac ako šestnásť miliónov emigrantov a to nielen zo starého kontinentu, ktorí našli v USA svoj nový domov. (Pre zaujímavosť pripomínam, že presne v ten istý pamätný dátum odhalenia sochy, ale o 32 rokov neskôr vznikla ČSR, o tom však píšem v inej časti knihy).

Všeobecne sa traduje, že predpovedať budúcnosť ľudstva v horizonte niekoľkých desaťročí alebo dokonca storočí bolo a je vždy problematické ak nie nemožné... Avšak nie pre "Mudrcov Sionu", ktorí pomocou astrológie a kabbaly dokážu majstrovsky načasovať a urýchliť svetový vývoj alebo ho podľa potreby zabrzdiť. Kto tomu neverí, tomu v tejto súvislosti pripomínam okrídlený výrok F. D. Roosvelta - prezidenta USA od 1933-1945: "V politike sa nič nedeje náhodou. Keď sa niečo stane, môžeme si byť istí, že to bolo týmto spôsobom aj naplánované".

Túto skutočnosť dokazuje aj slobodomurársky rébus, ktorý sa nachádza práve na jednodolárovej bankovke - keďže je vo svete najrozšírenejšia (ešte viac ako Biblia). Ako nová bankovka s týmito symbolmi sa objavila prvý raz až v roku 1935, keď ilumináti už vedeli, že majú "víťazstvo" takmer na dosah ruky. Veľká pečať (jej matrica) však bola vyhotovená už veľmi dávno predtým.


John Todd jeden z bývalých vrcholových iluminátov, nám podáva o jednodolárovke nasledujúcu správu a uvádza tieto fakty: "Táto pečať (rozumej celý reverz obrazu bankovky) bola prinesená z nariadenia rodiny Rotschildovcov. Vyrobili ju v Londýne a do USA ju priniesli Benjamin Franklin a Alexander Hamilton (žiaci Dr. Weishaupta, zakladateľa rádu Iluminátov). Táto rodina je hlavou organizácie, do ktorej som bol uvedený v Colorade...

K ním patria všetky okultné bratstvá, akéhokoľvek druhu - je to luciferská organizácia. Ide o financie a majú za cieľ získať jednotnú svetovládu. Táto organizácia urobí všetko, aby túto svetovládu aj získala a táto skupina sa volá Ilumináti."

Po ľavej a pravej strane "JEDNODOLÁROVKY" (pozri obrázok) je rub a líce Veľkej pečate a medzi nimi uprostred veľký nápis ONE (má síce význam jeden, ale ezoterický význam je spojiť sa, zjednotiť v jeden celok). Nad tým je pre nezasvätených nápis IN GOD WE TRUST = Veríme, spoliehame na Boha (na JHVH, nie toho, čo vyznávajú kresťania a to hlavne odvtedy, čo prestali byť americké bankovky podložené zlatom). Avšak GOD (Boh - modla má pre sionistov a bratov slobodomurárov svojský význam - Zlaté teľa) a slovo TRUST (znamená dôvera, viera, kartel, úver - poskytovaný každému, kto oň požiada. Ide o monopolné združenie kapitalistov).

V ľavo, pod reverznou stranou Veľkej pečate je v polkruhu nápis THE GREAT SEAL = Veľká pečať (znamená veľké tajomstvo - slobodomurárov). Nad ňou v kruhu je umiestnený ďalší nápis NOVUS ORDO SECLORUM = Nový svetový poriadok (ide o priamy cieľ snaženia Iluminátov a predstupeň všenáboženstva - NEW AGE - Nového veku - nemýľte si to s Vodnárskym vekom!), ako teoretická zmena paradigmy v politike, vláde a ekonomike, čo inými slovami znamená nielen zavedenie nového poriadku a sústavy, ale aj vzorové rozdelenie ľudstva na kasty.

Vieme, že v celej histórii ľudstva každé impérium sa usilovalo zaviesť Nový svetový poriadok s jedným panovníkom, vládou, jedným náboženstvom, ideológiou, ekonomikou, menou a podobne. Preto sa Council on Foreign Relations the Trilateral Commission a podobné organizácie snažia o globálny politický a ekonomický systém pod egidou koalície globálnych finančných investorov sveta, ktorú majú plne v rukách sionisti.

Za zmienku k uvedenému stojí na chvíľu sa pristaviť u autora Nahuma Goldmanna, ktorý vo svojej knihe „Der GEIST der Militarismus“, Stutgard-Berlin, 1915 (reprint Brémy 1985, str.30) píše nasledovné: „Zhrňme si teda zmysel a historické poslanie našej doby. Jej úlohou je odznova usporiadať kultúrne ľudstvo a nahradiť súčasný spoločenský systém novým. Každé prebudovanie a tiež nové usporiadanie pozostáva z dvoch krokov - zo zničenia starého poriadku a z vybudovania nového... (NOVUS ORDO SECLORUM – teda každý na tejto planéte má toto memento pred očami na 1 $.bankovke).

Najprv musia byť odstránené hraničné stĺpy (po vstupe do EÚ sa tak prirodzene stane), poriadkové obmedzenia a predpisy spoločenského správania súčasného systému (demoralizácia hlavne východnej časti Európy od roku 1989 je už v plnom prúde). Až potom nastane druhý krok, nové usporiadanie elementov. Prvá úloha našej doby teda pozostáva v zničení. Celé spoločenské rozvrstvenie a usporiadanie starého systému musí byť odstránené a všetci ľudia musia byť vytrhnutí zo svojho dedičného prostredia. Žiadna tradícia naďalej nesmie byť považovaná za svätú, staroba bude platiť iba za známku choroby a naše heslo znie: Čo bolo musí zmiznúť! (Ja som z toho jasne pochopil súčasnú svetovú politiku i tú, ktorá sa vedie na Slovensku vrátane „reforiem“ našich doterajších ministrov práce, sociálnych vecí, zdravotníctva, školstva kultúry atď., ktorí presne plnia tieto plány...). Silami, ktoré nám túto negatívnu úlohu vykonajú, sú: Na hospodárskom poli – kapitalizmus a v oblasti politicko-duchovnej – demokracia. Čo všetko už k tomuto účeli vykonali, vieme všetci, ale vieme tiež, že ich dielo (rozumej kapitalizmus a demokracia) ešte nie je dokončené. Ešte stále musí kapitalizmus bojovať proti rôznym formám tradičného hospodárstva a demokracia neustále zvádza zúrivý boj so všetkými silami reakcie. Na druhej strane je však zavŕšené dielo militaristického ducha... Až potom pred nami vyvstane väčšia a ťažšia úloha: výstavba nového poriadku. Jednotliví členovia, ktorí boli vytrhnutí zo svojho starého zakorenenia a rozvrstvenia v spoločnosti, ktorému sa podriaďovali a ktorí teraz prepadli anarchii, musia byť uzatvorení do nových foriem a kategórií.

Pre vyriešenie našej úlohy boli najprv ľudia vyhlásení za seberovných ale (!) teraz musí byť ľudstvo znova rozdelené a diferencované, slovom musí tu byť zriadený pyramidálny systém. Taktiež túto úlohu sa kapitalizmus pokúša riešiť, vieme dobre, s akým úspechom. Rovnako táto druhá úloha sa dá vyriešiť len s pomocou militaristického ducha (jasné priznanie už v roku 1915 – potom nasledovala I. a II. svetová vojna a medzitým aj potom rôzne revolúcie) a jeho princípu vodcovstva a podriadenosti.

Akonáhle sa tieto kroky vykonajú, t. j. starý systém bude v troskách (!) a na jeho mieste povstane nový poriadok, potom zostáva urobiť ešte tretiu vec, bez ktorej by celé dielo zostalo nedokončené: Bude potrebné nutne vytvoriť „novú spoločnosť v podobe jednotného, uzatvoreného organizmu...“ Dnes (1915 ?!) už všetci vieme, že táto úloha bude tou najväčšou a najvýznamnejšou a nazývame ju „riešením sociálnej otázky...“ Všetky plány, návrhy a hnutia, ktoré sociálnu otázku chcú riešiť, sa pohybujú v tomto smere. Družstevníci, socializmus, všetko k tomuto cieľu smeruje, ale len idea spoločenského organizmu môže priniesť riešenie sociálnej otázky, a to zasa znamená, že východisko môže dodať iba duch militarizmu.“

Vážení čitatelia, neznejú Vám dnes slová vládnych činiteľov, ministrov, politikov a poslancov ako naivnosť a výsmech do očí voličom v demokratických štátoch, keď všetko je už dávno sionistami a slobodomurármi naplánované, a my občania sme len štatistami na šachovnici sveta?

V kruhu pečate dominuje trinásť stupňová pyramída, jej základňa nesie letopočet - MDCCLXXVI - 1776, kedy bol založený rád Iluminátov (pozri obr. súčet roku je 3 a patrí planéte Mars = boj a obratnosť. Planéta je symbolom vojny, nepriateľstva, katastrôf, požiarov, ale aj zbrojenia a ziskov, ktoré z toho plynú.

Celý dátum založenia rádu Iluminátov je- 1. 5. 1776, - súčet tvorí číslo 9, ktoré je priradené planéte Neptún, ktorá nesie prívlastky medzinárodnosti a falošných prorokov. Ide o symbol moci a všeobecného vplyvu na svet. Treba si uvedomiť, že v astrológii planéta Neptún popiera absolútne všetky princípy existujúcej skutočnosti, nastoľuje sen, ilúziu alebo rôzne predstavy bez akýchkoľvek obmedzení. Keďže planéta pôsobí generačne, je zdrojom veľkých ťažkostí a problémov vo vzťahoch medzi ľuďmi, národmi a všeobecne vo svete.

Nedokončená pyramída pripomína zasvätencom Sionu ich vlastné dejiny = minulosť (sa odvíja z Egypta), prítomnosť (vytvárajú), budúcnosť (v ktorej chcú prevziať zvrchovanú moc a svetovú vládu do vlastných rúk). Chýbajúci vrcholový kameň znamená vynaložené úsilie a "mierku času", ktorá chýba k dokončeniu diela...

Exotericky oddelený vrchol tvorí trojuholník s okom a svätožiarou. Symbolizuje oko Staviteľa, Architekta, Vládcu sveta (podľa cirkevných prameňov je to vraj Božie oko - avšak podľa modernej interpretácie oko symbolizuje satanskú obrazovku televízora a monitor computera). Nad vrcholom pyramídy je v polkruhu nápis ANNUIT COEPTIS = Naše úsilie je korunované úspechom (to je dnes už nepopierateľný fakt).

Veľká pečať USA


V pravo pod averznou stranou Veľkej pečate je v polkruhu nápis OF THE UNITED STATES = Spojené štáty. Stred pečate tvorí obraz orla s bielou hlavou (symbol légie, resp. bielej lóže čistých rúk), ktorý drží v zobáku zvitok so stuhami a latinským nápisom E PLURIBUS UNUM = Spojenectvo mnohých (čiže sionistov a bratov murárov pomohlo vytvoriť USA).

Vodorovná heraldická hlava štítu (modrá) pozostáva z trinásť horizontálnych pruhov a stelesňuje Kongres. Z nej vychádza trinásť pevne spojených a striedajúcich sa zvislých pruhov, ktoré symbolizujú spojenie jednotlivých štátov konfederácie do celku (zakladateľov).

Bielych pruhov je sedem a červených šesť - spolu trinásť. Farby na štíte majú svoj symbolický význam:

Exoterický znamená farba BIELA = čistotu, nevinnosť, MODRÁ = vytrvalosť, spravodlivosť, ČERVENÁ = silu a udatnosť.

Avšak ezoterický zmysel týchto farieb hovorí jednoznačne o bielych, modrých a červených lóžach, ktoré združujú Spojené štáty americké od svojho vzniku (napríklad len v USA roku 1932 bolo 19 000 lóži a v nich 3,600 000 bratov murárov).

Orol drží v pazúroch ľavej nohy olivovú ratolesť s trinástimi lístkami a trinástimi olivami a v pazúroch pravej nohy trinásť šípov, - symbolizujú sily mieru a vojny, ktoré sú výhradne v moci Kongresu USA. Americký orol (je symbol slobodného rozletu) nesie na svojej hrudi štít bez heraldických štítonosičov, čo znamená, že Spojené štáty americké by sa mali vždy spoliehať len na svoju vlastnú silu (pre istotu sa však poistili v I. svetovej vojne a po II. svetovej vojne vytvorili alianciu NATO).

Pod štítom vyčnieva roztiahnutý chvost orla zložený z deviatich pier (číslo 9 znamená. nielen symbol moci a všeobecného vplyvu - teda celosvetového, ale tiež symbolizuje - NEPTÚNA - boha oceánu, za ktorým ležia Spojené štáty).


V pravej kruhovej pečati dominuje hexagram z trinástich hviezd v podobe pentagramov a v znamení zverokruhu, ktoré tvoria Dávidovu hviezdu Izraela... Exotericky toto "súhvezdie" predstavuje nový slobodný štát, ktorý si získal svoje miesto a postavenie medzi ostatnými zvrchovanými mocnosťami sveta.

Až pod týmto hexagramom sa nachádza štátny znak Spojených štátov amerických, symbol (ne)závislosti - a to má už ezoterický význam...

(Napríklad: USA a MAĎARSKO sú jediné dva štáty na svete, u ktorých participujú v štátnej pečati cudzie štátne znaky: USA majú nad Veľkou pečaťou znak IZRAELA a MAĎARSKO má v pravej polovici štítu zase znak SLOVENSKA).

Humanistická tradícia hovorí, že symboly nepochádzajú z intelektu, ale z iracionálnych hlbín duše. Vyrastajú z osobného alebo kolektívneho nevedomia a nemôžu existovať bez toho, aby neboli prijaté nevedomou dimenziou nášho bytia. To znamená, že zakladatelia USA (patrioti slobody) - Washington, Franklin a Jefferson ako top slobodomurári, jednoznačne vtlačili do Veľkej pečate všetky atribúty slobodomurárstva.

Už nie je tajnosťou, že s anglickým panstvom do Ameriky prenikalo aj slobodomurárstvo. Vykryštalizovalo tu do dvoch smerov. Jedna strana sa snažila v Novom svete udržať koloniálny charakter a druhá strana preferovala nezávislosť na Anglicku. Tento stret napokon vyústil v otvorenú a krvavú vojnu za nezávislosť.

George Washington ako najvyšší veliteľ vojska mal okolo seba výhradne len dôstojníkov z radov slobodomurárov. Slová generála Lafayetta o ňom tento fakt potvrdzujú: "Nikdy nezveril samostatné velenie dôstojníkovi, ktorý nebol slobodným murárom".

Nezabúdajme, že "americký národ" tvorili ľudia zo všetkých končín sveta (vyhnanci a utečenci predovšetkým z Francúzska po revolúcii, Anglicka a ďalší prisťahovalci). Preto dnes väčšine ľudí uniká zo zreteľa nielen táto skutočnosť, ale aj fakt, že pre túto masu ľudí - "svetoobčanov" muselo byť vynájdené niečo iné než národovstvo, - čo by spojilo príslušníkov všetkých možných národov a rás, aby okradli a vyvraždili pôvodné domorodé obyvateľstvo... A týmto medzinárodným pojítkom bolo práve Slobodomurárstvo, ktoré Washingtonovi zároveň poskytlo väčšiu kontrolu armády a dalo mu aj väčšiu možnosť ovplyvňovať ju. Kto porušil vojenské a slobodomurárské tajomstvo, toho čakal trest smrti.


Slobodomurári používali tradičné magické symboly - pentagram (päťcípa hviezda) a hexagram (šesťcípa hviezda). Preto sa pentagram vyskytuje najmä na vlajkách krajín, do ktorých sa slobodomurári infiltrovali, alebo ich už ovládajú...

To nie je náhoda, že práve tieto "žlté hviezdy" (ktoré Židia museli povinne nosiť na odeve v nedávnej minulosti) sa ocitli na vlajke Európskeho spoločenstva národov, s počtom dvanásť (ako vraj bolo pôvodných hebrejských kmeňov),v kruhu (čo symbolizuje svetovládu pod zverokruhom, čiže na zemeguli) na modrom podklade (modrá farba znamená aj základňu verných – najpočetnejšie modré lóže vo svete.

Pyramída

Pyramída na Veľkej pečati USA ukazuje zašifrovanú celú skladbu a postupnosť medzinárodného rádu Slobodomurárstva.

Z hora nadol nasleduje najvyšší stupeň zasvätenia a to písmená RT = trust - najsilnejší svetový vplyv bankového domu Rotschildovcov. Ilumináti pod jeho vedením založili koncom I. svetovej vojny v USA tzv. Radu pre zahraničné vzťahy (Council on Foreign Relations – CFR). Podobné inštitúcie vytvorili aj v iných krajinách. Napríklad Veľká Británia má Britský ústav medzinárodných záležitostí (British Institute of Internacional Affairs...) a tak sa vplyv Rotschildovcov rozrástol do obrovských rozmerov.

Vlády hľadajúce peniaze, prepožičiavajú monopolom štátne bankovníctvo a pôdne bohatstvo, koncesie na ťažbu ropy, uhlia, a ostatných nerastných surovín, na dopravu: - železničnú, riečnu, námornú, na telekomunikácie, elektrárne atď. Preto je medzi medzinárodnými finančníkmi vždy najviac žiadaným monopolom celková kontrola nad kapitálom nejakého štátu a národa...

Tomu sa nevyhli ani USA, kde najmocnejšia banková organizácia Federal Reserve (Federálne rezervy), je súkromnou organizáciou a jej akcie vlastnia najväčší akcionári :
- Rothschild Banks of London and Berlin
- Lazard Brothers Banks of Paris
- Israel Moses Seif Banks of Italy
- Warburg Bank of Hamburg and Amsterdam
- Lehman Brothers Bank of New York
- Kuhn, Loeb Bank of New York
- Chase Manhattan Bank of New York
- Goldman, Sachs Bank of New York

A to je len vrchol ľadovca biznisu a svetových bankových inštitúcií, ktoré vlastnia súkromní podnikatelia.

RADA 13 = veľkí druidi, toto súkromné kňažstvo Rotschildovcov sa regrutuje z podriadenej RADY 33 = ide o najvyššie slobodomurárske grémium sveta v politike, ekonomike a cirkvi. Rada predstavuje úzky výber z elitného slobodomurárskeho klubu, pozostávajúceho z RADY 300 až 500 = ktorá sa zase grupuje z najbohatších a najvplyvnejších mužov - "bratov sveta".

Veľká lóža B´ NAI B´ RITH alebo IOBB (Independent Order B´nai B´rith = Nezávislý Rád Synov Zmluvy Starého Zákona), ide o elitný rád, do ktorého sú prijímaní výslovne len Židia. Ten riadi svetový sionizmus a maskuje pred svetom svoju mocenskú hru slovami o humanite, tolerancii, zmierení a podobne.

GRAND ORIENT = Veľká slobodomurárska lóža spravuje a riadi určitý územný celok a jej predstavenstvo sa volá Veľký Orient. Zároveň Veľký Orient uzatvára vrchnú polovicu pyramídy a tým aj najmocnejšiu skupinu Iluminátov. Ich zakladateľom bol roku 1776 Adam Weisshaupt.

Prozreteľnosť zariadila, že kuriéra bavorskej lóže Iluminátov na ceste zabil blesk. Práve u neho sa našiel plán tohto rádu, na základe ktorého boli jeho členovia postavení pred súd a rád bol rozpustený v roku 1784. Weisshauptovi sa však podarilo utiecť pred trestom smrti. Tento plán, ako ho zaznamenal francúzsky brat Louis Blanc (1811-1882) znie: „Jedine zázrakom tajomstva, jedine silou vnútornej súdržnosti budú tisíce ľudí v každom svetadieli, ale predovšetkým v Nemecku a vo Francúzsku ovládnutí rovnakou vôľou, inšpirovaní rovnakým duchom. Z týchto ľudí sa stanú postupnou výchovou celkom nové bytosti, uvedené v poslušnosť neviditeľnými a neznámymi vodcami - v poslušnosť, ktorá hraničí s nepríčetnosťou a pohŕdaním smrťou. Takto vychovaná svätá légia získa potajomky ich srdcia, obkľúči kniežatá, bude riadiť vlády bez ich vedomia a povedie Európu tak, že zničí každú poveru (rozumej každé náboženstvo), zvrhne každú monarchiu, rodovú výsadu prehlási za neplatnú (stalo sa po I. svetovej vojne v bývalých monarchiách Európy okrem Veľkej Británie !), odstráni samotný pojem práva a všetok súkromný majetok (to nie je zhoda okolností, že za tých viac ako 200 rokov, ktoré uplynuli doteraz, sa toto sprisahanie proti svetu plní do posledného písmena)!

Obyčajná lóža združuje 1. až 3. stupeň. V jej čele stojí Majster lóže alebo Ctihodný majster, či Stoličný majster. Na čele Veľkej lóže stojí Veľmajster. Ich schádzanie sa odohráva v tzv. sídle - ORIENTE.

Ďalej nasledujú lóže alebo zdokonalené dielne od 4 stupňa vyššie. Význačné sú dielne 18. stupňa – tzv. KAPITOLY a ich sídlo je v tzv. ÚDOLÍ. Dielne 30. stupňa sa nazývajú AEROPÁGY a sídlia v tzv. TÁBORE.

Všetky dielne od 4. do 33. stupňa spravuje Najvyššia Rada a tvoria ju zasvätenci 33. stupňa zasvätenia. V tejto Rade nesmie byť menej ako 9 a viac ako 33 členov. Najvyššie rády rôznych štátov, majú medzinárodné spojenie a prepojenie. Bratia, ktorí sú určení pre vyššie poslanie, môžu dosiahnuť 18. stupeň a to priamo z 3. stupňa a z neho rýchlo získať až 30. stupeň zasvätenia. Avšak posledné tri stupne sa nedajú ľahko dosiahnuť ani naslovovzatým "bratom", ktorých poslanie je značne vysoké.

Na vedúcich miestach (nie však najvyšších) slobodomurárstva sú práve ľudia stredných hodnôt. Skutoční a riadiaci "duchovia" nestoja nikdy v oficiálnom čele rádu. Čestné miesta sú vyhradené predovšetkým ctižiadostivým, ktorí sa vo svojej ješitnosti uspokoja nejakou honosnou funkciou a tak sa stávajú poslušnými nástrojmi skutočných síl stojacich v pozadí celého slobodomurárstva (kto o tom pochybuje, mal by sa zamyslieť nad slovami v Protokoloch - 15. sedenie hovorí: „Gojimských slobodomurárov (nežidom), ktorí prináležia lóžam, o ktorých už príliš veľa vedia, a ktorým budeme zaviazaní nejakou vďakou, tých budeme udržiavať v neustálom strachu pred vyhnanstvom...“

Guiseppe Mazzini, jeden z vedúcich hláv Iluminátov XIX. storočia napísal 22. 1. 1870 Albertovi Pikeovi, ktorý bol považovaný za pápeža slobodomurárov, a s ktorým ako top iluminát úzko spolupracoval: „Musíme všetkým zväzom dovoliť existovať ako doposiaľ, s ich systémami, centrálnymi organizáciami a rôznymi spôsobmi korenšpondencie medzi vysokými stupňami tých istých rituálov, v ich protichodných organizačných formách, ale popri tom musíme vytvoriť superrituál, ktorý má zostať nepoznaný, a do ktorého budeme povolávať podľa našej voľby slobodomurárov vysokých stupňov. S ohľadom na našich bratov musia sa títo muži podriadiť najprísnejšiemu dodržiavaniu tajomstva. Prostredníctvom tohto najvyššieho rituálu budeme riadiť celé slobodomurárstvo. Stane sa medzinárodnou centrálou, ktorá je o to mocnejšia, lebo jej vedenie bude neznáme a prísne utajené.

Ďalšia - spodná polovica pyramídy je venovaná tým slobodomurárom, ktorí slúžia ako vývesné štíty pre humanitné úmysly a ciele a začína stupňom:

KOMUNIZMUS – staršia a. stredná generácia dostala možnosť vychutnať si ho a zažiť jeho obludnosť na vlastnej koži. Pre najmladšiu generáciu zostáva encyklopédia, ktorá ich poučuje, že v ňom ide vlastne o pokrokový svetový názor, učenie založené na vedeckom marxizme a leninizme, na dialektickom a historickom materializme.

Komunizmus je vraj spoločensko-ekonomická sústava, v ktorej je beztriedna spoločnosť (ale v kádrových materiáloch aj mňa osobne udivovalo cajchovanie ľudí: Pochádza z robotníckej, učiteľskej, buržoáznej, živnostníckej rodiny atď. – takto sme boli zaradení v hierarchii socialistickej spoločnosti). Protokoly – 16. sedenie o tomto kastovníctve hovoria celkom zrozumiteľne: „Vzdelanie každého stavu bude presne vymedzené jeho zvláštnym určením a povahou jeho práce...“ Aj každá tendenčná Encyklopédia z tých čias nás poučuje, že: „Na základe vysokého rozvoja výrobných síl je v beztriednej spoločnosti odstránený protiklad medzi duševnou a telesnou prácou, medzi mestom a dedinou, ako aj vykorisťovanie človeka človekom, pričom každý pracuje podľa svojich schopností a dostáva podľa svojich potrieb„ (dnes už dobre vieme, že nikdy tomu tak nebolo ani nebude)... Tak velikášsky znie definícia tohto vnucovaného "sna", ktorému viac ako tretina ľudstva na začiatku uverila a potom ho priamo prežívala...

ŠKÓTSKY RÍTUS (1. - 33. stupeň) založili Templári, ktorí sa útekom z Francúzska zachránili v Škótsku. Tento rád existuje doteraz a má jasné známky židovského rituálu. Skladá sa z nasledujúcich stupňov:

1) Učeň = neofyt (pomenovanie žiaka starých náboženských kultov a u kresťanov pokrstenec, ktorý je obradným spôsobom prijatý do "stáda" ako ovečka) zobrazuje slobodomurárskeho učňa v rozjímaní nad kvádrom dokonalosti.


2) Tovariš = vyučenec cechu v samostatnej praxi (opätovne nejde o náhodu, že sa v Rusku po VOSR ujalo slovo tavarišč - súdruh, obdoba významu brat a občan - oslovenia, ktoré boli zavedené počas a po Francúzskej revolúcii, ale ani to, že Lenin zrušil kresťanskú Nedeľu a nahradil ju židovským sabatom tzv. - subotnikom).

3) Majster = riadiaci člen cechu, resp. 1. až 3. stupňa (tvoria slobodomurárstvo modré - Učeň, Tovariš, Majster). Ich hlavnou úlohou je maskovaná (pod zámienkou humanizmu a liberalizmu) a systematická infiltrácia (prenikanie), rozklad štátu, spoločnosti, cirkvi, národného povedomia, verejnej a osobnej morálky. Lóžoví bratia v prevažnej väčšine nevedia, že sú iba figúrkami a pešiakmi vo veľkej politickej hre sveta. Zloženie členstva pozostáva z malých a stredných podnikateľov, úradníkov, akademikov, poslancov atď. Do lóži ich priviedli na základe vedeckých, morálnych a politických náhľadov a zámerov. Za vernosť majú v povolaní zabezpečený úspech a kariéru.

Ďalej nasledujú tituly ako:

      4) Tajný majster -
      5) Dokonalý majster -
      6) Tajný sekretár -
      7) Sudca -
      8) Intendant budovy -
      9) Vyvolený majster deviatich -
      10) Vyvolený pätnástich -
      11) Vznešený vyvolený rytier -
      12) Veľký architekt -
      13) Murár royal Arge -
      14) Veľký vznešený majster -
      15) Rytier východu -
      16) Majster jeruzalemský -
      17) Rytier východu a západu -
      18) Rytier ružového kríža - (stupne 4. - 18. tvoria slobodomurárstvo červené).

Potom nasledujú vyššie tituly:

      19) Vznešený škót ..
      20) Vrchný majster reguly lóže ..
      21) Noachit .
      22) Princ libanonský ..
      23) Majster najsvätejších ..
      24) Knieža tabernákula ..
      25) Rytier čestného hada ..
      26) Škótsky trinitarier ..
      27) Vrchný veliteľ templu ..
      28) Rytier slnka ..
      29) Veľký škót ..
      30) Rytier Kadoš ..(týmto rytierom je zverená úloha pomstiť sa za smrť Templárov na katolíckej cirkvi. Stupne 19. - 30. tvoria tzv. slobodomurárstvo čierne).

Vrcholové tituly sú:

        31) Veľký sudca ...
      32) Princ kráľovského tajomstva ... (úlohou zrušiť hranice sú poverení Najvyšší princovia, aby mohla byť nastolená "Všeobecná slobodomurárska republika", resp. svetovláda).
      33) Veľký zvrchovaný generálny inšpektor ... (má potlačiť súdržnosť tradičnej rodiny, aby sa deti emancipovali a zasnubovali podľa laickej morálky - svojich pudov). K týmto cieľom ich vedú bratia vysokých stupňov. Vnuknú im tieto myšlienky a usmerňujú ich v práci konventov (modrých lóžach).
Stupne 31. - 33. tvoria slobodomurárstvo biele (čisté ruky).

Napríklad: Podľa vyššie uvedeného symbolického kódovania bola vytvorená aj vlajka ČSR (samozrejme to platí všeobecne aj pre ostatné štáty sveta, do ktorých sa infiltrovali bratia a zaujali miesta aj vo vláde - slobodomurári). Česko-Slovensko pri vzniku 28. X. 1918 tiež dostalo poctu, že si mohlo svoju vlajku vytvoriť v tvare slobodomurárskej zástery.


ŠTYRI FARBY, ktoré figurujú nielen v slobodomurárstve, ale aj na vlajkách sveta - nie sú vybrané náhodne, ale majú svoj pradávny ezoterický význam. Predstavujú štyri svetové strany, na ktorých sa rozprestiera náš hmotný svet (všetky kontinenty a štáty) a zároveň symbolizujú štyri základné živly hmoty, ktoré vládnu nad všetkým, čo je v zemi aj na planéte Zem.

BIELA = vzduch, MODRÁ = voda, ČERVENÁ = oheň a ČIERNA = zem. Tieto farby tajnej symboliky prevzalo slobodomurárstvo na označenie svojich lóži (pomenovanie légie alebo ligy majú ten istý význam v ich slovníku):

      Biela farba symbolizuje katolicizmus a jednotný boj proti nemu (vzduch = dych, teda - v duchu aktivity, intelektu a rozumu, kontaktov a spojení, výmeny skúseností a informácií sa realizuje cieľ na prevzatie svetovlády).

      Modrá farba symbolizuje slobodomurársku infiltráciu, masový vstup do lóži (ako voda, ktorá je univerzálnym rozpúšťadlom a prezrádza zmeny, ktoré prebiehajú vo vnútri. Symbolizuje bratov ktorí sú zastúpení vo všetkých spoločenských skupinách).

      Červená farba symbolizuje nastolený boľševizmus, teror, totalitný režim (ako oheň, ktorý umožňuje premenu... Prevádza hmotu z jedného skupenstva do druhého - podľa potreby murárskej elity).

      Čierna farba symbolizuje tajnú maffiu (materialistická, finančná a filozofická, aliancia) a vojenskú zložku, kedykoľvek a na čokoľvek použiteľnú (ako zem, ktorá sa dá formovať. Slobodní murári" sú konzervatívni, fixovaní na minulosť, túžia po moci a zaujímajú ich len konkrétne výsledky).

Za prvej ČSR fungovali (a dnes po rozpade republiky, v Čechách a na Slovensku opäť fungujú) slobodomurári hlavne od 1. - 18. stupňa, ktoré viedli významné hlavy slobodomurárov 31. - 33. stupňa, akými boli: Slovák M. R. Štefánik, ktorému nielen jeho vynikajúce schopnosti a pracovné výsledky, ale hlavne slobodomurári otvorili dvere do diplomatických salónov najvyššieho rangu. Tiež bol duchovným otcom vytvorenia a uznania československých légií v zahraničí ešte predtým, než vôbec vznikla Česko-Slovenská republika (to akosi ušlo tendenčným ideológom, historikom a dejepiscom, ktorí sa starali hlavne o vytváranie legendy "osloboditeľa" T.G.M.).Napriek tomu historickou skutočnosťou zostáva, že to bol práve M. R. Štefánik, (zahynul pri „neobjasnenej“ havárii lietadla...) kto uviedol T.G.Masaryka a E. Beneša do vysokej politiky. K vysokým murárom patrili tiež A. Rašín (minister financií – podľahol atentátu – za okolkovanie R-U meny...), A. Mucha (bol akademický secesný maliar, ale aj tvorca Slovanskej epopeje, prvých bankoviek ČSR. Jeho výrok ako motto si možno prečítať na titulnom liste založenia prvej lóže po roku 1989 v Nitre.. ) atď. Prevažná väčšina obyvateľstva ešte aj dnes verí udržiavanému mýtu, že vraj bez týchto ľudí by Československo nevzniklo... To je vedome udržiavané klamstvo - práve títo jedinci pre svoje rozdielne osobné kvality boli zatiahnutí do lóži pre svetovú mocenskú hru, a keďže slobodomurárom prisahali, tak museli plniť aj ich príkazy... Tí, ktorí pochopili a vzopreli sa, museli „odísť“...(pozri v I. časti prísahu na, str.6, pod č. 11).

Kto chce byť informovaný a poznať pravdu, toho neponechá v omyle skutočnosť, ktorú potvrdzuje text a mapa Európy z roku 1888. Na tejto mape (v plánoch svetovej elity) sa hovorí o Čecho-Slovákoch - a to 30 rokov predtým než vypukla I. svetová vojna a vznikla ČSR.

Modrý, resp. zemský trojuholník, smerujúci vrcholom dole na každej zástave (nielen na ČSR) je signálom ostatným bratom slobodomurárov, pre nehatenú infiltráciu do tohto štátu.


Yorský rítus sa skladá z týchto stupňov:

      1) Učeň -
      2) Tovaryš -
      3) Majster - Johanitské slobodomurárstvo slúži ako základ pre systémy vyššieho rádu (pozri značky +++ nižšie)
      4) Mark majster --
      5) Past Master --
      6) Most excellent master --
      7) Royal arch --
      7) Vyvolený majster --
      8) Rád červeného kríža +++
      9) Maltézsky johanitský rád +++ (kontroluje od vrcholu diakonické dielo EKD a katolícku charitu).
      10) Rytieri templu +++ (združujú Červený kríž, Maltézsky a Johanitský rád a každého templárskeho rytiera).

Z uvedeného prehľadu vyplýva prísne hierarchické usporiadanie slobodomurárskych rádov, ktoré je typické pre tajné spoločnosti. Člen určitého stupňa zasvätenia pozná vždy len tajomstvo a symboliku svojho stupňa a nižších stupňov. O tajomstvách a konkrétnom poslaní vyššieho rangu však nemá ani tušenia. Povýšenie slobodomurára na vyšší stupeň sa koná vždy na pokyn niekoho z vyšších stupňov. Také vznešené tituly, hodnosti, odznaky a symboly tejto "demokratickej" spoločnosti, nemalo žiadne zriadenie v starých ani novodobých dejinách ľudstva.

Slobodomurári na nižších stupňoch pracujú a vystupujú vo verejnosti ako "národovci" a "štátotvorci" pod symbolmi Veľkého Architekta (boha, resp. židovského JHVH). V najvyšších stupňoch zasvätenia ilumináti a slobodomurári pracujú na prevzatí a nastolení jedinej moci vo svete - pre Elitu sionizmu. Majú zotrieť všetky náboženstvá, kulty, idoly, národnosti a riadiť svet len vyvolení z nadradenej rasy a jedného centra.

Rotariáni, Lionský klub, YMCA

Rotary klub založil 23.2.1905 chicagský advokát Paul P. Harris s tromi priateľmi. Nazvali ho Rotary (čo znamená otáčať, obracať sa, napr. za leskom zlata a peňazí...) pre verejnosť vraj preto, lebo sa stretávali striedavo v rôznych kanceláriách... Počiatočným cieľom klubu bolo poskytovať humanitnú pomoc a podporu. Neskôr deklarovaným cieľom bolo posmeliť vysoké etické normy v obchode a profesiách, avšak na druhej strane prejavujú silné protikresťanské predsudky.

V celosvetovom meradle má Rotary 1,2 miliónov členov, 28.700 klubov a 52O okresov. Na humanitné účely doteraz vydalo 700 mil. dolárov (iba zlanáreným ľuďom), ktorí vstúpili do bratstva slobodomurárov. K akému účelu slúži tak mohutne rozvetvená organizácia a jej členstvo, to prenechávam na fantáziu čitateľa.

V tlači nedávno prebehla informácia (TASR - 8. 6. 1998) s titulkom: POMOC ROTARY KLUBOV - Cez víkend sa konala trojdňová konferencia Rotary klubov v rakúskom Linci, v ktorom je dovedna 86 klubov s viac ako 3100 členmi zo Slovenska, Česka a západného Rakúska (Na margo tejto novinovej správy a pre zaujímavosť uvádzam, že Rotary klub v Prahe roku 1938, mal 112 členov a jeho prezidentom bol Ing. Václav Havel - otec exprezidenta ČSFR a Českej republiky).

YMCA

Ide o tzv. biele slobodomurárstvo, v ktorom množstvo združení vzniklo v modernej dobe a presadzuje slobodomurárske ideály. YMCA (aj YWCA) je najlepšie známa "Kresťanská asociácia mužov" (Young Men´s Christian Association), ktorú odsúhlasila aj Svätá Stolica v roku 1920.

Modré lóže

(Blue Masonry) tvoria najpočetnejšiu základňu verných členov.

Slobodomurári bez zástery

Ide prevažne o hlavy štátov, ktoré pri nástupe do funkcie prezidenta formálne vystupujú z lóže (táto prax je zavedená aj v demokratických stranách, z ktorých predseda strany formálne vystupuje, keď obsadzuje post prezidenta. Napríklad, aj T. G. Masaryk a E. Beneš sa tejto formalite museli podrobiť...)

Bratom bez zástery bol aj veľký ruský spisovateľ L. N. Tolstoj, o ktorom prezident Theodor Roosevelt v roku 1905 vo svojej knihe SILNÝ ŽIVOT píše: „Keby krajania Tolstého postupovali podľa jeho morálnych teórií, boli by vymreli a divoké národy by dávno zaujali ich miesto... Keby Rusko postupovalo podľa filozofie Tolstého, bol by ruský ľud zmizol z povrchu zemského a celé Rusko by dnes bolo obsadené kočovnými národmi divokých Tatárov. Arménské masakre sú prirodzenou ilustráciou v malom toho, čo by sa dialo vo veľkom, keby sa Tolstého zásady (neodporovať zlu) stali všeobecne platnými medzi civilizovanými národmi“.

To, čo považoval v roku 1905 T. Roosevelt za nemožné, sa stalo v roku 1917 skutkom. Práve táto slabošská filozofia skutočne zničila Rusko.

A hoci tam nevládli barbarskí Tatári, moci sa chopili ešte krvavejším spôsobom "aziati" - Lenin (Uljach), Trocký (Bronštein), Stalin (Džugašvili) a po ňom ďalší...

Humanizmus

Sa v dnešnej dobe stal účinnou zbraňou proti všetkým, ktorí sa bránia prenikaniu cudzieho kapitálu a slobodomurárskeho vplyvu vo všetkých oboroch. Avšak Humanita slobodomurárov je na hony vzdialená tej čistej humanite, ktorá je prirodzenosťou človeka, ale aj idey kresťanského náboženstva, a ktorá nepotrebuje reklamy.

Slobodomurári však hlásajú vlastnú "humanitu", skazenú sebeckým materializmom a prospešnú len pre svojich stúpencov. Preto základňu pyramídy na jednodolárovke tvorí humanizmus, čo v skrytom (ezoterickom) význame znamená ideu humanistickej a transpersonálnej psychológie. Symbolizuje vraj proces, cez ktorý jednotlivec dosiahne rozvinutie vlastnej osobnosti, ale opak je pravdou - ocitne sa v bludnom kruhu a stane sa neslobodným a závislým.

Slobodomurári práve týmto spôsobom získavajú ľudí do svojich rádov. Exotericky rozširujú heslo Humanizmus a pod ním vedú národy k všeobecnej organizácii, ktorá by im bola zároveň ochranou. Ľudia by si už konečne mali uvedomiť, že sionistická elita si už dávno zvykla požadovať humanitu výlučne len pre seba. Preto má právo celá ľudská spoločnosť žiadať, aby táto jednostrannosť prestala existovať, a aby táto elita prestala svet využívať iba pre seba.

Sionizmus je vo svete ako tepny a žľazy v organizme - povedané a prenesené do modernej ľudskej spoločnosti. Týmito tepnami sú burzy, banky, ministerstvá, súdy, denná tlač, časopisy, nakladateľstvá, rozhlas, divadlo, film, televízia, video, internet, zásobovacie komisie, poisťovacie spoločnosti, mierové paláce, rôzne humanitárne organizácie, nadácie atď.

Sionisti hlásajú svojský a ziskuchtivý Humanizmus prostredníctvom svojich masmediálnych veľmocí, ktoré za tým účelom ovládli. Vo svojich rádoch zaviedli poriadok a bezhraničnú oddanosť slobodomurárov so všetkými odnožami, ktorú má táto chobotnica svetovej mafie.

Sionizmus je tá odroda judaizmu, ktorá vychádza z rasovej nadradenosti židovského národa a pokladá za nevyhnutnú podmienku všesvetovú vládu Dávidovho kráľovstva v Palestíne.

(Poznámka: Štát Izrael vydal v marci 1971 zákon, ktorý hovorí: „Židom je osoba, ktorá sa narodila zo židovskej matky a neuznáva inú vieru, než židovskú, alebo sa obrátila na judaizmus“).

Základňa pyramídy

Ako som už vyššie spomenul, tvorí ju rímsky letopočet 1776, kedy bol založený Rád iluminátov, ale aj vyhlásená Deklarácia nezávislosti USA od Anglicka.

Model postupného zasväcovania, ktorý tento rád ponúkol svojou organizačnou štruktúrou slobodomurárským spolkom, je dnes elitou mocných sveta využitý naplno. Každý adept prechádza jednotlivými stupňami a každý majster ho zasvätí vždy o krôčik ďalej. Takto každého učňa postupne spracovávajú "na svoj obraz..."

Pretože najnižšie stupne slobodomurárstva sa skrývajú za rôzne humanitné organizácie a hlavne nadácie (čo je vynikajúco zorganizovaný systém na prelievanie daní istých bankových kruhov, ktorý v súčasnosti dostal aj nové, modernejšie názvy - pranie špinavých peňazí alebo tunelovanie). Niektorí členovia po spoznaní pravdy ani nechcú veriť tejto skutočnosti, o ktorej sa mohli vo vlastnej praxi sami presvedčiť...

Práve vďaka tomu faktu sa objavili v uplynulých desaťročiach mnohé informácie o skutočnom zameraní a štruktúre tohto svetového monopolu na politiku. Filozofia oficiálne proklamovaná lóžami je veľmi vábivá:

„... pokiaľ budú najmenej dva štáty na zemi, nepôjde to bez vojny. Keď ale bude jeden jediný svetový štát, proti komu by sme mali viesť vojnu? Iba zjednotenie všetkých ľudí môže zachrániť svet pred zánikom.“ (No Comment)!

Všeobecne sa takto prezentuje základná myšlienka slobodomurárstva, pričom Ilumináti stavajú svoj jediný chrám (medzi zasvätencami ho nazývajú Nový Jeruzalem, pred ostatnými má názov ľudský chrám humanity). Zjednotenie všetkých štátov pod jedno riadiace centrum, jednotnú menu a ekonomiku, to sú požiadavky, ktoré napomáhajú manipulácii más a národov sveta. Z doposiaľ uvedeného si môže čitateľ odvodiť vstup do lóži podľa toho, aký postoj zaujíma vláda, alebo jednotliví ministri a poslanci, ale aj štátni úradníci, kultúrni pracovníci atď., ktorí na svojich vystúpeniach argumentujú výhodami západných štruktúr, otvorením hraníc, presadzujú zahraničné a hypotekárne úvery, balamutia národ o výhodách a vehementne ako lokaji sa dožadujú vstupu do Európskej únie a NATO.

Najväčším problémom pri zjednotení súčasnej Európy je vyše tristo miliónov Slovanov, kde sa zachovala kresťanská a hlavne prapôvodná - pravoslávna viera. Práve táto viera je veľkou prekážkou ich kompletného zjednotenia pod 12. hviezd Európskej únie. Elita sveta sa preto rozhodla túto prekážku odstrániť z cesty a Slovanské národy podrobiť rozbitím ich jednoty a identity alebo asimiláciou s neslovanskými národmi.

V tejto súvislosti zdôrazňujem skutočnosť, že v židovských rodinách je obzvlášť dôležitá viacgeneračná pospolitosť, úcta k starým, rodičom a láska k deťom. Za akým teda účelom tento základný prvok u iných národov vedome a s takým úsilím rozbíjajú?! Odpoveď nám dávajú PROTOKOLY - 16. sedenie: „Aby sme zničili každé zlučovanie síl, okrem našich, ktoré sú hlavnou oporou súdržnosti, vštepili sme Gojom zásady výnimočnosti jedinca a kolektivizmu. Tie sú schopné rozvrátiť nielen ich rodinnú súdržnosť, ale aj sociálny poriadok.“ A to je pravý dôvod prečo bola rozohraná partia a otvorené prvé „Maastrichtské“ ťahy na šachovnici Európy.

Dohoda v Maastrichte znie

1) Znovuzjednotiť Nemecko (v podstate išlo o jeho posilnenie voči ostatným postkomunistickým slovanským národom politicky a ekonomicky). Odstránením "berlínskeho múru" bol vyslaný signál pre nástup a podporu "demokratických síl" sveta do Európy. Zároveň to však bola aj tajná triumfálna oslava 200 ročného výročia od víťazstva slobodomurárov vo francúzskej revolúcii.

2).Odvrátiť pozornosť sveta od rozohrania udalostí (nežných revolúcii) vo východnej Európe. K tomu poslúžil: vojenský konflikt Irak/Kuvait so zásahom USA, občianska vojna v Rumunsku, v bývalej Juhoslávii, nepokoje v Poľsku, Bulharsku, ZSSR...

Nemecko potom zobralo pod svoju ochranu veľké množstvo utečencov z bývalej Juhoslávie nie však z ľudskosti, ale kvôli lacným pracovným silám a preto, aby biologicky omladili a zväčšili starnúci nemecký národ na úkor Slovanov.

Hoci to znie akokoľvek podivne, ale je dôležité uvedomiť si, že vojnami sa národy omladzujú - nikdy nelikvidujú! Kde sa národy nekrížia, tam národ starne a začne vymierať sám od seba. Najlepším príkladom toho je stará Čína, kde z pôvodného obyvateľstva je len veľmi malé percento. Čínu si kedysi podmanili Mongoli a prevzali od nich kultúru aj techniku. Tým, že sa Číňania ohraničili múrom voči ostatnému svetu, zostarli a zleniveli, chceli sa baviť a užívať radosti života a hlavne - nechceli mať deti. Prestali byť výbojní, stratili schopnosť brániť sa a napokon podľahli silnejšiemu nepriateľovi.

3).Bolo nutné rozdeliť aj Česko-Slovensko, resp. ČSFR ako nepotrebný celok, ktoré bolo v neposlednom rade prisilné v zbrojárskom priemysle ako konkurent pri vývoze zbraní do nežiaducich štátov. Príkaz elity znel: „Začať najskôr s konverziou tohto priemyselného odvetvia“ (čo prezident Havel s veľkou ochotou aj uskutočnil). Potom nasledoval výpredaj národného majetku, bol umožnený vstup nadnárodných monopolov do krajiny, následne sa začali zdražovať tovary a potraviny, (bolo potrebné prispôsobiť ich cenám v Európe a prijať čiarové kódy - ISO 9000 a iné) a vyvolaný chaos (pod zámienkou reforiem) v zdravotníctve, školstve, kultúre v sociálnej a dôchodkovej sfére v právnom systéme atď.

Pri rozdelení ČSFR sa tiež rátalo s možnosťou vyvolania občianskej vojny s následnou intervenciou vojsk OSN. Potom by už nebol žiadny problém "nesvojprávne" Slovensko, revíziou Trianonskej dohody, priklepnúť Maďarsku a časť Poľsku (už vtedy boli na listine kandidátov do NATO aj EÚ).

Objektívne je nutné dodať, že Československo, ale hlavne Slovensko, vždy doplatilo na meruôsme roky (1918, 1928, 1938, 1948, 1968, 1989...) a národnostiam tu žijúcim to prinieslo katastrofické udalosti len preto, že ich ostatná Európa ponechala zakaždým v štychu.

Rok 1998 by sa bol niesol v znamení osláv 80. výročia Československa. Namiesto výročia sa tento rok stal synchronicitou udalostí, ktoré sa odohrávali v podobnom duchu v roku 1918 po páde R-U monarchie. Pripomeňme si sled udalostí, ktoré nasledovali, keď sa tvoril tento nový štátny útvar (ČSR) v Európe a porovnajme ich s udalosťami od roku 1989 resp. 1992, keď došlo k rozdeleniu československa na dve samostatné republiky:

      a) neplnenie dohôd a záväzkov voči Slovákom zo strany Česka...
      b) umelo vyvolaná xenofóbna protislovenská politika vo svete...
      c) narastajúca nezamestnanosť, drahota, bieda, vysoké dane a odvody...
      d) vysťahovalectvo, ale tentoraz ide zväčša o intelektuálne mozgy...
      e) korupcia, nárast zločinov, teroru, mafií...
      f) podvody a prehmaty ministrov, poslancov, právnikov, exekútorov, atď.

USA a Veľká Británia sú presvedčené, že hrozbou islamského sveta udržia v poslušnosti Nemecko v prípade stiahnutia svojich armád z Európy. Predstavme si túto hrozbu v reálnej súvislosti a zamyslime sa nad konkrétnymi faktami:

V súčasnosti žije v Nemecku okolo päť miliónov tureckých, juhoslovanských a iných utečencov, a vo Francúzsku je to dokonca 9 miliónov imigrantov väčšinou z Ázie a Afriky. Tieto arabské a islamské menšiny sú tzv. "piatou kolónou"... Sionisti, ktorí ignorujú rezolúcie Rady OSN, sú schopní vyvolať rasové nepokoje alebo občiansku vojnu kdekoľvek v Európe - nielen v Nemecku a Francúzsku...

Predchádzajúci odstavec v plnej miere vystihuje aj proroctvo Nostradama – v centúrii V. 68 píše: „Dans le Danube et du Rhin viendra boire, Le grand Chameau, ne s-en repentira, Trembler du Rosne et plus fort ceux du Loire, Et pres des Alpes coq les ruynera“. (K Dunaju a Rýnu sa príde napiť vody Veľká ťava a nebude to ľutovať, budú sa preto triasť obyvatelia v okolí Rhôny, ešte viac ololo Loiry, a blízko Alp ich Francúz zničí). Tento analogický obraz nám skutočne hovorí, že okolo 14 miliónov žijúcich arabských "tiav" (ľudí) sa vo Francúzsku a Nemecku má lepšie ako doma a už desaťročia pijú vodu z Rýna a Dunaja...

Rozpútaním II. svetovej vojny sa sledoval jasný cieľ - nastoliť jednotné nemecké panstvo v Európe. Keď sa to nepodarilo, pristúpilo sa k náhradnému variantu - k rozdeleniu Európy na dve sféry - kapitalistickú a socialistickú.

Všetky fakty, ktoré sú o 20. storočí známe, si nie každý dokáže dať správne dokopy. Ak sa však tieto puzzle uplynulých desaťročí poskladajú, dostaneme celistvý pohľad na udalosti a môžeme pochopiť, prečo dejiny išli tak, ako ich reálne poznáme a nie inak.

Infiltrácia

Vieme, že celosvetové slobodomurárstvo vedú Ilumináti. Vo Francúzsku sa dostali k moci z dola a v Anglicku si zaumienili dostať sa až k trónu z hora. Podaril sa im grandiózny ťah, ktorým sa dostali pod egidu anglického trónu... Nemci potrebovali dostať svojho človeka do organizácie Grand Lodge of England (Veľkej lóže Anglicka), pomocou ktorého by mohli ovládať, prinajmenšom ovplyvňovať anglický trón a tým prítomné aj budúce dejiny Európy vo svoj prospech. To sa im aj skutočne podarilo - sobášom kráľovnej Viktórie s princom Albertom von Saxen Coburgom. Tým bol zároveň korunovaný aj prvý úspech Nemecka, ktoré hospodársky a ekonomicky ovládala väčšina sionistov.

Adolf Hitler mal v tridsiatych rokoch tiež svojho obdivovateľa a trójskeho koňa v princovi Eduardovi. Preto mu bola do cesty nastražená osudová žena - američanka Wallis Simpsonová. V januári 1936 zomrel kráľ Juraj V. a jeho miesto zaujal nový kráľ - Eduard VIII. Nacistický veľvyslanec Joachim von Ribbentrop sa usiloval vytvoriť čo najlepšie vzťahy medzi Nemeckom a Veľkou Britániou. Pritom sa plne spoliehal na kráľa Eduarda VIII. V tom čase sa objavili už prvé signály, že milenka kráľa je nacistickou špiónkou. Podozrenie, že v kráľovej spálni je špiónka, sa potvrdilo. Aféru, ktorá mohla otriasť celým systémom britskej konštitučnej monarchie, odhalila britská tajná služba. A to bol začiatok konca dlhodobo pripravovaných nemecko-britských rozhovorov na najvyššej úrovni, ktorej sa obával aj Stalin. Ribbentrop nechcel uveriť, že kráľ sa tak ľahko vzdá trónu. Jeho cieľom bolo dosiahnuť medzištátnu zmluvu a pri jej realizácii sa plne spoliehal na kráľovo germanofilstvo a istú ústretovosť voči nacistom.

Eduard VIII. sa však 11. decembra 1936 vzdal britského trónu. Prijal veľké finančné odstupné a na jeho miesto zasadol jeho brat ako Juraj VI. Oficiálne vraj preto, že sa chce oženiť s milovanou ženou prostého pôvodu. Verejnosť dlhé roky verila, že sa kvôli láske vzdal trónu. Po sobáši Eduard a Wallis žili spolu ako vojvoda a vojvodkyňa z Windsoru v prepychu a záhaľke.

Nie všetci však uverili, že exkráľ Eduard bol v tejto vysokej hre len figúrkou. Šéf americkej FBI J. Edgar Hoover bol presvedčený, že Eduard z Windsoru bol nacistický agent a žiadal jeho uväznenie. V období, keď bolo jasné, že Nemecko vojnu prehrá, to boli opäť členovia Windsorovej skupiny - lord Halifax a ďalší, ktorí sa usilovali za chrbtom Winstona Churchilla dohodnúť mier s Hitlerom. Okrem sovietskej NKVD (KGB) vo Veľkej Británii pracovala aj vojenská rozviedka GRU. Tieto skupiny odhalili styky Windsora s Ribbentropom, aj tajné rokovanie Britov s nemeckou opozíciou v radoch nacistov na jar 1945. Preto Stalin 3. apríla 1945 napísal Britom veľmi ostré varovanie, v ktorom sa hovorí: „...nie sú pochybnosti o tom, že uskutočnené rokovania vyústili do nejakej dohody!“ Ďalšie udalosti ukázali, že Briti naozaj zmenili taktiku voči ZSSR.

Podľa záznamov nemeckého ministerstva zahraničia, Eduard prezradil okrem iného, detaily z tajnej schôdzky vojnovej rady Spojencov (k poskytovaniu informácii je pod prísahou a trestom smrti zaviazaný každý slobodomurár, čo vyplýva z ich prísahy - pozri v I. časti „Kruh sa uzatvára“). Po vojne sa prevalili mnohé informácie spolu s kompromitujúcou korenšpondenciou. Tie usvedčovali Windsora zo zrady a na ich základe bolo možné obviniť bývalého kráľa z vlastizrady. To Briti samozrejme nemohli pripustiť. Preto Churchill a Vansittart urobili všetko preto, aby kráľovské tajomstvo utajili. Krutou iróniou osudu však bolo, že "strážcami" horúceho britského tajomstva sa stali práve agenti GRU - dokonca agent Bajkolov bol osobným poradcom Churchilla a Vansittarta pre sovietske otázky (!). Infiltrácia agentov NKVD a GRU do významných miest v tajných službách Veľkej Británie, umožnila Stalinovi po vojne dosiahnuť veľkú efektivitu.

Kráľ Juraj VI. nemal mužského potomka, len dcéru Alžbetu. Je preto celkom logické, že ju otec pripravoval na „kráľovské remeslo" a tiež zasväcoval do tajomstiev diplomacie, britskej ríše a slobodomurárstva. V intenciách slobodomurárstva vyslovila táto budúca "kmotra" súbežne s USA želanie, aby sa Nemecku pomohlo (postupne získalo väčšinu vyčlenených peňazí z tzv. Marshallovho plánu na obnovu Európy. Tým sa tiež zabránilo, že Európa nepadla do Stalinových rúk. Západná Európa dostala pomoc v celkovej výške viac ako trinásť miliárd dolárov vo forme potravín, tovaru a úverov. Tiež navrhla, aby Nemecko dostalo to, čo si žiada - Čechy, Moravu, časť Slovenska, kde sú usadení Nemci a polovicu Poľska, o ktoré sa podelia s Ruskom).

Alžbeta sa vydala 20. 11. 1947 za princa gréckeho a dánskeho - Philipa. V jeho žilách prúdi predovšetkým nemecká krv a je prapravnukom kráľovnej Viktórie. Manžel sobášom získal titul Kráľovská výsosť, barón Greenwich, gróf z Merionethu a vojvodu z Edinburghu. Keď vo februári 1952 náhle zomrel kráľ Juraj VI., na trón si zasadla Alžbeta II.

Komu sa to zdá pritiahnuté za vlasy, mal by si ujasniť fakty a zodpovedať na pár nástojčivých otázok: „Prečo sa po I. svetovej vojne porazené Nemecko, tak bleskovo pozviechalo ekonomicky, hospodársky a mocensky? Prečo sa mohlo znova za púhych dvadsať rokov vyzbrojiť a rozpútať ešte strašnejšiu vojnu, než bola tá prvá“?

Z archívov na svetlo vychádza pravda zo zákulisia II. svetovej vojny. Predovšetkým to boli práve sionistické americké banky a priemyselné kruhy, ktoré sa podieľali na vzostupe Hitlerovej tretej ríše a pomohli mu až k prevzatiu moci a k rozpútaniu vojny.

Pripomeňme si, že Anglicko sa stalo kolískou moderného slobodomurárstva. Práve tu vznikla v roku 1717 zlúčením štyroch lóži - prvá Veľká lóža. Odvtedy, každý potomok, ktorý zasadne na anglický trón, má zároveň právo predsedať v Grand Lodge of England – (Veľkej Lóži Anglicka), ktorá je aj materskou svetovou obedenciou. Sú v nej zastúpení príslušníci najvyššej aristokracie a panovníckeho rodu. Ústredná budova slobodomurárov celého britského impéria sa nachádza v Londýne na Queen Street. Odtiaľ sa diktuje politika celému svetu. Pádnym argumentom je, že pokiaľ by kráľovna Alžbeta II. nechcela, aby sa štátu, ktorý rozpútal dve svetové vojny pomohlo, nestalo by sa tak a Nemecko by sa nemohlo opäť povzniesť nad ostatné štáty Európy, ako je tomu dnes.

Aj generalisimus Jozef Visarionovič Stalin v podstate plnil tiež určité úlohy vopred dohodnuté na Jalte a v Postupime (v nedávnej súčasnosti zase plnili dohodnuté úlohy na Malte - Gorbačov, Jeľcin...):

      1) pritiahnuť do východnej sféry ČSR (podľa dávneho plánu, ako vidno na mape Európy z roku 1888).
      2) ČSR nemalo požadovať nič z Marshallovho plánu (pochybuje dnes niekto o tom, že z vyčlenených 100 miliárd dolárov, dostalo práve Nemecko najväčší podiel)?
      1) urobiť vnútrostranícke čistky hlavne zlikvidovať židovských komunistov (pretože vedeli priveľa ? Potvrdzujú to aj Rakovského protokoly – pozri originál nemeckého časopisu CODE č. 3 a 4/1994).

Keď Stalin všetky dielčie úlohy splnil, chcel ovládať aj mocenskú politiku sveta. Odmietnutím Marshallovho plánu očividne nechcel, aby sa západná Európa ekonomicky pozdvihla. Minister zahraničia Jan Masaryk (slobodomurár) sa pred priateľmi vyjadril, že mal z nočného rokovania v Kremli z 9. na 10. júla 1947, keď počúval Stalina dojem, že sovieti rátajú s vojnou...

Stalinovi stačilo, aby ovládol Európu a ostatní by kráčali za ním ako ovečky. To však z jeho strany nebol plán, ale zlý ťah, keď chcel v roku 1953 rozpútať ďalšiu vojnu s použitím atómových bômb (prvý pokusný výbuch urobili sovieti v auguste 1949 a prvej vodíkovej bomby v roku 1952). Na túto vojnu však neboli pripravené západné štáty, preto bolo jednoduchšie Stalina odstrániť. Urobili to "bratia" z jeho vlastných radov (Berija a spol). Tejto čistke rozpútanej "bratmi" padol následne za obeť aj Gottwald a ďalší partajníci v ZSSR a v celom východnom bloku.

Na margo uvedeného čitateľom pripomínam, že ZSSR skutočne plánoval a zaoberal sa aj po Stalinovej smrti - za éry N. S. Chruščova, možnosťou nukleárnej vojny v Európe.

Tieto informácie vyplývajú z unikátneho a šokujúceho dokumentu z roku 1964, ktorý bol objavený vo februári 2000 vo Vojenskom historickom archíve v Prahe. Dokument obsahuje nukleárny plán krajín Varšavskej zmluvy napadnúť Západ. Československej armáde pripadla úloha obsadiť južné Nemecko a juhovýchodné Francúzsko. Deväť dní po zahájení operácie mali československé tanky doraziť do Lyonu. Ďalej sa počítalo s tým, že Československá ľudová armáda bude pripravená vyraziť do útoku smerom na Norimberg, Stuttgart a Mníchov.

 

Komentáre

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.