Choď na obsah Choď na menu
 


Slobodomurári 2.

21. 1. 2008

Európska únia (III. časť)

Do Európskej únie národy vkladajú svoje nádeje a osudy, pričom si neuvedomujú, že sa zároveň "dobrovoľne" zaväzujú plniť hlavne zákony, ktoré im EÚ bude diktovať, resp. vnucovať cez ich prezidentov a vlády, v zmysle budúcej svetovlády. Preto je naivné domnievať sa, že národné identity nebudú dotknuté, napr. školstvo, kultúra atď.

Európska únia má ako odpoveď pre túto oblasť pripravené silné argumenty - voľný pohyb pracovných síl a unifikáciu výroby... Ľudia budú musieť mať rovnaké profesijné danosti, ovládať jazyk a zvládnuť technologické procesy. A k tomu bude potrebné podriadiť aj školskú výchovu na určitý stupeň štandardizácie. Avšak kde bude hranica štandardizácie školstva a odkiaľ bude možné naplno rozvíjať regionálne a národné systémy, to nie je určené, ba ani priestor na rozvoj a uplatnenie prirodzenej ľudskej individuality. (PROTOKOLY v 15. sedení o tom hovoria toto: "Gojom sme nasadili do hláv ďalšiu hlúposť, totiž predstavu, že individualita človeka musí zaniknúť v kolektíve... Pravdou však je, že už od počiatku sveta príroda vytvorila každú bytosť odlišnú od inej len preto, aby mohla vyjadriť svoju individualitu".)

V Maastrichte sa vraj šéfovia štátov a vlád vtedajších dvanástich štátov Európskeho spoločenstva dohodli o založení EÚ. Avšak prieskumy verejnej mienky takmer vo všetkých štátoch vtedajšieho Európskeho spoločenstva jasne ukázali nezáujem a nesúhlas pre toto politické zjednotenie. Preto možno právom položiť otázku, či títo zástupcovia boli vôbec demokraticky zvolení a oprávnení voličmi rozhodnúť o národoch, ktoré zastupovali?!

Odpoveď na túto otázku nám dáva vojnový rok 1944, kedy sa na knižnom trhu objavil zborník s názvom: „Regionalism and World Organization. Postwar Aspects of Europes Global Relationships. A Symposium of the Institute on World Organization, Washington DC, 1944 (v preklade: Regionalizmus a organizovanie sveta. Povojnové aspekty globálnych vzťahov Európy. Sympózium inštitútu pre organizovanie sveta). Vydal ho M. B. Schnapper a obsahuje príspevky desiatich autorov (napr. okrem vydavateľa to boli: Arnold Brecht, Adolf B. Drucker a Oscar Jászi... Žiaden z nich nebol rodený Američan ani Brit), ktorí v roku 1944 spoločne ani jednotlivo, neboli šéfmi vlád ani hlavou niektorého z európskych štátov. Polovica z nich však bola občanmi USA a ostatní európski emigranti, ktorí utiekli pred rasovými zákonmi. Z toho vyplýva, že nemali žiadne poverenie ktoréhokoľvek európskeho štátu, ba ani v nich nezastávali žiadne vládne miesta! Práve na tomto sympóziu odznel tento výrok: „Ak chcete odstrániť národné armády a spojiť Európu hospodársky a sociálne v jeden celok, potom je zrejmé, že k tomu potrebujeme nejakú vhodnú európsku autoritu.“
Táto veta vyslovená jedným zo samozvancov a vynikajúcich politológov, sociológov a ekonómov (insidrov) vo Washingtone počas II. svetovej vojny, by mala stačiť každému ako dôkaz, že o Európskej únii nebolo rozhodnuté v roku 1992 v Maastrichte a už vôbec nie hlavami štátov a vlád dvanástich „suverénnych“ európskych štátov...!Vznik symbolov USA a Európskej únie

V každom vytvorenom symbole v staroveku, novoveku, či v súčasnosti, je zatavená myšlienka buď náboženská, politická alebo nejakej sekty, spoločnosti či hnutia, v ktorom je zhutnená magická sila. V symbole zakliata myšlienka evokuje mysle ľudí, ktorí sú naverbovaní do týchto združení a pod jeho velenie. Táto magická sila vložená od prvopočiatku do určitého symbolu je v podstate nesmrteľná. Samotný symbol síce môže byť zničený a zabudnutý, ale v latentnej - "nič" nehovoriacej podobe pretrvá stáročia a dokáže oživnúť aj po tisícročiach. Ak je symbol "oživený" v pôvodnej podobe, povstane i jeho pôvodná myšlienka a magická sila odznova.

Každý symbol stráca svoju silu vtedy, keď je jeho tajný zmysel odhalený. V symbole je zakliate buď dobro alebo zlo. Ak je tajný význam symbolu vynesený na svetlo božie, odhalí sa i jeho skrytá pravda, ktorá túto magickú silu dokáže s pomocou ľudského umu a intelektu oslabiť alebo celkom eliminovať. Tým stráca svoj ezoterický význam a evokačnú silu pre ľudí. Pokiaľ je však v symbole zakódovaná pravda pre nepovolaných ľudí, ktorí by ho dokázali už pri jeho zrode zničiť, potom ani jeho význam v plnej nahote nestráca na magickej sile, ba naopak, ešte viac bude ochranou určitej skupiny ľudí alebo národa, ktorý ho stvoril.

V Bavorsku bol dňa 1.5.1776 založený prísne tajný spolok - rád lluminátov, čiže osvietencov, ktorý si vytkol za cieľ zbúrať každú autoritu občianskú aj náboženskú. Zakladateľom bol Adam Weishaupt, profesor bavorskej univerzity v Ingolstadte a jeho krycie meno bolo Spartakus. Svoju filozofiu čerpal od J. J. Rouseaua a hlásal, že vládcovia a národnosti musia zmiznúť, že človek niesmie poznať iný zákon, než veľkú knihu prírody, a že revolúcia musí byť dielom tajných spoločností. O revolúcii hlásal: "Ak je zámerom všeobecná revolúcia, všetci členovia spoločnosti (tajnej) smerujúcich k rovnakému cieľu a podporujúce jedna druhú, musia nájsť prostriedky, aby bez akéhokoľvek zdania násilných opatrení a nepozorovane ovládli nielen vyššie a významnejšie triedy v každom štáte, ale aj všetky národy, všetky náboženstvá, aby vštepili všade rovnakého ducha a aby v tichosti, ale čo najúčinnejšie viedli rozptýlené obyvateľstvo krajin k rovnakému cieľu."

Na ostrove Jekyll sa koncom roku 1910 konala tajná schôdza pre prípravu Federálneho rezervného systému. Niekomu sa bude zdať absurdné spájať mená Rothschilda, Rockefellera a Trockého so socializmom, ale všetkým trom slúžil len ako prostriedok na dosiahnutie určitého cieľa. Nešlo im o to, aby zlepšili osud robotníkov v USA, ale o to, aby získali kontrolu nielen nad čo najväčšou časťou výrobných prostriedkov, ale aj nad rozdeľovaním vyrobených statkov.

Ako prvý prišiel s myšlienkou socializmu Žid – plukovník House. V roku 1912 vyšla jeho kniha „Philip Dru, administrátor“, v ktorej sa vyslovuje pre „socializmus“, o ktorom sníval K. Marx (vl. menom Mardochaj).

Na ceste k tomuto socializmu predpokladá plk. House dva najdôležitejšie kroky:

1) zavedenie progresívnej dane z prijmu, 2) zriadenie ústrednej štátnej banky, ktorú tiež požaduje bod 5. desatora Komunistického manifestu, ktorý znie:

„Sústredenie úveru v rukách štátu prostredníctvom národnej banky so štátnym kapitálom a výhradným monopolom.“

V USA bol zavedený federálny systém v roku 1913. Dovtedy malo právo vydávať bankovky celý rad bánk, ktoré podliehali zákonodárstvu jednotlivých štátov. Paul Wargurg a jeho spolupracovníci upravili ceduľové bankovníctvo tým spôsobom, že práva emisie bankoviek boli sústredené u tzv. federálnych bánk, ktoré sú súkromnými podnikmi, teda – insidrovskými. Názov „Federálna rezervná banka“ si vymysleli insidri a nie je to žiadny bežný ekonomický pojem.

Federálny rezervný systém USA kontroluje zaobstarávanie peňazí a úrokové sadzby, čím manipuluje celým hospodárskym dianim. Vyvoláva infláciu alebo defláciu, rozkvet alebo krízu (haussu alebo baissu – hebr.), podľa vlastného uváženia ženie burzu buď nahor alebo dolu. Federálny systém je tak mocný, že členom Kongresu - Wrightpatman predseda House Banking Committe povedal: „V Spojených štátoch sú v skutočnosti dve vlády. Jedna je riadne zostavená... a potom máme nezávislú nekontrolovanú a nekoordinovanú vládu Federálneho rezervného systému, ktorá vládne finančnou silou, podľa ústavy vehradenou Kongresu...“ (možno si prečítať v k nihe INSIDRI od Cary Allena).

Insidri z CFR začali celým svojim úsilím otvárať hneď po revolúcii (1917 - VOSR) komunistické Rusko svetu Spojených štátov. V tých časoch však bola verejná mienka natoľko popudená proti boľševikom a ich barbarstvu, že sa oficiálna vláda nemohla riadiť úmyslami CFR. Preto USA až do roku 1933 boľševikov oficiálne neuznávali. Medzitým sa sovietske hospodárstvo zosypalo na hromadu trosiek a obyvateľstvo hladovalo.
Komunizmus by sa bol zrútil, keby mu neboli pomohli insidri (pretože išlo o experiment – pretvoriť Rusko na prvý slobodomurársky štát v Európe. Všesvetový insidrovský štát je plánovaný ako štát socialistický !!!)

Boľševizmus bol chránený pred zrútením Herbertom Hooverom (insider CFR a prezident USA v rokoch 1929 až 1933). Ten zaobstarával peniaze a potraviny, ktoré si Lenin a jeho boľševici privlastnili pre svoje vlastné ciele. Tak sa im podarilo uskutočniť podmanenie hladujúcich roľníkov, ktorí dovtedy kládli odpor novým mocipánom. Zatiaľ, čo Hooverove „humánne“ gesto zachraňovalo sovietsky režim, panoval v sovietskom hospodárstve úplný chaos. A tu vstúpili do akcie insidri: Rockefeller, Harriman a Vanderlipp. Jedným z prvých bol Vanderlipp. – Rothschildov agent – spiklenec a prezident Rockefellerovej National City Bank, ktorý prirovnával Lenina (vl. menom Uljach Ben Elizar – Uljanov) k Georgovi Washingtonovi (?!).

Insider Herbert Hoover riadil počas I. svetovej vojny, ale aj po nej, vyživovaciu pomoc pre Belgicko, Nemecko, Rakúsko a Rusko.Symbol dolára sa skladá z písmena „S“ a znamená – SLOBODA...

V ezoterickej reči je v písmene tiež zakódovaný Sionizmus a Slobodomurárstvo. Dve kolmé priamky cez písmeno „S“ na jednej strane

vyjadrujú ROVNOSŤ... V skutočnosti však kolmice určujú dve cesty vedúce k víťazstvu. Tá prvá je cesta Sionistov a druhá cesta Gojov. Tieto cesty sú vlastne rovnobežky, ktoré sa nikdy nemôžu spojiť.

Preto tajné BRATSTVO jestvuje len medzi sionistami a slobodomurármi. Ide o dva rôzne svety, ktoré navzájom rozdeľuje náboženstvo, politická ideológia a cieľ. Písmeno „S“ tvorí v hornej polovici polkruh, ktorý predstavuje západnú sféru a v dolnej polovici východnú sféru svetového finančného vplyvu – teda rozdelenie sveta. Bohatý kapitalistický Západ a chudobný socialistický Východ.

Zároveň v tomto rozdelení spočíva aj hlavný dôvod, prečo sa nemôžu tieto dva svety zjednotiť... Je to večný zápas dvoch princípov – dobra a zla. Ako vidno, symbol dolára bol odvodený a stvorený zo zavádzajúceho hesla francúzskej revolúcie: LIBERTÉ. ÉGALITÉ, FRATERNITÉ ale ľudu bol zamlčaný pravý význam týchto hesiel:

SLOBODA - znamená, že slobodný môže byť duch, ale nie fyzické telo, lebo inak ide o svojvôľu alebo právo silnejšieho. Sloboda je obmedzená nielen prírodnými zákonmi, ale aj ľudskými, ktoré "mocní sveta" určujú ako morálku a povinnosť...

ROVNOSŤ - platí iba pre materiálnu sféru, keďže všetci máme rovnaký obsah žalúdka. Duchovne a duševne je však každý z nás iný svojími vrodenými (karmickými) danosťami, schopnosťami a jedinečnou individualitou. Preto sa nemôže porovnávať človek a zviera, deň a noc, strom a klas, voda a oheň, zem a vzduch...

BRATSTVO - nebolo už medzi Kainom a Ábelom... Preto nemôže v bratstve žiť vrah a jeho obeť, dobyvateľ a otrok, boháč a chudobný, hladný a sýty, vlk a ovca...

Uvedené pojmy sa zamieňajú, pletú a abstraktne proklamujú, čo uvádza ľudí do omylov a zmätkov. Pôsobia ako katalyzátor. Pod ich revolučným vplyvom davy bedárov vedené slobodomurármi a jakobínmi zlikvidovali dovtedajšiu francúzsku vládnu elitu národa - kráľa, šľachtu, kresťanské duchovenstvo.

Situácia v spoločnosti sa vyhrotila do dvoch polarit - stúpenci Republiky a jej odporcovia. Neskôr sa začalo raziť heslo, ktoré prevzali aj komunisti a teraz v trochu „vylepšenej“ forme i prezident USA - Bush: "Kto nejde s nami, je proti nám"! Z toho vidno, že táto myšlienka je „večná“ a pochádza od toho istého duchovného otca...

Abbé Barruel cituje vo svojich Pamätiach jakobinizmu hlavnú zásadu Jakobínov pre vyvolanie revolúcie: „Núdza a zmýšľanie sú dva činitele, ktoré nutkajú každého človeka k činom. Spôsobte núdzu, ovládnite zmýšľanie a zvrátite všetky súčasné poriadky, hoci by sa javili čo najviac stabilizovanými“. Apokalypsa novodobých dejín je pred dverami všetkých štátov...

 


Základ vlajky Európskeho spoločenstva tvorí modrý podklad, (modrá farba znamená základňu verných, resp najpočetnejšie modré lóže vo svete) v kruhu (ktorý symbolizuje svetovládu pod zverokruhom, čiže na zemeguli) je umiestnených dvanásť (ako pôvodných hebrejských kmeňov) žltých hviezd (ktoré Židia museli povinne nosiť na odeve v nedávnej minulosti).

 
Roku 1848 sa februárova revolúcia prehnala celou Európou. Základ k nej poskytol Marxov KAPITÁL a z neho vzišla aj myšlienka na vytvorenie tajného symbolu Euromeny.

Písmeno „C“ má v sebe tiež dve vodorovné priamky, ktoré z neho vytvárajú písmeno „E“. V skutočnosti však má ten istý ezoterický význam ako kolmice na doláre – idea sionistov sa nemôže stretnúť ani stotožniť s ideami markantnej väčšiny obyvateľov Zeme. V symbole „C resp. E“ pre zasvätencov znamená CAPITÁL nadnárodných monopolov, ktoré sú v rukách jednotlivých sionistických rodinných klanov a korporácii. Písmeno „C“, ktoré pretínajú vodorovné čiary, tiež tvoria v hornej polovici polkruh, ktorý predstavuje severnú sféru (bohatých štátov)a v dolnej polovici južnú sféru (chudobných štátov).sveta. Tým sa kruh k svetovláde uzatvára...

A napokon, ak sa lepšie pozrieme na symbol eura, ľahko v ňom rozozname aj astrologický symbol Neptúna – boha morí a oceánov, za ktorým leží americký kontinent. 

 

Roku 1997 „elita sveta“ oslávila významné výročie - 100. rokov od stretnutia popredných činiteľov slobodomurárskych lóži v Bazileji... Bilancia uplynulých sto rokov je preto viac ako varujúca: 
1) odohrali sa dve svetové vojny, ktoré si vyžiadali obete desiatok miliónov nevinných ľudí.      

2) v rôznych častiach sveta boli zámerne rozpútané krvavé revolúcie. 

3) rozpadli sa štyri najmocnejšie monarchie kresťanskej Európy (okrem Veľkej Británie (?!).

      1) po I. svetovej vojne vo východnej polovici sveta bol násilím nastolený komunistický režim. Na západnej pologuli veľmoci za asistencie sionistov umožnili prosperovať demokratickým vládam.

      2) keďže sa komunistický režim (bol to prvý mohutný pokus sionistov na ovládnutie sveta) neujal v takom rozsahu, ako bol naplánovaný, nasledovala príprava a rozpútanie II. svetovej vojny Nemeckom. Zdá sa to, ak sa na uplynulé udalosti budeme pozerať jednotlivo, nelogické, aby svetový sionizmus podporoval Nemecko vo vyhubení Židov zo sveta. Avšak všetky indície, ktoré sú až doteraz k dispozícii, nasvedčujú tomu, že v skutočnosti išlo o diabolský plán pre zoskupenie nielen židovského majetku v Európe, ale aj ostatných do vojny zatiahnutých a vydrancovaných štátov na jedno miesto - čiže k „Zlatému teľaťu“ - do bánk neutrálneho Švajčiarska na tajné kontá!

Napriek všetkému je nesporné, že sa Židia na základe holocaustu" dostali do najväčšieho povedomia sveta od počiatku svojich dejín. Víťazné mocnosti II. svetovej vojny uznali ich nárok na "staronový" štát v Palestíne, kde sa zrodil štát Izrael. Nad Tel Avivom zaviala zástava 14.5.1948 (18,01 h) v mene židovského ľudu. O desať minút po tomto akte (18,11 h) ako prvé nový štát uznali Spojené štáty americké.

Netrvalo dlho (takmer do roka a do dňa - 28. 5. 1949) a prezident USA Truman bol nútený zaslať Izraelu ostrú nótu, aby sa Židia stiahli z území, ktorých sa vojnou s Arabmi (1948/1949) zmocnili (ďalšie vojny ako vieme nasledovali v rokoch 1956, 1967, 1973 a posledná spolu s USA proti Iraku roku 1990). Tento postoj Izraela (ohľadom vyhnania Arabov z ich území) kvalifikoval prezident USA ako "nebezpečný pre mier" a v rozpore s rezolúciou Valného zhromaždenia OSN. Táto nóta USA končila varovaním, že ak bude Izrael pokračovať vo svojom postoji voči Arabom, vláda USA bude nútená prehodnotiť a revidovať svoj postoj k Izraelu. Došlo to až tak ďaleko, že napokon Tel Aviv začal diktovať, resp. udávať pravidlá "politiky" Washingtonu... Židovská náboženská doktrína sa stala politickou skutočnosťou!

Len na margo citovanej stati uvádzam, že vojenský rozpočet Izraela roku 1976 bol odhadovaný na 3,3 miliardy dolárov (to bolo asi 40 % celého národného rozpočtu). K čomu má slúžiť toto vyzbrojovanie, ak Židia chcú s inými národmi žiť v mieri – slobode rovnosti a bratstve? 


Na bankovkách novej európskej meny sú vyobrazené časti katedrál, portálov s otvorenými oknami a dverami, viaduktov a mostov, ktoré hlásajú otvorenú cestu sionistom a slobodomurárom do celej Európy. Sú to predovšetkým symboly, ktorých ezoterická výpoveď hovorí, čo tajná svetovláda v pozadí až doteraz dosiahla... "Protokoly sionských mudrcov" nadobúdajú od ich "odtajnenia" (po Bazilejskom kongrese) jasný zmysel a hrozivý dopad. Boj o prevzatie moci nad svetom (v 1. etape ide o financie) sa už teda začal... Napríklad: bola tam nasmerovaná aj bývalá ČSFR. Česi, Slováci a ostatné národnosti žijúce v spoločnej republike začali hneď po "nežnej revolúcii" pociťovať výpredaj národného majetku (kupónová privatizácia, holandské dražby, atď.) a nástojčivý nátlak na životné istoty - peniaze uložené v bankách a sporiteľniach.(Slovenská republika prestala byť ich ručiteľom od konca roku 1997).

Medzinárodná maffia (marxisticko-materialistická-finančná- filozofia) pod hlavičkou SB, EB, MMF, OECD atď. vytýčila pre EÚ od roku 2000 zaviesť jednotnú menu v členských štátoch. V jednotne zavedenej Euromene, v jednotnom jazyku a onedlho aj pod totalitnou svetovládou, bude dávny sen slobodomurárov a Dávidovej hviezdy naplnený!

Slová amerického spisovateľa a politika Gore Vidala, ktoré vyslovil nedávno na festivale spisovateľov v Prahe, sú dostatočným mementom: "Vy pravdepodobne veríte tomu klamstvu, že Amerika stelesňuje slobodu a demokraciu. Pritom to jediné, čo stelesňujeme, je zisk amerických korporácií. Uvedomte si, že 80 % naších ľudí sa nemá dobre a 19 % sa má celkom dobre, pretože pracuje pre 1 % bohatých, ktorí vlastnia celú Ameriku a teraz aj vás. Tieto korporácie v súčasnej dobe vlastnia a ovládajú všetko, vrátane Kongresu. Od roku 1950 viedli USA vojnu s takmer 60 krajinami sveta... Stále si musíme (vláda USA) vymýšlať nejakých neexistujúcich nepriateľov, aby sme ospravedlnili, že na armádu vydávame viac ako polovicu štátneho rozpočtu. V dôsledku toho nám chýbajú peniaze na budovanie vnútornej štruktúry krajiny, ktorú sme celkom opustili. Zrútil sa nám systém verejného vzdelania, nemáme žiadnu zdravotnú starostlivosť, nepodarilo sa nám vytvoriť civilizovanú spoločnosť, sme spoločnosťou čisto konzumnou. Je otrasné, že voľby u nás vyhráva ten, kto má k dispozícii najviac peňazí..."

Aj Rusko je v súčasnej dobe celkom podriadené kontrole USA, Veľkej Británii, Nemecka a Izraela. Už nie je tajnosťou, že svet stojí pred finančným zrútením, lebo Spojené štáty americké, ktorých dolar je dnes svetovou menou, sú vnútorne zadľžené piatimi triliónmi dolárov u svojich vlastných súkromných bánk, ktoré patria zväčša sionistom a ostatné banky z nich kontrolujú.

USA riešia situáciu schodku vo finančných fiškálnych rozpočtoch tým, že si jednoducho vytlačia chýbajúce peniaze. Týmto spôsobom však postupujú už od roku 1974 v podstate všetky štáty sveta, to znamená, že žiadna mena nie je krytá. Preto majú markantný vzostup špekulácie s nehnuteľnosťami, pričom všade vo svete výroba klesá a navyše vzrastá množstvo obeživa nielen vo svetovom meradle, ale aj v jednotlivých štátoch.

Aj preto je prvoradou úlohou pre USA zjednotenie Európy s Euromenou. Potom vraj bude vládnuť svetu Dolár a Euro ako menová polarita. Tak sa konečne svetové financie ocitnú v jedných a tých istých rukách - sionistických bankárov, ktorí ich budú prelievať tak, ako bude pre ich bezodné mešce najvýhodnejšie.
Ak by sa však nepodarilo udržať Európsku úniu pokope, potom sa celá globálna politika USA definitívne zrúti a nastane celosvetový finančný a hospodársky kolaps, proti.ktorému bol rok 1929 len slabým odvarom. Elita

Aby sme porozumeli osudu sveta, musíme si najprv uvedomiť podstatu moci a sily, jej koncentráciu a prúd. Prapodstata spočíva v dvoch štruktúrach, moci vnútornej, ktorá tajne poťahuje riadiace nitky sveta a sily vonkajšej - vojenskej, vrátane polície a bezpečnostných agentúr, politickej moci, finančného vplyvu a ovládania sociálnej sféry.

Vonkajšia moc sa prejavuje, uplatňuje a upevňuje brutalnou fyzickou silou individua (napríklad, v štáte hovoríme o diktatúre a v súkromnom živote ide o dominantnosť). Táto moc vychádza z megalománie človeka, dodáva mu pocit elitárstva, využívať výhody sociálne, finančné, rôzne privilégia a možnosť ovládať všetky okolnosti vo svoj prospech. Vonkajšia moc umožňuje získať a zastávať výsadnú pozíciu v každej spoločnosti. Zároveň taký človek alebo ľudia podľahnú ilúzii, že sú dôležitejší než ostatní, osudom predurčení alebo "vyvolení"... Doteraz tento zhubný fenomén môžeme pozorovať u politikov, poslancov, prezidentov, generálov, finančníkov atď., ale aj u rasisticky zameranej elity, ktorá sa neustále povyšuje nad ostatné národy. Z tejto mocenskej pozície je už len krok k rozhodovaniu o živote a smrti iných. Každá vláda si prisvojila rozhodovať o svojich želaniach na úkor občanov (voličov, ktorí do jej rúk vkladajú svoje nádeje na lepší a spravodlivejší život), pretože má zároveň moc vydávať zákony a nariadenia, ktorými prinúti občanov, aby "zaplatili" za všetky ich činy a rozhodnutia, ktoré môžu byť v priamom rozpore s predvolebnými sľubmi. Týmto spôsobom sa porušuje duchovná integrita vlády aj občana a preto je svet súčasnosti v takom zmanipilovanom chaose.

Demokracia nie je nič iné, len zmodernizovanou alternatívou minulosti, keď boli u moci králi, šľachta, duchovenstvo, a ktorých nahradil prezident, vláda a parlament. V demokracii sa majú dobre zbohatlíci, ktorí vystúpili po spoločenskom rebríčku a dočasne sa začlenili medzi "všemocnú" mocenskú silu a elitu. Kto má v demokracii peniaze, môže si užívať život naplno, ale komu chýbajú, je v podstate ako poddaný bez osobnej slobody v stredoveku.

Dopad daní na ľudí v demokracii (hlavne terajšieho východného bloku) je obrovský, ožobračuje ľudí, spomaľuje ich vývoj a donucuje pracovať polovicu pracovnej doby pre štát. Vládnuca elita všeobecne obyvateľmi pohŕda, považuje ich za príťaž, o ktorých sa musí starať.

Je nesporný fakt, že všetci na Zemi sme v rukách elitnej skupiny byrokratov, s gigantickým finančným kapitálom, ktorím ľudstvo nikdy nedalo a nedá oficiálnu moc. Preto na manipuláciu ľudstva nemajú žiadne právo. Elita sveta vie, že ľudstvo sa dobrovoľne nikdy nevzdá práva na dôstojný život a osobnú slobodu. Preto stále hlasnejšie zaznievajú hlasy na všetkých kontinentoch proti oligarchii mocných, ktorí si osobujú vo všetkom diani sveta to právo, ktoré patrí jedine Bohu.

Reč je o americkej organizácii "Establishment". Príslušníci tejto skupiny sa nazývajú "Insidri" (zasvätenci), ktorí stoja v ohnisku veľkej svetovej politiky a sú zasvätení do jej veľkých tajomstiev. Svedectvo o tejto organizácii podal prof. Georgetownskej univerzity vo Washingtone Carrol Guigley v knihe TRAGÉDIA A NÁDEJ, ktorá vyšla v roku 1916 súčasne v New Yorku a Londýne. Avšak okamžite ju však organizácia z knihkupectiev skúpila... V knihe hovorí: „Viem o operáciách tejto siete, pretože som ju pred 20 rokmi študoval a bolo mi dovolené, aby som dva roky skúmal jej tajné záznamy a dokumenty. Nepociťujem žiadny odpor voči tejto organizácii ani proti väčšine jej členov a cieľov, pretože väčšinu svojho života som bol v spojení s ňou a s jej početnými nástrojmi. V minulosti, ale aj nedávno som protestoval proti niektorým politickým opatreniam... Ale moje hlavné výhrady sa v podstate týkajú skutočnosti, že si praje zostať neznáma a ja oproti tomu verím, že jej úlohy sú v dejinách natoľko významné, že je nevyhnutné, aby sa stala známou“. Potom vydal ďalšie svedectvo Američan Cary Allen v knihe INSIDRI a vlastnými poznámkami doplnil toto dielo prof. Guigleyho.

Autorom myšlienky establishmentu je anglický zlatý a diamantový magnát Cecil Rhodes (1853-1902), ktorý pre britskú ríšu získal juhoafrické územie, po ňom nazvané Rodézia. Jeho bankármi boli Rothschildovci. Vo svojej prvej záveti objasňuje cieľ svojho života takto: „Rozšíriť britské panstvo na celý svet... založiť tak veľkú moc, že by sa vojny stali nemožnými a podporovať záujmy ľudskosti“. To znamená, že myšlienka svetovlády nepochádza od Žida, ale od Angličana. Z toho tiež vyplýva, že génius Židov nespočíva v ich vynachádzavosti, ale v podivuhodnej schopnosti zúžitkovať jestvujúce myšlienky alebo zariadenia vo svoj prospech. A tento fakt sa neustále potvrdzuje v celých dejinách židovstva...

V roku 1888 Rhodes odkázal svoj nesmierny majetok aj svoje plány Rothschildovcom, ktorí ich realizáciou poverili svojho agenta Lorda Alfreda Milnera, ktorý vystúpil na historickú scénu v súvislosti s financovaním boľševickej revolúcie v Rusku. (Na margo uvedeného, upozorňujem opäť čitateľa na mapu z roku 1888, v ktorej sa hovorí o "Čecho-Slovákoch"... Táto mapa zároveň dokumentuje, že išlo o plán pripojenia západnej Európy k impériu Veľkej Británie).

Establishment ako organizácia bola založená v roku 1891 a mala názov The Round Table (Okrúhly stôl). Jej cieľom bolo ovplyvňovať zahraničnú politiku.

V Spojených štátoch vtedy pôsobili dvaja významní spolupracovníci Rothschildovcov - "plukovník" Edward Mandell Hous (1858 - 1938) príslušník rádu Iluminátov a druhým mužom bol Jacob Schiff. E. M. House bol aj tvorcom novej politiky prezidenta W. Wilsona, ktorá znamenala prielom do tradície americkej zahraničnej politiky, a ktorá trvala prakticky celých 121 rokov od prvého prezidenta USA G. Washingtona. Plk. House tiež vytvoril mohutné a dokonalé spojenie všetkých medzinárodných bankárov v New Yorku ako boli: Paul a Felix Wartburgovci, Otto H. Kahn, Louis Marbugr, Henry Morgenthau, Mortimer Schiff, Herbert Lehman a rovnako silné spojenie nadviazal aj s rozhodujúcimi európskymi bankármi. Bez výnimky to boli všetko Židia.

House tiež dokázal presvedčiť prezidenta W. Wilsona, že USA majú misionárske poslanie (tajné poslanie prvého slobodomurárskeho štátu), ktorého cieľom je záchrana sveta pre demokraciu, a vytvorenie federácie všetkých národov, ktorá by zachránila vznik ďalších vojen (ako vidno, osvojil si myšlienku zo záveti Cecila Rhodesa a aplikoval ju na Spojené štáty)!

Klan Rothschild - Wartburg - Schiff - House sa vytvoril počas presadenia federálnaho rezervného systému. Výdatným pomocníkom klanu bol v tejto veci Woodrov Wilson, ktorému sa za to dostalo podpory v jeho prezidentskej kandidatúre. Ako prezident USA otvoril Židom aj vládne dvere. Tak sa stal plukovník House prvým osobným poradcom prezidenta W. Wilsona (jeho životopisci dokonca tvrdia, že prezidentom bol v skutočnosti House). Paul Wartburg sa stal predsedom Federálneho rezervného úradu. Židovský bankár Bernard Baruch sa stal predsedom úradu pre vojnový priemysel a Rothschildov spoločník Eugene Meyer viedol úrad pre financovanie vojny a neskôr (po skončení II. svetovej vojny) sa stal riaditeľom Svetovej banky.

Po I. svetovej vojne sa židovskí insidri rozhodli rozšíriť svoj establishment o nežidovských účastníkov - o tých najvplyvnejších. Patril k ním oceliarsky kráľ John Pierpont Morgan ml. (špičkový agent Rothshildovcov v USA) a petrolejársky magnát John Davison Rockefeller, pokladaný za najbohatšieho muža sveta. K ním sa pripojili aj významní politici ako bol: Walter Lipman, John Foster Dulles, Allan Dulles a Kristián Herter. Táto spoločnosť dokázala patričným spôsobom ovplyvniť parížske mierové konferencie. Mierových rokovaní vo Versailles sa napríklad ako člen americkej delegácie zúčastnil aj Paul Wartburg, zatiaľ čo medzi členmi nemeckej delegácie bol jeho brat Max Wartburg...

... V roku 1921 bol založený americký establishment s názvom Council of Foreign Relations - CFR (Rada pre zahraničné vzťahy) so sídlom v New Yorku. Na ustanovujúcej listine figurujú veľké mená ako Jacob Schiff, Averell Harimann (železničný magnát a vedúci vplyvného týždenníka "Newsweek". Rooseveltom bol poverený mnohými dôležitými diplomatickými misiami, najmä do ZSSR, kde sa stal nakoniec veľvyslancom), Frank Vanderlipp (bol prezidentom National City Bank, ktorá patrí Rothshildovcom), senátor Nelson Aldrich (bol po matke Rockefellerovým vnukom a stal sa hlásnou trúbou insidrov v senáte), Bernard Baruch, J.P.Morgan, a J. D. Rockefeller. Veľkou akciou insidrov bolo založenie SPOJENÝCH NÁRODOV v júni 1945. V americkej delegácii bolo 47 členov CFR.

Od nástupu F.D.Roosevelta do funkcie prezidenta v roku 1933 až dodnes boli všetci ministri zahraničných vecí USA, s výnimkou troch, všetci členmi CFR. Tiež najvýznamnejší členovia vlády prezidenta Jamesa Cartera bolo insidri: minister zahraničných vecí Cyrus. A. Vance, židovský minister financií Michael W. Blumenthal a prezidentov vojenský poradca Zbigniew Brezinski.

Insidri majú v rukách mohutné tlačové a iné masmediálne zázemie. Kontrolujú všetku tlač v USA a nepriamo aj celého sveta. Ak niektorá tlač začne písať proti insidrom, čoskoro zaznamená prudký pokles inzertných objednávok a musí svoje písanie buď zmeniť alebo skrachuje. Preto sa o CFR vo všetkej svetovej tlači zaryto mlčí, hoci má okolo 1.500 oficiálnych členov.

(Najlepším svedectvom o moci židovského establishmentu a o americkej slobode je prípad automobilového kráľa Henryho Forda, ktorý v roku 1920 vydal knihu MEDZINÁRODNÝ ŽID. Onedlho bol zatiahnutý do niekoľkých súdnych procesov, pozastavili mu úvery, takže sa ocitol vo veľmi zložitej finančnej situácii. Nakoniec sa podrobil a ospravedlnil Židom verejným listom. Jeho kniha už viac nevyšla...)

Keď vypukla európska vojna (II. svetová), bolo jasné, že USA budú musieť čeliť mimoriadnym problémom... Preto už koncom roku 1939 bol na návrh CFR zvolený výbor pre povojnové problémy (z toho zároveň vyplýva, akí si boli sionisti istý výsledkom vojny !!!). Tento výbor sa skladal z vysokých úradníkov ministerstva zahraničia, z ktorých až na jedného boli všetci členovia CFR.

Plody usilovnej práce tohto výboru obsahuje tajný list prezidenta Roosvelta z 20. februára 1943, adresovaný istému Židovi - Zarubskému, ktorý pôsobil ako spojka medzi Roosveltom a Stalinom. Tento list sa už v marci 1944 dostal do rúk španielského ministra zahraničia a neskôr bol publikovaný španielským veľvyslancom vo Washingtone M. Doussinagusom v knihe ŠPANIELSKO MALO PRAVDU, vydanej v roku 1946. V liste sa okrem iného hovorí:
„Portugalsko, Španielsko, Taliansko a Grécko sa pod ochranou Anglicka budú rozvíjať smerom k modernej civilizácii, ktorá ich vyvedie z ich historického zaostávania. ZSSR poskytneme prístup k Stredozemnému moru, vyhovieme jeho želaniam, pokiaľ ide o Finsko a Pobaltie a od Poľska budeme požadovať porozumenie a kompromis.

Stalinovi ponecháme široké pole pre expanziu do malých štátov východnej Európy, pričom sa bude prihliadať na práva Juhoslávie a Československa, ktoré sme im dlžní za ich vernosť. Stalin ďalej získa územia, ktoré boli dočasne odtrhnuté od veľkého Ruska. Hlavné bude rozdelenie Tretej Ríše a začlenenie jej časti do iných územných celkov tak, aby vznikli nové štáty, úplne od nej odpútané, a tak definitívne zmizne nemecké nebezpečenstvo a jeho ohrozovanie ZSSR, Európy a celého sveta“.
Obsah tohto listu potvrdzujú aj pamäti kardinála Spellmana z roku 1962.

Až teraz si môžeme utvoriť jasný obraz o tom, prečo boli zotročené štáty a napísané krvou dejiny Estónska, Lotyšska, Litvy, Poľska, Rumunska, Juhoslávie, Albánska, Maďarska a Československa.

Národy si čoraz nástojčivejšie uvedomujú, že budúcnosť ľudstva nie je v hromadení bohatstva, zväčšovaní ziskov a dobývania nových obchodných teritórii. To mohlo platiť v dobách, keď nás na matke Zemi žilo promile z toho, čo dnes. Budúcnosť ľudstva spočíva jedine v spravodlivom prerozdeľovaní spoločného bohatstva, ktoré nám poskytuje naša planéta, ktoré vlastnými rukami ťaží a spracováva práve tá obrovská masa ľudstva a z práce ktorej si v plnom blahobyte žijú iní, tzv. ľudské pijavice. Práca "v potu tváre..." je v súčasnosti dehonestovaná na najväčšiu mieru. Všetky skutočne cenné hodnoty, ktoré nosí ľudstvo v sebe a každý jedinec zvlášť, v konzumnej spoločnosti zotreli peniaze a oslepujúci lesk zlata.

Na vine všetkému je však aj to, že si ľudstvo nechalo vnútiť s nástupom marxizmu-leninizmu aj západný systém lineárneho myslenia (minulosť, prítomnosť, budúcnosť - začínajúca od primitivizmu k dokonalosti...), namiesto toho, aby sa vrátilo k mysleniu v kruhu, k viere a istote večne sa vracajúcich cykloch života. Prevažná väčšina ľudstva dávno zabudla, že cyklický návrat všetkých udalostí je prírodný zákon: „To, čo bolo, to aj teraz je, a čo bude, už tu bolo - lebo Boh obnovuje všetko to, čo pominulo“ - Kazateľ 3, 15. V tomto, pre väčšinu ľudí, zabudnutom zákone večného cyklu, spočíva naša súčasná nemohúcnosť, ktorú využívajú k vlastnému prospechu tí, ktorí nás vedia práve na základe neznalosti tohto prírodného zákona manipulovať ako stádo.

Smutné tiež je, že si ľudstvo nechalo materializmom vnútiť iluzornú vieru, že samo môže rozhodovať o svojej budúcnosti. Tým sa však ocitlo v diabolskej pasci, z ktorej sa mu doposiaľ nepodarilo bez ujmy uniknúť...

„Musí to vyzerať demokraticky, ale všetko musíme mať vo svojích rukách a pod kontrolou“ - tak znelo nepísané heslo komunistov po II. svetovej vojne a tak tomu je aj dnes v postkomunistických krajinách, ktoré sa pretransformovali na ranokapitalistické štáty, pod taktovkou finančnej elity sveta.

František Šteffek - astrológ
Bratislava (Copyright – úryvky z kapitol pripravovanej knihy „APOKALYPSA PLANÉTY“ - symboly rozlúštil a navrhol autor)

 

Exodus (IV. časť)

 

 
Dvanásť izraelských kmeňov, ktoré viedol Mojžiš, vraj putovalo 42 rokov dookola po púšti a nevedeli sami, čo ich vlastne ťahalo neustále z miesta na miesto. Pochod po púšti mal ten zmysel (ako to vyplýva z textu Starého zákona a želania JHVH), aby počas tohto dlhého obdobia pochodu vymreli tri pokolenia, vrátane Mojžiša. Rôzne náboženské knihy uvádzajú, že sa tak stalo, až na dvoch mužov Jozue a Kaleba. Potom prevzal Jozue velenie nad Izraelom (rozum mi káže aj napriek striktnému textu, že vtom prípade možno iba nad deťmi a ženami, hoci o nich nie je napísané ani slovo) a previedol ich cez Jordán (a tu nasleduje opäť veľmi zarážajúci nezmysel, urážajúci inteligenciu, rozum a logiku každého normálneho človeka - nie však veriaceho fanatika)! Vstúpili do zasľúbenej zeme (krajiny), dobili túto pre svoj národ (od pôvodných obyvateľov - ale s kým, akými silami?) a rozdelili ju medzi dvanásť kmeňov Izraela...

Ak sa však na exodus pozeráme z pohľadu makro a mikrokozmu vtedajšej doby a priberieme k tomu znalosti kňazskej hierarchie civilizovaných národov ako boli Sumeri, Asýrčania, Babylončania a Egypťania, otvára sa nám cesta k zakódovaným astrologickým poznatkom.

Počet 12 kmeňov poukazuje na 12 súhvezdí a 12 znamení zverokruhu, pod ktorými putovali Izraeliti po nepriateľskej a nehostinnej púšti. Pred očami máme ekliptiku – zdanlivú dráhu, ktorú Slnko vykoná za rok okolo Zeme. Táto dráha bola rozdelená na 360 stupňov a 36 dekád, ktoré znamenajú životný beh osudu – čiže 72 rokov života = priemerný vek človeka. Svetové strany sú stotožnené s Ascendentom (východ), Descendentom (západ), Medium coeli (sever), a Immum coeli (juh) a tvoria kríž, ktorý si každý z nás musí niesť na svojich ramenách počas pozemskej púti životom. Ascendent znamená v horoskope narodenia a opätovný návrat k Ascenentu - smrť. Za 42 rokov putovania sa človek ocitne na hranici znamenia Škorpióna, ktorý prezentuje dom smrti, dedičstva a znovuzrodenia. Ak si uvedomíme ASC, že to je okamih zrodu človeka a od neho každých nasledujúcich 5 stupňov ako jeden rok života, potom pri ďalšom návrate k ASC dostaneme znova priemerný vek človeka – 72. rokov. Po prekročení tejto hranice sa začnú napĺňať slová Hospodina: „Nebude se nesnaditi duch můj s člověkem na věky, proto že také tělo jest, a bude dnů jeho sto a dvaceti let“ (Gen. K. 6, v. 3). K tomuto záverečnému verdiktu môže človek dospieť skutočne po dovŕšení 120 rokov života, keď sa jeho vymedzený osud ocitne po druhýkrát v znamení Škorpióna – definitívnej smrti. Teda 8. dom horoskopu ako dom smrti nebol určený náhodne... Je v ňom daná smrť narodeného, aj okolnosti vedúce k úmrtiu, pominuteľnosť ľudí, vecí, všetkého, vrátane daní, strát a dedičského konania. Exodus nie je len náboženský mýtus Židov, ale astrologicky symbolizuje putovanie ľudí - od narodenia, cez životné utrpenie (otročenie) až po smrť.

V kapitole 1. knihe Genezis je rozprávanie prerušované záhadnými slovami „a bol večer a bolo ráno“, čím je naznačená zmena dňa pri stvorení sveta.

Kapitola 2. začína opisom 7. dňa, kedy Hospodin Boh odpočíval. Rozprávanie pokračuje ako had (Nachaš) zvádza Evu k hriechu atď. - až do potopy.

Potom, až po kapitolu 7. verš 4. nie je už nikde reč o zmene dňa. A tak vzniká zákonite dojem, že všetky opisované udalosti dovtedy, sa stali v jedinom dni a to v dni ôsmom. Nasledujúca kapitola 8. sa začína opisom ukončenia potopy, ktorú zoslal Hospodin z ľútosti, hnevu a pomsty na ľudstvo... A tu sa dostávame k pravdepodobným koreňom symbolu gnózy a kabbaly pre číslo 8 (číslo hnevu, nenávisti a pomsty). Tvoria ho dve nuly nad sebou, ktoré symbolizujú nielen makro a mikrokozmos, ale aj okovy a posunutím do seba i božské všetkovidiace oko ranných kresťanov a slobodomurárov...

Reťazenie udalostí
Kto si dá len trochu námahy, v Starom zákone nájde čísla 8 a 17 (1+7 = 8), ktoré sú až pričasto v spojení s dôležitými udalosťami, ktoré sa tam opisujú... Tiež je potrebné uvedomiť si aj význam mesiaca október (octobris = 8. mesiac podľa rímskeho kalendára, kde sa rok začínal v marci.). Avšak podľa židovského kalendára je október v poradí 2. mesiacom, lebo židovský Nový rok sa začína v septembri... Zo Starého zákona uvádzam niekoľko príkladov:

a) v októbri začala potopa (druhý mesiac 17. dňa - Gen. K. 7, 11).
b) archa zastala na hore Ararat síce v 7. mesiaci, ale tiež 17. dňa - Gen. K. 8, 4.).
c) Šalamún založil chrám 2. mesiaca (október) 17. dňa a skončil ho po 7. rokoch v 8. mesiaci - 3. kn. král. 6, 1, 37, 38).
d) Jeroboam vystaval zlaté modly v Bethule a Danu a ustanovil obetný sviatok v 8. mesiaci - 3. kn. král. 12, 32, 33).
e) v októbri sa znova začalo so stavaním Chrámu, po návrate z babylonského zajatia - 1. kn. Esdry 3, 8, 2. kn. Esdry 5, 54, 55), atď.

Medzitým, než človek prekoná cestu svojho určeného exodu, musí absolvovať obeh jeden a pol cyklu Saturna – je to fáza života (v postupnosti znamení Baran/Ryby), kedy prechádza znamením Škorpióna v období 42 až 48 rokov. Ukončuje v ňom nielen vývoj svojho charakteru, ale musí za predchádzajúce roky „zaplatiť“ - je donútený prekonávať životné krízy, frustrácie, depresie a riešiť nahromadené záležitosti, ktoré dovtedy neraz ľahkovážne odsúval. Zároveň človek prechádza aj polovičným cyklom novodobej planéty Urán (41,5 roka), ktorý podčiarkuje náhle a nečakané životné udalosti vopred signalizované Saturnom.

Ako sa môžeme presvedčiť i posvätná sedmička má svoje hlboké korene nielen v celej Biblii, ale aj v astrológii- to je predsa sedem planét voľným okom viditeľných až po Saturna.


Z tohto rozloženia planét vo vesmírnom priestore odvodili gnostici a kabbalisti i symbol svietnika (menora)... Uvedená symbolika dáva logiku a je platná pre púť človeka od narodenia po jeho smrť.

História potvrdzuje, že od exodu sa Izraeliti rozliezli po celej zemeguli. Nájdeme ich v každom kúte sveta. Práve táto expanzia Židov dala neskôr podnet historikom a dejepiscom k tvrdeniu o sťahovaní národov... A to je ďalší blud "vedátorov", ale to pripomínam len na margo faktov v tejto kapitole.

Je tiež nesporné, že Židia (pomiešaní vekmi s krvou nespočetných národov) dnes zaujímajú popredné miesta v spoločnosti v každom národe sveta. V podstate ide o ľudí bez vlasti a bez domova, ktorí nikdy nesplynuli so žiadnym národom. Väčšinou žijú blahobytne, sú večne nespokojní, špekulujú a sú kozmopoliticky orientovaní. Cítia sa však doma všade tam, kde môžu žiť na úkor iných, kde pritom môžu clivo oplakávať a nostalgicky spomínať na svoj náboženstvom udržiavaný mýtus, ilúziu a pradávny (nikdy nepriznaný) omyl, ktorého sa dopustili pred tvárou JHVH. Pretože: „Židia nemali vlastné umenie, vedu, remeslá a ani najmenší znak civilizácie. Nepriniesli žiadne dielo, a ani tým najmenším neprispeli do starej ľudskej civilizácie. Neprekročili prah kočovného necivilizovaného kmeňa, ktorý nemá históriu,“ napísal známy francúzsky vedec a bádateľ Dr. Gustav Lobon vo svojej knihe - Židia v histórii prvých civilizácií.

Ak by boli Izraeliti zostali ako pastieri, roľníci, nádenníci či otroci iných, nikdy by sa neboli tak rozliezli po svete. Ale preto, že sa stali obchodníkmi so všetkým možným a nemožným tovarom až po kupovanie a predávanie slovanských otrokov - hnala ich vidina zisku po celom svete.

V intenciách gnosticizmu a kabaly

A predsa, vo svojej neutíchajúcej rasistickej nadradenosti, pýche a nenávisti voči všetkým Gojom si nárokujú právo na celú zemeguľu. Chcú si uzurpovať vládu nad svetom ako svoju právoplatnú a JHVH "zaručenú" korisť. Preto sionisti uvádzajú ostatné národy do vedomého chaosu a tvrdia, že: Večne tvorivé, nesmierne a nezmieriteľné božstvo (JHVH), ktoré učí chápať nie cez zjavené pravdy v zmysle kresťanstva, ale podľa kabbaly a pohanského ezoterizmu, pričom toto je "bratmi slobodomurármi" chápané ako vyšší spoločenský a celosvetový útvar.

Po tomto citáte si znovu pripomeňme čísla 8 a 17, ktoré sa zázračne opakujú v sionistickom slobodomurárstve a v naplánovaných dejinách svetových revolúcií. Tu sú objektívne príklady:

1) Prvá slobodomurárska Veľká Lóža Anglicka bola založená v roku 1717 (1+7 = 8+1+7 = 8 = 16 = 7). Tejto udalosti však predchádzali o 113 rokov skôr iné, nie menej významné udalosti.

Z popola rádu Templárov vznikol nový Rád bratov Rozekruciánov, ktorý založil v roku 1604 anglický kancelár Francis Bacon a Žid Eliáš Ashmole (vynikajúci fyzik, starožitník a zakladateľ Oxfordského múzea). Tento nový rád vlial svoju organizačnú štruktúru prevzatú od Templárov do vzmáhajúcej sa organizácie „murárov budovateľov“, ktorí budovali chrámy, katedrály hrady, zámky, paláce a mali neobmedzený vstup do každej krajiny, na kráľovský dvor i šľachtické sídla. Infiltráciou a zneužitím vysoko váženého cechu murárov, bol vzkriesený rád Templárov pod novým menom – Rád slobodných murárov.

V roku 1646 Eliaš Ashmole si zobral na pomoc slávneho astrológa Williama Lilly, lekára Thomasa Bartona, kňaza Johna Pearsona, Johna Herwita a ďalších, a založili tajný spolok, ktorý mal za úlohu nanovo vybudovať Šalamúnov chrám.

Anglicko, ktorému slobodomurárstvo sľúbilo svetovú nadvládu, sa stalo pre „murárov“ hlavnou základňou a vôbec nespozorovalo, ako za chrbtom bezvýznamného kráľa a rovnako bezvýznamnej národnej reprezentácie riadi ríšu židovsko-slobodomurársky syndikát... Anglicko začalo byť riadené - Gouvernement of bankers by bankers, for bankers (bankármi, pomocou bankárov a pre bankárov).

K tajnému spolku slobodomurárov sa pripájala šľachta, veľkopriemyselníci a obchodníci (ktorým hranice jedného štátu sú pre rozvoj slobodného obchodu, resp. kontrabandu príliš malé) a ďalej všetci tí, ktorí sú nespokojní s vládou, vrátane samoľúbych a nedocenených literátov a umelcov. Do rádu vstupovali v duchu myšlienok liberalizmu a humanity aj členovia dynastií, nespokojných s tým, že ich príbuzní a nie oni nosia na svojej hlave korunu. Takto sa v ráde slobodomurárov zoskupila rôznorodá smotánka – „ľudský materiál“ umelo riadený a výhodný pre politické intrigy.

Dejinným faktom tiež zostáva, že slobodomurárstvo tri storočia usilovne pracovalo pre záujmy Anglicka a spolupôsobilo k vybudovaniu jej moci. Nebolo to však zadarmo – Židia si napokon vymohli rovnoprávnosť v tomto štáte, ktorý nevytvorili (postupne aj v celej Európe. Za vyhnanie z Európskych krajín sa vždy pomstili po opätovnom návrate...!).

2) Francúzska revolúcia prepukla v roku 1789 (prvá časť roku = 17, druhá = 8 +9 = 17).

3) V roku 1792 nastúpila po Francúzskej revolúcii hrôzovláda Jakobínov na čele s vodcami: Danton, Marat, Robespier...

4) V boji za práva robotníkov, ktoré tajne viedli židovskí slobodomurári – žiadali 8 hodinový pracovný čas, 8. hodín pre zábavu a 8 hodín na odpočinok. Toto právo sa relatívne dodržiava až do súčasnosti.

5) V Rusku bol 17. októbra 1886 v Borkách spáchaný atentát na cára Alexandra III. a jeho rodinu.

6) 17. októbra 1900 bol oficiálne povolený predaj akcií sionistickej banky, čím bola poskytnutá možnosť pre založenie Sionistickej banky v Rusku (obnos 2,5 milióna) na podporu revolučného hnutia v Rusku.

7) 17. apríla 1905 (apríl je podľa židovského kalendára 8. mesiac Bula v poradí od Nového roku – septembra!) bola v Rusku vyhlásená náboženská rovnoprávnosť tzv. „Sloboda svedomia“.

8) 17. októbra 1905 vydal najzarytejší nepriateľ Ruska – Witte svoj neľudský Manifest, ktorým dal podnet k domácemu krviprelievaniu a k chaosu v celom Rusku.

9) 17. marca 1906 bola na podnet Židov podpísaná pôžička na 842 miliónov rubľov. Pri realizácii tejto pôžičky stratilo Rusko v tej chvíli 120 miliónov rubľov a okrem toho bolo na dlhé roky zadĺžené bremenom úrokov – splátkami 49 miliónov rubľov ročne.

Zlatá mena v cárskom Rusku bola zavedená v 8. roku riadenia ruských financií Witteom v roku 1899. Váha rubľa bola stanovená na 17,424 gr. (1 +7 = 8 ) čistého zlata a (424 : 8 = 53, 5 + 3 = 8 –

Každý si môže okamžite uvedomiť, čo to pre tento slovanský národ znamenalo, keď sa za bezcenné papieriky takmer 20 rokov sťahovalo zlato z rezerv Ruska a z obehu ... (do vypuknutia VOSR, ktorú sionisti z Nemecka a USA potom financovali z týchto peňazí – nie zo svojich !). Na tomto vzorovom prípade si pripomeňme prikázanie zo židovského Šulchan aruchu, Chošen hammišpat str. 156-5: „Peniaze ne-Žida (teda Slovanov a iných národov) sú peniaze bez pána, takže Žid má plné právo si ich privlastniť“. Je nesporným faktom, že žiaden Žid nikdy nezbohatol na úkor iného Žida. Ani v staroveku, stredoveku ani v súčasnosti nezbohatli zo seba, ale vždy z národov, ktoré ich prijali ako hosťov na svojom území a umožnili im tam usídliť sa.

10) Nový rubeľ, na ktorom je vytlačený predchádzajúci rok (1898) bol rozdelený na 666 stotiniek... Keď sa pozrieme na rok zavedenia zlatej meny v Rusku (1899 = 1 + 8 = 9 9 9), jasne v ňom rozoznáme tri obrátené šestky... Je to teda všetko len „zhoda náhod“, že táto symbolika zreteľne pripomína záhadné slová zo Zjavenia Jána (?): Tuť jest moudrost. Kdo má rozum, sečtiž počet té šelmy. Nebo jest počet člověka, a jestiť počet ten šest set šedesát a šest. (Zj. K. 13, 18). A šelma, kteráž byla, a není, onať jest osmý (8), a z těch sedmi (7) jest, i na zahynutí jde... (Zj. K.17, 11).

11) Veľká októbrová socialistická revolúcia v Rusku (VOSR) vypukla 7. 11. 1917 (prvé a posledné dve čísla dátumu tvoria čísla 8.), v deň naplánovaný kabalistami. Zároveň je v dátume ukrytý aj výročný rok založenia Veľkej lóže Anglicka...

12) Tiež nemožno hovoriť o náhode, že V. I. Lenin (vlastným menom Uljach ben Elizar) zaviedol po revolúcii tzv subotniky – pracovné nedele (sabat = sobota, tiež nočné čarodejnícke orgie, ale aj 7. deň v židovskom náboženstve a posledný v týždni, svätený bohoslužbami a pracovným pokojom), alebo oslovenie tavarišč (súdruh) = tovariš = vyučenec určitého remesla a tiež 2. stupeň slobodomurárskeho rituálneho zasvätenia), ktoré používali boľševici a donedávna i komunisti ?

13) 17.11.1939 nacisti nariadili uzatvoriť všetky české vysoké školy, popravili 9 študentov a ďalších asi 1200 deportovali do koncentračných táborov.

14) 17.11.1939 Francúzska vláda uznala emigračný Československý národný výbor.

15) 17.11.1945 sa konala konferencia ZSSR, USA a Veľkej Británie v Postupime, kde sa rokovalo o povojnovom usporiadaní pomerov v Nemecku a odsune Nemcov z ČSR.

16) 17.11.1945 sa zároveň konal v Prahe „Svetový kongres študentstva“ ako symbolická spomienka na perzekúciu študentov z roku 1939.

17) 17.11.1989 prepukla v Prahe tzv. Nežná revolúcia...

18) 17. 2. 1950 James Warburg, židovský veľkobankár prehlásil pred senátom USA: „Budeme mať svetovládu, či sa nám to páči alebo nie. Jediná otázka je, či svetovládu dosiahneme násilím alebo súhlasom... “atď.

To nie sú žiadne náhody, ako sa nás niekto chce neustále balamutiť, ale sionististami zvolené výročné dni, kedy sa majú uskutočňovať vopred naplánované a odsúhlasené akcie smerujúce k svetovláde.

Príklad na zavedenie do praxe

V Biblii sa dočítame, že pred exodom Boh JHVH nabáda Izraelitov okradnúť Egypťanov s použitím lesti a vychytranosti... (2. Moj. K. 3: 22 a 23). Z textu vyplýva, že za otročenie v prospech Egypta, musia Izraetiti dostať zaplatené hmotným majetkom (tak im prikazuje)! Klamstvom a podvodom majú vymámiť na obyvateľoch striebro, zlato a drahé ošatenie, čiže vziať si to, čo im po práve patrí... A práve v tom spočíva pravý dôvod a zmysel, prečo začal faraón s vojskom prenasledovať Izraelitov - pre všeobecnú sťažnosť dôverčivého a okradnutého obyvateľstva...

Rozptýlenie - diaspóry Židov po svete až do dnešných dní, im napokon prinieslo dávno plánovaný finančný, mocenský a nábožensko-politický osoh. Židia sa stali filozofmi, špekulantmi, obchodníkmi, lekármi, bankármi, finančníkmi, burziánmi, politikmi, štátnikmi a hlavní ekonómovia sveta – teda všetkým, len nie robotníkmi a roľníkmi.

Dnes už moralistickí filozofi trhového liberalizmu nerobia rozdiel medzi právom peňazí a právom ľudí. Kto má viac peňazí, ten má viac slobody prejavu a názoru v masmédiách, viac slobody na vzdelanie, na zdravotné ošetrenie, na osobnú bezpečnosť, na právnu ochranu a podobne.

Sionisti si vytvorili opäť svoje "Zlaté teľa" - v USA aj v Európe. Tejto modle (ktorej sa klaňali a prinášali živé obete v dávnej minulosti – sa už teraz klania celý svet a prináša jej ako kedysi obete (ľudské počas revolúcií a vojen), ale hlavne vo forme, zlata, striebra, drahokamov, peňazí a cenných papierov, zo všetkých kontinentov.

Nedá mi, aby som čitateľom (ako astrológ) nepripomenul, že táto uctievaná modla Izraelitov sa nezrodila len tak náhodou, ale je totožná so znamením Býka, ktorého uctievali aj iné staroveké národy a s 2. domom horoskopu, ktorý u jednotlivca symbolizuje peniaze, zárobok, bohatstvo, finančnú situáciu atď. V mundánnej (svetovej) astrológii 2. dom symbolizuje zasa finančné podmienky štátov, národné bohatstvo, majetok národa atď. Druhý dom participuje s 8. domom, ktorý u jednotlivca symbolizuje pominuteľnosť (smrť) ľudí a vecí... V politickej astrológii 8. dom znamená nielen úmrtnosť, ale vypovedá aj o tajných spoločnostiach, sprisahaní proti štátom, o ich rozklade, závislosti, vzburách atď. Ako nám fakty potvrdzujú, aj súčasné svetové udalosti sa uberajú v stopách kabaly a "kráľovnej vied" astrológie. V dnešnej dobe sa trhová mašinéria stala fetišom sveta a modlou medzi bezvercami je zisk.

Hoci od exodu Izraelitov uplynulo asi 33 storočí, pre súčasníkov – bez ohľadu rasy a vierovyznania z toho plynie vážne poučenie - štáty, ktoré sú rôznymi machináciami a špekuláciami finančnej Elity sveta (riadenej iluminátmi na čele s klanom Rotschildov) donucované požičiavať si peniaze na nekresťanský úrok od zahraničných finančných inštitúcii (MMF, Svetová banka, Európska banka atď.) by mali jednomyseľne odmietnuť platiť tieto úžernícke úroky bankám, lebo tie sa nedajú nikdy splatiť a narastajú ako rakovinové metastázy.

Uvedené potvrdzujú Protokoly v sedení č. 20 : Pôžička je znamením nemohúcnosti vlády, dôkazom, že nevie použiť svoje právo. Miesto toho, aby určili dane podľa vzniknutej spotreby, naťahujú ruky a žobrú o peniaze u našich bankárov. Neuvedomujú si, že pôžička pozostáva zo štátnych dlhopisov, ktoré nesú úroky v pomere k vypožičanej čiastke. Ak má dlhopis 5% úrok, je zbytočne počas 20 rokov znovu zaplatený. Za 40 rokov 2x, za 60 rokov 3x atď., avšak pôvodný (požičaný) kapitál zostáva nesplatený.

Štáty by mali čestne vrátiť len tú čiastku, ktorú si v skutočnosti vypožičali – nič viac! To by mohol byť prvý krok na ceste k zjednocovaniu ľudstva na základe skutočnej kresťanskej humanity a nezištnej pomoci... Tak by to bolo spravodlivé aj v zmysle „poučenia“ JHVH (ako na to), ktorého sa Izraelitom v minulosti dostalo...

Konečne by si mali všetci politici a štáty sveta uvedomiť, že za "otrockú" prácu 80% svetovej populácie a koristenie nerastného bohatstva Zeme, prináleží všetkým obyvateľom jednotlivých štátov, poctivý podiel na zisku, ktorý doteraz hrabú nadnárodné spoločnosti, úžernícke banky či rozmanité fondy, nadácie a inštitúcie vo forme bezpracného zisku, neplatenia daní, prelievania či tunelovania peňazí atď., pod egidou sionistických veľkobankárov.

MMF, Svetová banka, Európska únia atď. žiada od konkrétnych štátov ako podmienku pre poskytnutie pôžičky liberalizáciu ekonomiky, čo znamená - otvoriť vlastnú ekonomiku, aby ju mohol kontrolovať cudzí kapitál a krajiny zaviaže kupovať určitý tovar za konkrétne ceny. Zároveň v týchto krajinách podporuje súkromný a nie štátny sektor, pretože týmto spôsobom z peňazí, ktoré poskytnú uvedené inštitúcie, ide veľa z nich na podplácanie a korumpovanie vlád. Protokoly k tejto záležitosti hovoria zrozumiteľne - sedenie č.20 : Bohatí budú musieť pochopiť, že je ich povinnosťou, aby sa zriekli časti nadbytku pre spoločné blaho štátu. Vláda im za to zaručí nedotknuteľnosť toho, čo im zostáva a právo, aby z toho mali slušný zisk. „Slušný“, pretože kontrola majetku zabráni zákonom chránenému zlodejstvu...

Tvrdá realita

To, čo sa deje v dnešnej „demokracii“ pred očami občanov na Slovensku, v Česku, či kdekoľvek po rozpade východného socialistického bloku, nemá obdobu. V konečnom dôsledku uvedená pomoc Elity (pôžičky) má jedine za úlohu oslabiť a zničiť štátny hospodársky sektor za účelom ekonomického a politického ovládnutia toho - ktorého štátu.

Súčasný svet je zámerne rozdelený a úmyselne znepriatelený, aby sa nemohol zjednotiť proti Zlatej modle, ktorá si podmaňuje národy. Ľudstvo by si však malo zobrať príklad zo Starého zákona - z radikálneho činu Mojžiša ako sa vysporiadal s Izraelcami, ktorí prepadli mamonu a zlatej pohanskej modle... JHVH ani Mojžiš nevyhubil celý svoj tvrdošijný ľud... „I bil Hospodin lid, proto že učinili tele, kteréž byl udělal Aron...“ (Ex. K. 32, 35).

Odvtedy sa kvôli Zlatému teľaťu odohralo mnoho pogromov, napríklad: Počas vlády perzského kráľa Artaxerxesa (Esther K. 3, 13...), v roku 70 n. l. pri dobytí Jeruzalema Titom bolo vyhubených na milión Židov..., v roku 135 n. l. počas Hadriánovej výpravy proti Židom ich padlo okolo 580 000..., v roku 1290 pri očiste Anglicka od Židov Edvardom I. zahynulo ich asi 400 000. Boli odvážaní loďami do cudzích krajín. Často ich však susedné ríše nechceli prijímať a tak boli bez milosti hádzaní do mora. A v 20. storočí padlo za obeť holokaustu šesť miliónov... (no comment)!

Ako vidno z histórie, nepomohli žiadne represálie, ba ani to, že Židom kresťanská Európa dala všetky práva, keď prijmú svätý krst. Sľúbili, konvertovali, ale ich povahu a charakter nič nezmenilo a nikdy - počas dlhých stáročí nesplynuli s národmi, ktoré im poskytli pohostinnosť a zázemie.

Zlaté teľa nemôžu zvrhnúť ani zničiť žiadni politici, ktorí vstúpili do lóži, kde prisahali, alebo pri vstupe do politiky sa nechali získať zlatom, peniazmi a zapredali tak nielen tradičnú kultúru svojich otcov, svoj národ, ale aj vlastné svedomie.

Ilúzia sa stáva skutočnosťou

Na pohľad iluzórny plán Židov sa uskutočňuje od roku 929 pred narodením Krista. Sionskí mudrci sa rozhodli pokojnou cestou (s využitím nejednotnosti a sily Gojov) dobyť svet pre Sion s vychytranosťou symbolického hada v raji, ktorého hlavou je Vláda židovských učencov a jeho telom židovský národ.

Tento had sa preplazil do vnútra štátov a národov a na svojej ceste požieral všetky nežidovské štátne sily v rôznych kútoch sveta, ale hlavne v Európe. Podľa plánu tak musí konať aj v budúcnosti, pokiaľ sa jeho Hlava nevráti späť na Sion, vytvoriac tak s telom obrovský kruh, ktorým zovrie celú Európu a tým aj celý svet. Tento návrat môže nastať len po rozvrátení všetkých štátov v Európe, ktoré sa rozpadnú revolúciami, vojnami, ekonomickým bankrotom a zasiatím bezbožnej a nemravnej hniloby.

Plán k nastoleniu kráľovstva Hada, určuje tieto prostriedky:

1) Dodržiavať tajomstvo pod hrozbou trestu smrti.

2) Používať chytrosť, klamstvo, korupciu, zákernosť, zradu.

3) Podkopávať a ničiť kresťanskú vieru, vyrvať z rozumu Gojov princíp boha a ducha.

4) Hanobiť a kompromitovať duchovný stav kňazov.

5) Šíriť slobodomyseľnosť, skepticizmus, rozpory v kresťanskej spoločnosti, podporovať vznik nových sekt.

6) Vytvárať spory a problémy v lone kresťanskej cirkvi.

7) Zakladať tajné organizácie slobodomurárov, ktoré sú nepriateľské voči cirkvi a štátu.

8) Znemravňovať rodiny, lebo tie tvoria základ božskej a štátnej inštitúcie.

9) Zavádzať perverznú výchovu hlavne medzi mládež, použiť tlač (teraz i ostatné masmédiá, ktoré držia v rukách sionisti) na ovplyvňovanie a zavádzanie verejnej mienky na falošnú stopu.

10) Prekrúcať zmysel zákonov falošnými výkladmi, aby sa zoslabila úcta k zákonom u Gojov a zároveň bol tým oslabený i štát.

11) Obsadzovať štátne inštitúcie kompromitovanými ľuďmi, ktorých držia sionisti vo svojich rukách, hroziac im, že vyzradia národu ich previnenie.

12) Klamať, sľubovať fiktívne konštitučné práva, podporovať nezamestnanosť, opilstvo, núdzu a hlad - to všetko sú podmienky pre vznik revolúcií.

13) Používať neužitočné vojny, aby priviedli Gojské štáty na mizinu, uzatvárať s nimi nevýhodné obchodné zmluvy, zavádzať sieť záväzkov a nesplatných štátnych dlhov (kvôli úrokom).

14) Vo všetkých štátoch zničiť poľnohospodárstvo, uchvátiť všetok obchod a všetko bohatstvo do našich rúk, aby sa kresťania stali našimi poslušnými robotníkmi.

15) Zasievať nedôveru medzi kráľmi a poddanými, medzi vládami a národmi aj cestou politických vrážd.

16) Zavádzať medzinárodné zlaté meny, ktoré odvšadiaľ zakrátko vytlačia národnú papierovú menu, aby zlato (naša modla) opanovalo celý svet.

17) Podriadiť všetky národy nášmu svetovému Patriarchovi.

Uvedené myšlienky nie sú len planými myšlienkami chorých mozgov, ale sú húževnato realizované v praxi už celé stáročia.

 

Prvou etapou hada v Európe bolo Grécko, kde za čias Perikla (469-429 pr. Kr.) začal podkopávať moc a veľkosť tejto ríše.

Druhou etapou bol Rím za cisára Augusta (36 pr. Kr. do 14. r. n. l. ), kde had pobudol šestnásť storočí a kde položil základ rozvratu katolíckej cirkvi, úverovej a politickej moci Židov.

Treťou etapou sa stal Madrid za Karola V. (1500-1556).

Štvrtou etapou bol Paríž za Ľudovíta XIV. (1638-1715).

Piatou etapou bol Londýn od roku 1814, po páde Napoleona I.

Šiestou etapou bol Berlín od roku 1871, po prusko-francúzskej vojne.

Siedmou etapou sa stal Petrohrad od roku 1880.

Poslednou 8. etapou na ceste hadovej hlavy do Jeruzalema sa má stať Istanbul...

Hlave hada k cieľu nechýba prejsť veľa cesty, aby sa kruh pevne uzatvoril. Tak ovládnu svet a založia kráľovstvo, ktoré si už v Starom zákone tak pekne vysnívali a zneužili k tomu mýty bohov, hrdinov, historické zásluhy a bohatstvo starovekých národov pre seba.

Štáty, ktorými prešiel sionistický had (stále sa drží pevne zahryznutý v Rusku a v satelitných slovanských štátoch), sú podlomené vo svojich základoch liberalizmom a ekonomicko-hospodárskym rozkladom, ktoré tam priniesol. Do tejto záverečnej etapy patrí samozrejme i Európska únia.

Nové kráľovstvo sionistov nebude mať hranice, lebo sa dokázalo rozložiť medzinárodne (vieme už, že štáty združené v EÚ tiež nebudú mať medzi sebou hranice...).

Preto si dovoľujú slobodomurári vedení sionistami tvrdiť, že: „Naša moc je nezrušiteľnejšia než moc druhých, pretože nie je viditeľná, a takou zostane, pokiaľ nebude zakorenená do takej miery, že ňou žiadna sila ani chytrosť nepohne. Z dočasného zla, ktoré sme nútení páchať, vzíde dobro nezrušiteľnej vlády, ktorá zriadi pravidelný priebeh mechanizmu národnej existencie, narušenej liberalizmom. Pred nami je plán, na ňom strategicky vyznačená čiara, od ktorej nesmieme ustúpiť, ak nechceme ohroziť a zničiť dielo mnohých stáročí“.

K vážnemu zamysleniu
Nasledujúci úryvok textu, (medzititulky a aktuálne poznámky doplnil – autor), je prevzatý z knihy „Věrnost Papeži“, Johannes Rothkranz, vydavateľ: Anton Schmid, Durach, august 1997, preklad J. Voříšek 1997. Keď vydavateľstvo začalo so svojim nakladateľským programom „Pro Fide Catholica – Za katolícku vieru“, sľúbilo čitateľom nevyhýbať sa ani pálčivým témam. Tu je jedna z nich...

Dnes je zväčša všeobecne známe, že učenci kabaly takmer dosiahli svoj dávny cieľ, ktorým je nastolenie Satanovho paholka do čela jedinej svetovej vlády. Používali k tomu a naďalej používajú znovu výdatnú pomoc mágie a jej zaklínania. Znalci kabalistickej mágie si uvedomili, že vzývanie Satana podlieha určitým pravidlám:

1) Ak má byť na daný podnet zopakovaná a predtým úspešne prevedená operácia, je možné si zaistiť pomoc Satana tým, že sa podľa možnosti zopakuje (zosynchronizuje) čo najviac okolností (napr. dátum, meno miesto atď.) predchádzajúcej akcie.

2) Keď „operácia“ zlyhala alebo sa podarila len čiastočne, musí byť zopakovaná po presne 25, 50, 75, 100, či 200 rokoch, aby Satan pomohol k jej zdaru. Aj tu však platí zásada – čo najvernejšieho zopakovania predošlých okolností.

Možno sa nájde len málo ľudí, ktorí by nepoznali nasledujúce zhudobnené fakty v piesni „Sto let“ (aj v českom preklade), ktorá obletela svet. Týka sa zavraždenia amerických prezidentov (pozn.-autor):

  Faktografia:   Abraham Lincoln   John F. Kennedy
  zvolený prezidentom USA   r. 1860   r. 1960
  osobný tajomník   Kennedy   Lincoln
  nástupca (narodený)   Johnson (1808)   Johnson (1908)
  rok narodenia vraha   1839 (Booth)   1939 (Oswald)
  spôsob zavraždenia   priestrel hlavy   priestrel hlavy
  deň vraždy   piatok   piatok
  ďalšie okolnosti: obaja vrahovia boli ešte pred procesom zavraždení.Prvý krok k inštalovaniu „Nového svetového poriadku – NOVUS ORDO SECLORUM):

Rok 1517 - začiatok reformácie (protestantizmus) pod heslom: „Odstup od cirkvi“.

Rok 1717 - založenie, resp. zlúčenie slobodomurárstva do Veľkej Lóže Anglicka (naturalizmus) pod heslom: „Odstup od Krista“

Rok 1917 - uchvátenie moci komunizmom (ateizmus) pod heslom: „Odstup od Boha“.

 

Druhý krok k inštalovaniu „Nového svetového poriadku – NOVUS ORDO SECLORUM):

1789 - Francúzska revolúcia. Cieľ: „moderná demokracia“ ( = skrytá diktatúra).

1989 - „Nežná“ revolúcia vo východnej Európe. Cieľ: „One World“ ( = otvorená diktatúra)

Tretí krok k inštalovaniu „Nového svetového poriadku – NOVUS ORDO SECLORUM):

1776 - Založenie rádu Iluminátov a spísanie prvého zoznamu ľudských práv (v americkom prehlásení nezávislosti).

1976 - Vstúpila do platnosti konvencia OSN o ľudských právach, na ktorých sa uzniesli ešte v roku 1966.

Štvrtý krok k inštalovaniu „Nového svetového poriadku – NOVUS ORDO SECLORUM):

Nakoľko 1. svetová vojna (1914 ) ešte nepriniesla očakávanú svetovládu. Preto presne po 25 rokoch (1939) začala 2. svetová vojna.

  Faktografia:   I. svetová vojna   II. svetová vojna
  oficiálne vyvolaná   Nemeckom   Nemeckom
  Nemecko začalo vojnu   1. augusta     1. septembra
  Výsledok (zrodila sa)   Spoločnosť národov   OSN
  Datum založenia   28. júna (1919)   26. júna (1945)Piaty krok k inštalovaniu „Nového svetového poriadku – NOVUS ORDO SECLORUM):

V roku 1903 v poslednej chvíli stroskotalo plánované zvolenie ilumináta Rampolla za pápeža. Presne za 75 rokov neskôr bol za pápeža zvolený iluminát Wojtyla.

  Faktografia:   M. Rampolla   K. Wojtyla
  Voľbu prekazil/umožnil   Cisár František   František (kardinál) Kônig (t. j. kráľ)
    Viedeň   Viedeň
  Za rozhodujúcej účasti   arcibiskupa   arcibiskupa
    z Krakowa   z Krakowa (Wojtyla)Aby sa dostalo patričnej úcty a vážnosti magickému „umeniu“, je potrebné pripomenúť, že Wojtylov predchodca Luciani alias Ján Pavol I. „musel“ (neoficiálne bol otrávený) uvolniť cestu na pápežský stolec po 33. dňoch (ktoré ezotericky symbolizujú smrť Ježiša Krista)!

Z novších správ

1) Ministerský predseda Lothar Späth gratuloval v dopise Najvyššej rade Židov Bádenska a predstavenstvu Izraelskej obci občanov v Badensku-Wirtembersku k židovskému novému roku Roš Hašana 5751... Dopis má toto znenie: „...Moderné dejiny Nemecka a jeho židovských spoluobčanov sa v mnohých svojich dramatických, vrcholných a pamätných dňoch sústreďujú do spoločného dátumu. Tak napríklad: 9.novembra 1918 kapitulovala cisárska ríša (Nemecko), v roku 1938 horeli synagógy a v roku 1989 sa otvoril berlínsky múr... (pozri Allgemeine Judische Wochenzeitung, zo dňa 4. 10. 1990).

2) Keď v nedeľu hovoril minister zahraničia ASA Baker v západnom Jeruzaleme s izraelským premiérom Šamirom a s ministrami Levym a Ahrensom, jeho izraelský partneri sa práve postili a držali smútok podľa židovského kalendára tak, ako je predpísané raz v roku – vždy v 9. deň piateho mesiaca, tzv. Tischa B´ Av. V ten deň si Židia celého sveta pripomínajú zničenie prvého chrámu v roku 586 pr. Kristom. V rovnaký deň, ale v roku 70 po nar. Krista zbúrali Rimania postavený druhý chrám. Tiež k definitívnemu vyhnaniu Židov zo Španielska (1492) došlo podľa židovského kalendára v 9. deň piateho mesiaca. Rovnako aj rakúsky následník trónu bol v roku 1914 zavraždený na židovský sviatok Tischa B´ Av. Tým bol daný signál k rozpútaniu svetových vojen a teda aj pogromom a holocaustu (uviedol Franfurter Allgemeine Zeitung d)na 20. 7. 1991).

3) Je iróniou osudu, že k americkým náletom na civilný úkryt v Bagdade – ako na mieste potvrdil dopisovateľ BBC – došlo 13. februára 1991, teda presne vo výročný deň zničenia Drážďan angloameričanmi (pozri CODE, február 1992, str.63).

Slovo na záver

V budovaní "šťastnej" budúcnosti (hlavne pre mocnú Elitu iluminátov), my ostatní, obyčajní ľudia, ktorí žijeme z ruky do úst, akosi zacláňame, ale s kým ju potom vybudujú, keď sa sami tvrdej a poctivej práce neustále štítia?

Ešte si myslíte a veríte, že to všetko sú iba náhody?!

 

Komentáre

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.