Choď na obsah Choď na menu
 


S astrológom Františkom Šteffekom o zodpovednosti za svoj život 1

12. 2. 2008
1. Betlehémska hviezda

   

   Biblia je dielom človeka, nie Boha. Vytvoril ju človek a je to historický záznam o búrlivých časoch minulosti. Biblia prešla nespočetným množstvom prekladov, dodatkov a opráv. Preto definitívna verzia tejto knihy neexistuje.

    Mnoho nezmyslov a protichodných súvislostí, ktoré nachádzame v Biblii, bolo do nej vnesených pri jej prekladaní. Napríklad Betlehemská hviezda (kométa ?), mala zvestovať narodenie Ježiša Krista. Dávno však predtým proroci ohlasovali príchod Mesiáša. Z historických dokladov však nevyplýva ani z jednej písomnej správy Kristove narodenie. Zmienka o Jeho narodení sa nachádza až v evanjeliách sv. Matúša a sv. Lukáša. Bol to niekoho zámer ?

    Evanjelium Matúša (1:1) začína: „Kniha rodu Ježiše Krista syna Davidova, syna Abrahamova... “ A pokračuje (2:1, 2) „Když se pak narodil Ježiš v Betlémě Judově za dnú Herodesa krále, aj, mudrci od východu slunce vypravili se do Jeruzaléma. Řkouce: Kde jest ten narozený král Židovský ? Nebo viděli jsme hvězdu jeho na východu slunce, a vypravili jsme se klaněti jemu.“

    Evanjelium Lukáša (1:30, 31) hovorí: „...I řekl jí anděl: Neboj se, Maria, nebo jsi nalezla milost u Boha. A počneš v životě, a porodíš syna, a nazúveš jméno jeho Ježiš...“ 


    Na tomto mieste sa žiada položiť si otázku: „Prečo sa vybrali na ďalekú cestu práve mudrci od východu „? Odpoveď a objasnenie tejto záhady spočíva v tom, že Ježiš podľa rodokmeňa nebol čistokrvný Žid (porovnaj Matúš: 1:1., Knihu Ruth, Biblický slovník str. 436/7 - Moáb). Jedna z pramatiek kráľa Davida, teda i Ježiša - Ruth, bola moabitská žena. Napriek tomuto faktu v biblii sa Židia ešte i dnes odvolávajú na čistotu rasy od čias Dávida...

    Preto návšteva, poklona a obdarovanie novorodenca kráľovskými darmi zo strany pohanských mudrcov nebola vôbec náhodná. Naopak, pohanskí mudrci z východu prišli zvestovať svoju rodovú príbuznosť a nadviazať v dávnych dobách prerušené vzťahy... V Ježišovom živote sú potom i neskôr zjavne sympatické vzťahy s pohanmi. Dokonca aj vtedy, keď sa naplnil Jeho osud, museli pritom asistovať pohania a vtedy sa ukázal oveľa priaznivejší zjav a prístup Piláta, než židovského veľkňaza Kaifáša. 


    Ježiš Kristus bol historickou postavou s obrovským vplyvom. Bol to najzáhadnejší a najinšpirujúcejší vodca všetkých čias. V tom historickom čase keď žil, bol však zjavom človeka, ktorý zapadal do všedností. Zdá sa, že ani jeho učenie a napokon potupná smrť sa nestali takou udalosťou, ktorá by si bola zasluhovala písomné podchytenie. V Rímskej ríši sa za svojho krátkeho života nedostal takmer do povedomia, lebo Jeho význam bol skôr miestny. A predsa, Publius Lentullius ho opísal cisárovi Tiberiovi (14-37, narodený 42 pred n. l. ) ako plavovlasého človeka s jasnými očami a rovným nosom, čím sa zrejme musel až priveľmi odlišovať od vtedajšej židovskej populácie... Zo súčasného presného prekladu evanjelií vyplýva, že posledný židovský kráľ Herodes povolal všetkých svojich popredných kňazov, mudrcov – astrológov a učiteľov ľudu, aby mu vysvetlili, kde by sa mal Ježiš narodiť, a čo znamená Betlehemská hviezda, ktorú v tom čase nikto z nich nevidel. Židovskí astrológovia podľa proroctiev usudzovali, že príchod ich Mesiáša (nie Ježiša) ohlási konjunkcia dvoch planét - Jupitera a Saturna. Pozadie tejto biblickej správy tvorí vzácny úkaz trojnásobnej veľkej konjunkcie týchto planét v súhvezdí Ryby. Z výpočtov vyplynula iba jedna takáto možnosť a to od júna do decembra roku 7 pred n. I. Výklad bol podľa dobovej symboliky takýto: V zemi Amurru (znamenie Ryby) sa narodí kráľ (Jupiter) ochranca Židov (Saturn). Táto troj-konjunkcia je doložená správou na klínopise - hlinenej tabuľke, ktorú v roku 1925 objavil archeológ P. Schnabel v Sippare pri Eufrate. Podľa týchto faktov Betlehemská hviezda neexistovala a išlo o výklad astrologickej konštelácie. Áno, aj...

    Vieme, že raní kresťania zobrazovali Krista v podobe Ryby. Tomuto znameniu vládne Jupiter (vystriedal ho po objavení Neptún). Troj-konjunkcia môže znamenať Jupiter, Saturn a Saturn (ochranca Židov).

    Uvažujme spolu: Saturnus Saturnus prepíšeme v skrátenej forme: Satur (nus Saturnus), v slabikách „satur" sa nám objavuje grécke slovo „sóter", ktoré sa rovná latinskému slovu „salvator“, a ktoré nám označuje vykupiteľa...

    Skúsme si planétu Saturn napísať aj týmto spôsobom: (Satur) nus Satur (nus). Potom v slabikách „nus Satur“ zaznieva latinské slovo „nascitur", čo v preklade znamená - narodí sa...

    Pokračujme však v lúštení rébusu ďalej: (Saturnus S) aturnus v zostávajúcich slabikách „aturnus" sa nachádza latinské slovo „aeternus", čo v preklade znamená večný... Preskupením písmen sme dostali tri latinské slová, resp. vetu: Salvator aeternus nascitur, čo znamená: „Večný vykupiteľ sa rodí“. Ježišovo narodenie bolo teda vopred predurčené, ohlásené a nebeskými znameniami potvrdené.

    Spomenul som už, že nie všetko bolo v Biblii správne preložené. Reálne pripustime, že text z Nového zákona: „...Ježiš sa narodil z Panny (ženy)...“ mal správne znieť takto: „Ježiš sa narodil v súhvezdí a v znamení Panny (ktoré vtedy ešte splývali) rovnako, ako jeho matka – v období jesennej rovnodennosti. Alegória je tu až priveľmi jasná – preto matka zostala až do smrti ako „panna“ aj po pôrode Ježiša ! To by objasnilo raz a navždy rozpor medzi cirkevnou dogmou a skutočnosťou. Tejto interpretácii sa však Cirkev vyhýba ako čert svätenej vody, alebo jej taký výklad v zažitej dogme ani na um neprišiel !

    Evanjelia tvrdia, že keď sa kráľ Herodes dozvedel o narodení nového židovského kráľa, dal príkaz na vyvraždenie všetkých betlehémskych detí do veku dvoch rokov. Anjel sa zjavil vo sne Jozefovi a prikázal mu ujsť s Máriou a dieťaťom do Egypta... 


    Historické fakty však jasne hovoria, že kráľ Herodes zomrel štyri roky pred narodením Krista. Uvedený „omyl" prekladu biblie, nedostatok zachovaných písomných správ o narodení Krista atď., bol zámerne daný do rozporu pre nástup nového náboženstva - raného kresťanstva. V tom čase bol reformovaný aj kalendár. Rozpor štyroch rokov medzi narodením Krista a úmrtím Herodesa nebolo tak ťažké ustáliť, keď zoberieme do úvahy, že od narodenia – v znamení Panny do znamenia Kozorožca sú rovné štyri mesiace. Predpokladajme, že sa tak udialo z čisto praktických dôvodov, ktoré až v súčasnosti zohrávajú dôležitú rolu. Myslíte, že v tej dobe bolo také nemožné urobiť posun Kristovho narodenia od jesennej rovnodennosti k zimnému slnovratu ? (Napríklad, stačí k tomu, aby v horoskope narodenia Ježiša bola urobená zámena Slnka s Bodom šťastia – viď pokračovanie 2. časti).

    V kresťanstve nie je nič pôvodné... Vezmime si do rúk bibliu a skúsme spolu hľadať presný čas narodenia Ježiša. Traduje sa, že Ježiš sa narodil o polnoci z 24. na 25. decembra. Avšak, aj predkresťanský boh Mithra - nazývaný Boží syn a Svetlo sveta - sa narodil 25. decembra, zomrel, bol pochovaný v skalnom hrobe a o tri dni vstal z mŕtvych... V ten istý deň - 25. decembra sa narodil aj Osiris, Adonis a Dionýzos. Keď sa narodil Krišna, dostal rovnako ako Ježiš zlato, kadidlo a myrhu...

    Biblia tiež hovorí, že v čase narodenia Ježiša sa na nebi ukázal neobvyklý astronomický úkaz, tzv. „hviezda betlehemská“. Na východe bola vraj hviezda veľmi jasná a preto neušla pozornosti mudrcov – astrológov z východu. Pomocou výpočtov zistili, že za tejto konštelácie sa narodí nový kráľ židovský. Preto sa vybrali na cestu, aby sa mu poklonili „...A aj, hvězda, kterouž byli viděli na východu slunce, předcházela je, až i přišedši, stála nad místem, kdež bylo děťátko...“ 


    Aká to bola hviezda, ktorá sa rýchle pohybovala a potom zostala stáť? Čo sa už o tejto hviezde všetko popísalo. Koľko sa len o nej astronómovia a astrológovia nedohadovali... Jedni tvrdia, že to bola Halleyova kométa, ktorá sa svojím zjavom najviac podobá vlasaticiam, ako sú kreslené nad betlehemskými jasličkami. Iní tvrdla, že to bola nová kométa, ďalší zase, že len obyčajná alebo veľká konjunkcia Jupitera a Saturna...

    Ak biblia uvádza, že hviezda išla pred mudrcmi, poukazuje to jasne na planétu. Aj zmienka, že hviezda zostala „stáť“, je toho dôkazom. Planéty totiž zostávajú zdanlivo stáť na jednom mieste v okamihu, keď sú stacionárne a nastáva tzv. spätný pohyb. Z astronómie vieme, že v našej slnečnej sústave máme dve jasné planéty, a to Venušu a Jupiter. V biblii sa však píše, že táto jasná hviezda bola na východe Slnka. Východ Slnka v astrológii znamená miesto Jarnej rovnodennosti. Biblia uvádza, že Kristus sa narodil o polnoci, lebo táto hviezda zostala stáť v polnočnom bode - inými slovami kulminovala. Ale potom to nemohla byť Venuša, lebo tá sa môže pohybovať len v blízkosti Slnka - raz ako zornička, inokedy ako večernica. Zostáva teda iba Jupiter. Keď táto planéta kulminovala polnočným bodom, bol práve nultý stupeň súhvezdia Barana. Ak je u nás polnoc, u našich protinožcov je poludnie. Práve tak je Jesenná rovnodennosť v presnej opozícii s Jarnou rovnodennosťou. Tu niekde je teda správny dátum narodenia Ježiša Krista - narodil sa v čase Jesennej rovnodennosti, keď Slnko vychádza zo súhvezdia Panny a vstupuje do súhvezdia Váh. Preto sa mylne interpretuje, že Ježiš sa narodil z Panny – namiesto v súhvezdí a znamení Panny. Keď teda vieme, že Ježiš sa narodil okolo 23. septembra, prečo oslavujeme Jeho narodenie v čase zimného slnovratu? Vysvetlenie je už dobre historicky doložené a známe. Kresťania boli v tej dobe vo veľkej menšine a museli sa prispôsobiť pohanom, ktorí oslavovali zimný slnovrat.

    Až v roku 354 n. I. vydal pápež Liberius výnos pre všetkých kresťanov, aby predvečer pohanského sviatku zimného slnovratu sa stal sviatkom oslavy narodenia človeka, ktorého údelom bolo spasiť ľudstvo. Preto sú a zostali Vianoce oslavou zimného slnovratu. 

 

 

2. Horoskop narodenia Ježiša

 
  ... Když matka jeho Maria zasnoubena byla Jozefovi, prve než se sešli, nalezena jest těhotná z Ducha svatého... (Matúš 1:18).

    ... V měsíci pak šestém poslán jest anděl Gabriel od Boha do města Galilejského, kterémuž jméno Nazaret. Ku panne – zasnoubené muži, kterémuž jméno bylo Jozef, z domu Davidova, a jméno panny Maria... (Lukáš 1:26, 27). 

   
Život kresťanského Spasiteľa zostáva stále obostretý tajomstvom. Nie je preto žiaden div, že sa jeho osudom zaoberal nielen celý zástup kresťanských historikov, archeológov, kritických vedcov, ale aj mnohí astrológovia.
Známy je napríklad osud astrológa a lekára Cichusa Asculusa, vlastným menom Francesco de Lastabill, ktorý sa pokúsil vysvetliť život Krista podľa astrológie.
Narodil sa v roku 1250, študoval filozofiu, teológiu, medicínu a matematiku. Bol priateľom Danteho a lekárom pápeža Jána XXII. Z tejto pocty sa však dlho netešil, lebo pápež bol nepriateľom astrológie. Asculus musel teda z Ríma odísť. Skončil na univerzite v Bologne ako učiteľ matematiky a astrológie. Tu napísal aj svoje osudné dielo, v ktorom sa pokúšal vysvetliť život Krista z hľadiska astrológie. Lombardský generálny inkvizítor, Tomáš de Gardo, ho však obžaloval z kacírstva a Asculus sa musel kajať podľa platných cirkevných predpisov. Ako mnohí pred ním a po ňom zabudol, že cirkev mala vždy pravdu...! V roku 1326 povolal tohto nešťastného astrológa na svoj dvor do Florencie vojvoda Karol Bezzemok z Calábrle. Tentoraz ako osobného lekára a astrológa. Keď však vojvodovej manželke Márii z Valois a jej dvojročnej dcérke vypočítal horoskopy a uviedol v nich, že obidve povedú nemravný život, upadol do nemilosti. Koho by takáto zvesť aj dnes potešila hoci súčasné mravy sú neporovnateľné, ako boli v tých časoch. A tak milého astrológa udali jeho nepriatelia ako kacíra „svätej cirkevnej Inkvizície". Tá už vedela, čo má s nim urobiť, a tak ho 15. septembra 1327 vo Florencii zaživa upálila na hranici. Vraj katolícka cirkev bola a stále je dostatočne „tolerantná a milosrdná...“

    Cirkevný meter však nikdy nebol pre všetkých rovnaký. Ďalším astrológom, ktorý vypočítal horoskop Ježiša Krista, bol slávny kardinál Peter z Ailly (1350-1425). Pri svojich výpočtoch vychádzal z polnoci 24. na 25. decembra – lebo podľa Dionýza Exiua sa vtedy Ježiš narodil. Keďže Peter z Ailly bol vysokým cirkevným hodnostárom, nemusel za to zaplatiť svojím životom, ako jeho kolega z Florencie. Už z týchto dvoch historiek vidno, že vypočítať horoskop Ježiša Krista nebolo jednoduché a bolo spojené s kacírstvom a ohrozením života. Na jednej strane sú tu stále neistoty okolo dátumu jeho narodenia, na druhej poznanie a pravda. No a ľudia, ktorí priveľa vedeli, nikdy neboli veľmi obľúbení – a to platí aj pre dnešok !
 

 

Ježiš Nazaretský: 10. September 0007, 02 : 01 h (GMT+2)
Bethlehem, Israel (31 N 43 35 E 12)

    M o t t o :

... a bol večer a bolo ráno, deň tretí, keď Hospodin zastal pred svojimi "dvanástimi deťmi" a do každého z nich vložil semeno ľudského života. Deti (znamenia zverokruhu) predstupovali pred Neho, jedno za druhým, aby prijali Jeho dary:

    Ty - Panna, dostávaš úlohu preveriť všetko, čo človek s Mojim stvorením urobil. Ty máš jeho cesty dôkladne preskúmať a upozorniť ho na jeho omyly, aby prostredníctvom teba mohlo byť Moje stvorenie dokonalé. K tomu ti dávam dar čistých a jasných m y š l i e n o k.

    V horoskope vidieť, že tesne pred narodením bol v znamení Ryby spln Mesiaca (8. septembra 0007 o 17, 40 hod). O deň neskôr prechádzal cez veľkú troj-konjunkciu Jupitera a Saturna a spolu tieto tri nebeské telesá vytvorili vopred mudrcmi východu vypočítanú konšteláciu, ktorá sa dodnes nazýva „Betlehémska hviezda“. Na oblohe sa objavil Mesiac ako zrkadlo - "Biely kráľ" v celej svojej dokonalosti a nádhere. Noc sa stala dňom, ktorý sa nazýva "bielou nocou" anjelov. Spln udeľuje narodenému mnohé schopnosti - odstup, objektivitu, jasné a syntetické vedomie, možnosť realizácie, je to vizionár osvietený Bohom. Osobné styky budú mať pre neho značný význam.

    Prevaha planét v dolnej polovici horoskopu prezrádza introvertnú povahu. Narodený sa bude často uchyľovať do ústrania, kde sa nerušene môže oddávať premýšľaniu o sebe, kde môže žiť svojim vnútorným životom. Je teoretik so zmyslom pre abstraktnosti a so záujmom o duchovné vedy a filozofiu.

    V horoskope je markantne obsadený trigón vody, čo ho jednoznačne predurčuje k duchovnému životu, poukazuje na rodiča, smrť, okultizmus, a mágiu. Znamenia Škorpión a Ryby podčiarkujú Jeho osobnosť, mysticizmus a humanitné založenie. Dve stellia v uvedených znameniach sú obrazom hlbokej koncentrácie na úzky problém (duchovno) a zahľadenosť jedným smerom (k Bohu), so schopnosťou dokončiť začaté (misiu dobra, poriadku, spravodlivosti, ľudskosti...) i charakteristickým znakom o výlučnosti tohto priekopníka.

    Silná prevaha planét a aspektov v západnej časti horoskopu tvorí podstatu charakteru, nemenné kvality osobnosti, ideálnosť, cit, povinnosť, zduchovnenie. V živote začnú pôsobiť najskôr kriticky a zároveň poukazujú na veľa práce v zrelom veku.

    V horoskope je i veľká T kvadratúra, ktorá postrkuje narodeného k urputnému hľadaniu princípu, naznačeného štvrtým, neobsadeným vrcholom veľkého kríža, kde sa osamotene v 11. dome Blížencov nachádza bod Lásky v opozícii na bod Spravodlivosti. Vypovedá nielen o tom, že je prostredníkom, zaoberajúcim sa vzťahmi a záujmami ľudí, ale aj o veľkej motivácii a túžbe spojiť ľudí bratskou láskou a nastoliť spravodlivosť.

    Ďalej sa v horoskope nachádza obraz Prst sveta (v Rusku sa nazýva Sekera) a znamená energiu, ktorá sa premieta z narodeného do spoločnosti. Konštelácia je zároveň známkou neustáleho hľadania, stretov, akcií, rozhodovania a presadzovania svojich projektov. Ide o človeka, ktorý sa nedá prehliadnuť.

    Polarita: Slnko v Panne a Mesiac v Rybách dáva porozumenie a veľký sklon k psychickým a mystickým záležitostiam. Nepozná ľstivosť, je pokojný a má veľmi zdržanlivú povahu. Túži byť nerušený a sám, preto nebude využívať svoje danosti a príležitosti k obohacovaniu. To mu sľubuje úspech prostredníctvom nepriameho jednania s protivníkmi.

    Angulárne postavenie planét: Venuša pri IC hovorí, že Jeho hanblivosť a zábrany utajujú zmyselnosť tým intenzívnejšie, čím sú ukrytejšie. Neptún pri IC dáva vďaka racionalizmu schopnosť vyjadriť a zdôveriť svoje najnespútanejšie vnútorné vízie.

    Deň narodenia vypovedá, že ovplýva mocou rozpútať vášne, lásku aj nenávisť, rešpekt i strach, vzostup, ale aj pád. Ako rozhodne, tak sa aj stane. Bez lásky a súcitu by to mohla byť zničujúca schopnosť. Ide o jedinca, ktorý dáva prednosť vytrvalosti a sebaovládaniu pred unáhleným činom. Motiváciou pre neho je túžba vniesť poriadok a zavádzať novoty tam, kde dovtedy vládol chaos a neporiadok. Jeho pozornosť je priťahovaná situáciami, ktoré si vyžadujú zlepšenie. Dúfa, že vďaka svojmu úsiliu prispeje k spokojnosti druhých. Pre neho je typické, že vďaka svojmu bystrému úsudku objektívne a realisticky zhodnotí situáciu a potom, za použitia svojich praktických a organizačných schopností, vymyslí dokonalú stratégiu, ktorej cieľom je vytvorenie stabilného a funkčného systému. Má sklon vytvárať a efektívne riadiť medziľudské väzby. A tak sa stáva zodpovedným vodcom tímu, ktorý je nielen cieľavedomý, ale prejavuje aj úprimný záujem o svojich blížnych. Svoje vlastné potreby stavia až za všetko ostatné. Budú ho priťahovať jednoduchí ľudia výrazne individualistickej povahy (napr. výber apoštolov). Vzťahy, ktoré s nimi vytvorí, nebudú postrádať vzájomnú toleranciu a rešpekt, a preto budú veľmi pozoruhodné.

    Mesiac narodenia určuje sklony k hĺbavosti, uvažovaniu a analyzovaniu. Prehlbuje tendencie k perfekcionizmu v konaní. Učí narodeného nutnosti, aby si niekedy vystačil sám a vedel si poradiť aj bez cudzej pomoci.

    Rok narodenia hovorí, že prežíva vnútorné boje, má sklony učiť sa z vlastných vzostupov a pádov. Varuje ho pred extrémnym jednaním a motivuje k mystike a k duchovnému vývoju.

    Osud prezrádza, že v živote dosiahne veľa, lebo tvrdošijne kráča za svojím cieľom, až kým ho napokon nepremení na realitu. Môže to však byť na úkor uspokojivých vzťahov, ktoré hrajú v Jeho živote až druhé husle za svojimi ambíciami. Tento človek si prináša z minulých životov určité nesplatené karmické dlhy, ktoré nepochopil, ale nesie za ne zodpovednosť. Neraz si kladie otázku, prečo ho stíhajú životné a osudové rany. Mal by si uvedomiť, že teraz nemá čas na to, aby robil ďalšie chyby, ale musí sa postaviť ku všetkému veľmi zodpovedne - k práci, rodine, vlastnému rozvoju osobnosti, či k partnerským alebo medziľudským vzťahom.

    Narodenie nastalo v 2. dekáde Panny, preto má z celého znamenia najsilnejšie vyvinutý zmysel pre diplomaciu, plánovanie a organizovanie. Býva úspešný ako duchovný vodca (dnes sa tomu hovorí stratég a politik). Svoje uplatnenie nachádza oveľa rýchlejšie ako iní, s menšou námahou - s predurčením. Jeho prednosťou je pravda, ktorú zastáva a obhajuje záujmy svojich blížnych - priateľov rovnako ako rodinu. Keď sa však ocitne v životne ťažkých a krízových situáciách môže si zvoliť únik zo života „samovraždou“ (v istom zmysle slova to napokon aj bola)...

    Ascendent (Asc – 1. dom) Leva (podľa Charubela) stojí na stupni „zakrytej sochy“ a znamená tajomstvo, všeobecné rozvinutie božského a posvätného. Ide o žiaka niečoho veľkého a vznešeného, ktorý má v sebe živú imagináciu. Oheň oduševnenia v ňom horí a spôsobí sklony k chybám následkom veľkej vášnivosti. Avšak, ak má dosť sebaovládania, bude žehnať svojej rase.

    Ďalej dáva Jeho vystupovaniu a vonkajšiemu zjavu dôstojnosť, vznešenosť aj pýchu. Žiari z neho radosť zo života. Jeho srdečnosť má blahodárny vplyv na okolie, v ktorom sa pohybuje a správanie voči ľuďom býva láskavé, ale autoritatívne. Poslušnosť a odovzdanosť považuje za samozrejmosť. Má súcit k svojim blížnym a snaží sa im pomôcť. Keď v sebe zvádza duševný boj, ukazuje navonok masku hrdosti a neprístupnosti. Musí si však zachovať zdravý optimizmus, teplé súcitné srdce a to za každých okolností voči všetkým ľuďom a postaviť svoju silu do služieb ľudstva.

    Na Asc stojí kráľovská hviezda Regulus, sľubuje autoritu, šťastie, úspech, česť, veľký vplyv na priateľov, ale aj násilie, upadnutie v nemilosť s následným pádom z dosiahnutého postu a násilnú smrť.

    Slnko vládne 1. domu a hovorí, že zrodenec chce ovládnuť svoje okolie, usiluje sa ho viesť, riadiť, je nadchnutý pre nejaký ideál. Chce uskutočňovať i zhodnocovať to, čo podniká a stať sa toho tvorcom. Jeho postavenie v znamení Panny vypovedá, že vždy koná podľa rozumu. Svoje city si dôkladne premyslí a podrobí ich kritike. S úzkostlivou presnosťou a svedomitosťou rešpektuje detaily celého svojho diela. Slnko - vládca domu sa nachádza v 2. dome a umožňuje mu jednať prostredníctvom hovoreného slova.

    V dome sa nie náhodou nachádzajú dva dôležité body : 1) Kozmopolitizmus (táto reakčná ideológia odmietajúca právo národov na samostatnosť a štátnu nezávislosť, vykladajúca vlastenectvo ako zastaranú ideu, opovrhujúca láskou k vlasti, k národným tradíciám a hlásajúca „svetoobčianstvo“. Ide teda o ideovú zbraň židovstva a súčasného sionizmu na dosiahnutie svetovlády, ktorou útočia na všetky národy sveta). 2) Pocty a ohlas (Ježiša, ktorý zase využila a naďalej využíva vo svoj prospech kresťanská cirkev).

    2. dom Leva udeľuje príjmy (duchovné) z výchovy a vyučovania. Pluto v znamení Panny dáva askézu, bystrého ducha, mimoriadnu kritickosť a zmysel pre spravodlivosť. Prináša náhle prevraty v živote - v dobrom ako aj v zlom zmysle. Jedinec by mal využívať v prospech spoločenstva svoje schopnosti, ktoré sú skryté v celku jeho fyzického i psychického bytia. Tieto schopnosti, ktoré zdedil po svojich predkoch, sa môžu jeho pričinením stať pre ľudstvo novou hodnotou. Slnko v Panne hovorí o silnej orientácii na spoločnosť a túžbu slúžiť iným. Narodený si uvedomuje, že sa musí podriadiť, prispôsobiť a venovať práci pre spoločnosť. Analýza, poriadok a zákon, to sú nástroje, ktoré používa. Keďže ľudský život prebieha skôr v chaose, než v prísnom poriadku, je z toho nešťastný, lebo vstrebáva do seba zdedené, kolektívne, aj sociálne energie a naplní tak svoj individuálny osud. Hrozí mu nebezpečenstvo konfliktov s nadriadenými (rabínskou oligarchiou).

    Konjunkcia Slnko-Pluto je vlastne svetlo v temnotách, ktoré škodí ľúbostným citom svojou neúprosnou osudovosťou. Ide o katastrofický aspekt, ktorý sa odráža na životných krízach, osudových vzťahoch a sporoch so štátnou a náboženskou mocou.

    Opozícia Slnko-Jupiter poukazuje na veľkú svojvôľu, vzburu proti zákonom a predstaveným (farizejom za ich nedodržiavanie). Nakoľko nemá takú moc a silu, tak ju aspoň verejne kritizuje a napáda. Za to mu hrozí nepriateľstvo nadriadených a súdne záležitosti.

    Opozícia Slnko-Saturn dáva obmedzenia, prekážky, protivenstvá a ťažkosti v živote. Sklon k trudnomyseľnosti a melanchólii. V živote narodeného hrá významnú úlohu Otec... Nejaký nedostatok v otcovskom modeli môže viesť k pochybnostiam o sebe. Počas vývoja však dospeje k pozitívnemu prežívaniu tohto aspektu a nadobudne múdrosť a sebakontrolu.

    Sextil Slnko-Mars prináša silu ducha, energiu, aktivitu, činorodosť, pohotovosť v reči, odvahu a sebadôveru, schopnosť viesť druhých a preberať na seba veľkú zodpovednosť. Narodený nikdy neprosí, ale On žiada !

    3. dom Panny prezrádza kritickú a pozitívnu inteligenciu, starostlivosť, profesionálnu svedomitosť, časté cestovanie za „prácou“ (poslaním), aj nadanie pre liečenie. Merkúr v znamení Váhy udeľuje nerozhodnosť, problémy so zákonom a súdny proces, ktorý bude zahájený (zradou) zo strany Jeho spoločníkov... Často bude nespokojný a nevydrží dlho na jednom mieste. Vo vzťahu k okolitému svetu kladie dôraz na svoje intelektuálne schopnosti a všetko, čo súvisí s odovzdávaním informácií. Rád komunikuje s ľuďmi, má záujem o to, čo si myslia a Jeho zmysel pre spravodlivosť je úprimný. Než vypovie svoj názor, záležitosti zhodnotí zo všetkých strán.

    Sextil Merkúr-bod Smrti poukazuje na premyslenú politicko-náboženskú vraždu. Ježiš osobným príkladom obracal ľudí na novú vieru láskou a krstom - nie mečom a násilím. (Pre "kresťanstvo“ bola neskôr na tomto fakte sformulovaná „geniálna“ základná myšlienka, že bez popravy Krista by nebolo vykúpenia...).

    Sextil Merkúr-bod Kozmopolitizmu dáva jasnú možnosť pre vznik a využitie nového náboženstva v rímskej ríši...

    Trigón Merkúr-bod Slávy udeľuje nehynúcu slávu (skutočnosť to potvrdzuje, už dvetisíc rokov, lebo Jeho sláva pretrváva). 4. dom (IC) Váhy je zárukou svedomitosti vo všetkom, čo sa týka cti a lásky. To zároveň dokazuje, že zrodenec je presýtený túžbou po dosiahnutí zhody vo všetkom a so všetkými. Avšak aj napriek tomu, s príbuznými vznikajú nedorozumenia. Keďže je poškodené Slnko od Saturna a Mesiac od Venuše može rátať s nepriaznivými vplyvmi z rodičovského domu vinou otca aj matky.

    Na vrchole domu stojí stálica Unukalhai, má katastrofálny vplyv, prináša skazu a náhlu smrť.

    Dračí chvost v dome pripomína škody a spory s príbuznými. Os 4. /10. domu znamená spoločenský život - karmický vplyv: Dračí chvost v 4. dome a Dračia hlava v 10. dome, hovoria, že narodený v minulosti zostal lipnúť na svojom pôvode a domove. Teraz sa musí realizovať vo vonkajšom svete.

    Venuša v štvrtom dome naznačuje bezstarostnú mladosť, šťastie a úspech v dospelosti. Usiluje sa o priateľskú atmosféru a o zoslabovanie napätia. Vedie človeka k tomu, aby vlastný pocit zapustenia koreňov v rodine, v krajine a tradícii chápal v zmysle vlastnej zodpovednosti, ktorú má uplatňovať v rámci týchto hodnôt. Postavenie Venuše v Škorpiónovi hovorí, že city a lásku berie príliš vážne.

    Konjunkcia Venuša-Dračí chvost poukazuje, že sestra alebo milenka sa vracia znovu v tomto živote. Keďže v minulosti kládol veľký dôraz na prežívanie vzťahov, v terajšom živote budú značne oklieštené. Ťažkosti v osobných vzťahoch sú známkou toho, že sa potrebuje zamerať na svoje vlastné schopnosti a jednanie s ľuďmi.

    Kvadratúra Venuša-ASC prináša ťažkosti, odcudzenie, rozchod s partnerom, nenaplnené túžby.

    Opozícia Venuša-Dračia hlava naznačuje tiež častejší rozpad vzťahov, zábrany, ťažkosti, nenaplnenú túžbu po láske.

    Trigón Venus-Urán udeľuje vynaliezavosť, originalitu v myslení, jemný citový život, veľkú príťažlivosť, túžbu po častých zmenách, šťastie u žien, lásku na prvý pohľad, zmeny v láske, veľa priateľov a kontaktov, ktoré ľahko nadväzuje.

    Konjunkcia Venuša-Neptún určuje jemnú dušu, kúzlo osobitosti, príťažlivosť pre druhé pohlavie, silnú zmyselnosť spojenú z ideálnym ovplyvnením, mystiku.

    Neptún v štvrtom dome vypovedá, že narodený je neistý, čo sa týka vlastnej identity. Nabáda ho, aby sa vzdal svojej opory, ktorá spočíva v tradíciách alebo v rodinných zväzkoch v prospech veľkého ideálu. Postavenie Neptúna v Škorpiónovi hovorí o tajnej činnosti a nadaní pre okultizmus, že okolo Jeho smrti sa vznáša prízrak tajomstva.

    Kvadratúra Neptún-ASC taktiež prinesie tajnosti, intrigy, zákernosť, ohováranie, ilúzie, falošné predstavy, náladovosť, sklamania, pestrý a nepokojný život.

    Mars v štvrtom dome dáva sebaistotu, telesnú a duševnú čulosť. V domácom živote vyvoláva situácie, ktoré ho rozčuľujú a roztrpčujú. Narodený má rád zmeny pobytu. Môže odísť nielen z rodného miesta, ale aj zo svojej vlasti. Výrazne sa môže prejaviť Jeho snaha bojovať proti skazenej tradícii a vytrvalo snažiť o nájdenie pevnej základne pre svoju vlastnú aktivitu bez ohľadu na prekážky alebo nátlak rodiny.

    Postavenie Marsu v znamení Škorpióna poukazuje na dostatok odvahy, preto neraz veľmi riskuje. Nemá rád kompromisy.

    Trigón Mars-Jupiter určuje zanietenosť, Jeho činy sprevádza šťastie. Je veľmi aktívny a na svoje činy sa môže plne spoľahnúť. Tiež je rozhodný a rodený vodca. Má inštinktívne správane a šťastné rozhodnutia.

    Trigón Mars-Saturn hovorí, že hlavne čas podporuje Jeho činnosť, ktorá neutícha. Je odvážny, pevný a dokáže sa povzniesť nad citmi (opozícia Mars na bod Lásky). Má podnikavého ducha a rozvahu, zmysel pre praktický život, je verný a spoľahlivý, niekedy však tvrdý a prísny.

    5. dom Škorpióna poukazuje na zmyselnosť, zvodnosť a tajomnosť v citovom živote. Domu vládne Mars, ktorý podčiarkuje uvedené a Pluto prinesie oprávnenú obavu o zdravie spolu s utajovaným pomerom. V dome - znamení Strelca sa nachádza bod Smrti, hovorí o odmietaní ľúbostného života a strádaní v rodičovskom živote. Tiež naznačuje náhlu smrť. V dome sa nachádza bod Spravodlivosti v seskvikvadratúre s bodom Kozmopolitizmu. Toto spojenie bude veľkou skúškou charakteru tých, čo ho budú súdiť.

    6. dom Kozorožca hovorí o práci a zodpovednosti v povolaní - duchovného vodcu. Vládne mu Saturn z 8. domu a potvrdzuje prácu, ktorá má všeobecný vzťah k reorganizácii a transformácii (spoločnosti), tiež vypovedá o smrti...

    V dome sídli bod Šťastia, prináša duchovný zisk v súvislosti s liečením chorých ľudí a ich duší. Na tento fakt jasne poukazuje trigón Slnka a sextily Slnko-Mars a Jupiter-Saturn. (Poznámka: V prepadlisku dejín sa stratili údaje o narodení Ježiša až na útržkovité údaje, ktoré nám zanechali evanjelisti. Tí však museli z nejakých údajov vychádzať – ak nie priamo z Jeho horoskopu... Pripusťme túto možnosť aj to, že „niekto“ dostal nápad a zamenil bod Šťastia Ježiša so Slnkom narodenia... Tak by sa celkom logicky ocitlo narodenie v súlade so zimným slnovratom, ktorý slávili pohania. Pre túto zámenu hovorí aj tá skutočnosť, že doteraz považované narodenie Ježiša v znamení Kozorožca nezodpovedá charakteru Jeho osobnosti, ale výstižne charakteru Panny) !

    Trigón Slnko-bod Šťastia hovorí, že narodený svoje šťastie nájde v religióznej práci a službe v spojení s Otcom na nebesiach, ktorého symbolizuje Slnko.

    Polosextily Slnko-Mars, Mars a Jupiter-Saturn na bod Šťastia sú veľavravné a vytvárajú akúsi ochrannú strechu nad opozíciou Slnko-Jupiter/Saturn.

    Ďalej sa tu nachádza bod Ciest nepriaznivo aspektovaný seskvikvadratúrou Pluta, čo naznačuje, že učenie Ježiša bude ohrozovať kňazskú židovskú moc.

    Sextil Mesiac-bod Ciest poukazuje na spojenie a návraty k matke, sestrám, ženám, keď odchádzal a vracal sa naspäť so svojimi rybármi (apoštolmi) vyučovať a hlásať lásku, bratstvo v novom duchu slova božieho.

    7. dom Vodnára (DESC), podčiarkuje Jeho ducha, ktorý nie je obmedzený predsudkami, ale otvorený a občas aj nerozhodný. Vypovedá, že veľký a impozantný bude Jeho prejav. Naučí sa väčšiemu nadhľadu voči vlastnej osobnosti a plodom svojej tvorivosti. Uvedomí si, že podstatné je prísť s niečim novým a prispieť tak k vývoju a nielen žať chválu a uznanie. A práve tým sa stane slobodnejším. Poukazuje na zväzok (pokrstencov), ktorý sa zakladá na priateľstve, kde vládnu sympatie a sloboda.

    Vládca domu Urán, ktorý je v 8. dome, dáva záujem o záhadné a mystické veci v živote – okultizmus, telepatiu, jasnozrivosť. Dobrý náhľad do vnútorných procesov, dejov a štruktúry vecí. Prináša šťastie, ale aj náhle zmeny osudu, znalosť miestnych podmienok a čas smrti pomocou intuície.

    V dome stoja bod Karmy a bod Slávy v konjunkcii a oba body sú trigónom spojené s Merkúrom, čo podčiarkuje výpoveď, že Jeho sláva ako „spasiteľa a vykupiteľa“ všetkých hriechov sveta - bude večná.

    A naviac, na bode Karmy stojí stálica Fomalhaut, ktorá narodenému sľubuje význačné postavenie, pocty, povýšenie, slávu a nesmrteľnosť.

    8. dom Vodnára naznačuje úmrtie následkom srdečného alebo obehového zlyhania (ukrižovanie to potvrdzuje), aj smrť priateľa (viď. Lazár, Judáš a Lotor na kríži).

    V dome stojí retrográdny Urán na deštruktívnom stupni, čo podľa Charubela znamená, že ide o muža, ktorý drží koniec lana v ruke a jeho druhý koniec je v nebi mimo dosah zraku. Znamená toho, kto v pravý čas vyvinie celkom zvláštnu psychologickú silu, ktorá mu umožňuje, aby získal za vedomého stavu ezoterické pravdy. Táto schopnosť patrí k veľmi vysokej triede mediálnosti.

    Energia Urána je zameraná do vnútra človeka, než sa prejaví navonok. Pomáha mu v určitom smere dozrieť a zosilňuje jedinečnosť individuality. Kde sa tento človek objaví, tam zaseje „semeno“ nejakého talentu. A pretože mu je cudzí úspech a nedočkavosť, dožičí tomuto „semenu“ dostatok času, aby mohlo pevne zapustiť korene a vyrásť v obdivuhodnú "rastlinu"... Tento jedinec v dospelosti dokáže také veci, nad ktorými sa okoliu bude zatajovať dych. Vie, že sloboda prichádza až po dosiahnutí vnútornej slobody. Urán si od Neho vyžaduje nový postup a slobodného ducha, ktorý je schopný hľadať transcendentné pravdy a pracovať prostredníctvom skupín. Zdôrazňuje potrebu radikálnych zmien v sociálnej oblasti. Na druhej strane ho smeruje k hlbokým posunom v oblasti nevedomia a dáva veľký záujem o okultné vedy. Zároveň poukazuje na nečakané ťažkosti spojené s vážnym ohrozením života alebo náhlu smrť.

    Urán v znamení Ryby podčiarkuje sklon k okultným vedám, mysticizmu, naznačuje výrazne rojčivý charakter, podvedomé sily a tajomné snahy. Zrodenec je schopný vidieť do budúcnosti. Je obetavý, ale niekedy nepraktický.

    Trigón Urán-Neptún jasne poukazuje na politický ideál vnímaný ako drogu, ktorý je priamo v spojení s náboženstvom. Prinesie záujem o mystiku, nevšedné veci, podvedomé sily a jedinečný svet predstáv.

    Kvadratúra Urán-bod Smrti prezrádza chybné a škodlivé zjednotenie vecí v 8. dome smrti a život v spoločnosti Židov. Urán tu zároveň symbolizuje techniku Rimanov a s ňou spojenú smrť – ukrižovaním.

    Urán v konjunkcii so stálicou Deneb Kaitos Shemali prinesie škandály, nedobrovoľné zmeny aj násilie proti sebe samému.

    V dome je tiež retrográdny Saturn (hviezda Židov) vnáša do Jeho života veľa ústrkov. Detstvo bude podrobované prísnemu rodičovskému poriadku alebo prežité s citovo rozorvanými rodičmi. Preto neskôr v živote zložito hľadá istoty, o ktoré by sa mohol oprieť. Keď však tieto istoty nájde, vedú ho bezpečne životom... Saturn v prípade Ježiša poukazuje aj na slabú ochranu pred vonkajším svetom, ktorý mu ubližuje, ale na druhej strane zase dodáva vnútornú silu a vytrvalosť. Práve tá ho poháňa vo vývoji dopredu. Zároveň takto dostáva základ, aby získal vieru vo vlastnú vnútornú istotu. Preto sa dostane do takých situácií, ktoré ho privedú k systému vedenia a k vnútornej disciplíne. Saturn v tomto dome tiež podčiarkuje hlboký záujem o okultizmus a tajomstvá. Naznačuje aj určitý nelegitímny vzťah a z toho často vznikajúce zábrany. Privádza narodeného do vzťahu ku skupine ľudí, aby pomocou svojej spoločenskej aktivity získal možnosť podeliť sa o svoje problémy, prípadne o svoj strach s ostatnými a našiel väčšiu istotu. Aj napriek tomu sa však môže cítiť osamelý a nadobudnúť dojem, že úloha, ktorá mu bola pre život určená, je nad Jeho sily.

    Saturn v znamení Ryby poukazuje na život v ústraní, odlúčenosť osamelosť, skromnosť. porozumenie a tolerantnosť voči ľuďom.

    Seskvikvadratúra Saturn-Neptún je aspektom skúšky charakteru. Prezrádza, že vo svojom živote stretne veľa nepriateľov a stane sa uzavretým. V jeho vnútri neustále bojujú nízke pudy s vyššími ideálmi; čo spôsobuje zmeny nálad a duševné utrpenie. Preto musí proti týmto pocitom neustále bojovať.

    V dome sídli aj retrográdny Jupiter (náboženstvo), ktorý mu dáva dostatok času na to, aby v Jeho vnútri dozreli ideály a filozofické myšlienky, ale aby si zároveň v hĺbke svojho myslenia nevedomky nepostavil medzi seba a svoje okolie múr neporozumenia. Určuje zasvätenie vlastného života službe nejakému vyššiemu princípu.

    Postavenie Jupitera v Rybách prezrádza dobrotivú, skromnú, altruistickú povahu so sklonom rozdávať sa a ochraňovať, náboženské a humanitárne zameranie, súcit, vnímavosť, úspech v tajných spoločnostiach, prácu v skupine alebo si plniť riadiacu funkciu pri nejakej rituálnej činnosti.

    Konjunkcia Jupiter-Saturn hovorí o usilovnej práci, zasvätení života nejakej úlohe.

    Stupeň (19-20 SaS), na ktorom sa konjunkcia odohráva, vypovedá tieto prorocké slová: „Stôl je prestretý k večernému jedlu (už pri narodení je jasne naznačená „Posledná večera“)...,Ide o ľudí, s ktorými je spojený duchovne..., Na konci života je tu prísľub harmonického zakončenia“.

    A stupeň podľa Charubela zase hovorí toto: „Anjel trúbiaci na trúbu symbolizuje niekoho, kto má svetu oznámiť dôležité posolstvo. Toto posolstvo sa vzťahuje na spoločenské, alebo duchovné pomery ľudstva. Ide o kazateľa, hovorcu, alebo nejakú populárnu osobnosť„

    Ako vidieť, v horoskope Ježiša je výpoveď tohto stupňa predurčená... Spojili sa tu dve sily - jedna expanzívna a druhá sťahujúca, čím vznikla zvláštna rovnováha, dobrý úsudok, dobročinnosť, úprimnosť v konaní, úspechy, vytrvalosť v snahách, sklony k filozofii. Celá životná púť narodeného bude sprevádzaná duchovnom. Preto sa na tejto ceste môže stretnúť s duchovným vodcom (Bohom – Otcom), ktorý mu prepožičal vážnosť a moc.

    Konjunkcia Jupiter-Saturn tvorí kvadratúru na bod Spravodlivosti, čo znamená, že spravodlivosti sa mladý kráľ od starého židovského kráľa a národa počas života, ba ani po smrti nedočká.

    Konjunkcia Jupiter-Saturn tvorí zároveň aj kvadratúru na bod Lásky a vypovedá, že Židia nepochopia Jeho učenie, ani všeobecne hlásanú bratskú lásku a tolerantnosť voči ostatnému ľudstvu.

    Seskvikvadratúra Jupiter-bod Kozmopolitizmu bude pre židovský národ karmickou skúškou charakteru pre nasledujúce veky. 9. dom Ryby poukazuje na nerozhodnosť a tajomstvo v ponímaní duchovných vecí. Hovorí o náboženstve aj cestách po mori. Mesiac v dome podmieňuje vysoké IQ, záľubu v cestovaní; naznačuje časté a dlhé cesty, ktoré pomôžu zlepšiť existenčné podmienky. Prinášajú mnohé pozitívne zmeny v živote. Určuje sklon k zmene náboženstva aj dlhší pobyt v cudzine. Narodeného fascinujú cudzie kultúry (Egypt, Grécko...). Mesiac vypovedá aj o citových väzbách alebo manželstve s cudzinkou alebo umožňuje život v cudzine... Rozhodujúcim spôsobom na narodeného pôsobí vyššia úroveň vzdelania a náboženstvo. Jeho prílišná citlivosť vypovedá, že veľmi cíti s ostatnými ľuďmi. Keďže má aj veľkú predstavivosť, je ľahko zraniteľný, citovo neistý a potom aj vzťahovačný.

    Mesiac narodenému udeľuje schopnosť prispôsobiť sa neobyčajným a exotickým alebo transcendentným podmienkam svojej existencie, či prijímať nové pojmy a symboly. Toto postavenie Mesiaca je veľmi cenné pre plnenie veľkých úloh a hľadanie metafyzickej pravdy vrátane abstraktných princípov. Umožňuje vedomiu spracovať to, čo duch nedokáže rozumovo analyzovať. Preto mu môže prepožičať jasnovidecké schopnosti. Svoj svetonázor si vytvára nie na základe rozumového, ale citového uvažovania. Tento svoj vzťah potom prenáša aj na filozofiu a cirkev. Mesiac tiež vypovedá, že svoj domov si narodený buduje ďaleko od domova rodičov. Býva úzkoprsý a dogmatický vo svojej viere a filozofii.

    Opozícia Mesiac-Merkúr poukazuje, že má bystrého, ale aj nepokojného ducha. Je príliš zviazaný s minulosťou, často rušený svojim podvedomím a nervózny. Prezrádza dlhé rozhovory, zdanlivo bez zmyslu (v inotajoch a podobenstvách). Problémy môžu nastať v nervovom a zažívacom systéme.

    Kvinkunx Mesiac-Dračí chvost hovorí, že precitlivenosť vedie k odcudzeniu, preto ľúbostný vzťah u neho nikdy netrvá dlho. Straty a ujmy mu spôsobia ženy, ktoré ho sprevádzajú, šíria a ohlasujú vopred Jeho učenie a príchod.

    Trigón Mesiac-ASC podčiarkuje Jeho milú povahu, harmonický vzťah k okoliu, prispôsobivosť, dobrý vzťah k druhému pohlaviu sklon k zábavám a družnosť.

    10. dom Barana si vyžaduje iniciatívu a činorodosť. Narodený sa presadzuje svojou činnosťou. Mars ako vládca domu je v opozícii 4. domu, čo znamená nepriaznivý vzťah k rodine a rovnaký vplyv na Jeho osobný rodinný život. Prináša spory a problémy (s veľkňazmi).

    Lilith v dome a v pozitívnom zmysle poukazuje na osobnosť, ktorá svojim dielom zanechá vo verejnosti silný dojem... Postavenie v znamení Barana hovorí o slepej sile, brutálnej realite a záľube v ničivých výzvach.

    Konjunkcia Lilith-MC vypovedá, že tento človek bude obetným baránkom, zaťažený vinou spoločenstva a vyhnaný do púšte... Obvinenie (sťa Lilithin meč) sa mu bude neustále vznášať nad hlavou. Každé verejné „pošmyknutie“ môže byť chápané ako poprava, prípadne sám začne popravovať - znamená to, že sa prehlási za sudcu nad ostatnými v oblasti morálky, ctnosti a hodnôt. Dôkladne si bude rozoberať morálne kódexy rôznych kultúr, aby rozpoznal, čo predstiera bežná morálka. Tento aspekt hovorí o zodpovednosti voči sebe a ostatným – v tom mu bude Lilith neúprosnou učiteľkou. Narodený spochybní obvyklé a tradičné hodnoty, prekročí konvencie a hranice. Za to stratí vážnosť a bude odsúdený ako obeť - najkrutejšia obeť, akú môžu bohovia od človeka požadovať.

    Dračia hlava v dome Barana je pre narodeného pohroma. Núti ho verejne uplatňovať svoj zmysel pre presnosť a precíznosť, čo sa mu nemusí vôbec páčiť. Na druhej strane mu však prinesie úspech, uznanie a dobrú povesť. Predstavuje pátranie po dôstojnosti, vážnosti a hodnosti v očiach sveta. Vypovedá, že musí napraviť svoju karmu z minulého života porozumením a súcitom, po ktorých bude nasledovať Jeho zrelosť.

    Opozícia Dračia hlava-Venuša poukazuje na partnerské vzťahy a morálku, ktorá je v rozpore (s vtedajšou) spoločnosťou, problémy s náladami a nepríjemné pocity z nenaplnenej túžby po láske.

    Konjunkcia Dračia hlava-Algol má osudovo nebezpečný vplyv. Poukazuje na zlo, nešťastie a davové násilie. Keďže je Saturn v 8. dome, značí to smrť popravou.

    11. dom Býka prezrádza trvalú podporu a náklonnosť priateľov (apoštolov). Domu vládne Venuša zo 4. domu a podčiarkuje priateľské posedenia a tiež rozvoj priateľského života tesne pred smrťou. V dome - v znamení Blížencov sa nachádza bod Lásky, vrchol Jeho učenia – milovať svojho blížneho, ako seba samého.

    12. dom Raka naznačuje rodinné utrpenie a verejné nepriateľstvo. Vládne mu Mesiac z 9. domu a znamená vyhnanstvo, utrpenie pri ďalekej ceste aj názorový konflikt (s veľkňazmi a staršími ľudu).

- - - o o o - - -    Môj horoskop je síce vyrátaný „hypoteticky“, ale obsahuje všetky známe i neznáme fakty, ktoré zapadajú ako ozubené kolieska do podstaty charakteru a života narodeného Syna človeka – Ježiša Nazaretského a potvrdzuje rok, deň i čas Jeho narodenia. To podstatné však zostane, že Jeho život nebol v súlade s biblickým textom, resp. evanjeliami. Ježiš Kristus bol predovšetkým človek, ktorý mal naplniť svoj karmický osud a preto mal aj svoje ľudské slabosti, ako každý z nás – v opačnom prípade by sa nebol inkarnoval na Zemi... Avšak na rozdiel od iných ľudí, dokonale poznal zákony života, vesmíru, duše aj ducha...

 

Komentáre

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.