Choď na obsah Choď na menu
 


Projekt tretieho tisícročia - šanca pre spoločnosť

24. 1. 2008

 

Motto:
Poznať osud života je povinnosťou všetkých uvedomelých a duchovne vyspelých ľudí. To by sa malo stať heslom v novom tisícročí - Vodnárskej epochy.

Určenie času narodenia
Prevažná väčšina ľudí nepozná presný čas svojho narodenia. Čas, ktorý sa dozvedia od matky, je len približný údaj. Kto sa nezaoberá astrológiou, nevie určiť okamih narodenia dieťaťa a nevie to ani personál asistujúci pri pôrode. Za okamih narodenia platí prvý nádych, resp. výdych - výkrik novorodenca. Teda prvým nádychom každý jedinec vtiahne do seba len tú svoju "osudovú konšteláciu", ktorá bola pre neho prichystaná. To je moment zrodu života, natiahnutie hodín, spustenie karmického osudu, cesty aj zmyslu bytia a života človeka.

Práve v tom spočíva neopakovateľná jedinečnosť každého z nás a zároveň rozdielnosť našich daností a schopností, ktoré dostávame do vienka. Avšak tento okamih (občas) môže nastať aj vtedy, keď z tela matky je porodená iba hlavička dieťaťa. Preto je veľmi zriedkavý prípad, keď niekto vie čas svojho narodenia s presnosťou minút a sekúnd.

Od tohto okamihu zrodu začína fungovať aj cyklický mechanizmus biorytmov (fyzický stav - odolnosť a vitalita, citový stav - nálady a intuície, intelektuálny stav - sila rozumu). Z astrologického hľadiska tieto cykly zodpovedajú vplyvom Slnka, Mesiaca a Merkúra, za spolupôsobenia ostatných planét. Ich sily (vibrácie, žiarenia, či akokoľvek to nazveme) pôsobia cez bunky regeneračne na organizmus a zabezpečujú jeho harmonickú transformáciu. Tým sa organizmus človeka rovnomerne opotrebováva, lebo v podstate (teoreticky) je vyváženou jednotou fyzického, psychického a rozumového cyklu. Jedno podmieňuje druhé a dopĺňa sa navzájom. Tieto cykly v nás prebiehajú relatívne samostatne. Avšak ich harmónia alebo disharmónia vytvára jedinečnú sféru individuality každého človeka. Biologické hodiny začnú v okamihu narodenia odmeriavať vymedzený čas života.

Určovacie metódy
Astrológia aj napriek týmto súčasným nedostatkom pozná mnohé metódy, ktorými dokáže určiť neznámy okamih narodenia. Vie určiť hodinu, minútu i sekundu. To je (hoci to "exaktná" veda nechce akceptovať) vedeckým dôkazom správnosti tejto náuky, ale aj dôkazom, že astrológia raz musí zaujať svoje miesto popri vede, ak táto chce dôjsť skutočne k poznaniu pravdy. Žiaľ, nateraz sa veda sama povyšuje nad všetko ostatné (duchovné), a čo jej nepasuje do vedeckých schém - to zatracuje a zosmiešňuje. Astrológia vychádza z poznatkov, že určitá osudová udalosť môže nastať len vtedy, keď postavenie Ascendentu (ASC - východný priesečník ekliptiky s obzorom) a Medium coeli (MC - priesečník ekliptiky a miestneho poludníka nad obzorom) zodpovedá vybitiu tejto udalosti. Preto, ak poznáme väčší počet osudovo dôležitých udalostí človeka (napr. dátumy úmrtia rodiča/ov, dieťaťa, brata, sestry, úraz, vážnu operáciu, ukončenie vysokej školy, sobáša, narodenie manžela/manželky, detí, rozvod atď. U žien je veľmi dôležitý dátum prvej menštruácie a deflorácie), môžeme z toho presne určiť polohu ASC a MC a z ich polôh vypočítať okamžik narodenia. Preto pre astrológa, ktorý sa zodpovedne stavia k tejto náuke, platí zásada : "Dôveruj, ale vždy preveruj zadané údaje narodenia svojho klienta!"

Neprajníci astrológie sa vždy potešia z neúspechu pri výpočtoch a toto zlyhanie pričítajú astrologickej náuke a nie astrológovi, ktorý ako človek nepresne pracoval. Odporcovia astrológie zabúdajú, že astrológia pracuje matematicky presne i na to, že horoskop sa buduje len z náznakov a približností (ak nepoznáme hodinu narodenia). Rektifikačné metódy - korektúry času narodenia, sú ukážkou matematických fines astrológie.

Najstaršou používanou metódou je: Trutina Hermetis - Váha Hermova, ktorá sa nám zachovala z pradávnych čias. Skrýva v sebe doposiaľ neobjavené poznatky (vrátane vedy) neobyčajného významu, ktoré je potrebné znovuobjavovať a rozvinúť v novom tisícročí. Slnko je božskou iskrou všetkého života a má svoju "pamäť" aj pre človeka.

Nasleduje metóda Bonatiho (Guido, 1230-1300) spočíva na zásade, že každé narodenie je vynútené určitými silnými konšteláciami v hlavnom kríži horoskopu (ASC-DESC, MC-IC). Narodenie môže nastať vtedy, keď vrchol rohového domu (I. IV. VII. X.) sa nachádza uprostred medzi Slnkom a niektorou planétou.

Metóda Gerrichovho čísla - doplňuje Bonatiho metódu a odvíja sa z dôležitosti postavenia Slnka (duch, charakter, temperament, sociálne postavenie), Mesiaca (duševné vlastnosti, pudový život, cit, pomer k matke a žene) a Saturna (symbolizuje osud) v každom horoskope.

Glahnov zákon harmónie - tento nemecký astrológ zúžil Bonatiho metódu a berie v úvahu len Slnko a Mesiac, ktoré majú hlavný vplyv (symbol otca a matky) na osy horoskopu. Preto musí niektorá os prebiehať medzi Slnkom a Mesiacom (ASC 0 stupňov, IC 90 stupňov, DESC 180 stupňov, MC 270 stupňov kruhu).

Metóda primárnych direkcii - je jedna z najdôležitejších, spoľahlivých a zrozumiteľných korekcii. K presným výpočtom vyžaduje znalosť sférickej trigonometrie a preto bola dlho neprístupná amatérom. Jej pravidlo hovorí, že udalosť môže byť vyvolaná postupujúcim vrcholom ASC alebo MC k pevnému telesu planéty, ktoré udalosti zodpovedá.

Metóda sekundárnych direkcii - jej základ tvorí denný pohyb svetiel (Slnko, Mesiac). Deň po narodení zodpovedá jednému roku. Podľa už spomenutých dôležitých udalostí (prežitých) uvažujeme, ktoré miesto sféry je analogicky zasiahnuté aspektami a tam umiestňujeme predpokladaný ASC alebo MC.

Profekčná metóda - hovorí, že každé dôležité miesto v horoskope prejde za rok dráhu 30 stupňov. Vždy po 12 rokoch zaujme to isté postavenie ako v radixovom horoskope (pri narodení). V podstate ide o symbolické direkcie a počítajú sa len v smere znamení idúcich za sebou - od Barana po Ryby. Kľúč k výpočtu znie: 1 rok = 30 stupňov, 1 mesiac = 2,5 stupňa, 1 stupeň = 12 dní.

Metóda progresívneho meridiánu - deň tu predstavuje 1 rok, 2 hodiny = 1 mesiac, 4 minúty = 1 deň. MC sa podľa rozdielu hviezdnych časov pohybuje za deň o 3 minúty a 57 sekúnd. Týmto pohybom sa MC behom času dostane do konjunkcie alebo iného aspektu s pevným astrologickým prvkom. Pritom zvažujeme, ktorá udalosť (už prežitá) zodpovedá aspektu MC s pevným prvkom. Takto dostaneme hviezdny čas dňa, keď udalosť nastala a pomocou neho prevedieme korektúru času narodenia.

Metóda tranzitov - udalosť z doterajšieho života (podľa zadania klienta) môže nastať vtedy, keď niektorá z pomaly bežiacich planét zaujme konjunkciu alebo aspekt na vrchole domu, ktorý udalosti zodpovedá.
Metóda "accidentia nati" (životných príhod) - vypočítava sa dvojakým spôsobom.
a) cez tranzity, ktoré ležia v základe týchto udalostí. Táto metóda si vyžaduje poznanie niektorých závažných udalostí zo života narodeného - s presným časovým a miestnym údajom (kedy a kde sa stalo to a to).
b) cez primárne direkcie, ktoré sú určujúce pre tieto udalosti.

K obidvom výpočtom používame rôzne "kľúče" prepočtu, napríklad: Naibodov - prevod 0 stupňov, 59 minút 8,33 sekúnd = 1 rok a - 15 stupňov dĺžky = 15 rokov, 2 mesiace, 19 dní.

Metóda typológie - vyžaduje veľké znalosti z antropológie, vysoký stupeň pozorovacieho zmyslu a neustále štúdium ľudí. Je dobré mať k dispozícii fotografie klienta (tvár, obraz hlavy z profilu, prípadne celej postavy bez šiat). Zjednodušené Hermove pravidlo - v efemeridách vyhľadáme od dátumu narodenia pravdepodobný deň počatia (mínus 273 dní = stredný čas narodenia)...

Hypotéza podľa Vehlowa - ktorý zaviedol "primárny horoskop" tzv. duševného počatia, resp. astrálneho tela. Ten samozrejme nesúhlasí s dobou skutočného oplodnenia ženského vajíčka, ale dáva veľmi spoľahlivé výsledky. Musíme však poznať aj horoskop matky, resp. ho vypracovať.

Korektúra pri celkom neznámej hodine narodenia - je skušobným kameňom astrológie a hlavne schopností a erudície praktického astrológa. Postup je zdĺhavý a nasledovný:
a) vypracujeme orientačné horoskopy na ráno, poludnie, večer a polnoc. Všímame si nahromadenie planét a opozícii v horoskope a predbežne ich umiestníme do domov tak, aby zodpovedali markantným udalostiam zo života a povahy narodeného.
b) po predbežných korektúrach v horoskopoch využívame predchádzajúce metódy (aspoň tie najhlavnejšie).
c) ďalej postupujeme podľa základných pravidiel, skúseností, intuície...

Novodobá počítačová metóda - je rýchla oproti ručnému rátaniu , ktoré sa môže predĺžiť na niekoľko týždňov i mesiacov! Tieto programy spolu s počítačom sú však nákladnou záležitosťou a nie každý si ju môže dovoliť. Ako základ využíva vyhľadávania pravdepodobného času narodenia prvé tri metódy a zároveň pracuje s ostatnými metódami. Vylúči nesprávne určenú hodinu a žiada si zadať iný čas, ktorý preveruje na každé dve minúty počas celých 24 hodín. Ak nájde zodpovedajúce prvky, vyznačí pravdepodobné časové údaje, ktoré prichádzajú do úvahy aj s okamihom počatia. Ďalej tieto zložité programy pracujú s direkčnými aspektami, ktoré musia uvedené skutočnosti potvrdzovať. Ak nie, preveruje sa ďalší čas z tabuľky "možných narodení". Týmto mravenčím spôsobom dospejeme k presnému určeniu hodiny, minúty aj sekundy narodenia i počatia.

Počatie je časovo odlišné od fyzického aktu a matka si ho môže dodatočne skonfrontovať so skutočnosťou. Ponúkam i ďalšie možnosti využitia rektifikačných metód (napr. môžu poslúžiť pre overenie znásilnenia s následnou tehotnosťou, vylúčiť páchateľa označeného pri predstieranom znásilnení, tiež v prípade neistoty matky, kto je budúcim otcom, ak mala v krátkej dobe pomer s viacerými mužmi atď. Nie menej zaujímavé je využitie pri určení alebo vylúčení otcovstva (v spojení s doteraz používanými vedeckými metódami, kde ide v podstate vždy len o pravdepodobnosť)! U slobodného muža podľa "Mater semper in iure certa est" (matka je v práve vždy istá - nie "otec") je rozhodujúci počet dní pred a po tehotnosti (do ktorých spadá pohlavný styk). U ženatého muža platí zasa staré a pre štát osvedčené "Pater is est quem nuptiae demonstrant" (otcom je ten, na koho ukazuje manželstvo, resp. do dokázania opaku). Astrológia na základe údajov ženy a muža (nezávisle) je schopná zistiť objektívnu pravdu o "oplodňujúcom" styku. Doteraz vedou a zákonom ukotvené kritéria značne zaostávajú za možnosťami a hlavne modernou dobou, v ktorej žijeme, kde išlo v podstate vždy len o pravdepodobnosť, okrem najnovšej metódy porovnania vzoriek DNA!

Zadosťučinenie pre astrológiu
Astrológia ako veda, nájde konečne svoje najširšie uplatnenie v nastávajúcom tisícročí epochy Vodnára. Doteraz žena, ak má potvrdenú gravidnosť, má lekárom vystavenú tehotenskú knižku. V priebehu tehotnosti trvajúcej priemerne 273 dní (9 mesiacov kalendárnych alebo 10 mesiacov lunárnych, či 39 týždňov) je budúca matka pod lekárskou kontrolou. Po pôrode sa matka čo to dozvie o svojom zdravotnom stave, váhe, dĺžke, približnom čase pôrodu, po narodení dieťaťa o jeho váhe, dĺžke, zdravotnom stave a nahlási jeho meno pre účely evidencie. Neskôr rodičia dostanú z matriky doklad - Rodný list a dieťa je pre život v spoločnosti vybavené... Sú však tieto údaje dnešnej doby a pre rodičov i spoločnosť postačujúce ? Môj názor astrológa znie jednoznačne NIE !

Na prahu tretieho tisícročia
začína moja pragmatická "vízia" budúcnosti. Je iná ako súčasná spoločenská prax, ktorá sa hrdí (asi 300 ročným) prívlastkom vedy a exaktnosti. Môže byť dotvorená na astrologickom základe, takže matka by dostala pri odchode z pôrodnice doklad (okrem údajov, o ktorých už bola reč) osobný horoskop dieťaťa, vypracovaný na presnú hodinu, minútu, sekundu, miesto narodenia, spolu s analýzou a prognózou novorodenca. Práve v tom vidím ako astrológ duchovný pokrok budúcej, lepšej a rozumom sa riadiacej spoločnosti. V natálnom (radix) horoskope sú nepochybne určené karmické vplyvy človeka (exaktne povedané genetický kód DNA predkov, ale i samých seba v nekonečnom rade inkarnácii). Horoskop hlavne rodičom, ale aj spoločnosti (učiteľom, vychovávateľom, lekárom...) prezradí temperament, charakterové vlastnosti, dobré i zlé sklony, schopnosti, umelecký, literárny, politický či diplomatický talent, aj latentné choroby novorodenca - budúceho občana a člena spoločnosti. Na základe vypracovaného horoskopu, môžu rodičia svoje potomstvo usmerňovať a viesť, rozvíjať jeho nadanie, schopnosti a zmysluplne potláčať negatívne sklony na vedomej úrovni. Nikdy by sme nemali zabúdať pri akejkoľvek "výchove" (detí, partnera/ky, ľudí okolo seba) na biblické slová: "Na svoj obraz sme učinili človeka..." a zamyslieť sa nad tým! Potom dôjdeme k poznaniu, že sa nadraďujeme nad stvoriteľské dielo Boha, ktoré chce ľudské ego zmeniť k vlastnému obrazu!

Prospeje to celej spoločnosti i duchovnej úrovni budúceho a nevyhnutne lepšieho usporiadania sveta. Osobný horoskop (kvalifikovane zostavený) bol, je a bude vždy najväčším duchovným "pokladom" človeka a to by nemal nikto spochybňovať a podceňovať - ani náboženstvo, veda, či politika! Astrológia im napokon vždy dobre počas tisícročí slúžila. Astrológia v žiadnom prípade nie je veštenie!

Pokiaľ k tomuto kroku nepristúpi terajšia spoločnosť, radím nastávajúcim matkám, aby si samé s presnými hodinkami na ruke odstopli okamih výkriku práve porodeného dieťaťa. Aj personál v pôrodniciach (lekári a sestry) by si to mali osvojiť a zaznamenať tento dôležitý údaj na kartičku a tým prispieť svojou troškou do spoločenského mlyna. Prvým nádychom a výkrikom začína rytmus života a končí sa posledným výdychom a zmĺknutím iba dočasne - pre pozemský život.


Astrológia (nie bulvárna) aj napriek už spomenutým nedostatkom, pozná a pracuje s mnohými metódami, ktorými dokáže určiť aj neznámy časový údaj narodenia. To je (hoci to oficiálna veda nechce akceptovať) vedeckým dôkazom správnosti tejto náuky, ale aj dôkazom, že astrológia raz musí zaujať svoje miesto popri vede. Ak veda chce skutočne dôjsť k poznaniu pravdy, nemala by sa separovať od životných potrieb občanov, ktorí majú právo mať z jej práce (každý výskum ide z ich daní) aj praktický osoh a nielen nezrozumiteľné slová, čísla a hypotézy! Veda by sa mala konečne prestať "naparovať" nad iné - neprebádané, nepreštudované veci a tým pádom aj neuznávané oblasti. Žiaľ, nateraz sa vedci povyšujú nad všetko ostatné, pre vedu neznáme (duchovné dimenzie), a čo jej nezapasuje do vedeckých schém - zatracuje ako pavedu a šarlatánstvo. Neprajníci astrológie sa vždy potešia z neúspechu pri výpočtoch a toto zlyhanie radi prirátajú astrologickej náuke a nie astrológovi, ktorý ako človek (bádateľ) nepresne pracoval, experimentoval a je omylný rovnako ako každý vedec!

Odporcovia astrológie nikdy nezdôrazňujú, že astrológia pracuje matematicky presne. Dokonca "vedecky zabúdajú" i na to, že horoskop sa prevažne buduje len z náznakov a približností (keď klient nepozná presný alebo aspoň približný čas svojho narodenia). Avšak rektifikačné metódy astrológie - dokazujú platnosť prírodných zákonov (počatie a narodenie nie je náhoda pri milovaní muža a ženy), ktorými skutočný astrológ dospeje k presným výsledkom, či to veda a ľudia sú ochotní akceptovať a skúmať alebo nie!
 

Komentáre

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.