Choď na obsah Choď na menu
 


Planetárni vládcovia

13. 2. 2008

Každému roku vládne jedna zo siedmych (tzv. starých) planét, po ktorých sú pomenované aj dni v týždni. Voľným okom ďalej ako po Saturn človek v minulosti bez ďalekohľadu nedovidel. V sedemročnom cykle sa opakuje vláda každej planéty. Planetárny vládca preberá svoju vládu od svojho predchodcu vždy v prvý jarný deň 21. marca a trvá do 20. marca nasledujúceho astronomického roku a nie od 1. januára do 31. decembra občianskeho kalendára!
V týchto cykloch sa odohrali a odohrávajú všetky dejinné udalosti, ktoré viac či menej všetci poznáme. Každý si môže nasledujúcu chronológiu udalostí overiť a posúdiť, ako priliehavo zodpovedajú symbolickým významom planét (aj v dávnej minulosti).
Planéty vládnu jednotlivým rokom v poradí, ako ich uvádzam. Vládca roku dáva do vienka určité "dary", ktoré sú charakteristické pre celý rok jeho vlády. Tabuľka je vypracovaná až po založenia Ríma, resp. po prvú olympiádu. Značka (!) = prechod z Juliánskeho na Gregoriánsky kalendár.

Význam planét

Slnko:
symbolizuje kráľa, hlavu štátu, vládu a štátnu moc, poslancov, vyšších úradníkov, vládnucu vrstvu finančníkov, podnikov a spoločnosti, úroveň svetového diania, silu, energiu, rozmach, schopnosť konať...

Mesiac:
symbolizuje národ a jeho tradície, verejnosť, voľby, demokratické ideály, zákony, parlament, ale aj základné inštinkty, city, reakcie, domov, výživu, zdravie a masy ľudí...

Merkúr:
symbolizuje ministerské rozhodnutia, inteligenciu, úspechy obchodnej politiky, diplomaciu, vedu, reč, písomníctvo, novinárov, cestovanie, informácie, inzerciu, pokrok v myslení, nové smery a idey, matematické a technické nadanie, dopravu...

Venuša:
symbolizuje humanitu, mier, porozumenie, liberálov, svetovú úroveň blahobytu ľudstva, národné oslavy, harmóniu, lásku, ženy, pôrody, prírodu, umeleckú tvorbu každého druhu a všetko, čo súvisí so zábavou, vášňami, šťastím, blahobytom...

Mars:
symbolizuje vojnu a jej obete, spory, povstanie, revolúcie, zbrojenie, vojsko, vojenský priemysel, políciu, milíciu, vraždy, požiare, živelné katastrofy, reformy, odvahu, obratnosť...

Jupiter:
symbolizuje mier, pokoj, spravodlivosť, súdy, vládne inštitúcie, štátnosť, politiku, spojenectvo, expanziu, víťazstvo, náboženstvo, morálku, všetko, čo súvisí s úspechom, šťastím, dobrými príležitosťami, podnikaním, vzdelanosťou, bohatstvom, filozofiou...

Saturn:
Symbolizuje starosti, nešťastia, choroby, ekonomiku, nezamestnanosť, je pánom času, hviezda Židov, staroby, rozvahy, egoizmu a všetko, čo súvisí s obmedzením, koncom vecí a ľudí (so smrťou), čo vytyčuje hranice ľudských možností, stav národa, biedu, hlad, zajatie, vyhnanstvo, väznenie, je ničiteľom miest aj celých oblastí...

Planéta Urán (1781) bola objavená v období príprav na Veľkú francúzsku revolúciu. Svojím charakterom zodpovedá duchu doby, kedy sa ľudstvu Urán ukázal. Je symbolom moderného, revolucionárskeho ducha, pôvodnosti a originality, ktorý ničí všetko staré a nahradzuje to novým. Jeho energia má obrovskú intenzitu, náhle a drasticky mení všetko, narúša nehybnosť, nemennosť a vládnuci systém. Prináša potrebnú zmenu. Kto sa s jeho energiou naučí zaobchádzať, je schopný kráčať vo svojom vývoji ďalej. Ostatní prežívajú Uránov zásah do ich života ako "ranu osudu". Urán je v spojení s novou technikou, fyzikou, intuíciou pri nových objavoch, tvorivosťou a v súčasnosti s elektrotechnikou, televíziou, videom, počítačmi, letectvom, kozmonautikou a so všetkým, čo prináša radikálnu zmenu a pretvára svet.

Planéta Neptún (1846) bola objavená tesne pred Veľkou revolúciou (1848), ktorá zasiahla Európu. Stalo sa tak v období vydania Marxovho "Kapitálu" i Darwinovej teórie (koncipovanej od roku 1836, vydanej v 1859 a rozšírenej o pôvod človeka z opice - 1871).
Je to planéta univerzálnej lásky, medzinárodnosti, komunizmu a všetkého, čo je medzinárodné vo vede, umení a kultúre. Zoslabuje logiku, mravnú úroveň ľudí, zvádza k samovraždám (jednotlivcov, štáty, národy), k negácii vlastného ega, vedie k poblúzneniu, dáva genialitu v zločinoch a klamstvách. Ide o planétu falošných prorokov (sionistov, slobodomurárov, demokratov, liberálov, fašistov, komunistov...), ale aj umenia, špiritizmu, mediumity, jasnovidectva a novodobých pseudookultných náuk. Pre Neptún nejestvuje logika, štruktúra, vzťah príčiny a následku, je ilúziou všetkého čo zväzuje, je snom, predstavou, fantáziou a preto je najhoršie pochopiteľnou planétou medzi ostatnými. Je bez akéhokoľvek obmedzenia, limitov, bariér a predstavuje únik od reálneho života, spojený s alkoholom, jedmi, rôznymi otravami a drogami. Pritom však reprezentuje tajomstvo práce a vzťahov, ktoré sa odohrávajú vždy za scénou - utajene a skryto.

O planéte Pluto sa právom hovorí, ako o veľkom scenáristovi svetových dejín. Bolo vypočítané už pred koncom 19. storočia, dávno pred svojím skutočným objavením (18.2.1930 na prelome znamení Vodnára a Ryby!!!) a práve v čase, keď prebiehala svetová hospodárska kríza. Štáty sa navzájom voči sebe uzatvárali hradbami rozličných ochranných zoskupení a paktov. K moci sa dostali diktátori - v Španielsku (1923) Primo de Rivera a Franco (1936), v Taliansku (1922) Mussolini, v Nemecku (1923) zosnoval Hitler nevydarený puč a za ďalších desať rokov (1933) sa definitívne ujal moci. Po smrti Lenina (1924) sa v ZSSR s absolútnou mocou presadil Stalin. A v Turecku prišiel k moci silný muž Kemal Atatürk a ujal sa vlády tiež despotickou formou.
Pluto symbolizuje radikálnu transformáciu, premenu vedomia a bytia, je archetypom a predobrazom smrti - rozbíja všetko staré na prach a umožní nové bytie a realitu. Má obrovskú silu, ktorá sa nedá ničím kontrolovať. Pod jeho vplyvom sa dávajú do pohybu zemské vrstvy, dochádza k zemetraseniam a sopečným výbuchom, takže povrch zeme sa v dôsledku jeho účinku mení a všeobecne má obdobný vplyv aj na obyvateľstvo zemegule.

Pluto plne zodpovedá moderným smerom ako je rasový egoizmus (sionisti, boľševici), fašizmus (Mussolini, Hitler, Franco), socializmus a komunizmus (boľševici, Lenin, Stalin). Pluto zároveň prinieslo aj nový kult militarizmu a horúčkovitú záľubu v zbrojení, v ktorom všetky štáty hľadali jedinú silu a oporu voči skutočnému alebo domnelému nepriateľovi.
Pluto tranzitoval (direktívne a retrográdne) od 10.IX.1912 do 13.VI.1939, čiže 27 rokov znamením Raka. Spôsobil deštrukciu rodinného prostredia a politicky mal deštruktívny vplyv na sociálne a hospodárske záležitosti. Najmarkantnejšie bola viditeľná deštrukcia rodiny a spoločnosti v tom období práve v ZSSR a neskoršie aj v jeho satelitných socialistických štátoch, Čínu z toho nevynímajúc.

 Tragédia uvedeného obdobia spočíva v tom, že národy (žijúce pod znamením Raka – hlavne Afrika (severná a západná časť), Alžírsko, Tunisko, Turecko, Mauritius, Paraguay, Nový Zéland, Škótsko atď.) namiesto toho, aby sami prevzali zodpovednosť za svoje záujmy, delegovali do čela štátov vodcov, ktorí neustále hovorili o novom poriadku, novom veku, lepšej budúcnosti, až ich masy, túžiace po obnove, prijali za "otcov národa" (v ČSR sa tiež zrodil "tatíček" i "osloboditeľ" – Masaryk – ale to je iná kapitola). Práve v tom bola a naďalej spočíva hrozba a pre celý svet varovanie, že takýto sebaklam, ako nový poriadok sveta (pozri a zamysli sa nad symbolom a heslom NOVUS ORDO SECLORUM na 1 $ US bankovke, s pyramídou nad ním. Do USA tento symbol priviezli žiaci dr. Weishaupta – Franklin a Hamiltom, ktorí patrili do skupiny iluminátov) celkom určite nemôže a nesmie vyzerať (ako ho len začíname spoznávať v jeho expanzívnej a militantnej podobe v novom tisícročí).

Astrológia zaraďuje uvedené tri planéty do skupiny generačných, lebo majú dlhodobý účinok vzhľadom k svojim cyklom - Urán obehne okolo Slnka raz za 84,01 rokov, Neptún za 164,7 rokov a Pluto za 248,9 rokov. To nie je náhoda, že tieto planéty sa na oblohe objavili vždy v prelomových dobách existencie ľudstva. A práve vtedy, keď ľudia potrebovali pochopiť "rany božie", ktoré boli na nich zoslané.

Konjunkcie Urána, Neptúna a Pluta medzi sebou hlboko zasiahli aj do našej histórie, čo si môže každý čitateľ osobne preveriť. V zátvorkách uvádzam astrológiou kodifikované významy vzájomných konjunkcii, napríklad:
Počas konjunkcie Urán/Neptún (22.9.623) znamená ( nejasné životné ciele, revolučné myslenie, tajné spojenia, silnú odolnosť...) sa vzbúrili starí Slovieni (620) proti krutej nadvláde Avarov. Roku 623 "franský" obchodník SAMO-SLÁV prispel dodávaním zbraní a najmä osobnou účasťou na protiavarskom povstaní slovenských Slovienov, ktorí si ho zvolili za kráľa. Samo-slav sa usadil natrvalo na Slovensku a spolu so slovenskými predkami založili prvú nadkmeňovú spoločenskú organizáciu vojensko-obrannej povahy, ktorú postupne rozvinul do vtedajšej formy štátneho útvaru. Centrom tohto štátneho útvaru bolo územie okolo Bratislavy a Nitry. Táto ríša vošla do dejín ako SAMOVO KRÁĽOVSTVO alebo SAMOVA RÍŠA (623-659). V podstate ide o fakt etnogenézy zatiaľ najstarších koreňov slovenskej štátnosti, keď zanedbáme VANIOVO KRÁĽOVSTVO v rokoch 21-50 n.l., ktorého centrom bolo Považie a Pomoravie. Bol to vôbec prvý štátny útvar na území Slovenska o ktorom vieme, hoci jeho vznik a existencia bola pod ochranou a suverenitou Rímskej ríše).

Pri ďalšej konjunkcii Urán/Neptún (5.10.794) za vlády Karola Veľkého vojská friulského markíza Ericha a Karolovho syna, talianskeho kráľa Pipina napadli (796) a porazili Avarov. Zmocnili sa ich hlavného "ringu" (sídla) medzi Dunajom a Tisou. Tým oslobodili aj vtedajších Slovienov a umožnil im rozvoj spoločenskej organizácie vyššieho stupňa.
Konjunkcia Urán/Pluto (8.4.836-4.1.837) znamená (uvoľnenie všetkých deštrukčných síl, vojna, táborový život, zneužitie moci, diktovaná spolupráca, zmena spoločenského poriadku...) umožnila v rokoch 833-836 Mojmírovi, kniežaťu starých Slovienov, usadiť sa po oboch stranách rieky Moravy. Zmocnil sa územia Nitrianskeho kniežatstva a prinútil Pribinu hľadať azyl u kráľa Franskej ríše Ľudovíta Nemca. Ten mu pridelil územie v Dolnej Panónii pri Blatnom jazere, kde zbudoval svoje nové sídlo - Blatnohrad. Týmto aktom vznikla rozšírená SLOVIENSKÁ RÍŠA, o ktorej mnohí autori hovoria v tejto súvislosti o vzniku tzv. "Veľkej Moravy". Je to zavádzajúce tvrdenie (z ideologického hľadiska), na ktorom sa zakladá úmyselne rozšírený mýtus o "prvom spoločnom štáte Čechov a Slovákov", akého v dejinách nikdy nebolo. Skutočnou pravdou naďalej zostáva, že ani jeden historický prameň z 9. storočia neuvádza štátny útvar, ktorý by sa nazýval „VEĽKÁ MORAVA“ alebo „VEKOMORAVSKÁ RÍŠA“!

Konjunkcia Neptún/Pluto (27.5.905) znamená (úpadok síl, veľké škody, hromadné zbedačenie obyvateľstva, vyhostenie, mučeníctvo...) umožnila starým Maďarom v roku 902 napadnúť Slovensko, ale vojská Mojmíra II. ich odrazili a prinútili na útek. Roku 906 Slovieni opäť odrazili útočiacich Maďarov. Onedlho Maďari znovu napadli Slovensko z juhu. V boji padol kráľ Mojmír II. aj knieža Svätopluk. Maďari vyplienili južné kraje Slovenska zrovnajúc so zemou opevnené hrady Mojmírovcov. Ich smrťou sa končí rad slovienskych panovníkov a začína postupný zánik samostatného štátu starých Slovienov. A ďalšia konjunkcia Neptún/Pluto (1.7.1398-2.4.1399) priniesla zákon, že všetky štátne povinnosti a záväzky zemepánov v Uhorsku majú znášať ich poddaní. Atď.

-----------------------------------------------
MARS SLNKO VENUŠA MERKÚR MESIAC SATURN JUPITER
-----------------------------------------------
2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987
1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973
1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966
1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959
1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952
1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945
1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938
1925	1926	1927	1928	1929	1930	1931
1918	1919	1920	1921	1922	1923	1924
1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917


-----------------------------------------------
MARS SLNKO VENUŠA MERKÚR MESIAC SATURN JUPITER
-----------------------------------------------
1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910
1897	1898	1899	1900	1901	1902	1903
1890	1891	1892	1893	1894	1895	1896
1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889
1876	1877	1878	1879	1880	1881	1882
1869	1870	1871	1872	1873	1874	1875
1862	1863	1864	1865	1866	1867	1868
1855	1856	1857	1858	1859	1860	1861
1848	1849	1850	1851	1852	1853	1854
1841	1842	1843	1844	1845	1846	1847
1834	1835	1836	1837	1838	1839	1840
1827	1828	1829	1830	1831	1832	1833
1820	1821	1922	1823	1824	1825	1826
1813	1814	1815	1816	1817	1818	1819
1806	1807	1808	1809	1810	1811	1812
1799	1800	1801	1802	1803	1804	1805
1792	1793	1794	1795	1796	1797	1798
1785	1786	1787	1788	1789	1790	1791
1778	1779	1780	1781	1782	1783	1784
1771	1772	1773	1774	1775	1776	1777
1764	1765	1766	1767	1768	1769	1770
1757	1758	1759	1760	1761	1762	1763
1750	1751	1752	1753	1754	1755	1756
1743	1744	1745	1746	1747	1748	1749
1736	1737	1738	1739	1740	1741	1742
1729	1730	1731	1732	1733	1734	1735
1722	1723	1724	1725	1726	1727	1728
1715	1716	1717	1718	1719	1720	1721
1708	1709	1710	1711	1712	1713	1714
1701	1702	1703	1704	1705	1706	1707
1694	1695	1696	1697	1698	1699	1700
1687	1688	1689	1690	1691	1692	1693
1680	1681	1682	1683	1684	1685	1686
1673	1674	1675	1676	1677	1678	1679
1666	1667	1668	1669	1670	1671	1672
1659	1660	1661	1662	1663	1664	1665
1652	1653	1654	1655	1656	1657	1658
1645	1646	1647	1648	1649	1650	1651
1638	1639	1640	1641	1642	1643	1644
1631	1632	1633	1634	1635	1636	1637
1624	1625	1626	1627	1628	1629	1630
1617	1618	1619	1620	1621	1622	1623
1610	1611	1612	1613	1614	1615	1616
1603	1604	1605	1606	1607	1608	1609
1596	1597	1598	1599	1600	1601	1602
1589	1590	1591	1592	1593	1594	1595
1582(!) 1583	1584	1585	1586	1587	1588
1575	1576	1577	1578	1579	1580	1581
1568	1569	1570	1571	1572	1573	1574-----------------------------------------------
MARS SLNKO VENUŠA MERKÚR MESIAC SATURN JUPITER
-----------------------------------------------
1547	1548	1549	1550	1551	1552	1553
1540	1541	1542	1543	1544	1545	1546
1533	1534	1535	1536	1537	1538	1539
1526	1527	1528	1529	1530	1531	1532
1519	1520	1521	1522	1523	1524	1525
1512	1513	1514	1515	1516	1517	1518
1505	1506	1507	1508	1509	1510	1511
1498	1499	1500	1501	1502	1503	1504
1491	1492	1493	1494	1495	1496	1497
1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490
1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483
1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476
1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469
1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462
1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455
1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448
1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441
1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434
1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427
1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420
1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413
1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406
1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399
1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392
1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385
1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378
1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371
1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364
1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357
1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350
1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343
1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336
1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329
1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322
1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315
1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308
1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301
1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294
1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287
1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280
1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273
1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266
1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259
1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252
1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245
1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238
1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231
1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224
1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217-----------------------------------------------
MARS SLNKO VENUŠA MERKÚR MESIAC SATURN JUPITER
-----------------------------------------------
1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210
1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203
1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196
1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189
1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182
1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175
1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168
1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161
1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154
1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147
1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140
1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133
1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126
1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119
1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112
1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105
1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098
1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091
1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084
1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077
1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070
1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063
1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056
1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049
1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042
1029	1030	1031	1032	1033	1034   1035
1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028
1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021
1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014
1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007
0994	0995	0996	0997	0998	0999	1000
0987	0988	0989	0990	0991	0992	0993
0980	0981	0982	0983	0984	0985	0986
0973	0974	0975	0976	0977	0978	0979
0966	0967	0968	0969	0970	0971	0972
0959	0960	0961	0962	0963	0964	0965
0952	0953	0954	0955	0956	0957	0958
0945	0946	0947	0948	0949	0950	0951
0938	0939	0940	0941	0942	0943	0944
0931	0932	0933	0934	0935	0936	0937
0924	0925	0926	0927	0928	0929	0930
0917	0918	0919	0920	0921	0922	0923
0910	0911	0912	0913	0914	0915	0916
0903	0904	0905	0906	0907	0908	0909
0896	0897	0898	0899	0900	0901	0902
0889	0890	0891	0892	0893	0894	0895
0882	0883	0884	0885	0886	0887	0888
0875	0876	0877	0878	0879	0880	0881
0868	0869	0870	0871	0872	0873	0874
0861	0862	0863	0864	0865	0866	0867
0854	0855	0856	0857	0858	0859	0860
0847	0848	0849	0850	0851	0852	0853


-----------------------------------------------
MARS SLNKO VENUŠA MERKÚR MESIAC SATURN JUPITER
-----------------------------------------------
0840	0841	0842	0843	0844	0845	0846
0833	0834	0835	0836	0837	0838	0839
0826	0827	0828	0829	0830	0831	0832
0819	0820	0821	0822	0823	0824	0825
0812	0813	0814	0815	0816	0817	0818
0805	0806	0807	0808	0809	0810	0811
0798	0799	0800	0801	0802	0803	0804
0791	0792	0793	0794	0795	0796	0797
0784	0785	0786	0787	0788	0789	0790
0777	0778	0779	0780	0781	0782	0783
0770	0771	0772	0773	0774	0775	0776
0763	0764	0765	0766	0767	0768	0769
0756	0757	0758	0759	0760	0761	0762
0749	0750	0751	0752	0753	0754	0755
0742	0743	0744	0745	0746	0747	0748
0735	0736	0737	0738	0739	0740	0741
0728	0729	0730	0731	0732	0733	0734
0721	0722	0723	0724	0725	0726	0727
0714	0715	0716	0717	0718	0719	0720
0707	0708	0709	0710	0711	0712	0713
0700	0701	0702	0703	0704	0705	0706
0693	0694	0695	0696	0697	0698	0699
0686	0687	0688	0689	0690	0691	0692
0679	0680	0681	0682	0683	0684	0685
0672	0673	0674	0675	0676	0677	0678
0665	0666	0667	0668	0669	0670	0671
0658	0659	0660	0661	0662	0663	0664
0651	0652	0653	0654	0655	0656	0657
0644	0645	0646	0647	0648	0649	0650
0637	0638	0639	0640	0641	0642	0643
0630	0631	0632	0633	0634	0635	0636
0623	0624	0625	0626	0627	0628	0629
0616	0617	0618	0619	0620	0621	0622
0609	0610	0611	0612	0613	0614	0615
0602	0603	0604	0605	0606	0607	0608
0595	0596	0597	0598	0599	0600	0601
0588	0589	0590	0591	0592	0593	0594
0581	0582	0583	0584	0585	0586	0587
0574	0575	0576	0577	0578	0579	0580
0567	0568	0569	0570	0571	0572	0573
0560	0561	0562	0563	0564	0565	0566
0553	0554	0555	0556	0557	0558	0559
0546	0547	0548	0549	0550	0551	0552
0539	0540	0541	0542	0543	0544	0545
0532	0533	0534	0535	0536	0537	0538
0525	0526	0527	0528	0529	0530	0531
0518	0519	0520	0521	0522	0523	0524
0511	0512	0513	0514	0515	0516	0517
0504	0505	0506	0507	0508	0509	0510
0497	0498	0499	0500	0501	0502	0503
0490	0491	0492	0493	0494	0495	0496
0483	0484	0485	0486	0487	0488	0489


-----------------------------------------------
MARS SLNKO VENUŠA MERKÚR MESIAC SATURN JUPITER
-----------------------------------------------
0476	0477	0478	0479	0480	0481	0482
0469	0470	0471	0472	0473	0474	0475
0462	0463	0464	0465	0466	0467	0468
0455	0456	0457	0458	0459	0460	0461
0448	0449	0450	0451	0452	0453	0454
0441	0442	0443	0444	0445	0446	0447
0434	0435	0436	0437	0438	0439	0440
0427	0428	0429	0430	0431	0432	0433
0420	0421	0422	0423	0424	0425	0426
0413	0414	0415	0416	0417	0418	0419
0406	0407	0408	0409	0410	0411	0412
0399	0400	0401	0402	0403	0404	0405
0392	0393	0394	0395	0396	0397	0398
0385	0386	0387	0388	0389	0390	0391
0378	0379	0380	0381	0382	0383	0384
0371	0372	0373	0374	0375	0376	0377
0364	0365	0366	0367	0368	0369	0370
0357	0358	0359	0360	0361	0362	0363
0350	0351	0352	0353	0354	0355	0356
O343	0344	0345	0346	0347	0348	0349
0336	0337	0338	0339	0340	0341	0342
0329	0330	0331	0332	0333	0334	0335
0322	0323	0324	0325	0326	0327	0328
0315	0316	0317	0318	0319	0320	0321
0308	0309	0310	0311	0312	0313	0314
0301	0302	0303	0304	0305	0306	0307
0294	0295	0296	0297	0298	0299	0300
0287	0288	0289	0290	0291	0292	0293
0280	0281	0282	0283	0284	0285	0286
0273	0274	0275	0276	0277	0278	0279
0266	0267	0268	0269	0270	0271	0272
0259	0260	0261	0262	0263	0264	0265
0252	0253	0254	0255	0256	0257	0258
0245	0246	0247	0248	0249	0250	0251
0238	0239	0240	0241	0242	0243	0244
0231	0232	0233	0234	0235	0236	0237
0224	0225	0226	0227	0228	0229	0230
0217	0218	0219	0220	0221	0222	0223
0210	0211	0212	0213	0214	0215	0216
0203	0204	0205	0206	0207	0208	0209
0196	0197	0198	0199	0200	0201	0202
0189	0190	0191	0192	0193	0194	0195
0182	0183	0184	0185	0186	0187	0188
0175	0176	0177	0178	0179	0180	0181
0168	0169	0170	0171	0172	0173	0174
0161	0162	0163	0164	0165	0166	0167
0154	0155	0156	0157	0158	0159	0160
0147	0148	0149	0150	0151	0152	0153
0140	0141	0142	0143	0144	0145	0146
0133	0134	0135	0136	0137	0138	0139
0126	0127	0128	0129	0130	0131	0132
0119	0120	0121	0122	0123	0124	0125


-----------------------------------------------
MARS SLNKO VENUŠA MERKÚR MESIAC SATURN JUPITER
-----------------------------------------------
0112	0113	0114	0115	0116	0117	0118
0105	0106	0107	0108	0109	0110	0111
0098	0099	0100	0101	0102	0103	0104
0091	0092	0093	0094	0095	0096	0097
0084	0085	0086	0087	0088	0089	0090
0077	0078	0079	0080	0081	0082	0083
0070	0071	0072	0073	0074	0075	0076
0063	0064	0065	0066	0067	0068	0069
0056	0057	0058	0059	0060	0061	0062
0049	0050	0051	0052	0053	0054	0055
0042	0043	0044	0045	0046	0047	0048
0035	0036	0037	0038	0039	0040	0041
0028	0029	0030	0031	0032	0033	0034
0021	0022	0023	0024	0025	0026	0027
0014	0015	0016	0017	0018	0019	0020
+0007	0008	0009	0010	0011	0012	0013
0000	0001	0002	0003	0004	0005	0006


-----------------------------------------------------------
Rok 0000 bol na číselnej osi prelomu letopočtov vynechaný!
-----------------------------------------------------------
-0007	-0006	-0005	-0004	-0003	-0002	-0001
0014	0013	0012	0011	OO10	0009	0008
0021	0020	0019	0018	0017	0016	0015
0028	0027	0026	0025	0024	0023	0022
0035	0034	0033	0032	0031	0030	0029
0042	0041	0040	0039	0038	0037	0036
0049	0048	0047	0046	0045	0044	0043
0056	0055	0054	0053	0052	0051	0050
0063	0062	0061	0060	0059	0058	0057
0070	0069	0068	0067	0066	0065	0064
0077	0076	0075	0074	0073	0072	0071
0084	0083	0082	0081	0080	0079	0078
0091	0090	0089	0088	0087	0086	0085
0098	0097	0096	0095	0094	0093	0092
0105	0104	0103	0102	0101	0100	0099
0112	0111	0110	0109	0108	0107	0106
0119	0118	0117	0116	0115	0114	0113
0126	0125	0124	0123	0122	0121	0120
0133	0132	0131	0130	0129	0128	0127
0140	0139	0138	0137	0136	0135	0134
0147	0146	0145	0144	0143	0142	0141
0154	0153	0152	0151	0150	0149	0148
0161	0160	0159	0158	0157	0156	0155
0168	0167	0166	0165	0164	0163	0162
0175	0174	0173	0172	0171	0170	0169
0182	0181	0180	0179	0178	0177	0176
0189	0188	0187	0186	0185	0184	0183
0194	0193	0192	0191	0190	0189	0188
0201	0200	0199	0198	0197	0196	0195
0208	0207	0206	0205	0204	0203	0202
0215	0214	0213	0212	0211	0210	0209
0222	0221	0220	0219	0218	0217	0216


-----------------------------------------------
MARS SLNKO VENUŠA MERKÚR MESIAC SATURN JUPITER
-----------------------------------------------
0229	0228	0227	0226	0225	0224	0223
0236	0235	0234	0233	0232	0231	0230
0243	0242	0241	0240	0239	0238	0237
0250	0249	0248	0247	0246	0245	0244
0257	0256	0255	0254	0253	0262	0251
0264	0263	0262	0261	0260	0259	0258
0271	0270	0269	0268	0267	0266	0265
0278	0277	0276	0275	0274	0273	0272
0285	0284	0283	0282	0281	0280	0289
0292	0291	0290	0289	0288	0287	0286
0299	0298	0297	0296	0295	0294	0293
0306	0305	0304	0303	0302	0301	0300
0313	0312	0311	0310	0309	0308	0307
0320	0319	0318	0317	0316	0315	0314
0327	0326	0325	0324	0323	0322	0321
0334	0333	0332	0331	0330	0329	0328
0341	0340	0339	0338	0337	0336	0335
0348	0347	0346	0345	0344	0343	0342
0355	0354	0353	0352	0351	0350	0340
0362	0361	0360	0359	0358	0357	0356
0369	0368	0367	0366	0365	0364	0363
0376	0375	0374	0373	0372	0371	0370
0383	0382	0381	0380	0379	0378	0377
0390	0389	0388	0387	0386	0385	0384
0397	0396	0395	0394	0393	0392	0391
0404	0403	0402	0401	0400	0399	0398
0411	0410	0409	0408	0407	0406	0405
0418	0417	0416	0415	0414	0413	0412
0425	0424	0423	0422	0421	0420	0419
0432	0431	0430	0429	0428	0427	0426
0439	0438	0437	0436	0435	0434	0433
0446	0445	0444	0443	0442	0441	0440
0453	0452	0451	0450	0449	0448	0447
0460	0459	0458	0457	0456	0455	0454
0467	0466	0465	0464	0463	0462	0461
0474	0473	0472	0471	0470	0469	0468
0481	0480	0479	0478	0477	0476	0475
0488	0487	0486	0485	0484	0483	0482
0495	0494	0493	0492	0491	0490	0489
0502	0501	0500	0499	0498	0497	0496
0509	0508	0507	0506	0505	0504	0503
0516	0515	0514	0513	0512	0511	0510
0523	0522	0521	0520	0519	0518	0517
0530	0529	0528	0527	0526	0525	0524
0537	0536	0535	0534	0533	0532	0531
0544	0543	0542	0541	0540	0539	0538
0551	0550	0549	0548	0547	0546	0545
0558	0557	0556	0555	0554	0553	0552
0565	0564	0563	0562	0561	0560	0599
0572	0571	0570	0569	0568	0567	0566
0579	0578	0577	0576	0575	0574	0573


-----------------------------------------------
MARS SLNKO VENUŠA MERKÚR MESIAC SATURN JUPITER
-----------------------------------------------
0586	0585	0584	0583	0582	0581	0580
0593	0592	0591	0590	0589	0588	0587
0600	0599	0598	0597	0596	0595	0594
0607	0606	0605	0604	0603	0602	0601
0614	0613	0612	0611	0610	0609	0608
0621	0620	0619	0618	0617	0616	0615
0628	0627	0626	0625	0624	0623	0622
0635	0634	0633	0632	0631	0630	0629
0642	0641	0640	0639	0638	0637	0636
0649	0648	0647	0646	0645	0644	0643
0656	0655	0654	0653	0652	0651	0650
0663	0662	0661	0660	0659	0658	0657
0670	0669	0668	0667	0666	0665	0664
0677	0676	0675	0674	0673	0672	0671
0684	0683	0682	0681	0680	0679	0678
0691	0690	0689	0688	0687	0686	0685
0698	0697	0696	0695	0694	0693	0692
0705	0704	0703	0702	0701	0700	0699
0712	0711	0710	0709	0708	0707	0706
0719	0718	0717	0716	0715	0714	0713
0726	0725	0724	0723	0722	0721	0720
0733	0732	0731	0730	0729	0728	0727
0740	0739	0738	0737	0736	0735	0734
0747	0746	0745	0744	0743	0742	0741
0754	0753 = založenie Ríma podľa tradície!	0748
0761	0760	0759	0758	0757	0756	0755
0768	0767	0766	0765	0764	0763	0762
0775	0774	0773	0772	0771	0770	0769
0782	0781	0780	0779	0778	0777	0776 =
konala sa prvá olympiáda podľa gréckej tradície!Poznámka 1:
Rím – Večné Mesto bol údajne založený tretieho roku šiestej olympiády. Legenda hovorí, že otcom Romula a Rema - zakladateľov Ríma bol MARS. Podľa chronologického datovania planetárnych vládcov roka vychádza, že Rím bol skutočne založený v roku vlády Marsu, čomu zodpovedá obdobie od 21.3.-0754 do 20.3.-0753, potom od Marsu prevzalo Slnko vládu - symbolizuje kráľa, ríšu, vládnu moc...
Vládcovia roku si cyklicky odovzdávajú svoju právomoc (v terajšom jarnom bode rovnodennosti), keď vstúpi Slnko do 0 stupňa znamenia Barana. Vtedy tomu ešte tak nebolo, lebo tento precesný bod sa nachádzal v znamení Ryby.

Poznámka 2:
V legende sa tiež hovorí, že bratia (dvojčatá - blíženci) vyčkali na priaznivé znamenia bohov (keď sa ASC ocitol na hranici znamenia Blížencov a Raka). Potom podľa dávnej obyčaje vyorali okolo budúceho mesta brázdy, ktoré na troch miestach zdvihnutím pluhu prerušili. Brázdy boli symbolom obrannej priekopy, vyoraná zem symbolom hradieb, prerušené miesta označovali budúce mestské brány. Týmto aktom bolo mesto založené v deň, keď Slnko prevzalo vládu od Marsu - teda v deň súčasnej jarnej rovnodennosti. Ako vidno z tabuľky, chronológia planetárnych vládcov to v zmysle dochovanej legendy plne potvrdzuje.

Poznámka 3: Prvé antické olympijské hry sa podľa chronologických prameňov uskutočnili roku –0776 pred n.l. počas planetárneho vládcu Jupitera – totožný s gréckym Diom (symbolizuje mier, spravodlivosť, morálku, spojenectvo, víťazstvo, filozofiu atď.). Tieto symboly plne vystihujú filozofiu hier, počas ktorých sa dokonca prerušili vojnové šarvátky v Grécku a bol vyhlásený pokoj zbraniam.
Posledné hry, o ktorých konaní máme správu sa konali roku 393 n.l. pod vládou Slnka
Roku 394 n.l. za počas vlády Venuše (symbol všetkého, čo súvisí so zábavou...) Teodózius I. ruší a osobitným dekrétom zakazuje olympijské hry.

Roku 406 n.l. počas vlády Marsu (vojna, obete, spory, reformy...) vydal Teodózius II. rozkaz zrúcať pohanské chrámy a svätyne. Vtedy jeho rozkaz zostal nevykonaný. O dvadsať rokov (426 n.l.) neskôr rozkazuje zbúrať všetky chrámy a sochy v Olympii. Stalo sa tak v období odovzdávania vlády Saturna (obmedzenia, koniec vecí a ľudí...) Jupiterovi, ktorý bol patrónom prvých hier. Totálne zničenie mesta Olympie zavŕšili zemetrasenia v rokoch 522 n.l., kedy vládcom roku bol Mesiac (domov, verejnosť, tradície...) a 551 n.l., ktorému vládol opätovne Saturn (ničiteľ miest...)!
To nie je náhoda, ale reťazenie karmického osudu antických hier, že olympijské hry nového veku sa konali v Aténach roku 1896 počas planetárneho vládcu Jupitera! A tak sa naplnil odkaz Olympie pre súčasnosť v prísloví starých Grékov: „Ktéma eis aei„ – poklad na večné časy.

 

Komentáre

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.