Choď na obsah Choď na menu
 


N E Z A B I J E Š

29. 1. 2008

 

tak znie prikázanie v Biblii, jedno z desatora, ktoré vraj Hospodin Boh odovzdal Mojšišovi na hore Choreb Sinai. Je adresované všetkým národom sveta - planéte ZEM. Poznajú ho bez rozdielu divosi ako aj civilizovaní ľudia. Preniklo do všetkých spoločenstiev, kultúr a náboženstiev, avšak nikde a nikdy nebol tento zákon plne rešpektovaný. Človek svojvoľne zmenil tento zákon v histórii svojej prvotnej existencie - v okamihu, keď Kain zabil svojho nevlastného brata Ábela, ktorý bol počatý z krvismilstva Adama a Evy (otca a dcéry)! Odvtedy sa stalo vraždenie a zabíjanie pre človeka priam hegemonistickou potrebou. Veľakrát len z osobných dôvodov a záujmov jednotlivcov - z túžby po moci, vládnutí, lepšieho a bezstarostnejšieho života. Azda preto, že je tento zákon tak všeobecne známy?! Zabíjanie sa stalo nutnosťou pri nedorozumeniach, riešení štátnych, národných, expanzionistických pokusoch o svetovládu aj osobných sporov.

Človek premenil tento svet v údolie biedy, v rieky krvi, nevýslovnej bolesti a slz. Vždy niekto a idea za niečo žene neustále človeka proti človeku v krvavý a nemilosrdný boj. Vyhnaný z územia rajskej záhrady pokojného spolužitia, harmónie prvého ľudského páru, fauny a flóry, mieru a istej hojnosti, sa človek ocitol v realite tvrdého a neúprosného života na základe použitia vlastného rozumu a svojej slobodnej vôle.

Už Kain (a jeho potomci) po spáchaní zločinu videl v inom človeku nie svojho blížneho - brata (neskôr spoločných obyvateľov Zeme), ale svojho odporcu, nepriateľa... Jeho slová a pochybnosti vznesené k Hospodinovi (citáty sú podľa Králickej biblie): "... aj, vyhániš mne dnes z země této, a před tváři tvou skrývati se budu, a budu tulákem a běhounem na zemi. I přijde na to, že kdo mne koli nalezne, zabije mne...", sú pre nás stále nehynúcim mementom. Z Kainových slov povstalo príslovie platné dodnes: "Podľa seba, súdim teba" , zmenené neskôr v histórii ľudstva na zákon odplaty - v Starom zákone Hebrejov "Oko za oko, zub za zub!"

Odtiaľ sa rozšíril a tento neľudský "zákon" sa udomácnil aj v ostatných národoch staroveku a pretrval hlavne u juhovýchodných národov do súčasnosti ako krvná pomsta a v civilizovanej spoločnosti (nech si hovorí demokratická alebo si dá akýkoľvek iný vznešený prívlastok) ako trest smrti!

Kainov zločin (bratovraždy) sa pretransformoval na ľudské rasy celého sveta ako "božský" zákon karmy - čiže príčiny a následku, v ktorej je zahrnutý rovnako trest aj odpustenie v zabudnutí - na spáchané zločiny. Karmický trest si odpykávajú rovnako jednotlivci, ako aj celé národy a vôbec si neuvedomujú a hlavne nechcú uvedomiť, prečo...

Práve to prečo nám "zabudlo" vysvetliť a doteraz dlhuje náboženstvo a všetky existujúce cirkvi a sekty, ktoré iba formálne hovoria o láske k blížnemu. Napriek tomu nám Biblia o tom podáva túto správu - I řekl mu (Kainovi) Hospodin: "Zajisté kdo by koli zabil Kaina, nad tím sedmnásobne mštěno bude! Pročež vložil Hospodin znamení na Kaina (také, ktoré bude na ňom vidieť naveky...), aby ho žádny nezabil, kdo by jej koli nalezl..." Znamenalo to omilostenie Kaina Hospodinom (nie oko za oko) a sľúbená sedemnásobná pomsta (za zabitie Kaina) sa bude premietať práve v karme jeho rodu až do siedmeho pokolenia. A v siedmom pokolení sa znova narodí (inkarnuje) tá istá bytosť (duša), ktorá zločin spáchala, aby dostala šancu k odčineniu spáchanej viny a spela k sebavývoju. Keď sa tak nestane, dotyčný Kain (ľudia) si bude stále viac a viac zaťažovať svoju karmu. "... do haliera splatíš svoj dlh", odzneli slová Krista a budú platné, pokiaľ "Kainovo plemeno" nepochopí, že každý človek aj národ "zožne iba to, čo si zaseje"!

Postupom vekov sa práve takýmito padlými bytosťami zaľudnila Zem a nie bytosťami, ktoré stvoril Hospodin Boh k obrazu svojmu..., ale dravcami, čo svojou žravosťou a ukrutnosťou ovládli svet, rozsievali smrť, nastoľovali despotizmus, teror, strach, biedu, záhubu a stále sa usilovali o zničenie všetkého živého na Zemi, čo bolo podľa ich nadradeného presvedčenia iné, ako samozvaní vyvolenci. Plášť, ktorý týchto ľudí zahaľuje, je utkaný stále z tých istých slizkých slov - Bratstvo, Sloboda, Rovnosť, Evolúcia, Revolúcia, Pokrok..., ale za všetkými krásnymi slovami zostávajú vždy len spľasnuté bubliny, obyčajný egoizmus a chamtivosť po zlate, expanzia moci. Namiesto skutkov, vidieť po celej planéte roztečenú ľudskú aj zvieraciu krv, spáleništia, rumoviská a vydrancovanú zem, moria a rieky, ktoré sa menia v pustatinu, nehostinnú púšť a stoku...

Človek 21. storočia, ak chce prežiť, musí sa znova vrátiť k prikázaniu NEZABIJEŠ, svojim vedomím, svedomím, rozumom a pevným rozhodnutím. Vrátiť sa k jednoduchému a prirodzenému životu ako ho o tom poučuje celá Príroda, Harmónia a už raz dané Vesmírne a večné zákony, ak chce nájsť a dosiahnuť skutočné šťastie.

Spomeňme si na Ježiša Krista a jeho zármutok nad Jeruzalémom, hebrejskými kmeňmi a mestom, ktoré neprijalo Jeho učenie o láske, milosrdenstve, pokoji a tak si na seba uvalilo záhubu a ešte ťažšie karmické - čiže hmotné a fyzické prenasledovanie po celé dve tisícročia. Tieto kmene sú roztrúsené po celej planéte (zasľúbenej, nie iba údajnej krajiny - to bol vlastne ich skutočný exodus z Egypta, aby sa rozptýli po celej Zemi a nie aby chodili dookola po sinaiskej púšti sem i tam - semita!) a predsa sa nepoučili... Nezabúdajme na vykupiteľskú misiu Krista a Jeho príkazy, ktoré mali zmeniť starozákonné zlo - "Oko za oko, zub za zub" na: "Kto do teba kameňom, ty do neho chlebom" a "Milovať budeš blížneho, ako seba samého", alebo "Ak ťa niekto udrie po jednom líci, nadstav mu aj to druhé!" V týchto slovách spočíva Jeho pravé učenie, cesta a zmysel misie ako dospieť k vykúpeniu a spaseniu...

Ježiš nás nasmeroval k uvedomeniu si vyššej pravdy, než akú hlásali proroci a starozákonníci - k spoznaniu Hospodina Boha a tým aj človeka v sebe samom (pochopiť tie jednoduché a predsa tak tajomné slová: "Na svoj obraz sme stvorili človeka...") k eliminovaniu agresivity, ega a zvieracieho pudu. Naspäť k Jeho učeniu nás môže priviesť len naša slobodná vôla, rozum a poznanie aj bez náboženských a politických ideológií a dogiem. Stane sa tak vtedy, keď si ľudia začnú uvedomovať prečo za hodený kameň dostávajú naspäť hodený chlieb (ako sa to neraz stalo pri obliehaní miest, keď vyhladovaní obyvatelia potom sami vydali mesto nepriateľovi do rúk...), keď začnú uvažovať prečo nadstavujú iní aj druhú stranu tváre k úderu. Nie zo zbabelosti, ale preto, aby sa ten agresor či jedinec zamyslel nad svojim konaním a mierumilovnosťou druhých. Jedine uvažovanie o duchovných, nie svetských hodnotách a vlastné svedomie nás môže začať meniť a vykupovať z pod neúprosného zákona karmy. K tomuto poznaniu nás malo a má priviesť učenie Krista, jeho zrodenie, život a ukrižovanie na Zemi.

Mnohí z nás sa ešte aj dnes, pod vplyvom výchovy a učenia cirkvi domnievajú, že Ježiš Kristus nás spasil, že vykúpil naše hriechy, respektíve všetky hriechy sveta. NIE, nie je to pravda - musia kričať všetci tí, čo to pochopili! Je to najväčšie kacírstvo a blud, ktoré v mysliach udržuje dogmatická, náboženská viera ešte v 21. storočí. Práve toto je analógia kupčenia, ako bolo v nedávnej minulosti kupčenie cirkvi s odpustkami. Ježiš nám ukázal sám na sebe cestu k nesmrteľnosti duše - v reinkarnácii. V opačnom prípade by už nejestvoval na planéte život. Inkarnácia a karma sú "nástroje" Hospodina, ktoré ako zákony vesmíru stále platia pre všetko živé a neživé na tejto nešťastnej a predsa našej planéte. Našťastie a chvála Bohu, túto karmu nemôže žiadna cirkev ani svetská moc ovplyvniť len zakazovať v túto veriť.

Ak veriaci ľudia až doposiaľ prijímajú tento zákaz, dobrovoľne sa vzdávajú svojej slobodnej vôle, vlastného myslenia. Ak by bola pravda iba to, čo hlása cirkev (ktorá chce mať ako jediná monopol na Pravdu spolu s Politickou mocou), tak by sa bol dávno zničil základný kameň večnosti, položený Jeho otcom a zanikol aj Jeho domov - vesmírny mnoho dimenzionálny svet, do ktorého nám bude umožnené postupne prenikať.

Ako astrológ poukazujem na to, že samotný Ježiš podal ľudstvu, (ako syn človeka - nie Boha) dôkaz o posmrtnom živote a nasmeroval nás k inkarnácii... Na tretí deň vstal zmŕtvych! Inkarnoval sa - zmaterializoval sa bez pomoci tela "hriešnej" ženy-matky, ale už ako vyvolenec, ako Boží syn, na ktorého rany si mohol siahnuť aj neveriaci Tomáš. Ježiš ho vtedy napomenul slovami: "Uveril si, pretože si aj videl, ale blahoslavení sú tí, čo nevideli a uverili". Pravdou však zostáva, že každá filozofia a náboženstvo je dielom iba ľudskej duše - nie ducha, na rozdiel od Kristovho učenia, ktoré je zahalené doposiaľ tajomstvom, ľudskými špekuláciami a dogmami. Samotná ranná cirkev tiež vzala na vedomie len úkaz materializácie tela (hmoty) a hlavne na tom vybudovala svoju dogmu, svetskú moc a potom zavrhla reinkarnáciu - zmysel OTCA (Boha), DUCHA i SYNA (trojrozmerného pozemského sveta)!

Ľudia, nepodliehajte fanatizmu ani dogmám, nedoprajte sluchu hlásateľom, ktorí v Jeho mene z kázateľnic, v rozhlase a televízii alebo v rôznych sektách rozdúchavajú politické štvanie - namiesto chápania a hlásania zákonov vesmíru, harmónie prírody a zvelebovania božského zákona NEZABIJEŠ. Preto sme dospeli k porobe telesnej aj duchovnej, čo môže vyústiť v súčasnosti až do sebazničenia - Apokalypsy.

Ľudia, modlime sa aj za tých, čo sa navzájom vraždia, za kňazov, čo žehnajú zbraniam (výdobytkom vedy, ľudskeho umu a génia), ktorými má byť prelievaná naďalej ľudská krv. Nastavte však spoločne svoje uši a započúvajte sa do Kristovho hlasu: "Chcem milosrdenstvo a nie obete! Odíďte odo Mňa - pokrytci, vykonávatelia zla a neprávostí. Kľúče ste zobrali od chrámu, sami doň nevchádzate a druhým vojsť bránite. Ste všetci slepci, že nevidíte..., že neviete..., že zákon milovať svojho blížneho znamená predovšetkým ho nezabíjať?! Keď povedie slepý slepého, kam spadnú obaja? Alebo ste hluchí, naschvál si zaspávate uši, aby ste nepočuli ten mocný, volajúci hlas prírody: Nezabiješ! Nezabiješ! Nezabiješ! V každej bytosti, ktorú stvoril môj Otec znie radostná symfónia života - usilujte sa ju počuť. Má nádhernú ozvenu a tú si uchovajte v sluchu, zraku, srdci a rozume - NEZABIJEŠ! Opakujte si tie slová, ten zákon neustále a tak dlho, až vo vašom vnútri nastane veľký prerod a ten prinesie veľké šťastie celému ľudstvu. To som mal okrem iného na mysli pri utrpení, pri umieraní na kríži a v tomto duchu zazneli moje posledné slová ako odkaz k Vám". Keď človek - celé ľudstvo pochopí, že nežije len jeden život, prestane sa naháňať za materiálnymi statkami, zhŕňať majetky, peniaze, drahé kamene a zlato..., až potom prestane páchať zlo a zabíjať sa navzájom. Reinkarnácia je spolu s karmou vesmírnym zákonom - najväčším milosrdenstvom a spravodlivosťou môjho Otca, samotného Boha.

NEZABIJEŠ - ŽIVOT je posvätným darom Božieho ducha a nikto nemá právo naň siahať, rušiť ho sebe (samovraždou alebo eutanáziou) a ničiť inému (lekári interrupciami, matky usmrtením novorodeniatok). Ani žiadna spoločnosť výkonom trestu smrti, lebo v tom prípade pácha vedome a anonymne spoločenskú a mocenskú pomstu. Ľudská spravodlivosť je veľmi obmedzená, lebo človek, spoločnosť, či národ nepozná a ani nemôže poznať hĺbku svojich činov a tiež nevidí korene chýb a omylov vo svojej karmickej minulosti. Choďte a žite v pokoji pod zákonom čistej a životodárnej Lásky. AMEN (OMEN = OSUD)! - hovorím Vám".
 

Komentáre

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.