Choď na obsah Choď na menu
 


Vodné, stočné a vykurovanie

18. 6. 2012

 

Vyúčtovania za byty musíme dostať do konca mája

V ňom sa dozviete, či ste každý mesiac platili v dostatočnej výške zálohy za teplo, vodu, výťah či elektrinu v spoločných priestoroch.

Spoločenstvá vlastníkov bytov či správcovia tento termín určený zákonom musia dodržať.

Pokiaľ sa stane, že došlo k zmene správcu, tak sa to vždy musí v dome prejednať a nadpolovičná väčšina schváli posunutie termínu, vysvetľuje prezidentka Združenia vlastníkov bytov na Slovensku Zdenka Jurčáková.

Najdôležitejšou položkou vo vyúčtovaní bude bezpochyby fakturácia za teplo. Za rok 2008 by sa mali vo vyúčtovaní tepla objaviť tri ceny, teda musia byť účtované všetky obdobia, keď bola cena navyšovaná zvlášť.

Nedá sa spriemerovať cenu, ale vždy odobrané množstvo tepla v tom-ktorom období, keď platila istá cena tepla. Rozpočítava sa buď na podlahovú plochu, alebo podľa pomerových rozdeľovačov tak, ako si to vlastníci upravia. Žiaľ, niektoré spoločenstvá si v minulosti zľahčovali vyúčtovanie spriemerovaním ceny. Vlastník však musí vedieť, koľko za to-ktoré obdobie spotreboval a za akú cenu.

Zima bola priemerná, miernejší bol napríklad rok 2006. Aj preto by
nemali byť vyúčtovania problematické z hľadiska nedoplatkov. Platby by mali mať vyrovnať výdavky. Môže dôjsť k miernym rozdielom. Už sú niektoré spoločenstvá, ktoré vyúčtovania urobili a náklady pokrývajú zálohové platby. Extrémy môžu nastať v prípade, že napríklad pri teplej vode došlo k výraznejšiemu nárastu spotreby oproti predchádzajúcim rokom. Ak je dobre nastavená platba, rozdiel by mal byť plus-mínus 50 - 60 €.

Vysoké koeficienty treba reklamovať

Už roky "svietia" vlastníkom bytov vo vyúčtovaní rôzne koeficienty za studenú či teplú vodu. Ako to teda je? Veď na studenú vodu sú pomerové merače, ktoré presnejšie určujú spotrebu vody v domácnostiach.

Ak nastane rozdiel medzi meračmi v bytoch a fakturačným meračom vodární, vtedy vzniká koeficient. Akceptovateľný je do výšky 1,2. Tento rozdiel je pochopiteľný a dá sa zdôvodniť. Neodčítava sa totiž v jednu minútu fakturačný a bytový merač. Navyše v zmysle metrologického zákona sú u týchto meračov dovolené aj odchýlky do šiestich percent. Nejaká voda je v rozvodoch. Ak je ale koeficient vyšší, tam treba skúmať, či nejde o čierne odbery, prípadne úniky vody. Ak je koeficient vysoký, treba podať reklamáciu správcovi.
V prípade teplej vody je to podobné. Avšak ak sú odovzdávacie stanice tepla v dome, tam by koeficient vzniknúť nemal.

Kde je merač teplej vody vo výmenníku a je ním meraná spotreba pre viacero odberateľov, tam záleží od serióznosti odpočtu a môže dôjsť ku koeficientu. Je dobré zladiť dátum odpočtov, pretože vznikajú zbytočné problémy. Správcovia to niekdedy zdôvodňujú nedostatkom odpočtárov, potom sa však netreba čudovať, že koeficient vznikol.

Konečná suma vyčísleného preplatku alebo nedoplatku vo vyúčtovaní za rok 2008 musí byť uvedená duálne.

Čo treba vedieť

 • Ak vám správca nepredloží vyúčtovanie do konca mája, nemusíte  mu platiť zálohové platby za správu, kým vyúčtovanie nepredloží.

 • Skontrolujte si, či sú údaje o vašom byte správne. Veľa nákladov sa rozúčtováva podľa podlahovej plochy bytu.

 • Niektoré platby sa odvíjajú od počtu osôb v byte. Skontrolujte si tento údaj vo vyúčtovaní.

 • Ak máte merač, teplo sa účtuje podľa plochy bytu a nameraných hodnôt. Pomer základnej zložky k spotrebnej  býva 40 % : 60 %. Nadpolovičná väčšina vlastníkov môže zmeniť pomer na 50 %: 50 % či na 30 % : 70 % v prospech nameranej spotreby.

 • Byty s nepriaznivou polohou sú pri teple zvýhodnené koeficientom. Ten je odporúčaný, vlastníci ho nemusia uplatniť.

 • Teplá voda sa rozúčtováva v pomere 90 % : 10 %. Prvá zložka je  spotrebná, druhá platba je za dostupnosť.

 • Pri vode sledujte koeficient prepočtu. Ak je výrazne vyšší ako 1, niekto ovplyvňuje merač v byte  alebo máte  poruchu.

 • Pri energiách musí byť uvedená spotreba aj jednotková cena.

 • Sumy vo vyúčtovaní budú

  uvedené v korunách, v eurách budú len výsledné sumy.

Komplikovanejšie účty

To, že väčšina teplární menila ceny tri­ až štyrikrát v priebehu vykurovacej sezóny, môže priniesť aj komplikovanejšie vyúčtovania. Najmä, ak máte v byte namontované  merače tepla. Tu sa cena pre konkrétny byt odvíja sčasti od jeho podlahovej plochy a sčasti podľa nameranej spotreby. Teplo sa rozúčtuje pre byty za každé obdobie, pre ktoré platila iná cena tepla.

Ak nemáte merače tepla v bytoch, bude vyúčtovanie jednoduchšie. Spotreba sa odmeria na takzvanej päte domu a celkové náklady za dodané teplo sa rozpočítajú podľa podlahovej plochy bytov. Na rozdiel od bytov s meračmi si nemusíte lámať hlavu nad koeficientmi pre byty s nepriaznivou polohou. Tie majú bytom, najmä na prízemí a pod strechou, vynahradiť vyššie spotreby tepla a platby za ne.

Všímajte si koeficient

Po teple býva najväčším problémom teplá a studená voda. Pravdepodobne narazíte na to, že celková spotreba vody nameraná meračmi  v bytoch sa líši od tej, na ktorú sa napokon so susedmi poskladáte.

Je to preto, že odpočet vody v jednotlivých bytoch môže trvať niekoľko dní, ale platiť treba všetku vodu, ktorá sa odmeria na päte domu a v mieste prípravy teplej vody. Tento rozdiel spočíva aj v tom, že hlavné, teda fakturačné meradlo býva presnejšie pri meraní maximálneho a minimálneho odberu než merače v bytoch.

Rozdiel medzi súčtom nameraných spotrieb v bytoch a spotreby na fakturačnom meradle sa rieši koeficientom, ktorý budete mať uvedený vo vyúčtovaní. Najlepšie je, keď sa blíži k jednej, čiže rozdiel medzi spotrebou nameranou v bytoch a na hlavnom meradle je minimálny. Keď je vyšší ako 1,2, treba sa zamyslieť, kde mohol vzniknúť. Dôvodmi býva únik vody za určeným meračom, alebo „ovplyvňovanie merania spotreby v byte".

Pri teplej vode vás môže zaraziť rozdelenie nákladov na prípravu teplej vody na základnú zložku, ktorá tvorí 10 percent z ceny, a spotrebnú, ktorá sa na cene podieľa 90 percentami.  Desať percent je totiž platba  za dostupnosť, čiže za to, že teplú vodu vôbec môžete odoberať.

Nezabúdajte na drobné položky a fond opráv

Koncom mája sa dozviete aj to, ako správca hospodáril a v akom stave je bytovka.

Viac presnosti a prehľadu než pri teple a vode môžete očakávať pri menších položkách. Platíte totiž aj za služby, ktorých cenu možno relatívne presne odhadovať v zálohových platbách.

Týka sa to napríklad upratovania, zimnej údržby či havarijnej služby. Prvé dve položky majú bytovky spravidla zabezpečené dodávateľsky. Väčšinou sa ľudia nevedia dohodnúť na upratovaní. Ak máte v jednom vchode 12 bytov, v niektorých prípadoch aj polovica upratovanie ignoruje. Vlastníci bytov však nesú zodpovednosť za to, ak zanedbaním údržby chodníkov v zimných mesiacoch dôjde k úrazu.

Vo vyúčtovaní si nájdete aj náklady za spotrebu elektriny  v spoločných priestoroch a za výťah, čiže za osvetlenie. Obe zložky majú svoj vlastný merač, takže by nemalo dochádzať k nepresnostiam. Vlastníci sa na ne skladajú podľa osobomesiacov, teda podľa počtu osôb, ktoré bývajú vo vyúčtovávanom byte.
Tiež sa vám vyúčtujú poplatky sipo za vydané inkasné lístky, ale napríklad aj platby zástupcom vlastníkov.

Naraziť môžete aj na mimoriadne položky, ako náklady na opravu meračov či rekonštrukciu odovzdávacej stanice tepla. V niektorých prípadoch správca vyúčtováva aj odvoz a likvidáciu odpadu, čo obvykle robia mestá a obce.

Nezabúdajte, že každý mesiac prispievate aj do fondu prevádzky, údržby a opráv, a to podľa plochy vášho bytu. Fond sa vám vo vyúčtovaní objaví ako nevyúčtovateľná položka.  Rovnako je to s poistným, ktoré predstavuje povinné poistenie nehnuteľnosti zo zákona.

Nedoplatok alebo preplatok, ktorý vyplynie z vyúčtovania, sa zvyčajne uhrádza do 30 dní. Veľa o správnosti vášho vyúčtovania môže prezradiť, ak si ho porovnáte s celkovými vyúčtovanými nákladmi za celú bytovku. Tie by ste mali tiež nájsť vo vyúčtovaní. Správca alebo spoločenstvo vlastníkov bytov vám v rovnakom čase ako vyúčtovanie totiž predkladá aj správu o činnosti týkajúcu sa domu za predchádzajúci rok.

Pochybujete? Bráňte sa!

Ak sa vám vysoký nedoplatok nezdá, nemusíte to nechať tak. Môžete sa začítať  do zmluvy o výkone správy alebo zmluvy o spoločenstve vlastníkov bytov, ktorá vysvetľuje, čo sa ako rozúčtováva.

Najlepšie by mal nejasnosti vysvetliť ten, kto je za vyúčtovanie zodpovedný. Ak má vlastník bytu pochybnosti, mal by navštíviť správcu.
Správcovia si obvykle určujú 15 dní od doručenia vyúčtovania na podanie reklamácie.

Nedajte sa zmiasť.

Reklamovať môžete tri roky, až potom je nárok reklamovať premlčaný. Vyúčtovanie zväčša pre správcu robí iná firma ale tá nezvykne robiť opravné vyúčtovania na svoje náklady neskôr, ako mesiac po tom, čo vydala chybné vyúčtovanie.

Keďže celkové náklady na bytovku sú jasné, suma, o ktorú ste boli ukrivdený, sa musí rozrátať medzi susedov. Znamená to urobiť opravné vyúčtovanie. Odpoveď na to, aká je pravdepodobnosť, že sa pomýlil správca, nie je jednoduchá. Pri teple je úspešnosť reklamácií  70 percent.

Pomôcť môže aj Slovenská obchodná inšpekcia

ak sa na ňu obrátite s písomným podnetom. Ako povedala jej hovorkyňa, overí správnosť  údajov z faktúr, použitých údajov z bytových meradiel a správnosť fakturovaných cien.

 

Okrem zatepľovania sú hitom aj vlastné výmeníkové stanice tepla

 

Keď chceli mať vlastnú "výmeničku", museli si zohnať osemnásť pečiatok

 

V uplynulých rokoch sa stále viac bytových domov snaží šetriť náklady na vykurovanie zatepľovaním. Investície sú vysoké, no časom sa vrátia vo forme nižších platieb na nájomnom. Zateplenie bloku však nie je jediný spôsob, ako ušetriť peniaze jeho obyvateľov. Čoraz väčší záujem najmä samostatne hospodáriacich spoločenstiev vlastníkov bytov (SVB) si získavajú vlastné výmeníkové stanice tepla. Ich výhodou je, že pri odoberaní tepla z Teplárne Košice (TEKO), a.s., odpadajú platby jeho dodávateľovi, teda Tepelnému hospodárstvu (TEHO), s.r.o Košice.

 

Jedným z prvých košických spoločenstiev vlastníkov bytov s vlastnou výmeníčkou tepla je od roku 2000 spoločenstvo v bytovom dome na Letnej 29 až 43. Toto SVB združuje 95 bytov päťpodlažného domu, ktorý má osem vchodov. Teplú vodu na vykurovanie a úžitkovú vodu však do roku 2000 nedostávali prostredníctvom TEHO, ale cez výmeníčku Hutných stavieb (HS) Košice. Ako spomína podpredseda spoločenstva Ing. František Chalabala, dodávky boli nemerateľné, platby vysoké a vyúčtovanie nekontrolovateľné. Zlom nastal v roku 1999, keď sa zástupcovia domu zúčastnili energetickej konferencie SEA. Na nej vystúpil istý Popradčan, ktorý sa pochválil číslami, dosiahnutými zateplením a zriadením vlastnej výmeníčky v bloku na Štrbskom plese.

 

"Ten technik povedal, že kým kedysi mali ročnú spotrebu tepla na meter štvorcový 0,87 GJ (gigajoulov), po zateplení a s výmeníčkou klesla spotreba na 0,51 GJ. Nám sa vtedy zježili vlasy na hlave," spomína Ing. Chalabala. "Kým oni takéto čísla dosahovali v blízkosti Tatier a v nadmorskej výške 1 400 metrov, kde sú v zime oveľa väčšie mínusové teploty, my o desiatky kilometrov južnejšie a takmer na rovine, v meste, ukrytí medzi okolitou zástavbou, sme mali ročnú hodnotu spotrebovaného tepla 0,81 GJ/m2. Okamžite sme sa rozhodli, že s tým musíme niečo urobiť." Hoci uvažovali aj o zatepľovaní, ako pre jednu z prvých investícií sa rozhodli zriadiť vlastnú výmeníčku tepla a "odtrhnúť" sa od HS Košice. Tam sa ich iniciatíve potešili. Možno preto, že samostatné spoločenstvo, v snahe vidieť "dodávateľovi tepla" viac na prsty, začalo byť pre nich nepríjemnou príťažou.

Po vzájomnej dohode o "rozchode" už spoločenstvu nič nebránilo v tom, aby začalo myšlienku vlastnej výmeníčky realizovať. Zohnali si projekt a v jednom z vchodov obetovali časť pivníc. V októbri 2000 po prvý raz otočili ventilom, ktorým voda z teplárne prúdila priamo k nim. Samozrejme, za oveľa nižšie, ceny, než dovtedy platili na účet HS. "Úspory na platbách, ktoré sme získali, sme sa rozhodli neprejesť a neprepiť.“ Dohodli sme sa, že tretinu rozdelíme vo forme preplatkov a zvyšné dve ďalej investujeme. Vzali sme si aj nejaké pôžičky, vďaka ktorým sme postupne zrekonštruovali strechu, balkóny i steny bloku a ostalo aj na ďalšie investície. Teraz, po rokoch, môžem konštatovať, že úspory na teple a teplej vode dosahujú oproti obdobiu pred rokom 2000 až 60 percent. Investícia do výmeníčky a zatepľovaní sa nám finančne vrátila za dva a štvrť roka."

 

Jednu pôžičku už spoločenstvo splatilo, druhú ukončí v októbri a tretia by mala byť splatená v roku 2012. Až splatia aj tú a žiadne ďalšie investície už nebudú potrebné, môžu uvažovať o znížení platieb do fondu opráv. Mesačné nájomné v porovnaní so susedmi, napojenými s dodávkou tepla na TEHO a bez zateplenia, budú mať asi polovičné. A rozdiel za rok už predstavuje celkom slušný peniaz...

 

Stotisícové úspory za jediný rok

 

V Košiciach sa v ostatných rokoch napojilo na TEKO viacero spoločenstiev. Až také jednoduché, ako spomínaný dom na Letnej ulici, to však nemali. Jedným z tých, ktoré "tortúru" úspešne zvládli, je SVB Helios, združujúce 88 vlastníkov bytov bloku na ulici B. Němcovej 18 a 20. Keď sa v roku 2005 stal predsedom spoločenstva Štefan Kuruc, za prvoradú úlohu si dal zrealizovať myšlienku vlastnej výmeníčky tepla. Keďže celý blok v tom čase zatepľovali, v rámci úspory tepla by to bolo ďalšie plus. "Poznal som sa s Ing. Chalabalom, ktorý takú výmeníčku už niekoľko rokov prevádzkoval," spomína Š. Kuruc. "Ročne ušetrili okolo 500 tisíc korún. Aj tento argument zabral, takže sme sa ako spoločenstvo do toho projektu pustili."

 

Keď mal predseda SVB Hellios technickú dokumentáciu, čakala ho byrokratická časť projektu - zháňanie pečiatok. Spolu 18. Od vodárov, elektrikárov, životného prostredia... Po jednej potreboval aj od Magistrátu mesta Košice a tiež od TEHO. Tie však Š. Kuruc nezískal. TEHO totiž "nezávislou" výmeníčkou prichádzalo o ďalšieho klienta a teda aj o peniaze, ktoré účtovalo za dodávku tepla do bloku. Podobne "zdržanlivý" bol aj magistrát, keďže je 100-percentným akcionárom TEHO. Mimochodom, 100-percentým akcionárom TEKO je Fond národného majetku SR.

 

"Napriek dvom chýbajúcim pečiatkám sme sa v októbri 2006 rozhodli pustiť do práce. Stavebné povolenie sme totiž mali," spomína Š. Kuruc. Snahou vtedy bolo dokončiť všetky práce do konca roka tak, aby od januára 2007 už pri odbere tepla z teplárne nepotrebovali žiadneho "sprostredkovateľa". "Výmeníčku sme umiestnili do miestnosti, ktorá dovtedy slúžila ako motorkáreň. Mala asi tri krát štyri metre a bola v zadnej časti bloku. K nej bolo treba priviesť potrubie, ktorým bola teplá voda privádzaná z teplárne."

 

Horúcovod, ktorým tepláreň distribuovala vodu k veľkým výmeníčkam (tie už obhospodarovalo TEHO), bol od bloku na ul. B. Němcovej vzdialený vzdušnou čiarou asi 20 metrov. Napojiť sa na neho (pod zemou) bola finančne najnáročnejšia časť projektu a vyšla na 1,2 milióna korún. Samotná výmeníčka, teda prístroje, ktoré zabezpečujú reguláciu a meranie, vyšli na cca 500 tisíc Sk. Spolu sa náklady vyšplhali na dva milióny korún. "Začiatkom decembra bola výmeníčka hotová. Do konca roka sme ešte odoberali teplo cez TEHO, no od januára 2007 bola našim jediným partnerom tepláreň. Sprostredkovateľ z tohto reťazca ´vypadol´..."

 

Systém odoberania tepla z teplárne funguje na báze objednávok. Klient si objedná množstvo, ktoré sa udáva v gigajouloch (GJ). Výmeníčka ho potom rozdeľuje. V zime obvykle 70 % na vykurovanie a 30 % na teplú vodu (alebo 60 % - 40%). Od novembra do marca tak musí klient v objednávke zohľadniť niekoľko faktorov, hlavne či bude zima v tom ktorom mesiaci silná alebo mierna, lebo čím silnejší mráz, tým viac tepla sa spotrebuje na kúrenie. To, či klient odoberie tepla viac, ako si objednal až taký problém nie je. Jednoducho ho zaplatí. Horšie je, ak spotrebuje menej, ako si objednal. Tepláreň mu ho totiž vyrobila a až po jeho výmeníčku dodala. V takom prípade klient nemôže povedať, že hoci objednal 100 GJ a spotreboval iba 90, že tých 10 GJ nezaplatí. To núti odberateľov odhadnúť objednané množstvo tepla tak, aby boli rozdiely minimálne. Výhodnejšie sa teda javí radšej objednať trochu menej a chýbajúci rozdiel doplatiť, ako naopak.

 

"Za prvý rok fungovania výmeníčky sme ušetrili odhadom 600 tisíc korún. Keďže sme do nej investovali dva milióny, prakticky za tri roky by mala byť splatená. Úsporou časti platieb, ktoré by inak šli na účet TEHO, ale aj zateplením bloku," vraví Š. Kuruc. Členovia SVB Helios zatiaľ finančnú úsporu v peňaženke nepocítia. Väčšina ušetrených peňazí totiž ide na splátky úverov. Úspora by však mala byť viditeľná na vyúčtovaní, kde sa ako cena za dodaný GJ tepla ráta cena, určená teplárňou a nie navýšená cez TEHO. "Každému, kto o projekte vlastnej výmeníčky uvažuje, by som ju jednoznačne odporučil. Investícia je relatívne vysoká, ale návratnosť rýchla. My platíme len za to, čo skutočne spotrebujeme. A nemusíme ´živiť´ žiadneho sprostredkovateľa...," dodal Š. Kuruc.

 

Pripájaniu sa nebránia

 

Spoločenstvo vlastníkov bytov alebo hocaký iný subjekt má dve možnosti, ako odoberať teplo priamo z teplárne. "Mať vlastnú prípojku, resp. odovzdávaciu stanicu tepla," informoval nás Ing. Juraj Slafkovský, obchodný riaditeľ Teplárne Košice, a.s. "Tú si vybuduje sám alebo o to požiada tepláreň. Keď má subjekt projektovo odsúhlasenú dokumentáciu a vybudovanú prípojku, nič nebráni tomu, aby bol pripojený do sústavy centrálneho zásobovania teplom (SCZT). Podľa zákona č. 657/2004 je dodávateľ tepla povinný po splnení všetkých zákonom stanovených podmienok zo strany odberateľa dodávať takémuto subjektu teplo."

 

Od spoločnosti TEKO momentálne odoberá teplo vyše 150 subjektov. V tomto počte je zahrnutá aj približne desiatka bytových družstiev a spoločenstiev vlastníkov bytov. Našou snahou je do SCZT pripojiť všetky relevantné subjekty, ktoré nás o to požiadajú a ktoré splnia zákonom stanovené požiadavky. Príkladom sú všetky novovybudované nákupno - zábavné centrá alebo zrekonštruované hotely. Napríklad Optima a Kika, hotely DoubleTree by Hilton či Yasmin. Patria sem aj niektoré školy, nemocnice, podniky služieb či nové výrobne prevádzky, ktorých v Košiciach v uplynulých rokoch pribudlo hneď niekoľko.

 

V prípade TEKO a SVB-čiek sú spokojní obaja partneri. Dodávateľ i odberateľ, ktorý platí iba za toľko tepla, ktoré skutočne spotreboval. Nemusí platiť žiadny medzičlánok, ktorý konečnú cenu neraz iba administratívne navyšuje. S odberateľmi z kategórie SVB-čiek sa nevyskytli žiadne problémy a naše vzájomné vzťahy sú korektné. Sme radi, že im vieme poskytovať teplo za najvýhodnejšiu cenu v Košiciach, čo sa prejavuje v ich spokojnosti a pravidelných platbách.

 

TEHO má 2200 klientov

 

Dodávka tepla prostredníctvom TEHO sa uskutočňuje na základe písomnej zmluvy o dodávke a odbere tepla medzi TEHO (ako dodávateľom) a odberateľom (SVB alebo iné subjekty). Podmienky skončenia odberu tepla sú uvedené v Zákone č.657/2004 Z.z o tepelnej energetike. Rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa alebo konečného spotrebiteľa od sústavy tepelných zariadení a spôsob ich výpočtu je stanovený Vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 505/2006 Z.z. "Záujmom TEHO je zabezpečiť dodávku tepla pre odberateľov v zmysle zákona v stanovenej kvalite," informovala nás Ing. Monika Mercová, manažér TEHO pre marketing a vzťahy s verejnosťou. "TEHO zabezpečuje prevádzku odovzdávacích staníc tepla a sekundárnych rozvodov s dodávkou tepla do vyše 2 200 odberných miest."

 

Ako Ing. Mercová dodala, Mesto Košice má vypracovaný strategický dokument "Koncepcia rozvoja mesta Košice v oblasti tepelnej energetiky". V ňom sa udáva, kedy je odpojenie subjektov od SCZT povolené. A to je len vo výlučne v odôvodnených prípadoch:

 

1. Ak prevádzkovateľ SCZT nie je schopný dostupnými technickými prostriedkami zabezpečiť dodávku tepla s požadovanými kvalitatívnymi parametrami a konkurencieschopnou cenou.

 

2. Ak odpojenie nebude mať zásadný vplyv na efektívnosť zásobovania teplom zo SCZT."

 

Stúpajúci trend

 

Je pochopiteľné, že mestu, ako jeho 100-percentému akcionárovi, sa iniciatíva subjektov, odpájať sa od TEHO, nemusí páčiť. Logicky, lebo čím menej klientov bude mať, tým menej platieb bude plynúť do jeho pokladne. Z pohľadu SVB-čiek je však napájanie sa priamo na TEKO nezvratný proces. Veď každý sa v tejto dobe snaží správať ekonomicky a hľadať úspory tam, kde sú. Odpútanie sa od TEHO vlastnou výmeníčkou takou finančnou úsporou jednoznačne je. Ako nám potvrdil Ing. Juraj Slafkovský,  všeobecne má pripájanie subjektov priamo na TEKO stúpajúci trend...

 

 

Zateplený dom musí priniesť úsporu

MNOŽSTVO TEPLA SI TREBA VEDIEŤ VOPRED OBJEDNAŤ

Náklady na teplo do ústredného kúrenia a na teplo do teplej úžitkovej vody tvoria takmer 70 percent nákladov spojených s bývaním. Koľko ročne zaplatíme za teplo, závisí aj od toho, či je dom zateplený a vyregulovaný alebo nie.

V posledných rokoch sa stále viac zatepľujú obytné bloky. Aj keď úspory sú preukázateľné, stále sa nájdu takí vlastníci, ktorí to na svojich peňaženkách nepociťujú. S najväčšou pravdepodobnosťou to však nesúvisí so zateplením, pokiaľ sa robilo komplexne a kvalitne. Príčinu treba hľadať inde.

Efekt sa dostaví

Keď sa spoločenstvo vlastníkov bytov dohodne na zhodnotení domu a zabezpečí si na to dostatok prostriedkov, efekt sa musí dostaviť. Súhlas na investičnú akciu musia vlastníci vyjadriť nadpolovičnou väčšinou a poveria buď správcu alebo predsedu spoločenstva, aby začal vo veci konať. Prvým krokom je vypracovanie projektu, ktorého súčasťou má byť prepočet, akú úsporu zateplenie prinesie. Teoreticky i praxou je preukázané, že úspory sú 30 a viac percent.

Samozrejme, že zateplenie obvodového plášťa nie je všetko. Úniky tepla sa musia eliminovať aj výmenou okien v bytoch a spoločných priestoroch, v pivniciach, zateplením strechy a vchodov, aby mali teplo v prízemných bytoch aj na najvyšších poschodiach. Ak sme si správne zvolili zatepľovací systém, nie je dôvod pochybovať o úsporách, hovorí prezidentka Združenia spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku.

Regulácia vykurovacieho systému

 

Vzhľadom na to, že cena tepla neustále stúpa, to je aj rozhodujúci faktor, prečo zatepľovať. Aj keď návratnosť je dlhodobejšia, dostaví sa. Veľmi dôležité je okrem stavebných úprav vyregulovať vykurovaciu sústavu. Dosiahne sa tým rovnomerný rozvod tepla do všetkých bytov. Nastaviť je nutné stúpačky a na radiátory v bytoch namontovať termostatické ventily. Vlastník si tak môže upravovať takú teplotu, aká mu vyhovuje.

Veľmi dôležité je, aby sa správca domu alebo predseda spoločenstva vyznal v problematike objednávania tepla. Platby za teplo pozostávajú z dvoch zložiek - fixnej a variabilnej. Fixné náklady predstavujú náklady na objednané teplo.

Stretla som sa s objednávkami v dome, ktoré boli nadhodnotené o 500 i viac gigajoulov, čo možno pripísať neznalosti správcu. Keď si objednám 1 000 GJ a spotrebujem 700 GJ, tak zaplatím o 300 GJ navyše. Keď robím obnovu domu a eliminujem úniky, tak automaticky to má priniesť úsporu. Preto si ho na ďalší rok objednám menej. Urobiť tak treba vždy do 15. septembra na budúci rok, podelila sa o skúsenosti odborníčka v tejto oblasti.

Rozdiel maximálne 100 GJ

 

Podľa novej vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví má byť objednané teplo priemerom skutočne odobraného tepla za trojročné obdobie dozadu. Zároveň umožňuje, že v prípade zatepľovania je možné dohodnúť sa s dodávateľom tepla na znížení.

Variabilné náklady sú náklady za skutočne odobrané teplo. Ak je správca domu znalý v problematike, nemal by byť rozdiel medzi fixnými a skutočnými nákladmi väčší ako 100 Gj. Ani správca nie je jasnovidec a nevie odhadnúť, či bude tuhá alebo mierna zima. Ak to je nad 100 GJ, tak je na zváženie, či bolo správne objednané teplo. Koľko sa objedná, toľko sa zaplatí. Vlastníci pri vyúčtovaní vidia, koľko stratili - koľko si objednali a koľko spotrebovali. Je to zbytočne navýšená cena tepla. Zlou objednávkou sú poškodení vlastníci, ktorí by si to mali so správcom vydiskutovať.

S úsporami treba počítať rok dopredu

V zmysle zákona o vlastníctve bytov správcom obytných domov môže byť profesionálna správcovská firma, ktorá má s každým vlastníkom uzavreté individuálne zmluvy o výkone správy alebo spoločenstvo vlastníkov bytov. Vlastníci si môžu vybrať správcu, keď im nevyhovuje, tak mu môžu dať výpoveď a uzavrieť zmluvu s ďalším.

Môže sa stať, že vlastníci nepočítali so zateplením a zrazu sa rozhodli investovať. Pri objednávke tepla sa s úsporami nerátalo. Vlastne si to spôsobili sami. Za objednané teplo musia zaplatiť plnú sumu. Správca by mal vychádzať z orientačných hodnôt v jednotlivých konštrukčných sústavách domov. Tie hovoria o tom, aká je projektovaná spotreba. Podľa toho, čo sa v dome všetko urobilo, by sa mala znížiť objednávka. Pri kompletnom zateplení náklady klesnú až o polovicu. Zateplením strechy sa eliminujú úniky o 4 až 10 percent, výmenou okien 30 až 40 percent a rovnako pri zateplení obvodového plášťa.

Skúsenosti sú rôzne

Doteraz sa nestalo, aby niektoré spoločenstvo po obnove nevykázalo úspory. Za porovnateľnú položku treba brať celú vykurovaciu sezónu a nielen jej časť.

Dom je vždy celok. Niekedy je veľmi zložité dohodnúť sa na modernizácii. V prípade nejasností a problémov je možné obrátiť sa na Združenia spoločenstiev vlastníkov bytov, ktoré členom poradenstvo poskytuje zdarma a nečlenom za poplatok.

--- FAKTY ---

Ako fungujú pomerové rozdeľovače

Na radiátoroch v bytoch sú namontované aj pomerové rozdeľovače tepla. Dodané teplo do objektu sa rozdeľuje na dve časti. Sedemdesiat percent z dodaného množstva tepla sa rozúčtuje podľa údajov nameraných na bytových pomerových rozdeľovačoch. Tridsať percent z dodaného množstva tepla sa rozdelí na byty v pomere podľa ich celkovej podlahovej plochy.

Fakturácia za teplo

Podmienky pre určenie ceny tepla na regulačné obdobie 2009 až 2011 stanovuje Výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 6/2008, ktorý je v platnosti od 1. 1. 2009. Cena tepla je dvojzložková. Podľa nej sa variabilná zložka maximálnej ceny tepla fakturuje ako doteraz za namerané množstvo tepla na odbernom mieste a fixná zložka po novom za regulačný príkon na odbernom mieste a nie za objednané množstvo tepla. Správcovia ho však naďalej objednávajú odhadom, uviedla manažérka pre marketing a vzťahy Tepelného hospodárstva.

 

Vyúčtovanie platieb za byt

Už druhý rok pri rozúčtovaní spotreby tepla na teplú vodu a kúrenie sa postupuje podľa vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Vyúčtovacie faktúry sú pomerne zložité.

Podľa správcov bytoviek sa nespokojným vlastníkom bytov dosť ťažko vysvetľujú niektoré údaje na vyúčtovacej faktúre.
„Týka sa to najmä spotreby tepla a teplej vody.

Cena tepla na kúrenie aj na prípravu teplej vody bola už v minulosti rozdelená na fixnú zložku, ktorú prestavuje cena za objednané množstvo tepla a variabilnú zložku, ktorou je cena za spotrebované množstvo tepla.

Teraz sa ešte každá táto zložka ceny delí na dve ďalšie časti, na základnú a spotrebnú zložku. Vyúčtovanie tepla dodaného do domu závisí aj od toho, či majú majitelia bytov v bytovke namontované na radiátoroch merače.
Ak nemajú, spotreba tepla sa rozpočítava tak, že základnú zložku tvorí desať percent z celkových nákladov na vykurovanie v bytovom dome a zvyšných deväťdesiat percent tvorí spotrebnú zložku, pričom desať percent sa rozpočítava podľa podlahovej plochy všetkých bytov v dome, aj tých, ktoré nie sú vykurované. Zvyšných deväťdesiat percent sa rozpočítava iba podľa podlahových plôch alebo vykurovaných objemov tých bytov, ktoré sú vykurované. Napríklad ak sa niekto odpojil od dodávky tepla, zaviedol si vlastné kúrenie, musí sa aj tak podieľať na základnej zložke.
Ťažko to ľudia chápu a volajú, prečo sme im vyúčtovali teplo, keď majú vlastné kúrenie. Alebo ak si vybudovali byt v podkroví s vlastným kúrením, nebol nikdy napojený na centrálnu dodávku tepla, aj tak musia zaplatiť. Byt je súčasťou domu, patrí do jeho stavebného celku a je do určitej miery vyhrievaný. Majiteľ preto musí základnú zložku ceny tepla zaplatiť.

Vždy sa takto celkové náklady na teplo dodané do bytového domu rozdelia, pričom desať percent je rozpočítaných na všetky byty bez ohľadu na to, či sú, alebo nie sú napojené na centrálny zdroj tepla. Zvyšných deväťdesiat percent spotreby tepla vyúčtovanej bytovke správcovia rozúčtujú len na byty, ktoré majú inštalované vykurovacie telesá, aj keď boli počas roka vypnuté alebo sa v byte temperovalo.
 

Vyhotovujú aj prílohu k vyúčtovaniu, na ktorej podľa odčítaných meračov spracujú celé vyúčtovanie. Ak sú osadené v bytoch, ak o tom vlastníci v bytovke rozhodli nadpolovičnou väčšinou hlasov, delia sa náklady na teplo na 40 percent, ktoré tvorí základná zložka a 60 percent, ktoré tvorí spotrebná zložka.

Majitelia bytov v dome sa mohli aj pred tohtoročným vyúčtovaním rozhodnúť, či základnú zložku, ktorú podľa plochy bytu musí zaplatiť každý, zvýšia alebo znížia o desať percent a spotrebnú zložku podľa nameranej spotreby si potom podľa toho tiež znížia alebo zvýšia.

Ak niektoré byty nie sú napojené na dodávku tepla z centrálneho zdroja a podieľajú sa na základnej zložke, môže byť spotreba tepla v nich upravená koeficientmi.

Napríklad, ak je nejaký byt v podkroví, môže byť spotreba tepla upravená koeficientom 0,25 percent alebo 0,3 v bytoch a nebytových priestoroch, ktoré sa nachádzajú na najvyššom podlaží. Koeficienty sú stanovené vo vyhláške ÚRSO, v § 7 ods. 3. Koeficienty možno podľa nej použiť aj vtedy, ak niekto nesprístupní byt na odpísanie stavu na merači alebo si nedá osadiť merače tepla, aj keď o tom rozhodli vlastníci.

Správca môže uplatniť sankčný koeficient 1,5. Znamená to, že sa sčítajú údaje na všetkých meračoch v ostatných bytoch, vypočíta sa priemerná nameraná spotreba, ktorá sa vynásobí koeficientom 1,5. Musí tak platiť priemerne o polovicu viac ako ostatní.

Čo treba vedieť o vyúčtovaní

Správca bytovky má povinnosť podľa bytového zákona najneskôr do 31. mája

* predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti týkajúcej sa domu za predchádzajúci rok
* vykonať vyúčtovanie použitia fondu opráv a úhrad za služby rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory
* doklady predkladá za predchádzajúce zúčtovacie obdobie – spravidla je ním minulý rok

Dôležité podklady

* zmluva – je záväzná pre vlastníkov aj správcu; je v nej dohodnutý spôsob rozpočítania nákladov na celý dom medzi jednotlivé byty
* zálohový predpis od správcu – podľa neho si porovnáte mesačné platby, ktoré ste platili v minulom roku – je tiež dôležitý v domoch, kde dohoda so správcom o rozpočítaní nákladov nie je uzavretá
* vlastné doklady o platbách
* ak v dome nie je ani zmluva, ani zálohový predpis od správcu, musí skutočné náklady na dom rozpočítať rovnakým spôsobom medzi jednotlivé byty v dome

Čo by nemalo na doklade od správcu chýbať

* údaje o byte a vlastníkovi – jeho variabilný symbol, číslo účtu domu, na ktorý posielal zálohové platby, podlahová plocha bytu, počet osôb prihlásených v byte podľa jednotlivých mesiacov
* výpočet poskytovaných služieb s mesačnými predpísanými platbami, ktoré mal vlastník uhrádzať, skutočné náklady na byt, ktoré správca uhradil za služby dodávateľovi, a vyčíslený rozdiel
* príloha, z ktorej môže vlastník sám skontrolovať vyúčtovanie, pravdivosť údajov
* vhodné je, ak je uvedená aj výška zálohových platieb platených vlastníkom v jednotlivých mesiacoch zúčtovacieho obdobia

 

Ako sa rozúčtuje voda

Postup pri rozúčtovaní spotreby teplej vody v bytovke je pomerne zložitý. Na konci minulého roka mali správcovia odčítať jej spotrebu z bytových vodomerov vo všetkých bytových domoch, ktoré spravujú. Ak sú viaceré napojené na jednu vetvu dodávky teplej vody a majú jedného správcu, ten poslal súčet nameraných hodnôt dodávateľovi osobitne za každý dom. Dodávateľ teplo na ohrev vody prerozdelil na každý dom v pomere ku skutočnej spotrebe teplej vody nameranej v jednotlivých bytovkách.

Napríklad ak sa na ohrev teplej vody v minulom roku spotrebovalo 100 GJ tepla, dodávateľ ich prerozdelil medzi bytovky napojené na jednu vetvu v takom pomere, v akom spotrebovali teplú vodu podľa súčtu odpočtov z bytových vodomerov na teplú vodu.
Ako sa postupuje pri odpisovaní stavu meračov

Na päte každého bytového domu by mal byť podľa vyhlášky osadený fakturačný merač na vodu, nie je však všade.

Na konci roka sa od jednotlivých správcov zozbierali údaje odpísané z bytových vodomerov, keďže aj domy spravujú rôzni správcovia. Potom dodávateľ tepla, ktorý má údaj o tom, koľko bolo namerané na fakturačnom merači, musí nahlásené údaje z jednotlivých domov rozpočítať a určiť tak, koľko sa v jednotlivých domoch spotrebovalo studenej vody na ohrev.

Sú aj také bytovky, kde je len jeden fakturačný centrálny merač na studenú aj teplú vodu a aj ten je pre viaceré domy. Musia sa tak spočítať všetky údaje z vodomerov v bytoch osobitne na studenú a osobitne na teplú vodu. Potom sa upravia koeficientom a vypočítajú náklady na každý dom. Dodávateľ tepla alebo organizácia, ktorá má prihlásený centrálny fakturačný merač na seba, nám vyfakturuje spotrebu. Správcovia domov potom skutočné náklady na každý jednotlivý dom, ktorý spravujú, rozpočítajú medzi byty.

Najhoršie je, ak niekto nemá v byte vodomer na studenú vodu, keďže na jeho osadenie v byte sa nevzťahuje povinnosť. V takom prípade správcovia pri vyúčtovaní používajú smerné čísla, ktoré síce už neplatia, ale podľa nich sa určí predpokladaná spotreba vody v takom byte na jednu osobu.

Naopak, vodomer na teplú vodu musí mať v byte už každý vlastník, povinnosť mu vyplýva zo zákona o tepelnej energetike. Ak ho niekto nemá alebo ak byt na odčítanie stavu na vodomere na teplú vodu nesprístupnil, môže zaplatiť až 1,5–násobok spotreby alebo ak úmyselne poškodil vodomer na teplú vodu, až trojnásobok priemernej spotreby teplej vody pripadajúcej na byt v bytovom dome.

Ako sa platí za vodu

Náklady na výrobu tepla na ohrev teplej úžitkovej vody sú rovnako ako náklady na teplo na kúrenie rozdelené jednak na fixnú a variabilnú zložku a tie sú potom rozdelené ešte na základnú a spotrebnú zložku.
Desať percent pripadajúcich na byt po rozúčtovaní celkovej spotreby teplej vody v dome musí zaplatiť každý vlastník, aj keby mal na vodomere na teplú vodu v porovnaní s predchádzajúcim odpočtom nezmenený stav. Na rozdelení nákladov pripadajúcich na základnú zložku sa totiž podieľajú byty rovnakým dielom. Na rozdiel od tepla však len tie, ktoré majú odoberať vodu. Napríklad základnú zložku neplatí majiteľ podkrovného bytu, do ktorého nebol napojený rozvod teplej vody.

Keď však ide o byt, v ktorom sa vôbec neodobrala voda, majiteľ ho neprenajímal, bol prázdny a mal povedzme celý rok zatvorený kohútik, už sa musí podieľať na desiatich percentách rovnakým dielom, nie podľa veľkosti bytu. Napríklad, keď je desať bytov v dome, ktoré sú napojené na sústavu, tak desať percent z celkových nákladov sa prerozdelí rovnakým dielom, čo je základná zložka, ktorú treba za byt zaplatiť, sú to prevádzkové náklady.
Aj keď merače na teplú vodu musia byť už vo všetkých bytoch, nie sú. Ak sú, spotrebná zložka 90 percent sa rozpočíta podľa nameraného množstva, pričom sa spotreba ešte upravuje koeficientom. Zohľadňuje sa tak rozdiel medzi súčtom nameraných hodnôt v bytoch a vyfakturovaným od dodávateľa. V prípade, že niekto nemá vodomer na teplú vodu v byte, zaplatí viac. V takom prípade ostatní majitelia zaplatia len namerané množstvo v byte, bez koeficientu a zvyšok musia zaplatiť majitelia bez meračov.
***
Aké môžu byť príčiny rozdielov nameranej spotreby vody

* neodčítanie nameraných hodnôt na všetkých vodomeroch (na vstupe a bytových) v jednom okamihu
* najväčšie dovolené chyby vodomerov – počas platnosti overenia vodomera jeho chyby by nemali prekročiť hodnoty ustanovené vyhláškou č. 210/2000 (ustanovené sú v jej prílohe č. 8 a 9), a to v závislosti od prietoku vody od 2 % do 5 %, počas platnosti vodomeru môžu sa zvýšiť na dvojnásobok od 4 % do 10 %.
* možné veľmi malé prietoky, kde môžu byť chyby väčšie
* poruchy na vodovodnom potrubí za vodomerom na vstupe do domu, prípadne na domových rozvodoch vody
* neoprávnené odbery vody – pripojenie odberu vody z domového rozvodu vody mimo vodomeru

Ušetrite za vodu

Cena vody sa neustále zvyšuje. Preto vám prinášame návod, ako ušetriť na vode.

Liter vody stojí len pár halierov, no jej spotreba sa aj tak prejaví na peňaženke. Každá domácnosť totiž platí nielen za prívod vody, ale po jej použití aj za jej nasledovné odvedenie a vyčistenie, takzvané stočné. Keď investujete do kúpy nových alebo opravy starých spotrebičov a vybavenia domácnosti, do pár mesiacov sa vám tieto peniaze určite vrátia. 
Cena vodného a stočného pritom takmer každý rok rastie. V priemere za tisíc litrov vody zaplatíme s DPH aktuálne v Bratislave 54,90 Sk, v Košiciach 61,90 Sk, v Ružomberku 51,80 Sk a v Banskej Bystrici 60,80 Sk. 
Priemer 55 Sk sme použili aj pri našich výpočtoch. No aj tak je výsledná suma, ktorú môžu domácnosti ušetriť, zarážajúca. 

 

 SPRCHOVANIE: Oproti kúpaniu ušetrí zhruba 3 000 korún.

 

 

 

 RUČNÉ UMÝVANIE: Stojí nás skoro 700 Sk ročne.

 

Koľko nás čo stojí

KÚPEĽ VO VANI 100 litrov (5,50 Sk) 
SPLÁCHNUTIE ZÁCHODA 3 - 6 - 10 litrov (0,17 - 0,34 - 0,55 Sk) 
PRETEKAJÚCI ZÁCHOD max. 2 000 litrov za deň (110 Sk) 
NAPUSTENIE DREZU NA UMÝVANIE RIADU 10 litrov (0,55 Sk) 
UMÝVANIE V UMÝVAČKE od 10 litrov za cyklus (od 0,55 Sk) 
UMÝVANIE RIADU POD TEČÚCOU VODOU 80 litrov (4,40 Sk) 
SPRCHOVANIE 20 – 50 litrov (1,10 - 2,25 Sk) 
KVAPKAJÚCI KOHÚTIK až 25 litrov za deň (1,38 Sk) 
PRANIE od 40 do 80 litrov za cyklus (2,20 - 4,40 Sk)

 

Rodina s dvomi deťmi, ktorá nešetrí

Obe deti sa kúpu trikrát týždenne, dospelí jedenkrát, ostatné dni sa minimálne raz sprchujú. Nemajú úspornú sprchu. 
4 628 Sk/ za rok 
Nemajú umývačku riadu, a preto ho umývajú vždy pod tečúcou vodou v priemere trikrát denne. 
686 Sk/ za rok 
Záchod majú starý, ktorý na jedno spláchnutie minie desať litrov vody. Priemerne ide každý z nich na toaletu sedemkrát za deň. 
5 621 Sk/ za rok 

Štyri mesiace im pretekal záchod. 
13 200 Sk/ za rok 
V kúpeľni im kvapká kohútik, ktorý je starý. 
503 Sk/ za rok 
Perú päťkrát týždenne, práčku majú starú s veľkou spotrebou vody. 
  
1 144 Sk/ za rok

Spolu: 25 782 Sk za rok

 

Rodina s dvomi deťmi, ktorá šetrí

Všetci členovia domácnosti sa sprchujú. Kúpeľ vo vani si doprajú maximálne dvakrát v roku. Pred časom si namontovali aj šetriacu hlavicu. 
1 650 Sk/ za rok 
Kúpili si umývačku riadu, ktorú zapnú raz za deň. 
200 Sk/ za rok 
Investovali do novej nádržky na toalete, na ktorej môžu regulovať vodu, ktorou splachujú. A hlavne nepreteká! Každý člen domácnosti ide na toaletu sedemkrát denne a v priemere použije šesť litrov vody. 
3 475 Sk/ za rok 
Aj práčku majú novú, ktorá na jeden cyklus spotrebuje iba 40 litrov vody. Perú tiež päťkrát týždenne. 
572 Sk/ za rok 

Spolu: 5 897 Sk za rok

Rozdiel v prospech šetrenia: 19 885 Sk za rok

 

 

Má význam šetriť, ak nešetria susedia?

Jedným zo základných problémov dosahovania úspor tepla v bytových domoch je adresnosť spotreby a platieb za vykurovanie, resp. vyhodnotenie spotrieb a úspor dosahovaných užívateľmi jednotlivých bytov.

Príkladom adresnosti platieb sú platby za iné médiá: elektrickú energiu, plyn. Každý byt má ich spotrebu meranú individuálne, každý je individuálnym odberateľom. Je to možné vďaka ich vlastnostiam - sú transportovateľné len po vedeniach a ich spotreba je úplne kontrolovateľná.

Situácia v dodávke tepelnej energie je však odlišná. Odberateľom tepelnej energie  je dom ako celok. A dom ako celok je vybavený fakturačným meradlom, meračom tepla. V tomto mieste sa zároveň končia možnosti merania tepla ako fyzikálnej veličiny. Prečo?

Teplo sa v rámci domu šíri nielen prostredníctvom rozvodnej sústavy (ako napríklad elektrina len prostredníctvom elektrických vedení - káblov, plyn len prostredníctvom plynovodných potrubí). Teplo sa šíri aj priestorom budovy, stavebnými konštrukciami, vzduchom. S tým sa pri projektovaní budovy ráta. Ak napríklad projektant v niektorej miestnosti nenavrhol radiátor, tak nie preto, že by rátal s tým, že „v miestnosti bude v zime mrznúť", ale preto, že na udržanie požadovanej teploty je dostatočný príjem tepla z okolia - cez steny.

Z čoho pozostáva spotreba tepla v byte?

Prvou zložkou je príjem tepla cez vykurovacie telesá. Časť tepla uniká cez vonkajšie steny a okná do vonkajšieho prostredia a tieto tepelné straty bytu sú zároveň aj tepelnými stratami domu. Radiátory však nie sú jediným zdrojom tepla v byte a takisto nie všetko teplo dodané cez vykurovacie teleso v byte zostáva. Významná časť tepla sa vymieňa vnútri domu, medzi bytom a okolitými priestormi. Z priestorov s vyššou teplotou byt teplo prijíma, do priestorov s nižšou teplotou teplo odovzdáva. Tepelná strata jedného bytu sa stáva tepelným ziskom susedného bytu. Čím menej tepla byt odoberie z vykurovacích telies, tým viac je schopný prijať cez steny. Čím viac tepla odoberie z vykurovacích telies, tým viac z neho môže uniknúť cez steny do susedných priestorov.

Ako vidno, spotreba tepla v byte závisí od mnohých vplyvov, pričom mnohé z nich nie sú merateľné, resp. ich meranie by bolo neprimerane drahé. Preto merače tepla spotrebovaného v byte neexistujú. Ako teda dosiahnuť adresnosť spotreby tepla?

Práve z týchto dôvodov boli vyvinuté rôzne spôsoby rozpočítania nákladov na vykurovanie založené na meraní iných hodnôt, ktoré nepriamo charakterizujú odber tepla v bytoch.

Najrozšírenejším zo spôsobov rozpočítania je použitie pomerových rozdeľovačov nákladov na vykurovanie. Pomerové rozdeľovače nie sú meračmi spotreby tepla v miestnosti. Monitorujú len jednu z mnohých ciest šírenia tepla v dome. Sú to prístroje, indikátory, ktoré sledujú teplotu vykurovacích telies a jej trvanie. Využívajú fyzikálnu súvislosť teploty vykurovacieho telesa a množstva tepla odovzdaného vykurovacím telesom. Čím je vykurovacie teleso teplejšie a čím dlhšie je teplé, tým viac tepla do miestnosti odovzdalo a tým väčší počet jednotiek indikuje pomerový rozdeľovač. Veľkosť a typ každého vykurovacieho telesa sa zohľadňujú koeficientom charakterizujúcim jeho maximálny tepelný výkon.
Z vyhodnotených údajov jedného pomerového rozdeľovača nemožno vypočítať, koľko tepla sa v miestnosti spotrebovalo. Samostatne je to bezcenný údaj. Porovnaním vyhodnotených údajov z dvoch pomerových rozdeľovačov sa však dá zistiť, ktoré vykurovacie teleso odovzdalo viac tepla a ktoré menej. A porovnaním vyhodnotených údajov pomerových rozdeľovačov z celého domu možno byty zoradiť podľa toho, ktorý byt odobral prostredníctvom vykurovacích telies viac tepla a ktorý menej. Nie však aké množstvo tepla.
***
Význam hydraulického vyváženia

* Úlohou hydraulického vyváženia je odstrániť rozdiely medzi nedokurovanými a prekurovanými miestnosťami a vytvoriť podmienky na dosiahnutie rovnakej teploty vo všetkých miestnostiach.

* Vytvoriť podmienky na reguláciu spotreby tepla tak, aby sa teplo ušetrené jedným radiátorom nenatlačilo do susedných, ale aby sa táto úspora prejavila aj v spotrebe domu.

* Základnými prostriedkami hydraulického vyváženia sú vysokoodporové ventily, ktoré treba namontovať na všetky radiátory a regulátory diferenčného tlaku, ktoré treba namontovať na rozvodoch. Vysokoodporovými ventilmi vykurovacích telies na hydraulické vyváženie sú niektoré typy termostatických ventilov.

 

Ako znížiť náklady na vykurovanie

 

V domoch sú pootvárané okná a to aj počas najsilnejších mrazov. Je to spôsob „regulácie" izbovej teploty pri prekurovaní a nefunkčných zhrdzavených ventiloch vykurovacích telies, čím uniká oknami  von 30 až 50 % tepla.
Väčšina domov bola postavená v čase, keď sa teplo nepovažovalo za tovar a jeho cena bola zanedbateľná. Na vykurovaciu sústavu sa kládla jediná požiadavka - vykúriť všetky byty na teplotu minimálne 21 °C. Pri bytoch a miestnostiach vykurovaných na vyššie teploty bolo jednoduché riešenie -otvoriť okná, vyvetrať. Montovať zariadenia na reguláciu vykurovania nebolo treba, veď cena „vyvetraného" tepla bola neporovnateľne nižšia ako cena regulačného zariadenia.
Z toho vyplynula aj technická vybavenosť vykurovacích sústav v domoch a nemožnosť regulovať spotrebu. Koľko tepla sa ušetrí, keď sa v takýchto prípadoch zatvorí radiátor v byte? O koľko sa zníži prietok vykurovacej vody v zatvorenom radiátore, o toľko sa zvýši prietok v okolitých vykurovacích telesách. Inými slovami, teplo ušetrené v jednom vykurovacom telese sa natlačí inde a spotrebuje sa v okolitých radiátoroch, čiže spotreba domu sa nezníži. Na reguláciu spotreby tepla treba vykurovaciu sústavu hydraulicky vyvážiť.

Po hydraulickom vyvážení
Pri zatvorení vysokoodporového ventilu vykurovacieho telesa sa v ňom zníži prietok. Čerpadlo na zníženie prietoku zareaguje zvýšením tlaku (ako keď sa na vysávači upchá hadica) a „chce" tento prietok natlačiť do okolitých radiátorov. Preto musí byť v dome namontovaný regulátor diferenčného tlaku, ktorý zaregistruje zvýšenie tlaku čerpadla a samočinne priškrtí prívod vykurovacej vody do domu, čím nedovolí čerpadlu zvýšiť tlak. Nechcený prietok jednoducho nevpustí do domu. To, čo sa ušetrí na jednom vykurovacom telese, stáva sa úsporou pre celý dom.
Regulátor diferenčného tlaku účinne chráni dom pred nechceným teplom. Dôležité je vedieť, že vlastnosti regulátorov a ventilov vykurovacích telies musia byť vzájomne zladené. Regulátory diferenčného tlaku spolupracujú len s vysokoodporovými ventilmi. V kombinácii s pôvodnými nízkoodporovými ventilmi sú regulátory nefunkčné.
Často sa stretávame s názorom, že hydraulické vyváženie stačí urobiť na stúpacích potrubiach. Hydraulické vyváženie na pätách stúpacích potrubí však nemôže odstrániť
nerovnomernosť vykurovania medzi spodnými a vrchnými bytmi v rámci jedného stúpacieho potrubia. Nedá sa vylúčiť, že na niektorom stúpacom potrubí sa problémy zmiernia, ale na inom môžu vzniknúť. To znamená, že prvá úloha hydraulického vyváženia nie je splnená. Tým, že na vykurovacích telesách zostanú pôvodné nízkoodporové ventily, nie je splnená ani druhá úloha, lebo pri zatvorení jedného vykurovacieho telesa sa teplo natláča do okolitých vykurovacích telies.
Pri hydraulickom vyvážení len na pätách stúpacích potrubí závisí izbová teplota od dodávateľa tepla. Koľko tepla ponúkne, toľko sa v dome spotrebuje. Hydraulické vyváženie na pätách stúpacích potrubí teplom nešetrí.

Motivácia k úsporám
Ak sa šetrenie v jednom byte v porovnaní s plytvaním v druhom byte neprejaví znížením nákladov za vykurovanie, motivácia nie je žiadna. Najúčinnejším spôsobom motivovania k úsporám je meranie spotreby a platenie za vykurovanie podľa spotreby. Náklady za vykurovanie sú vyššie ako ostatné náklady za užívanie bytu, a je tu teda aj možnosť najväčších úspor. Na meranie spotreby tepla možno použiť niektorý zo spôsobov pomerového merania na vykurovacích telesách. Meraním a rozpočítaním nákladov na jednotlivé byty sa zaoberajú špecializované firmy. V prvom vykurovacom období po namontovaní môžu splniť motivačnú funkciu aj menej presné pomerové rozdeľovače. Ak sa však po rozpočítaní naštrbí dôvera v spravodlivosť, úspory v ďalšom období sú otázne.

Spravodlivé rozpočítanie
Motivačný účinok rozpočítania nákladov podľa spotreby je trvalý vtedy, keď je rozpočítanie spravodlivé, na čo má vplyv:

* presnosť indikátorov spotreby - z dostupných indikátorov vykazujú najvyššiu presnosť dvojsnímačové elektronické pomerové rozdeľovače;

* špekulatívne ovplyvňovanie indikátorov spotreby - indikácia ovplyvňovania sa rieši len pri dvojsnímačových elektronických pomerových rozdeľovačoch; v čase ovplyvňovania sa prístroj samočinne prepne do iného režimu, ktorý je pre spotrebiteľa nevýhodnejší,

* čas odpočtu - výhodou elektronických pomerových rozdeľovačov je naprogramovanie jednotného času odpočtu a uchovanie tohto stavu v pamäti indikátora;

* zber údajov - väčšina indikátorov vyžaduje na odpočet vstup pracovníka do bytu a ku každému vykurovaciemu telesu; dostupné sú aj indikátory využívajúce odpočet pomocou čipovej karty, pri ktorom nie je nevyhnutný vstup pracovníka do bytu, alebo indikátory s diaľkovým rádiovým odpočtom;

* spôsob odpočtu - zdrojom chýb môže byť nesprávne odčítanie stavu z indikátora alebo chyba pri prepisovaní záznamu; výhodou je odčítanie a prenos dát bez manuálneho prepisovania, pomocou čipových kariet alebo diaľkovým rádiovým zberom dát;

* archivácia nameraných údajov - pomerové rozdeľovače využívajúce odpočet čipovou kartou alebo diaľkový odpočet archivujú okrem ročnej spotreby aj iné údaje využiteľné napríklad v prípade reklamácie; archivované údaje umožňujú odhaliť špekulatívnu manipuláciu aj bez vstupu do bytu;

* zohľadnenie polohy miestnosti - miestnosti s rôznou polohou v dome majú rôzne tepelné straty, miestnosti na kraji domu a pod strechou sú ochladzované viac ako miestnosti a byty uprostred; stredné byty sú chránené a vykurované aj od susedov. Obvodové steny, strecha, podlaha, cez ktoré uniká teplo, nie sú príslušenstvom len okrajových bytov, ale sú vlastníctvom všetkých bytov v dome. To znamená, že za tieto tepelné straty sú zodpovední vlastníci všetkých bytov. Na to, aby neboli okrajové byty znevýhodnené oproti stredným, treba používať koeficienty zohľadňujúce polohu bytu.

Na spravodlivosť rozpočítania má rozhodujúci vplyv voľba metodiky rozpočítania. Správna metodika rozpočítania musí zabrániť takzvanému „kradnutiu tepla"; čiže vzniku nadmerných platieb v prípade susedstva s nevykurovaným alebo chladnejším bytom.

Dosiahnuteľné úspory tepla
Podľa skúseností sa po hydraulickom vyvážení s termostatickými ventilmi a pri meraní pomerovými rozdeľovačmi môže spotreba tepla za dom znížiť o 25 až 35 % oproti pôvodnému stavu. Táto úspora je priemerná, v dome bývajú byty s vyššou spotrebou a byty s nižšou spotrebou. Ten, kto šetrí, môže ušetriť až 50 % tepla oproti pôvodnému stavu.
Pomocou hydraulického vyváženia s termostatickými ventilmi a pomerového merania na vykurovacích telesách možno spotrebu tepla v dome znížiť na úroveň 0,4 až 0,35 GJ/m2 za rok. Pri ploche bytu 80 m2 a cene tepla 600 Sk/ GJ to znamená ročné náklady najviac 19 200 Sk. Ak si prepočítame náklady za vykurovanie, peniaze, ktoré platíme navyše, platíme za otvorené okná - či už naše alebo susedove. Ak sa v dome vykoná len hydraulické vyváženie s termostatickými ventilmi, ale bez rozpočítania podľa spotreby v bytoch, úspora býva podstatne nižšia -najčastejšie do 10 %. Je to spôsobené nedostatočnou motiváciou.
***
Termostatická hlavica a jej význam

* Termostatický ventil pozostáva z dvoch častí -vysokoodporového ventilu a termostatickej hlavice.

* Vysokoodporový ventil má vyvažovaciu funkciu.

* Termostatická hlavica je regulátorom. Udržiava v miestnosti teplotu, ktorú si nastaví užívateľ bytu. Sníma teplotu vzduchu vo svojom okolí a keď zistí, že teplota stúpa nad nastavenú hodnotu, samočinne zatvorí prívod vykurovacej vody do vykurovacieho telesa. Keď teplota začne klesať, opäť otvorí - zapne vykurovacie teleso. Požadovanú teplotu, pri ktorej hlavica začne zatvárať prívod vykurovacej vody, možno nastaviť v rozsahu až do 28 oC (dosiahnuteľná teplota závisí od teploty vykurovacej vody, ktorú reguluje dodávateľ tepla).

* Dodávateľ tepla vykuruje podľa toho, aká je teplota v najchladnejšom byte - otočenom na sever. V ostatných bytoch je však teplejšie. Oslnené byty sú vykurované slnkom, a to často intenzívne aj počas silných mrazov. Teplo vzniká aj pri varení, žehlení a pri používaní elektrospotrebičov. Veľa tepla produkuje chladnička (horúca zadná strana). A prebytočné teplo sa odvádza vetraním. Ak termostatická hlavica zaregistruje, že priestor je dostatočne vykúrený, preruší odber tepla, čím dosahuje vysoké úspory.

* Termostatická hlavica umožňuje znížiť teplotu pri odchode z bytu alebo v miestnostiach, kde sa človek nezdržiava, večer si zvýšiť teplotu v obývačke a podobne. Čo je dôležité v porovnaní s ručným ovládaním - termostatická hlavica umožňuje znížiť teplotu, nie však odstaviť kúrenie. Vždy využije na vykurovanie najprv teplo zo slnka alebo iného zdroja, až keď to nestačí, otvorí prívod do vykurovacieho telesa, a to samočinne.

Autor sa zaoberá hydraulickým vyvažovaním a optimalizáciou technologických zapojení na všetkých úrovniach zariadení na výrobu a distribúciu tepla a teplej vody.

 

Ako sa vybavujú sťažnosti na dodávku tepla

* Žiadajú majitelia bytov Štátnu energetickú inšpekciu o kontrolu správnosti rozúčtovania spotreby tepla na ústredné kúrenie alebo na prípravu teplej úžitkovej vody?

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 630/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje dodávka teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavanie množstva dodaného tepla nadobudla účinnosť dňom 1. 1. 2006. Pri splnení vyhláškou stanovených termínov určených v § 4 ods. 1 sa rozpočítavanie množstva dodaného tepla na vykurovanie a množstva tepla na prípravu teplej úžitkovej vody vykoná a doručí konečnému spotrebiteľovi za zúčtovacie obdobie, ktorým je jeden kalendárny rok, najneskôr do 31.mája nasledujúceho kalendárneho roka. Táto citácia § 4 ods. 2 je veľmi dôležitá a treba na ňu upozorniť, pretože koneční spotrebitelia sa obracajú na ŠEI s podnetmi o kontrolu správnosti vyúčtovania za predchádzajúce roky, teda ešte pred nadobudnutím účinnosti vyhlášky. V takýchto prípadoch ŠEI nie je oprávnená vykonať kontrolu.

* Ako ŠEI postupuje pri vybavovaní podnetu?

Po prijatí podnetu a jeho následnom zaevidovaní sa konečnému spotrebiteľovi, ktorý podnet podal, zašle oznámenie o zaevidovaní podnetu a o predpokladanom termíne vykonania kontroly u príslušného subjektu, voči ktorému podnet smeruje, konkrétne môže ísť o dodávateľa, ktorý rozpočítava dodané množstvo tepla konečnému spotrebiteľovi, odberateľovi, to znamená o bytové družstvo, spoločenstvo vlastníkov bytov. V prípade zistenia porušenia zákona č. 99/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike, je spísaný protokol, v ktorom inšpektori uložia kontrolovanému subjektu termín na odstránenie zistených nedostatkov a v následnom správnom konaní uloží prvostupňový správny orgán (vecne a miestne príslušný krajský inšpektorát ŠEI) podľa § 35 zákona sankciu - pokutu.

* Do akej hĺbky vykonáva ŠEI kontroly, čo môže kontrolovať?

Inšpektori krajských inšpektorátov ŠEI pri kontrole postupujú podľa § 65 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike. Pri kontrole sa kontrolujú povinnosti dodávateľov a odberateľov tepla, ktoré im ukladá zákon, či bol dodržaný postup pri rozúčtovaní nákladov za dodávku tepla na ústredné kúrenie a prípravu teplej úžitkovej vody, či doklad zaslaný konečnému spotrebiteľovi o rozúčtovaní nákladov obsahuje všetky náležitosti vyhlášky č. 630/2005 Z. z. a či údaje - doklady, ktoré sú podkladom k vystavenému vyúčtovaniu, zodpovedajú ustanoveniam zákona. Štátna energetická inšpekcia nevykonáva matematickú kontrolu vypočítaných nákladov na dodávku tepla, ani sa nezaoberá dodávkou studenej vody. Na túto skutočnosť upozorňujeme, pretože koneční spotrebitelia sa domáhajú aj správnosti matematickej kontroly vyúčtovania.

* Keďže sa kontrola vzťahuje len na tohtoročné vyúčtovania, uložila už ŠEI nejakú pokutu?

Za porušenie ustanovení vyhlášky č. 630/2005 Z. z. ŠEI dosiaľ nevydala rozhodnutie o uložení pokuty. Zo zistených nedostatkov je spracovaných 11 protokolov, na základe ktorých budú začaté správne konania o uložení sankcie.

Odpovedal Vladimír Mošat, generálny riaditeľ Štátnej energetickej inšpekcie

***

Aké sankcie hrozia od ČEI

Podľa ustanovenia § 35 ods. 1 písm. b) a c) zákona o tepelnej energetike možno uložiť tieto pokuty za porušenie ustanovení vyhlášky č. 630/2005 Z. z.:

od 50tis. Sk do 500tis. Sk: za porušenie povinností vyplývajúcich z § 16 ods. 1 zákona, ak dodávateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi, alebo odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi, nezabezpečí dodávku tepla v určenom čase, v určenej kvalite a za schválenú alebo určenú cenu.

od 10tis. Sk do 100tis. Sk za porušenie ustanovenia § 18 ods. 4 zákona, ak dodávateľ alebo odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi neoznámi konečnému spotrebiteľovi najmenej 15 dní pred uskutočnením odčítania údajov na určenom meradle spotreby tepla alebo pomerovom rozdeľovači tepla termín odčítania spotreby, nevyužíva na rozpočítavanie množstva dodaného tepla určené meradlá alebo pomerové rozdeľovače tepla na vykurovanie u konečného spotrebiteľa, alebo nerozpočítal množstvo dodaného tepla podľa pravidiel rozpočítavania.

za porušenie ustanovenia §18 ods. 5 zákona, ak odberateľ neumožnil dodávateľovi zapojenie, údržbu a odpojenie určeného meradla v objekte odberateľa, neumožnil dodávateľovi odčítať údaje na určenom meradle, neumožnil dodávateľovi zabezpečiť určené meradlo oproti neoprávnenému zásahu, neoznámil bezodkladne dodávateľovi neoprávnené zásahy do určeného meradla, neoznámil najmenej 15 dní pred termínom odčítania údajov na určenom meradle alebo na pomerových rozdeľovačoch tepla konečnému spotrebiteľovi termín odčítania.

 

Komentáre

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.