Choď na obsah Choď na menu
 


Právne poplatky

24. 3. 2008

  

V Y H L Á Š K A
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 20. decembra 2005,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení vyhlášky č. 279/2005 Z. z.
TARIFNÁ ODMENA ADVOKÁTA ZA ZASTUPOVANIE OSOBY V MATERIÁLNEJ NÚDZI V OBČIANSKOM SÚDNOM KONANÍ
Základná sadzba tarifnej odmeny za konanie podľa tretej časti Občianskeho súdneho poriadku
Ak nie je ustanovené inak, základná sadzba tarifnej odmeny vo veci, kde predmetom konania je zaplatenie peňažnej sumy, je
do 1.000,-
1.000,-
1.000 - 5.000,-
3.000,-
5.000 - 10.000,-
7.000,-
10.000 - 20.000,-
8.000,-
20.000 - 100.000,-
8.000 Sk
+ 1.000 Sk za každých aj začatých 10.000 Sk prevyšujúcich sumu 20.000 Sk
100.000 - 500.000,-
16.000 Sk za každých aj začatých 20.000 Sk prevyšujúcich sumu 100.000 Sk
500.000 - 3.000.000,-
36.000 Sk
+ 1.500 Sk za každých aj začatých 50.000 Sk prevyšujúcich sumu 500.000 Sk
nad 3.000.000,-
111.000 Sk
+ 1.000 Sk za každých aj začatých 100.000 Sk prevyšujúcich sumu 3.000.000 Sk
 
Základná sadzba tarifnej odmeny vo veciach určenia platnosti alebo neplatnosti právnych úkonov, vo veciach určenia, či tu právny vzťah alebo právo je, alebo nie je, pri ktorých sa hodnota sporu nedá určiť, je:
ak ide o právny vzťah alebo právo k podniku
18.000,-
ak ide o právny vzťah alebo právo k nehnuteľnosti
15.000,-
v ostatných prípadoch
10.000,-
 
Základná sadzba tarifnej odmeny vo veciach ochrany osobnosti, vo veciach ochrany pred uverejňovaním informácií, ktoré sú zneužitím slobody prejavu podľa právnych predpisov o hromadných informačných prostriedkoch, a vo veciach vyplývajúcich z uplatňovania práv a povinností podľa predpisov o ochrane osobných údajov, je:
ak sa požaduje náhrada nemajetkovej ujmy
20.000,-
v ostatných prípadoch
10.000,-
 
Základná sadzba tarif odmeny je
vo veciach starostlivosti o maloletých, výchovy a výživy maloletých detí, úpravy styku rodičov smaloletými deťmi, úpravy styku blízkych osôb s maloletými deťmi, osvojenia, pestúnskej starostlivosti, zverenia maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča, spôsobilosti na právne úkony, opatrovníckych, vyhlásenia za mŕtveho, vo veci rozvodu manželstva, vyhlásenia manželstva za neplatné, určenia, či tu manželstvo je, alebo nie je, určenia alebo popretia rodičovstva a v ostatných veciach upravených zákonom o rodine
5.000,-
vo veciach upravených Zákonníkom prápráce s výnimkou konaní, ktorých predmetom je zaplatenie peňažnej sumy
4.500,-
vo veciach nájmu alebo vypratania nehnuteľnosti, bytu, nebytového priestoru a určenia, či povinnosť vypratať byt je spojená s právom na bytovú náhradu, s výnimkou konaní, ktorých predmetom je zaplatenie peňažnej sumy
5.000,-
vo veci nahradenia prejavu vôle
5.000,-
vo veciach práv k cudzím veciam s výnimkou konaní, ktorých predmetom je vlastnícke právo
4.500,-
vo veciach niektorých otázok obchodných spoločností a družstiev
7.500,-
vo veciach obchodného registra
3.500,-
 
Vo veciach, ktoré nie sú uvedené v § 14a a 14b, je základná sadzba tarifnej odmeny:
ak je príslušný okresný súd
5.500,-
v ostatných prípadoch
7.500,-

 

Právnik aj zadarmo
Spory so susedmi ohľadne pozemkov, dedičstvo, vymáhanie náhrady škody ­ to všetko sú problémy, s ktorými vám bezplatne môžu pomôcť právnici platení štátom.
 
Pätinu klientov, ktorí si nachádzajú cestu do jednej z kancelárií Centra právnej pomoci na Slovensku, tvoria ľudia nad 56 rokov. Právnici centra im tak ako ostatným pomáhajú riešiť občianskoprávne, pracovnoprávne i rodinnoprávne spory vrátane takých, ktoré sa týkajú susedských sporov ohľadne pozemkov, problémov s dedičstvom, vymáhaním náhrady škody pri rôznych ujmách, ale aj nezaplatenia pôžičky či diskriminácie na pracovisku.
Niečo sa platí, ale veľa nie
Právna pomoc centra má dve formy. Jednou je hodinová predbežná konzultácia, za ktorú sa platí stopäťdesiat korún. Tú môžete, ale nemusíte absolvovať a počas nej dostanete iba základnú právnu radu, bez toho, že by ste spisovali nejaké podania či zmluvy.
Dôležitejšou formou je komplexná pomoc, keď vás právnici centra alebo pridelený advokát povedú celým sporom a celkom zadarmo. Aby to tak však bolo, musíte splniť viaceré podmienky.
Kedy je to zadarmo
Podmienkou je limitovaný čistý príjem. Ten nesmie napríklad u osamelo žijúcej osoby presiahnuť 7182 korún za mesiac. Žiadateľ musí byť v materiálnej núdzi. Nesmie mať ani iný majetok, ktorým by vedel zabezpečiť prípadné komerčné právne služby. Hodnota sporu musí prevýšiť hodnotu minimálnej mzdy a spor nemôže byť zjavne bezúspešný – nároky napríklad nesmú byť premlčané. Výnimkou je iba spor, ktorého hodnotu nemožno vyčísliť.
Pokiaľ vyhoviete týmto podmienkam, právnikov vám zaplatí štát. Centrum nemôže poskytnúť pomoc dôchodcom, ktorí sa chcú odvolať proti rozhodnutiam v správnom konaní, napríklad Sociálnej poisťovne, a neposkytuje pomoc ani v trestnoprávnych veciach.
Ako na to
Na kancelárie centra sa môžete obrátiť a objednať písomne, osobne, telefonicky alebo e-mailom. Pokiaľ chcete využiť bezplatné služby, musíte vyplniť písomnú žiadosť, a to na tlačive v kancelárii centra. Za žiadosť sa neplatí, priložiť k nej treba doklady o vašej príjmovej a majetkovej situácii (napríklad potvrdenie o výške príjmu od zamestnávateľa alebo zo Sociálnej poisťovne). Nesmú byť staršie ako tri mesiace.
O tom, či máte nárok na to, aby vám právnu pomoc platil štát, centrum rozhodne do tridsiatich dní. Keď vám hrozí zmeškanie lehoty týkajúcej sa sporu, môžete požiadať aj o predbežné poskytnutie právnej pomoci.
 

 

Kde ich nájdete

Kancelária Bratislava

Fraňa Kráľa 35, 810 00 Bratislava 1, tel.: 02/444 630 40, 02/444 530 80

fax: 02/444 53 431

Kancelária Banská Bystrica, Ku­ku­čínova 24, 974 01 Banská Bystrica,

tel.: 048/414 29 21, 048/414 29 22

fax: 048/414 32 77

Kancelária Žilina

Daxnerova 9, 011 00 Žilina

tel.: 041/700 25 75, 041/700 25 76

fax: 041/700 21 52

Kancelária Košice

Alžbetina ul. 2, 040 41 Košice,

tel.: 055/72 909 45, 055/72 909 46

fax: 055/72 909 47

Spoločná e–mailová adresa pre všetky kancelárie je: info@legalaid.sk

 

Najčastejšie otázky

12.01.2008

Odpovede na dve otázky, ktoré dávajú pracovníkom Centra právnej pomoci seniori najčastejšie.

Ako riešiť situáciu, keď si sused zabral časť môjho pozemku a sporí sa so mnou, že je jeho?

Ak sa ako vlastník pozemku domnievate, že vlastník susedného pozemku zabral časť toho vášho, môžete sa dožadovať ochrany svojho vlastníckeho práva na súde. Môže pritom ísť o rôzne situácie.

Ak sused zabral časť vášho pozemku, ale podľa evidencie v katastri nehnuteľností, ako aj podľa geometrického zamerania je tento pozemok vo vašom vlastníctve, je potrebné podať na súde návrh na zdržanie sa zásahov do vášho vlastníckeho práva (žalobu na vypratanie nehnuteľnosti).

Zložitejšia je situácia, keď sa susedia nevedia dohodnúť na tom, kadiaľ má viesť hranica medzi pozemkami. Vtedy je potrebné požiadať o geometrické zameranie hranice medzi parcelami. Až potom sa možno domáhať ochrany vlast­níckeho práva návrhom na určenie vlastníckeho práva.

Do okruhu určujúcich návrhov na ochranu vlastníckeho práva patrí aj návrh na určenie hranice medzi spornými pozemkami. V takomto prípade ide o vzájomné vymedzenie predmetu dvoch vlastníckych práv. Určením hranice susediacich pozemkov súd vymedzí, komu z vlastníkov susediacich pozemkov sporná plocha patrí.

Môže starší človek obdarovať majetkom iba jedno z detí? Čo potom s dedením?

Áno, obdarovať iba jedno z detí a darovať mu za svojho života nehnuteľnosť je možné. Darca, vlastník nehnuteľností, môže za svojho života nakladať so svojím majetkom tak nehnuteľným, ako aj hnuteľným neobmedzene. Môže ho predať, darovať i zameniť, zriadiť o ňom závet, založiť ho, prenajať a podobne.

Ak vlastník za života daruje svoj majetok jednému dieťaťu, tento majetok zmení vlastníka, a teda už nebude predmetom dedičského konania, pretože v čase smrti nepatrí poručiteľovi (darcovi).

Skutočnosť, že starý človek daruje počas života nehnuteľnosť, môže aj nemusí mať vplyv na výšku dedičstva ostatných súrodencov.

Podľa ust. § 482 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ak je viac dedičov, vyrovnajú sa medzi sebou na súde dohodou o dedičstve. Ak sa bude taká dohoda o usporiadaní dedičstva uzatvárať, je len vecou dohody dedičov, či na skutočnosť darovania a akým spôsobom prihliadne.

Obdarovaný dedič nie je povinný čokoľvek z darovaného majetku do dedičstva vracať. Ak za života poručiteľa dostal viac, než predstavuje hodnota jeho dedičského podielu, nenadobudne z dedičstva nič. Neobdarovaným deťom súd potom potvrdí iba to, čo v dedičstve zostalo ku dňu smrti poručiteľa (predtým darcu).

Bezplatné právne kancelárie budú v ďalších mestách

V chudobnejších regiónoch by mali mať občania lepší prístup k bezplatnému právnemu servisu, pretože ministerstvo spravodlivosti plánuje otvoriť ďalšie kancelárie Centra právnej pomoci (CPP).

Pribudnúť by mali v Humennom, Bardejove, Hlohovci a Rimavskej Sobote. Prednedávnom otvorili kancelárie v Prešove, Liptovskom Mikuláši a Tvrdošíne, kde už vybavili viac ako dve stovky občanov, ktorí chceli poradiť s výživným, exekúciami, vysporiadaním bezpodielového spoluvlastníctva manželov či neplatnosťou výpovede. Ministerstvo spravodlivosti tvrdí, že samosprávy poskytli novým kanceláriám priestory za symbolické nájomné, prípadne za korunu.

CPP je štátna rozpočtová organizácia, ktorá má zlepšiť prístup k spravodlivosti pre ľudí v materiálnej núdzi. Po splnení podmienok nároku na právnu pomoc, centrum poskytne komplexnú právnu pomoc, od právneho poradenstva až po zastupovanie pred súdom právnikom centra alebo advokátom. Právnu pomoc zabezpečuje v občianskoprávnych, rodinnoprávnych, pracovnoprávnych veciach, v cezhraničných sporoch, ale aj v obchodno-právnych veciach.

 

Komentáre

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.