Choď na obsah Choď na menu
 


Platby, účty, výpisy

14. 3. 2013
Archív platieb môže usporiť peniaze
 

Tri či štyri roky sú bezpečnou lehotou na odkladanie účtov o úhrade faktúr za elektrinu, plyn alebo televíziu. Ak neviete,akým zákonníkom sa riadi zmluva, ktorú ste uzavreli, uchovajte doklady dlhšie.

  

Opatrnosť je namieste

Potvrdenia o zaplatení faktúr za odber elektrickej energie či plynu, služby mobilného operátora či prevádzkovateľa káblovej televízie by nemali končiť v koši, ale v zakladači či škatuli.

Na to, ako ďaleko dozadu treba platby archivovať, však majú právnici a niektorí poskytovatelia služieb odlišný názor.

Vladimír Neuschl z advokátskej kancelárie Neuschl & Partners radí odkladať účty minimálne po obdobie premlčania. Teda tri roky pri zmluvách uzatváraných na základe Občianskeho zákonníka a štyri roky pri zmluvných vzťahoch upravených Obchodným zákonníkom.

 

Hľadanie platieb

Podľa Neuschla sa môže stať, že pohľadávky firmy po rokoch kúpi iný subjekt, než je ten, s ktorým spotrebiteľ pôvodne uzatvoril zmluvu. Nemusí všetky platby evidovať a môže zákazníka požiadať o ich zdokladovanie. Ak spotrebiteľ účty nemá, môže mať problém preukázať, že ich reálne zaplatil. „Potvrdenia o úhrade by som radil nevyhadzovať počas premlčacej lehoty a z opatrnosti ešte rok navyše," vraví.
V tom, že doklady je lepšie uchovávať radšej dlhší čas, sa zhoduje s advokátom aj Jana Drgoncová zo spotrebiteľského centra Infospot. Odporúča odkladať potvrdenia čo najdlhšie. Určite roky, nie mesiace. Najmä v prípade, ak si človek nie je istý, že platby uhradil.

 

Niekoľko mesiacov i rokov

Oslovené spoločnosti zväčša tvrdia, že na dlhodobú archiváciu účtov nie je dôvod. „Nevidíme reálne opodstatnenie uchovávať doklady o zaplatení dlhšie ako maximálne dva roky," hovorí vedúci komunikácie spoločnosti Západoslovenská energetika Peter Kimijan. Riešenie situácie s neuhradenou či neznámou platbou označuje za pomerne krátky proces. Zároveň priznáva, že spoločnosť má nárok na pohľadávku spätne štyri roky. Stredoslovenská energetika odporúča uchovávať doklady tri až päť rokov, Východoslovenská energetika aspoň do doručenia vyúčtovacej faktúry.

Slovenský plynárenský priemysel radí odkladať potvrdenky aspoň tri roky od úhrady mesačnej či vyúčtovacej faktúry, pri súdnom spore dlhšie. S výnimkou firmy Slovak Telekom, ktorá pripomína štvorročnú premlčaciu lehotu a prevádzkovateľa káblového vysielania UPC Broadband Slovakia, zdôrazňujúceho trojročnú lehotu premlčania v zmysle Občianskeho zákonníka, radia ostatní poskytovatelia telekomunikačných a internetových služieb archivovať účty o zaplatení faktúr maximálne 12 mesiacov.

 

Premlčacia lehota

Podľa Občianskeho zákonníka je všeobecná premlčacia lehota trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.

V zmluvách podľa Obchodného zákonníka treba počítať so štvorročnou premlčacou lehotou. Na premlčanie súd prihliadne len na námietku dlžníka. Ak sa dlžník premlčania dovolá, nemožno premlčané právo veriteľovi priznať.

 

Doklady o práci uložte naveky

Písomnosti, ktoré sa vám môžu hodiť pri zmene zamestnávateľa, ale aj pri odchode do dôchodku, by mali ostať v osobnom archíve najdlhšie. S výnimkou dokladov o vyúčtovaní mzdy, nejde o potvrdenia finančného charakteru, ale prevažne o doklady potvrdzujúce dosiahnutie vzdelania, kvalifikácie či o pracovnom zaradení. Svoju rolu môžu zohrať v prípade, že Sociálna poisťovňa nebude mať úplnú evidenciu o odpracovaných rokoch, ktoré sa vám započítavajú do dôchodku.

 

Obchod sa riadi záručnou lehotou

Najjednoznačnejšie je stanovená lehota uchovávania potvrdení v obchode a niektorých službách. Platí pravidlo, že účet treba uschovať počas záručnej lehoty, teda pri spotrebnom tovare, ale aj pri zhotovení veci na zákazku dva roky. Ak ju predajca či poskytovateľ služby predĺži, mali by ste doklad archivovať dlhšie.

Záručná lehota pri zhotovení stavby je zákonom stanovená na tri roky, pri menších stavebných prácach a úpravách na 18 mesiacov. Preto doklady o objednaní a vykonaní prác tohto charakteru nevyhoďte skôr, ako uplynie.

 

---FAKTY---

Ako dlho si odkladať účty
Prevodné príkazy a výpisy z banky štyri roky.
Doklady o zaplatení mesačných faktúr za elektrickú energiu dva až päť rokov.
Potvrdenia o úhrade za odber plynu tri roky.
Doklady o platbe za služby mobilných operátorov, využívanie pevnej linky alebo internetu
minimálne dva mesiace, radšej jeden rok.
Účty o úhrade za káblovú televíziu tri až štyri roky.
Účty o zaplatení spotrebného tovaru dva roky, alebo podľa záručnej lehoty stanovenej výrobcom či predajcom.
Doklady o platbách dane a poistného 10 rokov.

 

Daňové účty treba uschovať dlhšie

 
Doklady, ktorými sa dá preukázať uhradenie dane či doplatku, ale aj poistných odvodov by ste radšej nemali vyhodiť skôr ako po desiatich rokoch. Daň alebo rozdiel dane možno vyrubiť najneskôr do desiatich rokov od konca roku, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie či hlásenie. Lehota je síce päťročná, ale ak bol počas nej vykonaný úkon smerujúci k vyrubeniu dane, začína plynúť znovu.

 

Keďže úrad môže požiadať platiteľa dane desať rokov dozadu, aby sa dokladmi preukázal, počas tohto obdobia sa odporúča potvrdenie nevyhadzovať. Ak sa stane, že nebudete vedieť preukázať, že ste daň uhradili, napríklad kópiou poštovej poukážky či výpisom z účtu, musíte uhradiť nedoplatok v lehote, ktorú vám vo výzve stanoví daňový úrad.  Netreba si odkladať  kópiu daňového priznania, ale treba  archivovať účtovné a iné doklady, ktoré boli podkladom na určenie základu dane.

Desať rokov by ste nemali vyhodiť doklady o úhrade odvodov a doplatkov do Sociálnej i zdravotnej poisťovne.

 

Účty z banky odkladajte roky

 

Písomnosti o platbách z banky by v smetnom koši nemali skončiť minimálne šesť mesiacov po uskutočnení platby.

Väčšina bánk odporúča klientom uchovávať doklady o vykonaní prevodných príkazov minimálne štyri roky, teda počas premlčacej lehoty na uplatnenie práv, ktorá platí podľa Obchodného zákonníka.

 

Jednotné však nie sú. Svoju úlohu pri odlišnom odporúčanom čase archivácie účtov hrajú napríklad podmienky reklamácie zakotvené v reklamačnom poriadku bánk.

„Nárok na uznanie reklamácie pri chybnom uskutočnení platby majú klienti do štyroch rokov od jej zadania," zdôvodňuje túto lehotu hovorca Slovenskej sporiteľne.

Dlhšie alebo kratšie?

Hoci sporiteľňa tvrdí, že by si klienti mali podľa svojich možností a vo vlastnom záujme odkladať doklady o vykonaných prevodných príkazoch štyri roky, jej hovorca dodáva, že ich na to nezaväzuje. Klienti tak robia podľa vlastného uváženia.

 

Aj keď sa na štvorročnej lehote na archivovanie dokladov v domácnosti zhodujú viaceré banky, niektoré finančné inštitúcie odporúčajú nevyhadzovať dokumenty kratší čas, iné naopak aj dlhšie.

VÚB napríklad radí klientom, aby si výpisy odkladali minimálne za obdobie jedného roka. V prípade potreby je banka schopná urobiť dotlač výpisu.

 

Volksbank odporúča výpisy nevyhadzovať minimálne dva roky, Istrobanka radí ponechať si ich štyri roky.

 

Minimum šesť mesiacov

Podľa manažéra pre externú komunikáciu Dexia banky je banka povinná archivovať doklady prevodných príkazov päť rokov. Rovnaký čas by sme odporúčali aj klientom.

 

Keďže má klient istotu, že originál príkazu je v banke uvedený čas, môžu si klienti archivovať doklady aj kratšie. Aspoň šesť mesiacov, pretože v tejto lehote môže platbu reklamovať.

Podľa reklamačného poriadku ČSOB sú klienti tejto banky povinní oznámiť chybu v zúčtovaní a uplatniť si nárok na jej odstránenie ihneď po zistení, najneskôr do šiestich mesiacov od vzniku chyby. Uplynutím tejto lehoty im zaniká nárok na náhradu škody v zmysle Obchodného zákonníka. Pri transakcii platobnou kartou môžu klienti tejto banky podať písomnú reklamáciu najneskôr do dvoch mesiacov od dátumu jej zaúčtovania.
 

 

Dokladom je výpis či príkaz?

 

Klienti banky nemajú vždy jasno v tom, ktoré písomnosti by si mali pre prípad reklamácie platby odkladať.

Výpis verzus príkaz

Ani banky sa nezhodujú v tom, či je dokladom, ktorý si zaslúži archiváciu, výpis z účtu alebo kópia prevodného príkazu. Podľa  manažérky OTP Banky Slovensko, je dokladom o úhrade vždy výpis z účtu.

Prevodný príkaz potvrdený pečiatkou banky je dokladom, že klient zadal príkaz. Nie je to potvrdenie o realizácii platby.

Hovorca Slovenskej sporiteľne  tvrdí, že ak klient zadáva prevodný príkaz v pobočke a chce reklamovať, že banka platbu zrealizovala chybne, mal by mať kópiu prevodného príkazu. „Výpis účtu na to nestačí."

 

Volksbank akceptuje ako doklad o uskutočnení platby výpis z účtu príkazcu lebo potvrdenie banky o spracovaní platby. Ak platbu zrealizovala iná banka, je dokladom o podaní platby kópia prevodného príkazu potvrdená zamestnancom pobočky, ktorá príkaz na prevod prevzala.

Originál a kópia

Hoci je v jednoduchšej pozícii pri pátraní po osude konkrétnej platby klient, ktorý má kópiu prevodného príkazu, nie všade sa ňou musí preukázať, v niektorých prípadoch ju nepotrebuje.

Príkladom je Dexia banka, kde kópia prevodného príkazu nemusí byť priložená k reklamácii, pretože originály banka archivuje.

Na druhej strane v Istrobanke klient, ktorý eviduje platbu ako nezrealizovanú, uspeje len v prípade, že do pobočky prinesie kópiu prevodného príkazu, s pečiatkou a dátumom jeho prijatia bankou. Banka v takom prípade porovná originál prevodného príkazu, ktorý archivuje, s obratmi na účte klienta.

 

Lehota na výzvu nie je stanovená

 

Žiadosť o preukázanie platby môže prekvapiť niekoľko mesiacov i rokov po termíne splatnosti faktúry. Väčšina firiem totiž nemá stanovenú lehotu, v ktorej by si mala úhradu faktúry, ktorú neeviduje, overiť. Lehota, dokedy tak musí urobiť, nie je stanovená zákonom.

V záujme väčšiny firiem je domôcť sa sumy čo najskôr, zväčša už najbližší mesiac po nezaplatení faktúry. Nedá sa na to však spoliehať. „Zákazníka môžeme vyzvať na preukázanie úhrady platby aj po niekoľkých mesiacoch," upozorňuje hovorca spoločnosti T-Mobile.

 

Do niekoľkých týždňov či mesiacov po omeškaní vyzve na úhradu faktúry Stredoslovenská energetika. Návrh na súdne vymáhanie predkladá do šiestich mesiacov. „Zvyčajne oslovíme zákazníka v priebehu mesiaca, no nárok na pohľadávku máme spätne štyri roky, " pripomína hovorca zo Západoslovenskej energetiky.

Slovanet kontaktuje klientov, ktorých úhradu nezaregistroval v najbližších týždňoch po jej splatnosti. „Najneskôr do mesiaca s nimi buď platbu vyriešime, alebo ak na výzvy nereflektujú, tak ich v zmysle obchodných podmienok odpojíme". Po neuhradení platby po upomienke odpája zákazníkov aj firma Satro.
 
 

Komentáre

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.