Choď na obsah Choď na menu
 


Nehnuteľnosti

10. 10. 2008


Nedajte sa oklamať

KÚPA nehnuteľnosti je vážna vec. Len málokto kupuje strechu nad hlavou častejšie ako raz za život. A keby aj, ceny predstavujú obrovský majetok a stále rastú. Ak o tento majetok nechcete prísť, ale máte záujem, aby bola vaša nehnuteľnosť naozaj dobrou investíciou, mali by ste vedieť o tom, čo všetko na vás číha pri jej kúpe.

1. Fotografie môžu klamať! Fotka predávanej nehnuteľnosti môže pôsobiť akokoľvek lákavo, no len z nej sa nedozviete nič o technickom stave objektu, inžinierskych sieťach alebo skrytých nedostatkoch. Dohodnite si s predávajúcim alebo realitnou kanceláriou, ktorá má objekt vo svojej ponuke, osobnú obhliadku. No ešte predtým si overte, či je v cene celá zobrazená nehnuteľnosť vrátane všetkého, čo vidíte na fotografii. Osobne sa presvedčte, aké ďalšie náklady si vyžiada prípadná rekonštrukcia. Ak sa v tom veľmi nevyznáte, pozvite si radšej aj odborníka.

2. Pýtajte sa, koľko stoja energie Pokiaľ ide o byt, pýtajte sa, koľko sa v danej lokalite platí za vodu, plyn, kúrenie a kto má byt v správe. Zistite, kto býva v susedstve a koľko peňazí sa odvádza do fondu opráv. Najmä v starších bytových domoch sa rýchlo rozpadávajú opotrebované potrubia, strechy a elektrické zariadenia. Vypýtajte si aj územný plán obce. Z neho vyčítate, či sa v okolí nehnuteľnosti náhodou nemá začať stavať rušná cesta, továreň alebo obchodné centrum. To by mohlo hodnotu vašej budúcej nehnuteľnosti zvýšiť, ale aj značne poškodiť.

3. Ukázali vám list vlastníctva? Ešte väčšiu opatrnosť treba venovať overeniu dokladov. Veľa ľudí už skončilo s prázdnym vreckom a bez vytúženého bytu. Naleteli podvodníkom, ktorí sa vydávali za majiteľov bytu, no v skutočnosti boli len nájomcami. Signálom možného podvodu môže byť aj to, že vám predávajúci odmietne povedať svoje meno. Vypýtajte si od neho list vlastníctva a na katastrálnom úrade si overte, či sa na predávanú nehnuteľnosť nevzťahuje záložné právo. U správcu zistite, či majiteľ bytu náhodou nedlhuje na nájomnom.

4. Kým vám dajú úver , choďte na kataster Ak predávajúci od vás bude požadovať zálohu za kupovaný byt, navštívte spolu notára a peniaze vložte do depozitu. Inak vám hrozí, že predávajúci predá byt niekomu inému ešte skôr, ako si stihnete vybaviť všetky úradné náležitosti. Nezabudnite na to, že nejaký čas potrvá, kým vám banka odklepne prípadný úver a čakať budete aj na zapísanie vkladu do katastra. Ešte predtým, samozrejme, musíte podať návrh na takýto vklad. Cena nehnuteľností je príliš vysoká na to, aby ste čokoľvek riskovali, preto dajte kúpnu zmluvu vypracovať skúsenému právnikovi. Za pár tisíc navyše sa neoplatí riskovať.

5. Ako nenaletieť realitke Ak kupujete nehnuteľnosť prostredníctvom realitnej kancelárie, môžete si ušetriť veľa času a behania po úradoch. Obyčajne za vás vybavia aj právne náležitosti a máte väčšiu istotu, že pri kúpe nenaletíte podvodníkovi. Za tento nadštandard si, samozrejme, musíte priplatiť. Realitku si vyberajte na základe referencií od známych a podľa toho, ako dlho pôsobí na trhu. Opýtajte sa aj na to, či je vaša realitka poistená. Nemali by ste dôverovať spoločnostiam, ktoré nie sú členmi Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska a skontrolovať si ich môžete aj v Obchodnom registri na internete. Provízia pre serióznu realitku sa podľa vyjadrenia Martina Lazíka, generálneho sekretára Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska, obyčajne pohybuje medzi 3 až 6 percentami z ceny nehnuteľnosti. Seriózni sprostredkovatelia si túto províziu účtujú len od jednej zmluvnej strany. Ak budú žiadať časť peňazí vopred, uistite sa, koľko vám z nich vrátia, ak by sa obchod náhodou nekonal.

Pri predaji a kúpe nehnuteľnosti je alfou a omegou list vlastníctva

* Najmä kupujúci by si mal všímať časť C listu vlastníctva. Sú v nej totiž zaznamenané ťarchy viažuce sa na nehnuteľnosť.

* List vlastníctva obsahuje číslo listu vlastníctva, názov okresu, názov obce a názov katastrálneho územia a skladá sa:

1. Z časti A ! majetková podstata, ktorá obsahuje všetky nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom práv k nehnuteľnostiam (majetkové teleso), a údaje o nich, a to výmery, druhy pozemkov, príslušnosť k zastavanému územiu obce a iné údaje obsahujúce bližšie vysvetlenia časti A, číslo zmeny,

2. Z časti B ! vlastníci, ktorá obsahuje mená (názvy) vlastníkov nehnuteľností, rodné čísla (identifikačné čísla organizácií), spoluvlastnícke podiely, titul nadobudnutia (podľa verejnej listiny alebo inej listiny), miesto trvalého pobytu (sídlo) a iné údaje obsahujúce bližšie vysvetlenia časti B,

3. Z časti C – ťarchy, ktorá obsahuje vecné bremená, záložné práva, predkupné práva, ak majú mať účinky vecných práv, iné práva, ak boli dohodnuté, ako vecné práva, a iné údaje obsahujúce bližšie vysvetlenia časti C a číslo položky; časť C neobsahuje údaj o výške dlh

Pred kúpou treba ísť za právnikom alebo do realitnej kancelárie 

Predaj na jednej a kúpa nehnuteľnosti na druhej strane sa riadia ustanoveniami zákona č. 182/1993 Z.z. a ustanoveniami upravujúcimi kúpnu zmluvu v Občianskom zákonníku (v prípade bytov), resp. len ustanoveniami Občianskeho zákonníka (v ostatných prípadoch). Rodinný dom
Ak sa rozhodnete kúpiť rodinný dom, prvý a najdôležitejší doklad je list vlastníctva. List vlastníctva je verejná listina, takže za kolkový poplatok si ho môže každý vyžiadať na príslušnej správe katastra. Tam najlepšie uvidíte, aká veľká je plocha pozemku, zastavanej plochy, koľkým vlastníkom rodinný dom s pozemkom patrí, a nemenej dôležitý je na liste vlastníctva bod C – ťarchy, kde si preveríte, či nebola na dom poskytnutá hypotéka, úver zo stavebnej sporiteľne (a nehnuteľnosť je založená v prospech finančnej inštitúcie), prípadne iné vecné bremeno. Ak je bod C na liste vlastníctva „bez zápisu“, môžete si byť istí, že na rodinnom dome do dňa vydania listu vlastníctva katastrálnym úradom neviaznu žiadne ťarchy.
Ďalším bodom je vypracovanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, s ktorého náležitosťami vás oboznámi právnik alebo pracovník príslušného katastrálneho úradu, prípadne realitná kancelária.
V prípade, ak sa rozhodnete kúpiť alebo predať rodinný dom prostredníctvom realitnej kancelárie, mala by zabezpečiť celý právny servis za vás. Skúsenosti však dokazujú, že viaceré realitné kancelárie nemajú dostatočné právne pozadie a ich zmluvy sú často len opísanými vzormi, je preto vhodné obrátiť sa na advokáta zaoberajúceho sa agendou kúpnych zmlúv na nehnuteľnosti, prípadne na notára.

Byty v osobnom vlastníctve

Základným dokladom na preukázanie vlastníckych vzťahov je okolkovaný list vlastníctva – čiastočný, určený na právne úkony, nesmie byť starší ako 3 mesiace. Pri konkrétnom predaji či kúpe bytu je potrebná zmluva o prevode vlastníctva bytu, ktorá obsahuje dohodnuté podmienky medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré upravuje Občiansky zákonník a zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení. Potom už len stačí vypracovať krátky návrh na vklad do katastra nehnuteľností, ktorý taktiež musí mať isté náležitosti (a s ktorými vás oboznámi právnik alebo pracovník katastrálneho úradu).

Družstevné byty

Pri „predaji“ družstevných bytov nejde vlastne o predaj bytu, ale o prevod členských práv a povinností. Vlastníkom družstevných bytov sú bytové družstvá príslušných obvodov, prevádzajúci sa preukazuje nájomnou zmluvou uzavretou medzi nájomcom a príslušným družstvom. Ak sa nájomca takého bytu rozhodne odstúpiť byt inej osobe, obe strany navštívia príslušné bytové družstvo, kde si vyzdvihnú všetky potrebné doklady na prevod členských práv a povinností k družstevnému bytu. Referentka usmerní klientov a podá vysvetlenie k vyplneniu družstvom predtlačených dokladov.
Pri prevode družstevného bytu, prevod práv a povinností spojených s členstvom v bytovom družstve na základe dohody nepodlieha súhlasu predstavenstva. Členské práva a povinnosti spojené s členstvom prechádzajú na nadobúdateľa vo vzťahu k družstvu predložením zmluvy o prevode členstva príslušnému družstvu alebo neskorším dňom uvedeným v tejto zmluve. Tie isté účinky ako predloženie zmluvy o prevode členstva nastávajú, len čo príslušné družstvo dostane písomné oznámenie doterajšieho člena o prevode členstva a písomný súhlas nadobúdateľa členstva.

Obecné byty

Ich vlastníkom je obec. Obec je povinná s nájomcom bytu uzavrieť zmluvu o prevode vlastníctva bytu do 2 rokov odo dňa, keď nájomca požiada o prevod vlastníctva bytu podľa tohto zákona v dome, v ktorom požiada o prevod vlastníctva najmenej 50 % nájomcov bytov.

Pozemky

Pri kúpe pozemku je pre vás podstatné to, ako je vedený na liste vlastníctva. Najdôležitejší doklad, ktorý budete potrebovať, je list vlastníctva, kde sa dočítate, aký je to pozemok, s akou výmerou, koľko je majiteľov, prípadne, či na pozemku neviaznu žiadne ťarchy a vecné bremená. Tak ako pri bytoch a rodinných domoch, je potrebné pri kúpe/predaji pozemku vyhotoviť kúpnu zmluvu v súlade s Občianskym zákonníkom a podať návrh na vklad do katastra nehnuteľností.

Čo si môžete zistiť v katastri a v liste vlastníctva

Informácie

* Na poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností je potrebné, aby žiadateľ uviedol predmet požiadavky, katastrálne územie a parcelné číslo, prípadne číslo listu vlastníctva, číslo pozemkovoknižnej vložky, meno vlastníka alebo inej oprávnenej osoby.
* Správy katastra vydávajú tieto verejné listiny: výpisy alebo kópie z listov vlastníctva, výpisy alebo kópie z pozemkovoknižných vložiek, výpisy alebo kópie z vložky železničnej knihy, kópie z katastrálnych máp, kópie z máp určeného operátu, kópie z pozemkovoknižných máp, identifikácie parciel, kópie geometrických plánov s overením, údaje o bonitovaných pôdno– ekologických jednotkách.
* Správy katastra vydávajú aj kópie a výpisy z katastrálneho operátu, ktoré nie sú verejnými listinami, napr. výpisy z evidenčného listu držiteľa a nájomcu, výpisy zo súpisu parciel registra C, výpisy zo súpisu parciel registra E, sumárne údaje o pôdnom fonde, zoznamy súradníc podrobných bodov, údaje o bonitovaných pôdno– ekologických jednotkách (v tých katastrálnych územiach, v ktorých to umožňuje stav operátu), údaje o príslušnosti pozemkov k zastavanému územiu obce, geodetické údaje bodov Štátnej trigonometrickej siete, Štátnej nivelačnej siete, bodov podrobného bodového polohového poľa.

* Údaje z katastrálneho operátu, ktoré nie sú verejnými listinami, môže poskytnúť na požiadanie aj právnická osoba zriadená Úradom geodézie, kartografi e a katastra Slovenskej republiky na zabezpečovanie geodetických a kartografi ckých činností. * Správy katastra a Geodetický a kartografi cký ústav Bratislava vydávajú aj hromadné informácie z informačného systému katastra nehnuteľností.
Vybrané súbory popisných informácií alebo ich časti, obsahujúce údaje o právnych vzťahoch vrátane údajov o vlastníkoch nehnuteľností, sa poskytujú na budovanie iných informačných systémov o nehnuteľnostiach len so súhlasom Úradu geodézie, kartografi e a katastra Slovenskej republiky.

Vklad

* je najzávažnejším zásahom do listu vlastníctva, pri ktorom vzniká, mení sa alebo zaniká právo k nehnuteľnostiam.
Vkladom sa do katastra nehnuteľností zapisujú práva k nehnuteľnostiam zo zmlúv alebo z dohôd. Právne účinky vkladu vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia katastrálneho úradu o jeho povolení.
Návrh na vklad sa musí podať najneskôr v deň, ktorý je určený v návrhu ako deň vzniku vlastníctva. Do evidencie návrhov na vklad môže nahliadať každá osoba. Poplatok za návrh na vklad do listu vlastníctva je 2 000 Sk. V prípade, že žiadate o urýchlený vklad do 15 dní, poplatok je 8 000 Sk.

Návrh na vklad práva do katastra nehnuteľností

* Ak sa prevádza nehnuteľná vec na základe zmluvy, dohody alebo písomného vyhlásenia vkladateľa o vložení nehnuteľností do majetku právnických osôb, nadobúda sa vlastníctvo vkladom do katastra nehnuteľností.

Vlastnícke právo prechádza na nadobúdateľa dňom rozhodnutia o povolení vkladu. Ak ide o prevod bytu alebo nebytového priestoru podľa § 5 zákona NR SR č. 182/1993 Z. z., nadobúda sa vlastnícke právo na základe právoplatného rozhodnutia správy katastra ku dňu doručenia návrhu na vklad práva k nehnuteľnosti. Návrh na vklad podáva účastník konania písomne a obsahuje najmä: – meno (obchodné meno, názov) a miesto trvalého pobytu (sídlo) účastníka konania, – označenie správy katastra,

ktorej je návrh adresovaný, – označenie právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti; ak sú predmetom návrhu na vklad právne vzťahy z viacerých právnych úkonov, označia sa všetky právne úkony, – číslo listu vlastníctva a názov katastrálneho územia, ak je právo k nehnuteľnosti, ktoré má byť vkladom dotknuté, zapísané v katastri, – určenie dňa, ku ktorému majú vzniknúť právne účinky vkladu pri prevode majetku štátu na iné osoby podľa zákona č. 92/1991 Zb.
o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
Prílohami návrhu na vklad sú: – zmluva, na základe ktorej má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra, v počte vyhotovení podľa počtu účastníkov konania a jej tri ďalšie vyhotovenia, – verejná listina alebo iná listina, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, ak toto právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva, – identifi kácia parciel, ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva, – geometrický plán (ak ide o nehnuteľnosť, ktorá vznikla reálnym rozdelením alebo zlúčením nehnuteľností, alebo k listine o vecnom bremene), – ocenenie nehnuteľností, – výpis z obchodného registra alebo z iného registra, ak je účastníkom konania právnická osoba, – dohoda o splnomocnení, ak je účastník konania zastúpený splnomocnencom; podpis splnomocniteľa musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.

Záznam

* je úkon katastrálneho úradu plniaci evidenčné funkcie, ktoré nemajú vplyv na vznik, zmenu a zánik práv k nehnuteľnosti.
Záznamom sa zapisujú práva k nehnuteľnostiam, ktoré vznikli, zmenili sa alebo zanikli zo zákona, rozhodnutím štátneho orgánu, vydržaním, prírastkom a spracovaním, práva k nehnuteľnostiam osvedčené notárom, ako aj práva k nehnuteľnostiam vyplývajúce z nájomných zmlúv, zo zmlúv o prevode správy majetku štátu alebo z iných skutočností svedčiacich o zverení správy majetku obce. Tieto práva sa zapisujú na základe verejných listín a iných listín.

Spoluvlastníctvo pri nehnuteľnostiach

Súd o vlastníctve bytu

? Je možné žiadať hypotekárny úver na taký byt, ktorý je pod súdnym konaním? Rodičia sa rozviedli, je to už viac ako 10 rokov, a odvtedy trvá súdne konanie o spoločnom vlastníctve bytu. V liste

vlastníctva je napísané, že vlastníkom je matka s manželom. O úver by sme chceli žiadať s priateľom a chcela by som, aby byt bol prepísaný na moje a priateľovo meno. Je potrebný súhlas obidvoch rodičov alebo stačí, ak to matka prepíše na nás?
Odpoveď vám dá banka. Po právoplatnom rozvode manželstva zaniklo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a byt je v podielovom vlastníctve. Podiely by mali byť rovnaké, ale problém je v tom, že prebieha súdny spor a nevieme, kto sa napokon stane vlastníkom bytu. Je zrejmé, že spoluvlastnícky podiel u každého z vlastníkov je zapísaný ako 1/1 a dovtedy, kým kataster nebude mať právoplatné rozhodnutie súdu, zrejme iný zápis nevykoná. Za takéhoto stavu vám nemôže žiadny zo spoluvlastníkov previesť do vlastníctva svoj podiel. Preto sa domnievam, že v súčasnosti vám žiadna banka hypotéku neposkytne.

Ako pri rozvode?

? Chata, ktorú mi otec daroval ešte pred vstupom do manželstva, je napísaná na mňa, hoci kolaudácia prebehla už počas manželstva. Manžel nijako neprispieval na stavbu. Je pri rozvode predmetom delenia majetku alebo je to len môj majetok? Musím z toho dať polovicu manželovi? Tiež môj brat odkúpil otcov byt, ktorý by bol predmetom môjho dedičstva, a vyplatil mi vyrovnávací podiel počas trvania manželstva. Musím aj z toho dať manželovi polovicu?
Na prvú aj na druhú otázku odpovedám nie. Veci nadobudnuté počas manželstva darom alebo dedením nepatria do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Vysporiadanie spoluvlastníctva

? Doopatroval som 6 rokov oboch rodičov v byte v Bratislave. Ešte počas života matky, v roku 2006, som dal na súd návrh na vysporiadanie spolupodielnictva na byte, keďže so sestrou (1/8 podiel) a švagrinou (7/16 podiel) sa nedalo dohodnúť. Súd nás napriek mojim urgenciám predvolal na predbežné konanie až 26. mája 2008 a odporučil mi, aby sme sa dohodli mimosúdne, pretože rozhodnutie súdu (§154 OZ) sa vydáva podľa aktuálneho stavu veci.
Znalecký posudok v r. 2006 bol na 1,7 mil. Sk za byt.
Dnes sa porovnateľné byty predávajú za 3,8 mil. Sk a ja nedokážem v tejto cene vyplatiť podielnikov.
Peniaze mi počas doby nekonania súdu nezarábali, pretože museli byť na pohotovostnom účte pre prípad vyplatenia podielov. Podielnici sa dohodnúť na inej ako aktuálnej cene nechcú. Ja doplácam na to, že súd 1,5 roka nekonal a tiež nie je vôľa súdu zohľadniť moje náklady a ujmu počas cca 6 rokov opatrovania rodičov.
Je to, žiaľ, veľmi častý jav, že súdy sú veľmi pomalé a v podstate sú za tento stav nepostihnuteľné. Mohli by ste podať tzv. ústavnú sťažnosť a v nej žiadať aj peňažnú náhradu. Aké bude rozhodnutie Ústavného súdu, ťažko odhadnúť. Ak som dobre pochopila, rodičia už nežijú a váš spoluvlastnícky podiel je 7/16. Pri vysporiadaní spoluvlastníctva sa skutočne vychádza z ceny v čase vydania rozhodnutia súdu. Ak nemáte peniaze na vyplatenie spoluvlastníkov, môže sa stať vlastníkom ten z nich, ktorý vás bude môcť vyplatiť, a ak ani jeden z vás peniaze na vyplatenie ostatných nebude mať, riešením je predaj bytu a rozdelenie výťažku medzi vás podľa veľkosti spoluvlastníckych podielov. Pri vysporiadaní spoluvlastníctva súdom sa, žiaľ, neprihliada na to, že ste rodičov doopatrovali. Bola to, medzi nami, vaša povinnosť. Je naozaj lepšie, ak sa dohodnete, pretože poplatky pri súdnom konaní sú veľmi vysoké, odvodzujú sa od ceny predmetu vysporiadania, v danom prípade bytu.
Okrem toho sú tu poplatky za vypracovanie znaleckého posudku a náklady na advokátov. Aj ja odporúčam nájsť kompromis.

Rozdelenie majetku

? Ako postupovať pri rozdeľovaní majetku po rodičoch? Sme dve sestry, ja mám rodinu, tri deti, kúpili sme si byt, čiže sme sa odsťahovali. Mamka zomrela asi o 10 rokov, po nej som zdedila 1/6.
Sestra je slobodná, bývala s rodičmi. Otec zomrel v decembri a po jeho smrti som sa dozvedela, že otec daroval dom – teda svoj podiel – sestre. To bolo v auguste a v novembri sestra dala otca do domova dôchodcov, kde v decembri zomrel. Dom chceme predať, ale sestra je ochotná vyplatiť len 1/6, no ja s tým nesúhlasím. Je darovacia zmluva zároveň aj zmluvou vydedenia? Ako mám postupovať, keď s tým nesúhlasím?
Žiaľ, vo vašom prípade nemáte šancu získať viac, ako vám podľa podielu patrí. Otec svoj podiel mohol previesť na sestru aj bez vášho vedomia a súhlasu, je to výnimka zo zásady predkupného práva – prevod na osobu blízku – jeho podiel teda už nepatril do dedičstva.

Kataster chce úradovať lacnejšie – cez internet

Za prepis majiteľa bytu, domu či pozemku v katastri sa od budúceho roku možno bude platiť o 500 až tisíc korún menej. Nižšie poplatky by mali byť pre ľudí, ktorí aspoň časť dokladov potrebných z prepisu domov, bytov, pozemkov či fabrík doručia katastru cez internet. Katastrálne úrady si od rozšírenia služieb cez internet a zavedenia elektronickej podateľne sľubujú rýchlejšie vybavovanie žiadostí.

V súčasnosti si úrady za zápis zmeny vlastníka nehnuteľnosti účtujú 2–tisíc korún (66,39 eura), najčastejšie v podobe kolku. Ak chcú vlastníci rýchlejší prepis majetku, musia si priplatiť do osemtisíc (265,55 eura). Vtedy ich žiadosť kataster vybaví do 15 dní.

„Lacnejšie poplatky by ľudia platili pri využití elektronickej podateľne, ktorú by sme mohli spustiť niekedy v budúcom roku. Najprv však musí byť odobrená v novele zákone,“ uviedol včera riaditeľ odboru informatiky Úradu geodézie, kartografie a katastra. Vybaviť si celú zmenu na listoch vlastníctva nehnuteľností cez internet budú však môcť len tí majitelia, ktorí používajú elektronický zaručený podpis. V súčasnosti ho vlastní na Slovensku len niekoľko veľkých firiem.

Úrad však chce nižším poplatkom – 1 500 korún (49,79 eura) motivovať ľudí, aby využívali internetovú podateľňu aspoň na zhromažďovanie všetkých potrebných dokladov. Neskôr ich doručia na kataster osobne alebo poštou. Na vybavenie zložitých prevodov či zmien by tak stačila jediná návšteva, nie ako v súčasnosti niekoľko návštev úradu. „Každé rozšírenie výmeny dokladov s katastrálnymi úradmi cez internet, ktoré zrýchli ich činnosť a zníži chyby, vítame,“ zhodnotil zámer konateľ Bratislavskej realitnej kancelárie.

V súčasnosti sa možno cez stránku www.katasterportal. sk dostať napríklad k informatívnym listom vlastníctva, zobraziť si katastrálnu mapu vybraného územia alebo vyhľadať majiteľa bytu, pozemku či stavby. Práve o poslednú menovanú službu je najväčší záujem. Len za posledný rok pre získanie bežnej informácie – kto je vlastníkom domu, záhrady, poľa či fabriky, navštívilo internetový kataster takmer 10 miliónov ľudí.

Cez internet si ľudia najčastejšie prezerajú listy vlastníctva. Za posledný rok tak urobilo cez 16 a pol tisíca ľudí každý deň.

Všetci, čo však potrebujú list vlastníctva na právne úkony, sa návšteve katastra zrejme nevyhnú ani v budúcom roku. Pritom na katastroch v najväčších slovenských mestách sa treba pripraviť na státie v rade a týždne čakania na vybavenie. Na zmeny vlastníctva v súčasnosti čakajú najdlhšie – tri až štyri mesiace – ľudia z okolia Žiliny a Martina. „Tamojšie pracoviská nestíhajú, okrem bežných podaní od obyvateľov riešia aj pozemky pod diaľnice,“ vysvetľuje predseda katastrálneho úradu.

 

Komentáre

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.