Choď na obsah Choď na menu
 


Z druhého konca

23. 4. 2009

Dr. Boris Halko, člen tímu pracoviska Kirlianovej fotografie

Brušká prstov hovoria o chorobách, ktoré nás v živote ešte len čakajú

Keď som odchádzala z pracovne dr. Borisa Halku v hlave mi vírilo nespočetné množstvo otázok. Predovšetkým prečo začneme uvažovať o svojom živote až keď nás vážna choroba prinúti si ľahnúť. Obvykle sa uspokojíme s hrsťou liekov, ale čím je ochorenie závažnejšie, tým viac rozmýšľame o svojej existencii. Pravda nie v súvislostiach, že by sme mali zmeniť svoj postoj a niekedy aj radikálne optiku, ktorou sa dívame na svet, ale skôr sa utiekame k prehodnocovania toho, čo sa už zmeniť nedá. Možno by nám viac pomohol rozhovor so psychológom, rady múdreho človeka, ale určite by to mala byť zásadná zmena.

Napadli mi aj úvahy o tom, ako som sa stretla s teóriou o bioplazme a jej dôležitosti v prácach B. Kafku, či Z. Rejdáka. O tom, či svätožiara nemala byť pôvodne vyjadrením výrazného biopoľa, či kvantová fyzika bude tou, ktorá nám vysvetlí mnohé javy, ktoré doposiaľ chápeme ako zázraky. Ale aj to, že biopole tvorí jeden z kľúčových pojmov modernej fyziky a žiaľ, len veľmi pomaly sa presadzuje najmä v medicíne. Podľa súčasných poznatkov je náš svet tvorený dvoma formami - hmotou a poľom, pričom primárne je práve pole.

Kdesi som čítala, že Einstein problematiku stručne zhrnul do viet: "Hmotu je vytvorená takými oblasťami priestoru, v ktorých je pole nesmierne husté. V tomto novom druhu fyziky nie je miesta aj pre pole, aj pre hmotu, pretože jedinou skutočnosťou je pole". Vedci objavili, že každá zmena fyzikálneho stavu hmotného objektu vyvoláva zodpovedajúcu zmenu príslušného poľa a naopak, každá zmena poľa, spojeného s hmotným objektom, vedie k zmene tohto objektu. To sa vzťahuje i na živé objekty, teda aj na človeka, kedy sa používa pojem biopole, ktorého fyzikálnym základom je bioplazma.

Auru považujeme za tú časť biopoľa, ktorá je najbližšie hrubohmotnému telu. Dôležité je, že biopole človeka môže vstupovať do interakcie s inými poľami, pričom dochádza k obojstrannej výmene energie a informácií. Možno túto biokomunikáciu považovať za univerzálny komunikačný mechanizmus v prírode?

Práve Dr. Halko má zvláštne zariadenie pracujúce na princípe Kirilianovej fotografie spájajúce v sebe staroveké čínske učenia o meridiánoch a čakrách s najnovšími poznatkami vedy slúžiace na analýzu zdravotného stavu organizmu, kde aura zohráva podstatnú úlohu.

Princíp je veľmi jednoduchý. Pomocou zariadenia vám dr. Halko zmeria vyžarovanie z jednotlivých prstov na ruke a začne diagnostika. Tomuto termínu sa pán doktor trocha bráni, ale to čo robí zariadenie, dosť dobre inak nemožno nazvať. Fascinovane som pozerala na pulzujúcu koronu, či auru okolo svojho prsta a vedela som, že telo začína podávať správu o svojom fyzickom ale aj psychickom stave.

Pána doktora sme sa spýtali o aké zariadenie vlastne ide

- Naše pracovisko ako jediné na Slovensku používa špeciálnu techniku, ktorá využíva fotografovanie aury na báze Kirlianovej fotografie. Technika je výsledkom niekoľkoročného medzinárodného aj vojenského výskumu. Práve výskum v oblasti tzv. bioenergetických javov je predmetom záujmu niektorých vedeckých pracovísk hlavne v Rusku, v USA, v Číne ale aj v Nemecku a inde. Slovenská odborná literatúra je v tejto oblasti dosť skromná.

Takže stručne vysvetlím.

Aura (biopole) bola zobrazovaná už pred tisícročiami na obrazoch a v súčasnosti je možná aj jej verifikácia rôznymi technikami. Mnohí ľudia s mimoriadnymi schopnosťami (senzibili) sú schopní auru, vidieť vo farbách alebo v rôznych stupňoch intenzity svetla a rozpoznávať v nej zmeny. Druhá skupina senzitívnych ľudí vníma auru cez svoje ruky a na základe pocitov je schopná registrovať poruchy biopoľa v okolí človeka. Čo je podstatné na zmenu ľudskej aury má vplyv okolité prostredie a jeho rôzne polia. Ľudia, ktorí spávajú, alebo sa zdržiavajú na miestach kde je rušené ich biopole, často trpia mnohými závažnými ochoreniami. Dôležitým faktorom ovplyvňujúcim biopole je napr. aj podzemná voda alebo iné formy tzv. energoanomálnych zón.

Aura je definovaná z fyzikálneho hľadiska, ako uvádza K. Komárek, ako priestor s elektrickým nábojom v okolí biologického, ale aj nebiologického objektu, ktorého prejavy sa merajú pomocou známych interakcii elektrického a magnetického poľa. Auru tiež niektorí autori definujú aj ako časť externého biopoľa okolo biologického objektu.

Interakcia biopolí s elektrickým nábojom bola už v minulosti dokázaná. V. Grisčenko v bioplazmovej teórii predpokladá výskyt plazmy (energetického poľa) v ľudskom tele a v jeho okolí. Objektívne sa aura dá verifikovať pomocou Kirlianovej fotografie, prípadne meraním iných druhotných prejavov aury. Jedným z prejavov bioenergetického poľa sú aj jeho elektrické vlastnosti, ktoré sa menia v závislosti od činnosti biologického systému (človek, zviera, rastlina). Pri vydaní veľkého množstva bioenergie sa predpokladá elektrografický efekt, ktorý je detekovateľný napr. Kirlianovou fotografiou. Pri takomto meraní sa následne posudzuje veľkosť koróny (žiarenia) okolo ruky človeka, prípadne okolo živočícha, respektíve jeho časti, tiež rastliny, kryštálu a pod.

Ako sa vlastne vyhodnocuje zdravotný stav?

- Špeciálna kamera zosníma (odfotografuje) každý jeden prst na oboch rukách samostatne. Výsledkom je zosnímané žiarenie aury (biopoľa, bioplazmy) okolo každého prsta vašej ruky. Pri následnej analýze takéhoto merania sa posudzuje veľkosť a tvar koróny okolo jednotlivých prstov. Naši špecialisti vysvetlia, všetky namerané skutočnosti, ktoré vypovedajú o vašej aure a o vás.

Práve tu je možné zistiť všetky odchýlky od normálu. Aura totiž odráža celkový stav organizmu, jeho poruchy a chorobné stavy, ktoré korelujú s fyziologickými poruchami organizmu.

Energie obsiahnuté v aure sú obrazom našej osobnosti, nášho spôsobu života, myšlienok a emócií. Keďže ide o meranie bioenergie človeka, presnejšie povedané ionizačných účinkov aury, sú namerané výsledky závislé od individuality každého človeka a jeho momentálneho psychického stavu. Závisia aj od typu osobnosti (introvert, extrovert) a od vplyvu vonkajších podmienok. Je známe, že prirodzené zhromažďovacie a premiestňovacie miesta bioenergie sú akupunktúrne meridiány, ktoré prechádzajú ľudským telom, celým nervovým systémom a koncovými bodmi tela (ako sú napr. posledné články prstov). Na namerané výsledky majú vplyv i skryté choroby, nervozita, úzkosť, teplota, telesná konštitúcia, prítomnosť ďalších osôb, a to v pozitívnom či negatívnom zmysle.

Z ďalších grafov na monitore počítača som sa dozvedela, aké choroby mám a musím skonštatovať, že s presnosťou na 99 percent. Úžasný bol pohľad na zobrazené čakry. Ich vychýlenie od stredu signalizovalo, kde sú najväčšie energetické problémy.

Pracovisko Kirilianovej kamery je schopné analyzovať zdravotný stav

Odborní pracovníci vám najprv pomocou tejto kamery nasnímajú brušká jednotlivých prstov - koronu - a po spracovaní dát počítačom sú schopní analyzovať zdravotný stav. Zariadenie znázorní nielen auru, či biopole človeka, ale ukáže prácu čakier.

Začnime základnou čakrou (Muladhara).

Mohli by ste ľudí s poruchami základnej čakry charakterizovať?

Najprv o základnej čakre. Jej aktivita má vplyv na naše obličky, močový mechúr, oblasť konečníka, chrbticu, bedrové kĺby a z emocionálneho pohľadu na mieru strachu a odvahy. Ľudia, ktorí majú problémy so základnou čakrou, sú často perfekcionisti, bojaci sa zlyhania. Snažia sa zo všetkých síl dosiahnuť cieľ, ktorý by im dal pocit bezpečia. Lenže nevieme definovať čo je dokonalé, a tak sú ich ciele obvykle nepresne definované, a preto často nedosiahnuteľné. To však vedie k ďalším pocitom zlyhania. Naháňajú seba samých ale i druhých. Sú kritickí a netolerantní k tým, ktorí nepracujú podľa ich predstáv. Ale úspech dosiahnutý za cenu cudzej bolesti málokedy prinesie vnútorný mier.

Nie zriedka sú podráždení a agresívni. Prejavujú málo pochopenia pre potreby tých, ktorí ich obklopujú. Často sú to takzvané súťažné typy. Môžu byť i podozrievaví, keď majú pocit, že ich výsadné postavenie niekto ohrozuje. Mnohí vyrastali v rodinách, kde bol preceňovaný úspech. Hnacím príkazom na psychologickej úrovni bolo "buď dokonalý" a kým sa tento príkaz neuvoľní, riadi celý ďalší dospelý život. Špecifické problémy vznikajú tam, kde mali príkazy negatívnu podobu typu "nikdy nič neurobíš poriadne" alebo "všetko pokazíš".

Pre ľudí "základnej čakry" je ťažké odpočívať, pretože majú strach, aby neprepásli možnosť urobiť ďalší krok na stupni k úspechu. Sú neustále niečím zaneprázdnení. Aj pokiaľ sedia, javia nepokoj. Nikdy nemajú čas, neznášajú fronty a čakania. Žijú v budúcnosti a v minulosti, čím sa ale pripravujú o radosť z prítomnosti. Len jediná oblasť ostáva v prítomnosti, oblasť solar plexu, sídlo emócií, ktoré sa zo všetkých síl snaží vstrebávať všetky informácie, ktoré prijíma.

Majú zúfalú potrebu všetko kontrolovať. Robia všetko podľa pravidiel a zaradujú si ľudí i veci do rôznych priehradiek. Ich pocit bezpečia je v tom, keď vedia, čo majú kam zaradiť. Pokiaľ však niekto, alebo niečo má v úmysle narušiť ich starostlivo pripravené plány (týka sa to aj počasia), stanú sa podráždení a prežívajú úzkosť. Ťažko sa vyrovnávajú so zmenami.

Obydlie človeka, ktorý je v práci perfekcionista, však môže vyzerať ako brloh. To je následok dvojpólovej reality, druhý pól je vyjadrený preto, aby vyrovnal krajnú podobu prvého. Samotársky typ často kritizuje ostatných a prehlasuje, že mu je lepšie vo vlastnej spoločnosti než v spoločnosti idiotov alebo nudných panákov.

Najčastejšie sa prejavujúce problémy?

- Nedostatočné zapojenie duše môže viesť k hypotenzii (nízky krvný tlak), závratom a k poruchám krvného obehu v rukách a nohách. Či už je neistota na vedomej úrovni odstránená alebo pretrváva, pokiaľ duch neovláda dostatočne hmotu, dochádza k ochoreniam spôsobených nekontrolovanou energiou základnej čakry.

Patria sem napr. búšenie srdca, hyperventilácia, časté močenie a pravidelné návštevy toalety, aby sa uvoľnil svalový kŕč. Fyzické telo jednoducho nie je plne pod kontrolou. Sú to všetko príznaky nadmernej funkcie nadobličiek. Od ľudí, ktorí sa snažia udržať nad všetkým kontrolu, obvykle počúvame, že sa ich problémy objavujú v čase pokoja, najčastejšie uprostred noci. Problémy základnej čakry a neistota sú pre človeka typické a odhaľujú naše základné inštinkty. Aby sme sa cítili na zemi bezpečne, potrebujeme vedieť, že sme jedineční a je potrebné, aby sme si to uvedomili. Aby sa duchovná energia "uzemnila", vhodné sú činnosti, pri ktorých dochádza k prepojeniu mozgu a rúk a nôh, napr. záhradkárčenie, maľovanie, varenie, výroba keramiky, práce s drevom, turistika, tanec.

Vraj niečo napovie aj reč tela...

- Základná čakra je umiestnená v oblasti krížovej kosti, kostrče, konečníka a močového a pohlavného otvoru a keď sa niekto necíti bezpečne alebo pociťuje úzkosť, je bežné, že si túto oblasť chráni rukami a nohami. Niektoré ženy sedia alebo stoja tak, že obtočia jednu nohu okolo druhej. Odhaľuje to hlboko zakorenenú neistotu a nedostatok sebadôvery. Tento typ ľudí často zaujíma obranné postavenie a odmieta nové myšlienky, ktoré by mohli otriasť ich beztak dosť vratkým životom. Nevyrovnanosť základnej čakry možno pozorovať tiež u ľudí, ktorí nie sú schopní v pokoji postáť či posedieť. Je to výraz ich pocitu, že nemajú právo byť tu a stáť pevne na zemi. Oblasti, kde sa v tele nadmerne ukladá tuk, tiež vyjadrujú potrebu ochrany práve v týchto miestach. Veľký zadok znamená prianie byť ochraňovaný a v bezpečí, silné nohy, obzvlášť u žien, slúžia ako záťaž niekomu, kto tu v skutočnosti nechce byť a odráža neistotu a precitlivenosť.

Môžete uviesť príklady nerovnováhy v základnej čakre na fyziologickej úrovni?

- Zápcha (obstipácia) - zápchou často trpia ľudia, ktorí sú stále v pokluse a pod tlakom a neposkytujú telu potrebný čas. Nevšímajú si signály tela, a to vedie k tomu, že ich črevá sú neustále "pod tlakom". Zápchou trpia ľudia, ktorí chcú za všetkých okolností budiť dojem, že majú všetko pod kontrolou.

Zlatá žila (hemoroidy), k tomuto ochoreniu dochádza pokiaľ sa procesu vyprázdňovania neposkytne dostatočný čas. Títo pacienti sa potrebujú naučiť poskytnúť svojím telesným funkciám potrebný čas a neriadiť sa hodinkami alebo prianiami ostatných.

Zápal hrubého čreva (kolitída), medzi možné príčiny choroby sa často uvádzajú precitlivenosť na určité jedlá, vírusová infekcia a stres. O poslednej príčine je potrebné uvažovať predovšetkým u ľudí, ktorí majú sklon reagovať precitliveno až prehnane na vonkajšie podnety.

Hnačka - je obvyklá u ľudí, ktorí sa snažia navonok vyzerať pokojne, ale vo vnútri cítia neistotu ohľadom svojho miesta v spoločnosti.

Chladné, neprekrvené prsty na nohách a rukách - pokiaľ sa človek cíti svojim okolím ohrozený, inštinkt mu velí stiahnuť sa "dovnútra," a tak sú končatiny ponechané mimo tok životnej energie. Úplné sebauvedomenie a zbavenie sa strachu zvyšuje vonkajšie vnútorné teplo.

Zápal močového mechúra (Cystitída) - na emočnej úrovni sa prejavuje hnev a strach prechádzajúci do pocitu bezmocnosti, najmä v určitých situáciách alebo vzťahoch. Ľudia tohto typu majú sklon radšej sa držať starého zármutku a zranenia, než sa pustiť a plávať.

Artróza bedrového kĺbu - prejavuje sa stuhnutosťou, obmedzenou pohyblivosťou a bolesťou. Kĺby sú naše prostriedky, ako sa pohybovať dopredu alebo stáť pevne a bezpečne na zemi. Táto choroba znemožňuje pohyb kvôli strachu opustiť to, čo je bezpečné a isté. Odráža i stuhnutosť mysle, držiacej sa starých myšlienok a princípov. Je potrebné opäť vykročiť vpred.

Obličkové kamene (urolithiazis) na ezoterickej úrovni je s močovým systémom spojená vidina strachu. Kamene v močovej trubici symbolizujú nevyjadrený strach u ľudí, ktorí navonok vyzerajú sebaisto, ale vo vnútri cítia v nejakej oblasti svojho života neistotu a úzkosť. Potrebujú povzbudiť aby eliminovali strach a začali si uvedomovať vnútornú istotu a schopnosť voľne kráčať po vlastnej ceste.

Vysoký krvný tlak (hypertenzia), z ezoterického pohľadu znamená nemožnosť sa úplne uvoľniť, a to aj v pokoji, je známkou aj toho, že sa osoba nedokáže otvorene prejaviť a niečo pred ostatnými skrýva. To, čo ľudia skrývajú, nie sú žiadne senzačné udalosti. Obvykle ide o neschopnosť byť sám sebou z obavy, že nebudem v očiach iných dokonalý. Ľudia tohto typu sú neustále v strehu, hľadajú každú známku svojej neistoty a venujú dostatok pozornosti tomu, aby sa dobre ovládali.

Tvrdnutie tepien, ktorým títo pacienti trpia, je spôsobené často cholesterolom, čo je spôsobené skladbou potravy ale tvoria ho aj črevá v strese. To vedie k nepohyblivosti ciev, čo súvisí s tendenciou dosahovať duševné istoty prostredníctvom kontroly.

Nízky krvný tlak (hypotenzia), ide o prípady keď vplyv duše na telo je slabý, čo prejavuje tak, že človek prispôsobuje svoj život potrebám ostatných a zanedbáva svoje vlastné vnútorné nároky.

Vrodenú energiu, ktorú máme od rodičov, musíme dopĺňať stravovaním a dýchaním

Je veľmi dobré, že máme aj takých lekárov, ktorí prijímajú človeka ako celok a tomu podriadia aj vyšetrenia a liečbu. Medzi takých patrí aj MUDr. Gabriel Petrovics, ktorý sa v Košiciach venuje čínskej medicíne. Vedomosti z klasickej medicíny si doplnil štúdiom celého systému, ktorý je založený na funkčnosti energetických dráh, vyváženosti kladných a záporných elementov a ďalších nehmotných zložiek nášho tela. MUDr. Petrovicsa, ktorý pôvodne pôsobil ako ortopéd, často vyhľadávajú ľudia, ktorí chcú posilniť svoje zdravie a zbaviť sa často aj dlhoročných neduhov.

Pacientka, nazvime ju Emka, pravidelne navštevuje túto ambulanciu už rok a pol. Pôvodne sem prišla so žalúdočnými ťažkosťami, ale tie sú už dávno minulosťou. Záleží jej na tom, aby sa choroba nevrátila a chce, aby jej zdravie čo najlepšie a dlho slúžilo. Preto sa sem opakovane vracia a rešpektuje pokyny, ktoré vychádzajú z vyšetrenia.

Pomocou metódy dr. Volla sa ukáže, aké úpravy treba urobiť v Emkinom energetickom systéme. "Nie všetky vychádzajú z klasického popisu čínskych meridiánov," hovorí MUDr. Petrovics a má pritom na mysli merné body na prstoch rúk a nôh. Jeden z nich práve pritláča na ukazováku pacientky. Na monitore počítača sa po každom prítlaku na špeciálny bod objaví rýchlo stúpajúca krivka. Ak sa spojí so zelenou priamkou, všetko je v poriadku. Ak ju presiahne alebo sa k nej iba priblíži, je to signál, že s tým treba niečo robiť. Zmeraním bodov na rukách a nohách a následnou analýzou ich hodnôt sa dá pomerne presne zistiť, čo spôsobuje Emkine ťažkosti. "Merný bod odráža funkčnosť toho-ktorého systému. Takto sa premerajú všetky orgány, ktoré majú svoje merné body, a tým dostaneme celkový obraz o činnosti buď sú jednotlivé systémy oslabené alebo preťažené. Po tejto analýze sa dá vytestovať konkrétny prípravok, ktorý pomôže obnoviť a regenerovať funkcie postihnutého orgánu."

Diagnostika podľa Volla

Vollova metóda vysvetľuje a lieči takmer všetky nejasné prípady, ba dá sa odhaliť aj druh stresu, ktorý pacienta poškodzuje. Zistí sa, čo s bolesťami hlavy, ako na únavový syndróm, ako pristupovať k poruchám trávenia, ktoré enzymatické systémy nepracujú sto percentne a množstvo ďalších. Meranie v správnych rukách odhalí celú škálu problémov, dokonca aj infekčné stavy. Je to jedna z najrýchlejších a najúčinnejších diagnostických metód v súčasnosti, aj keď má mnohých odporcov.

Dr. Voll bol nemecký lekár a metódu vymyslel asi pred štyridsiatimi rokmi. Tí, ktorí ju poznajú, neváhajú priznať, že jej výpovedná aj liečebná metóda je veľmi dobrá, hlavne vtedy, ak ju používa lekár, ktorý ovláda aj klasickú medicínu. Podstata spočíva v tom, že pomocou špeciálneho prístroja a veľmi slabého elektrického prúdu sa dajú podráždiť jednotlivé energetické body spojené s funkciami tela. Lekár zaznamenanú odpoveď posúdi. Metódu tejto diagnostiky, ktorá sa dá použiť aj na liečbu, zdokonalili v rámci kozmického výskumu v bývalom Sovietskom zväze. Bola určená pre kozmonautov, aby sa v prípade potreby na obežnej dráhe mohli vzájomne otestovať a vyrobiť si homeopatické prípravky šité na mieru. Vychádzalo by sa z elektronického prepisu informácií na mentálny nosič, napríklad vodu alebo alkoholický roztok.

Vitalita cez stravu

Človek má vrodenú energiu, ktorá je viazaná systémom obličiek. Sem patria kosti, kĺby, chrbtica, uši, zuby, čiastočne vlasy a nervový systém. Vrodená energia, to je istý druh vitality, ktorú dostávame od rodičov. V priebehu života ju musíme dopĺňať hlavne stravovaním a dýchaním. Keďže každý z nás je iný, aj jeho strava by mala byť taká, aby mu prinášala osoh. Testovanie vhodnosti potravín pre každého individuálne a návrh na úpravu stravovacieho režimu je najpodstatnejšou časťou tejto liečby.

Zuzka, ktorá bola u doktora Petrovicsa dvakrát, popisuje situáciu takto: "Často ma úporne bolievala hlava a mala som aj vysoký cholesterol. Nechcela som to riešiť chemickou cestou, dosť som si toho "užila" v minulosti ako onkologická pacientka. Pri potravinovom teste mi vyšlo, že treba vynechať mlieko vrátane všetkých výrobkov z neho, teda aj jogurty a syry. Tiež bielu múku a akýkoľvek alkohol okrem portského vína. Tak som si ho dožičila. Nesmela som ani kuracie mäso, ale kačacie už áno, zaujímavé slanina nepatrila medzi zakázané potraviny."

Urobila si aj predpísanú očistu na pečeň. "Bioinformačný roztok, ktorý som po vytestovaní dostala, zrejme spôsobil, že som nejaký čas prežívala s podobným vnímaním, ako keď som brala chemoterapiu. Zrejme došlo k detoxikácii, vyplavovali sa ´staré´ usadeniny. Tak si to vysvetľujem. Po liečbe som sa cítila oveľa lepšie, bolesti hlavy začali ustupovať a cholesterol mi klesol z osem na šesť. V priebehu troch mesiacov som schudla deväť kíl, čo mi len prospelo."

Lacko zašiel do ambulancie "čínskeho lekára", ako dr. Petrovicsovi mnohí hovoria, kvôli tlaku, ktorý mu lietal hore-dole, aj keď užíval medikamenty. Po úprave stravy a homeopatických kvapkách sa mu stav tak upravil, že z predpísaných liekov mohol polovicu vysadiť.

Po dobrých skúsenostiach sa dala objednať aj jeho manželka Darinka, skôr k vôli prevencii, momentálne nemala zdravotné problémy. Zo 400 potravín, ktoré testuje dr. Petrovics, mala vynechať 90, lebo tie nezvládne jej metabolizmus. Obaja s manželom nesmeli zemiaky, čokoládu, kuracie mäso, mlieko a výrobky z neho, z ovocia banány, kiwi a hrušky nuž, zoznam by bol dlhý.

V mnohom sa v dovolenej a či zakázanej konzumácii potravín odlišovali. Darinka schudla 12 kíl, Lacko si hmotnosť udržal bez zmeny. A keďže Darinku medzi tým začali trápiť bolesti v krčnej chrbtici, dr. Petrovics jej uvoľnil spazmy pomocou akupunktúry, ktorú aplikuje tam, kde si to situácia vyžaduje.

 

Komentáre

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.